Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ рекомендац≥њ до сем≥нарських зан€ть




” першому питанн≥ сл≥д звернути увагу, що соц≥альне п≥знанн€ у к≥нц≥ XVIII ст. створило €к≥сно нов≥ умови свого пов≥льного розвитку у XIX ст.  риза абстрактно-ф≥лософських принцип≥в анал≥зу людини загострило питанн€ про необх≥дн≥сть нових п≥знавальних п≥дход≥в у розум≥нн≥ людини ≥ сусп≥льства. –озвиток природничих наук св≥дчив про те, що без вивченн€ конкретних €вищ, взаЇмов≥дносин м≥ж ними неможливе п≥знанн€ законом≥рност≥ сусп≥льного розвитку. —туденти повинн≥ знати внесок ќ. онта (спостереженн€, експеримент) √.—пенсера (ви€вив головн≥ положенн€ соц≥олог≥њ), ћ.¬ебера (соц≥олог≥чн≥ механ≥зми влади, концепц≥€ бюрократ≥њ, соц≥олог≥€ рел≥г≥њ).

ѕриступаючи до вивченн€ другого питанн€, сл≥д звернути увагу, що обТЇктом соц≥олог≥чного п≥знанн€ виступаЇ соц≥альна реальн≥сть, тобто повс€кденне житт€ сусп≥льства. ѕредметом соц≥олог≥њ Ї окрем≥ аспекти, особливост≥, в≥дносини об`Їкта досл≥дженн€, що п≥дл€гають безпосередньому вивченню з допомогою притаманних саме ц≥й науц≥ метод≥в. —туденти повинн≥ знати, що ≥снують три групи категор≥й. ƒо головних належать так≥ категор≥њ: соц≥альне, соц≥альн≥ в≥дносини, сусп≥льство, соц≥альна система, соц≥альний статус, стратиф≥кац≥€, соц≥альний ≥нститут, соц≥альна моб≥льн≥сть, соц≥ал≥зац≥€ та ≥н.

–озгл€даючи зм≥ст третього питанн€ сл≥д визначити, що соц≥олог≥€ Ї науковим знанн€м про сусп≥льство. ÷е означаЇ, що вона використовуЇ науков≥ способи вивченн€ д≥йсност≥. —оц≥олог≥€ в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших наук про людину ≥ сусп≥льство своњм специф≥чним кутом зору. —утн≥сть соц≥олог≥чного п≥дходу пол€гаЇ в тому, що соц≥олог≥€ сп≥вв≥дносить досл≥джуван≥ сусп≥льн≥ €вища з≥ стану сусп≥льства загалом, вона досл≥джуЇ вс≥ соц≥альн≥ процеси незалежно в≥д того, €кими вони Ї: економ≥чними, пол≥тичними,правовими, творчими, рел≥г≥йними, ф≥лософськими, етичними ≥ т. ≥н. ќтже, на в≥дм≥ну в≥д ≥нших сусп≥льних чи соц≥огуман≥тарних наук соц≥олог≥€ Ї генерал≥зуючою наукою, €ка досл≥джуЇ сусп≥льство в ц≥лому ≥ людину €к ≥стоту соц≥альну.

” систем≥ сусп≥льних наук соц≥олог≥€ найт≥сн≥ше взаЇмод≥Ї з ≥стор≥Їю, ф≥лософ≥Їю, економ≥чною наукою, пол≥толог≥Їю, правовими науками, психолог≥Їю, етикою та ≥ншими.

ѕри п≥дготовц≥ третього питанн€ потр≥бно звернути увагу, що при найширшому визначенн≥ в≥докремлюють дв≥ досить самост≥йн≥ зони: макросоц≥олог≥ю, м≥кросоц≥олог≥ю, а також два основних напр€мки: та теоретичний ≥ емп≥ричний. ‘ункц≥њ соц≥олог≥њ зумовлюють основн≥ њњ обовТ€зки перед сусп≥льством. Ќайголовн≥шими функц≥€ми соц≥олог≥њ Ї п≥знавальна, практична, теоретична, ≥нформац≥йна, прогностична, гуман≥стична, ≥деолог≥чна.

