Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 омплекси стандарт≥в та нормоконтроль техн≥чноњ документац≥њ
«агальнотехн≥чн≥ та орган≥зац≥йно-методичн≥ стандарти, €к правило, об'Їднують в комплекси (системи) стандарт≥в дл€ нормативного забезпеченн€ р≥шень техн≥чних ≥ соц≥ально-економ≥чних завдань в певн≥й галуз≥ д≥€льност≥. «араз д≥Ї понад 40 таких м≥ждержавних систем, €к≥ забезпечують орган≥зац≥ю виробництва високо€к≥сноњ продукц≥њ. Ќай≠важлив≥ш≥ з них розгл€нут≥ нижче.

ƒержавна система стандартизац≥њ. ¬ ”крањн≥ розроблено перш≥ п'€ть стандарт≥в державноњ системи стандартизац≥њ (4), основн≥ поло≠женн€ €коњ розгл€нут≥ в п. 1.3. —тандарти державноњ системи стандартизац≥њ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою 1.

™дина система конструкторськоњ документац≥њ (™— ƒ). ÷е система пост≥йно д≥ючих техн≥чних ≥ орган≥зац≥йних вимог, що забезпе≠чують взаЇмний обм≥н конструкторською документац≥Їю без њњ пере≠оформленн€ м≥ж крањнами —Ќƒ, галуз€ми промисловост≥ ≥ окремими п≥дприЇмствами, розширенн€ ун≥ф≥кац≥њ продукц≥њ при конструкторсь≠к≥й розробц≥, спрощенн€ форми документ≥в ≥ скороченн€ њх номенклатури, а також Їдн≥сть граф≥чних зображень; механ≥зовану ≥ автомати≠зовану розробку документ≥в ≤, найголовн≥ше, готовн≥сть промисловост≥ до орган≥зац≥њ виробництва будь-€кого виробу на €кому завгодно п≥дприЇмств≥ в найкоротший терм≥н. —тандарти системи ™— ƒ познача≠ютьс€ перед номером стандарту цифрою 2.

™дина система технолог≥чноњ документац≥њ (™—“ƒ). ÷€ система встановлюЇ обов'€зковий пор€док розробки, оформленн€ ≥ збереженн€ вс≥х вид≥в технолог≥чноњ документац≥њ на машино- ≥ приладобуд≥вних п≥дприЇмствах крањни дл€ виготовленн€, транспортуванн€, встанов≠ленн€ ≥ ремонту вироб≥в цих п≥дприЇмств. Ќа основ≥ технолог≥чноњ до≠кументац≥њ зд≥йснюють плануванн€, п≥дготовку ≥ орган≥зац≥ю виробни≠цтва, встановлюють зв'€зки м≥ж в≥дд≥лами ≥ цехами п≥дприЇмства, а та≠кож м≥ж виконавц€ми (конструктором, технологом, майстром, роб≥тником). ™дин≥ правила розробки, оформленн€ ≥ збереженн€ технолог≥чноњ документац≥њ дозвол€ють використовувати прогресивн≥ способи машинноњ ѓњ обробки ≥ полегшують передачу документац≥њ на ≥нш≥ п≥д≠приЇмства. —тандарти ™—“ƒ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою 3.

ƒержавна система забезпеченн€ Їдност≥ вим≥рювань (ƒ—¬)

÷€ система в≥д≥граЇ в наш час особливу роль. ¬ сучасн≥й промис≠ловост≥ затрати прац≥ на виконанн€ вим≥рювань складають в середньому 10% загальних затрат прац≥ на вс≥х стад≥€х створенн€ ≥ експлуатац≥њ продукц≥њ, а в окремих галуз€х промисловост≥ дос€гають 50Ч60% (електронна, рад≥отехн≥чна та ≥нш≥). ≈фективн≥сть цих затрат визнача≠Їтьс€ достов≥рн≥стю ≥ пор≥внюван≤стю вим≥рювань, €к≥ можуть бути дос€гнут≥ лише в умовах добре орган≥зованого метролог≥чного забез≠печенн€ господарства крањни.

—тандарти ƒ—¬ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою 8.