ѕри п≥дготовц≥ до обговоренн€ п`€того питанн€ необх≥дно звернути увагу на те, що роль соц≥олог≥њ в сусп≥льств≥ визначаЇтьс€ њњ предметом та функц≥€ми. —туденти повинн≥ знати, що основним завданн€м соц≥олог≥њ Ї досл≥дженн€ соц≥альних €вищ ≥ процес≥в. ѕри цьому кожне €вище, кожний процес сл≥д розгл€дати в комплекс≥, у взаЇмозв`€зку з ≥ншими €вищами.

” шостому питанн≥ студенти повинн≥ знати, що початком самост≥йних соц≥олог≥чних праць сл≥д вважати досл≥ди женевського гуртка украњнських вчених 80-х рр. XIX ст. ƒо нього належали ћ. ƒрагоманов, €кого називають п≥онером украњнськоњ соц≥олог≥њ, ћ. √рушевський, пл≥дно використовував ≥сторико-соц≥олог≥чний метод, ¬. јнтонович використовував своњ ≥сторичн≥, етнограф≥чн≥ знанн€ дл€ вивченн€ соц≥альноњ структури, фактор≥в соц≥ального розвитку. —оц≥олог≥чн≥ аспекти праць мають украњнськ≥ ф≥лософи: ѕ. ёркевич, ≤. ‘едорович, ≥сторики ћ.  остомаров, ¬. Ћипинський, економ≥сти, ћ.  овалевский, “уган-Ѕарановський, практики Ц Ѕ.  ≥ст€ковський. ” друг≥й половин≥ XIX ст. сл≥д в≥дзначити ћ.≤. «≥бера, —.ј. ѕодолинського, ќ.—. “ерсецького, ≤.я. ‘ранко, ќ.ќ. ѕотебню та ≥нших, €к≥ висловили р€д важливих положень щодо рол≥ особи в ≥стор≥њ перебудови сусп≥льства на справедливих засадах, м≥сц€ ≥ рол≥ роб≥тничого класу в сусп≥льств≥.

ѕриступаючи до розкритт€ першого питанн€ необх≥дно по€снити спочатку сутн≥сть пон€тт€ Усоц≥олог≥чне досл≥дженн€Ф. ” соц≥олог≥њ воно визначаЇтьс€ €к система лог≥чно посл≥довних методолог≥чних, методичних ≥ орган≥зац≥йно-техн≥чних процедур, повТ€заних м≥ж собою Їдиною метою. —туденти повинн≥ знати, що соц≥олог≥чне досл≥дженн€ €вл€Ї собою багатогранний процес, €кий обТЇднуЇ теоретико-методолог≥чний, так ≥ емп≥ричний р≥вн≥ п≥знанн€. ѕор€д ≥з цим сл≥д розр≥зн€ти суто соц≥олог≥чн≥ й соц≥альн≥ досл≥дженн€. ѕерш≥ покликан≥ вивчати законом≥рност≥ функц≥онуванн€ ≥ розвитку р≥зноман≥тних соц≥альних сп≥льнот, характер та засоби взаЇмод≥њ сп≥льноњ д≥€льност≥ людей. —оц≥альн≥ досл≥дженн€ передбачають вивченн€ конкретних форм ≥ умов соц≥альноњ взаЇмод≥њ людей Ц економ≥чних, пол≥тичних, демограф≥чних тощо.

—оц≥олог≥чне досл≥дженн€ Ц система лог≥чно посл≥довних методолог≥чних, методичних та орган≥зац≥йно-техн≥чних процедур дл€ отриманн€ наукових знань про соц≥альне €вище, процес.

—оц≥олог≥чне досл≥дженн€ незалежно в≥д його типу (виду) м≥стить у соб≥ чотири взаЇмоповТ€заних етапи:

1) п≥дготовку досл≥дженн€;

2) збиранн€ первинноњ соц≥олог≥чноњ ≥нформац≥њ;

3) п≥дготовку з≥браноњ ≥нформац≥њ до опрацюванн€ та њњ опрацюванн€;

4) анал≥з отриманоњ ≥нформац≥њ, п≥дбитт€ п≥дсумк≥в досл≥дженн€ та розробку в≥дпов≥дних висновк≥в ≥ рекомендац≥й.

ќсновн≥ функц≥њ соц≥олог≥чного досл≥дженн€: п≥знавальна, методолог≥чна, практична, ≥нформац≥йна, управл≥нська. «а метою виокремлюють: фундаментальн≥ ≥ прикладн≥ досл≥дженн€, пошуков≥, описов≥, анал≥тичн≥.

ѕри п≥дготовц≥ до обговоренн€ другого питанн€ необх≥дно звернути увагу, що програма соц≥олог≥чного досл≥дженн€, без €коњ неможливе його €к≥сне приведенн€, Ї стратег≥чним документом наукового пошуку, теоретикоЦметодолог≥чною основою ц≥Їњ сукупност≥ процедур досл≥дженн€. ¬она м≥стить схему лог≥чно обірунтованого переходу в≥д загальних теоретичних у€влень про досл≥джуване соц≥альне €вище, до використанн€ ≥нструментар≥ю ≥ виконанн€ досл≥дницьких процедур (збиранн€, обробки та анал≥зу ≥нформац≥њ). ѕрограма виконуЇ методолог≥чну, методичну, орган≥зац≥йну функц≥њ. ¬она включаЇ:

1) визначенн€ проблеми, обТЇкта ≥ предмета досл≥дженн€;

2) попередн≥й систематичний анал≥з обТЇкта досл≥дженн€;

3) характеристику мети ≥ пон€ть;

4) ≥нтерпретац≥ю основних пон€ть;

5) формулюванн€ робочих г≥потез;

6) визначенн€ стратег≥чного плану досл≥дженн€;

7) складанн€ плану виб≥рки;

8) опис метод≥в збиранн€ соц≥олог≥чних даних;

9) опис схеми анал≥зу та поданн€ даних.

ѕри п≥дготовц≥ третього питанн€ сл≥д звернути увагу на те, що серед основних метод≥в соц≥олог≥чних досл≥джень вид≥л€ють так≥:

Ј метод анал≥зу документ≥в;

Ј метод опитуванн€;

Ј метод спостереженн€;

Ј метод експерименту.

ѕри п≥дготовц≥ третього питанн€ необх≥дно звернути увагу на те, що метод виб≥рки Ц науково ірунтовий п≥дх≥д, що дозвол€Ї робити висновки про обТЇкт €к ц≥ле, спираючись при цьому на данн≥ анал≥зу лише його окремих ознак. —туденти повинн≥ засвоњти, що виб≥рка робить можливим досл≥дженн€ великих ≥ глобальних обТЇкт≥в, скорочуЇ витрати часу на њх проведенн€ та зменшуЇ грошов≥ витрати, п≥двищуЇ над≥йн≥сть соц≥альноњ ≥нформац≥њ. ≤снуЇ багато способ≥в в≥дбору. ÷е - видадкова виб≥рка, ц≥леспр€мована, систематична, гн≥здова, стратиф≥кована.

” четвертому питанн≥ треба усв≥домити, що серед метод≥в збору первинноњ ≥нформац≥њ в соц≥олог≥њ особливе м≥сце займаЇ метод опитуванн€. јнал≥з в≥тчизн€них ≥ заруб≥жних публ≥кац≥й показуЇ, що в 60-70% њх використовуютьс€ данн≥, одержан≥ методом опитуванн€. —л≥д п≥дкреслити, що пон€тт€ опитуванн€ використовуЇтьс€ не т≥льки в соц≥олог≥њ, а й ≥нших науках. ќпитуванн€ можна визначити €к метод збору соц≥альноњ ≥нформац≥њ про досл≥джувальний обТЇкт у ход≥ безпосереднього (≥нтервТю) чи опосередкованого (анкетуванн€) соц≥ально Ц психолог≥чного сп≥лкуванн€ соц≥олога ≥ респондента (опитуваного) шл€хом реЇстрац≥њ в≥дпов≥д≥ респондент≥в на питанн€, €к≥ задаютьс€ соц≥ологом ≥ випливають ≥з ц≥лей ≥ завдань досл≥дженн€. ќдним з найб≥льш поширених вид≥в опитуванн€ Ї анкетуванн€. јнкета €вл€Ї собою тиражований документ, в €кому м≥ститьс€ певна сукупн≥сть запитань, сформульованих ≥ повТ€заних м≥ж собою за встановленими правилами. ѕон€тт€ соц≥олог≥чне ≥нтервТю визначаЇтьс€ €к метод сб≥ру соц≥олог≥чноњ ≥нформац≥њ, що групуЇтьс€ на соц≥ально Ц психолог≥чн≥й взаЇмод≥њ м≥ж ≥нтервТюером з метою одержанн€ даних, що ц≥кавл€ть досл≥дника.