—истема стандарт≥в безпеки прац≥ (——Ѕ≤ѓ). ÷€ система встановлюЇ Їдин≥ правила ≥ норми, що стосуютьс€ безпеки людини в процес≥ прац≥. ¬веденн€ системи в д≥ю забезпечуЇ значне зниженн€ виробни≠чого травматизму ≥ профес≥йних захворювань. —тандарти ——Ѕѕ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою 12.

™дина система технолог≥чноњ п≥дготовки виробництва (™—“ѕ¬). ÷е комплекс м≥ждержавних стандарт≥в ≥ галузевих систем технолог≥чноњ п≥дготовки виробництва, при виконанн≥ вимог €ких створюютьс€ умови дл€ скороченн€ строк≥в п≥дготовки виробництва, освоЇнн€ ≥ випуску продукц≥њ заданоњ €кост≥, забезпеченн€ високоњ гну≠чкост≥ виробничоњ структури ≥ значноњ економ≥њ трудових, матер≥аль≠них ≥ ф≥нансових ресурс≥в.

ќдним з найважлив≥ших принцип≥в, закладених в ™—“ѕ¬, Ї тип≥≠зац≥€ технолог≥чних процес≥в виготовленн€ ун≥ф≥кованих об'Їкт≥в ви≠робництва ≥ засоб≥в технолог≥чного оснащенн€ на основ≥ њх класиф≥ка≠ц≥й ≥ групуванн€ за под≥бними конструктивно-технолог≥чними ознака≠ми, що створюЇ основу дл€ п≥двищенн€ р≥вн€ типових технолог≥чних процес≥в. ¬провадженн€ цього принципу даЇ можлив≥сть в к≥лька раз≥в скоротити строки п≥дготовки виробництва нових вироб≥в ≥ обс€г роз≠роблюваноњ технолог≥чноњ документац≥њ.

“ипов≥ технолог≥чн≥ процеси базуютьс€ на використанн≥ прогресив≠них вих≥дних заготовок, передових метод≥в обробки деталей, стандарт≠них засоб≥в технолог≥чного оснащенн€, прогресивних форм орган≥зац≥њ виробництва. ¬они розробл€ютьс€ на основ≥ прогресивних технолог≥чних р≥шень.

—тандарти ™—“ѕ¬ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою 14.

—истема розробки ≥ постановки продукц≥њ на виробництво (—–ѕ¬), ÷е система правил, що визначають пор€док проведенн€ роб≥т по створенню, виробництву ≤ використанню продукц≥њ, встановлених в≥дпов≥дними стандартами. ќсновне призначенн€ —–ѕ¬ пол€гаЇ у встановленн≥ орган≥зац≥йно-техн≥чних принцип≥в ≥ пор€дку проведенн€ роб≥т по створенню продукц≥њ високоњ €кост≥, запоб≥ганню постановки на виробництво застар≥лоњ, неефективноњ ≥ нев≥дпрацьованоњ продукц≥њ, скороченню строк≥в розробки ≥ освоЇнн€ та своЇчасному оновленню продукц≥њ.

—тандарти —–ѕ¬ регламентують:

- пор€док проведенн€ науково-досл≥дних ≥ експериментально-конструкторських та технолог≥чних роб≥т, патентних досл≥джень, що включають досл≥дженн€ техн≥чного р≥вн€ ≥ тенденц≥ю розвитку техн≥≠ки;

- вимоги до продукц≥њ, €ку належить розробити ≥ освоњти, пор€док виданн€, контролю ≥ п≥дтриманн€ цих вимог на вс≥х стад≥€х життЇвого циклу продукц≥њ та зн€тт€ њњ з виробництва;

- пор€док постановки продукц≥њ на виробництво (в тому числ≥ ра≠н≥ше освоЇноњ на ≥нших п≥дприЇмствах продукц≥њ ≥ продукц≥њ, що виготовл€Їтьс€ за л≥ценз≥€ми заруб≥жних ф≥рм), зд≥йсненню авторського нагл€ду при освоЇнн≥ ≥ виробництв≥ продукц≥њ;

- вимоги до зразк≥в-еталон≥в товар≥в, правила њх узгодженн€ ≥ за≠твердженн€;

- пор€док зн€тт€ застар≥лоњ продукц≥њ з виробництва з урахуванн€м ≥нтерес≥в споживач≥в ≥ своЇчасноњ зам≥ни такоњ продукц≥њ б≥льш сучасною.

—тандарти системи —–ѕ¬ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою 15.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 881 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1301 - | 1226 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.