ѕри п≥дготовц≥ п`€того питанн€ сл≥д мати на уваз≥, що документ Ц це зас≥б закр≥пленн€ встановленим способом за допомогою соц≥ального нос≥€ ≥нформац≥њ факт≥в, €вищ, процес≥в об`Їктивноњ реальност≥ та розумов≥ д≥€льност≥ людини. —л≥д знати види документ≥в Ц письмов≥, ≥конограф≥чн≥, фонетичн≥, компТютерн≥. —оц≥олог≥чне спостереженн€ Ц метод збору науковоњ ≥нформац≥њ, сутн≥сть €кого пол€гаЇ в безпосередн≥й реЇстрац≥њ факт≥в, €вищ, процес≥в, що в≥дбуваютьс€ у соц≥альн≥й реальност≥. ƒл€ соц≥олог≥чного спостереженн€ характерними Ї систематичн≥сть, планом≥рн≥сть, ц≥леспр€мован≥сть. ÷ей метод ефективно застосовують у досл≥дженн€х повед≥нки окремих ≥ндив≥д≥в, соц≥альних груп, сп≥льнот у р≥зноман≥тних сферах.

ѕриступаючи до вивченн€ шостого питанн€ сл≥д мати на уваз≥, що головне завданн€ цього етапу Ц перев≥рка емп≥ричних даних, одержаних за допомогою соц≥олог≥чних метод≥в у так≥, що дозвол€ють зробити зм≥стовний анал≥з, перев≥рити г≥потези, обірунтувати висновки ≥ рекомендац≥њ. јнал≥з соц≥олог≥чних даних Ц це фактично членуванн€ обТЇкта на певн≥ елементи. ¬≥н включаЇ р€д етап≥в (процедур), а саме: опрацюванн€ ≥нформац≥њ, узагальненн€ даних, ≥нтерпретац≥ю отриманоњ ≥нформац≥њ. ќпрацюванн€ певноњ ≥нформац≥њ маЇ певну посл≥довн≥сть, тобто спочатку проводитьс€ перев≥рка всього масиву ≥нструментар≥ю щодо точност≥, повноти та €кост≥ його заповненн€, а згодом в≥н передаЇтьс€ кодуванню та безпосередньому опрацюванню ручним чи машинним способом. —туденти повинн≥ памТ€тати, що ≥нтерпретац≥€ соц≥олог≥чних даних Ц заключна частина анал≥зу соц≥олог≥чних величин (отриманих на попередн≥х етапах) у лог≥чну форму. ¬икористанн€ та впровадженн€ соц≥олог≥чних даних, €к≥ отриман≥ в ход≥ проведеного досл≥дженн€ можуть зд≥йснюватись у р≥зних формах, а саме у форм≥ захисту результат≥в досл≥дженн€, у форм≥ публ≥кац≥њ основних висновк≥в на конференц≥€х ≥ т. п.

 

ѕитанн€ дл€ обговоренн€

1. ўо ви особисто хот≥ли б одержати в≥д вивченн€ соц≥олог≥њ?

2. ” чому на вашу думку пол€гаЇ значенн€ соц≥олог≥њ ≥ чому зростаЇ њњ роль в сучасних умовах?

3. як ви розум≥Їте, що таке соц≥альне в широкому та вузькому смисл≥?

4. ќхарактеризуйте структуру соц≥олог≥њ. ўо становл€ть спец≥альн≥, загальн≥, галузев≥ соц≥олог≥чн≥ теор≥њ?

5. ѕо€сн≥ть в чому в≥дм≥нн≥сть обТЇкта соц≥олог≥њ в≥д предмета?

6. „ому на вашу думку сл≥д вивчати соц≥олог≥ю?

7. „ому важко дати визначенн€ предмета соц≥олог≥њ?

8. ѕроанал≥зуйте, чим соц≥олог≥€ в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших соц≥огуман≥тарних наук?

9. ќхарактеризуйте головн≥ етапи становленн€ соц≥олог≥њ €к самост≥йноњ науки.

10. ѕроанал≥зуйте внесок ћ.ƒрагоманова, ћ.√рушевського у в≥тчизн€ну соц≥олог≥ю.

11. ўо вам в≥домо про розвиток соц≥олог≥њ в –ос≥њ та ”крањн≥ в ’’ стол≥тт≥?

12. ƒайте характеристику про пон€тт€, основн≥ етапи ≥ процедури соц≥олог≥чних досл≥джень.

13. як≥ елементи складають програму соц≥олог≥чних досл≥джень?

14. як класиф≥кувати документи?

15. ” чому пол€гаЇ специф≥ка опитуванн€ €к методу збору первинноњ соц≥олог≥чноњ ≥нформац≥њ?

 

“естов≥ завданн€

1. ’то вперше запропонував увести пон€тт€ Усоц≥олог≥€Ф?


а) √. —пенсер

б)≈.ƒюркгем

в) –. ћертон

г) ќ.  онт

д)  . ћаркс

 


2. ¬≥домо, що пон€тт€ Усоц≥альногоФ Ї багатозначним. ¬ибер≥ть ≥з запропонованих вар≥ант≥в в≥дпов≥дей одну, що найб≥льш точно ≥ повно, на вашу думку, в≥дпов≥даЇ його сут≥:

а) соц≥альне Ї тотожним сусп≥льному;

б) соц≥альне означаЇ все те, що належить до сусп≥льства на в≥дм≥ну в≥д природи;

в) соц≥альне Ц це сукупн≥сть тих чи тих властивостей ≥ особливостей сусп≥льних в≥дносин;

г) соц≥альне Ц це аспект сусп≥льного, що визначаЇ становище субТЇкт≥в у соц≥альн≥й структур≥ сусп≥льства.

3. як≥ р≥вн≥ соц≥олог≥чного знанн€ можна в≥докремити в структур≥ соц≥олог≥њ?

а) теоретичний р≥вень;

б) ≥нформац≥йний р≥вень;

в)емп≥ричний р≥вень;

г) прикладний р≥вень;

д) р≥вень соц≥альноњ ≥нженер≥њ.

4.  оли соц≥олог≥€ сформувалась €к наука?

а) в ’’ стол≥тт≥;

б) ’≤≤-’≤≤≤ стол≥тт€;

в) ≤≤≤ Ц ≤V стол≥тт€ до н.е.;

г) ’≤’ стол≥тт€;

д) ’V≤≤≤ стол≥тт€.

5. яка функц≥€ не належить соц≥олог≥њ €к науц≥?

а) розширенн€ кругозору;

б) формуванн€ св≥тогл€ду;

в) ≥деолог≥чна спр€мован≥сть;

г) управл≥нська д≥€льн≥сть;

д) поширенн€ ≥нформац≥йного простору.

 

 лючов≥ терм≥ни ≥ пон€тт€

 


—оц≥олог≥€

—оц≥альн≥ науки

ќбТЇкт соц≥олог≥њ

ѕредмет соц≥олог≥њ

—оц≥альн≥ в≥дносини

ћ≥кросоц≥олог≥€

ћ≥кросоц≥олог≥€

—усп≥льство

—оц≥альна сфера


 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. ўо вивчаЇ соц≥олог≥€?

2. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть основних функц≥й соц≥олог≥њ?

3. „ому ќ.  онта вважають фундатором соц≥олог≥њ?

4. Ќазв≥ть видатних украњнських соц≥олог≥в ≥ охарактеризуйте њхню д≥€льн≥сть.

5. ќхарактеризуйте завданн€ й проблеми украњнськоњ соц≥олог≥њ.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 494 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1415 - | 1380 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.162 с.