Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТЗагрузка...

Мета й завдання модульної контрольної роботизакріпити теоретичні та практичні знання, які студент набуває у процесі вивчення дисципліни «Політологія» (у процесі аудиторних та семінарських та практичних занять, шляхом самостійного опанування окремих тем) у кожному модулі.

Так, головними завданнями МКР № 1 є перевірка: розуміння теоретико-методологічних та історичних засад політичної науки, зокрема, методів і методологій, а також володіння основами прикладної політології.

Головними завданнями МКР № 2 є перевірказнань з питань організації політичної системи суспільства, її функцій та особливостей в Україні та в зарубіжних країнах, зокрема, функцій та типів політичних партій та рухів, теорій еліт, питань формування політичного класу, політичної культури та ідеології.

Головними завданнями МКР № 3 є перевірка знань з важливих питань етнополітичних конфліктів, національних відносин у політичному житті суспільства; основних наукових шкіл геополітики та концептуальних засад політології.

Загальні вимоги

Завдання до контрольної роботи видається та керується викладачем профілюючої дисципліни.

Контрольна робота вважається виконаною, коли студент подає викладачу для перевірки ґрунтовну письмову відповідь відповідно до умов, зазначених у завданні.

Робота має бути охайно оформленою, викладена грамотною літературною мовою, не містити орфографічних помилок.

Студентам, які несвоєчасно здали роботи або порушили вимоги її виконання, модульна контрольна робота не зараховується.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Андреев С. С. Политические интересы и политические отношения / С. С. Андреев / / Социально-политические науки. – 1991. – № 6.

2. Андрусяк Т. Теоретичні основи прав людини в працях Михайла Драгоманова / Т. Андрусяк / / Право України. – 1993. – № 1.

3. Андрущенко В. П. Україна і цивілізований світ: проблеми пошуку оптимальної моделі соціальної організації / В. П. Андрущенко / / Генеза. – 1994. – № 1.

4. Анохин С. С. Политические системи: адаптация, динамика,
устойчивость / С. С. Анохин. – М., 1996.

5. Аристотель. Политика /Аристотель / / Соч.: в 4 т. – М., 1990. – 4 т.

6. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М., 1993.

7. Базовкін С. Партії та громадські об’єднання України / С. Базовкін, В. Кремень. – К., 1994.

8. Бебик В. М. Базові засади політології: Історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000.

9. Беляев А. А. Политика и её роль в развитии общества / А. А. Беляев / / Социально-политические науки. – 1991. – № 9.

10. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М., 1990.

11. Боришевський М. Духовність і державотворення / М. Боришевский / / Розбудова держав. – 1996. – № 2.

12. Абизов В. Є. Політичні рішення: механізм прийняття / В. Є. Абизов, В. Г. Кремень. – К., 1995.

13. Варзар І. М. Політична етнологія як наука / І. М. Варзар. – К.,1994.

14. Введение в политологию: Учебное пособие в двух частях / Под общ. ред. Н. И. Горлач, Г. Т. Головченко. – Х., 1994.

15. Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер / / Избранные произведения. – М., 1990.

16. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – К., 1990.

17. Власенко Н. А., Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми та здобутки / Н. А. Власенко, С. В. Зорько, М. Р. Сиротич – К., 1995.

18. Гаджиев К. С. Введение в политологию / К. С. Гаджиев. – М., 2000.

19. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності / Головатий М. Ф. – К., 2002.

20. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика / Горбатенко В. П. / / Ґенеза. – К., 2006. – 400 с.

21. Горбатенко В. П. Політична модернізація і місцеве самоврядування / Горбатенко В. П. / / Правова держава: Щорічник наукових праць. – К., 1996. – Вип. 7.

22. Грушевський М. С. На порозі Нової України: гадки і мрії / М. С. Грушевський. – К., 1991.

23. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Грунчак. – К., 1993.

24. Даль Р. Природа политического процесса / Р. Даль / / Социально-политические науки. – 1990. – № 10.

25. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф / / Вопросы философии. – 1990. – № 9.

26. Дегтярев А. А. Предмет й структура политической науки / А. А. Дегтярев / /
Вести МГУ. – Сер. Полит. науки. – 1996. – № 4.

27. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К., 1993.

28. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2-х т. / Д. Дорошенко. – К., 1991.

29. Драгоманов М. Вибране / М. Драгоманов. – К., 1991.

30. Егорова-Гантман Е. Политическое консультирование / Е. Егорова-Гантман, Й. Минтусов – М., 1999.

31. Єгорова-Гантман Е. Политическая реклама / Е. Єгорова-Гантман, К. Плешаков – М., 1999.

32. Коваленко А. Українська політологія: проблеми та труднощі пе­ріоду становлення / А. Коваленко / / Сучасність. – 1994. – № 10.

33. Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В. О. Котигоренко / / Світогляд. – К., 2004. – 722 с.

34. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю. Левенець / / Стилос. – К., 2001. – 585 с.

35. Липинський В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський / / Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 10.

36. Лісовий В. С. Поняття політичної культури. Політична культура українців / Феномен української культури: Методологічні засади осмислення / В. С. Лісовий. – К., 1996.

37. Лок Дж. Два трактата о правлении / Дж. Лок / / Соч. в 3-х т. – М., 1987. – 3 т.

38. Лузан А. Политическая жизнь общества. Вопросы теории / А. Лузан. – К., 1989.

39. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – К., 1990.

40. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Римаренка. – К., 1996.

41. Мир политической мысли: Хрестоматия в 2-х томах. – М., 1994.

42. Мироненко О. Світоч української державності / О. Мироненко. – К., 1995.

43. Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Монтескье / / Избр. произв. – М., 1995.

44. Азарин Н. Н. История политических учений / Н. Н. Азаркин, В. Н. Левченко, О. В. Мартыныш. – М., 1994.

45. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К., 1993.

46. Основи політології: підручник / За ред Ф. М. Кирилюка. – К., 1995.

47. Основы политической науки: учебн. пособие для вузов: В 2-х частях / Под ред. В. П. Пугачёва – М., 1995.

48. Пахарев А. Д. Мыслители о правителях: историко-политологический аспект / А. Д. Пахарев / Знания Украины. – К., 2006. – 295 с.

49. Платон. Держава / Платон / / Соч.: В 3-х т. – М., 1971. – Т. 3.

50. Пойченко А. М. Політика: теорія і технологія діяльності / А. М. Пойченко. – К.,
1994.

51. Політичні партії України: В 3 т. / Уклад. Ю. Шайгородський / / Укр. центр політ. менедж. – К., 2005.

52. Політичні структури і процеси в сучасній Україні. Порівняльний аналіз / Відп. ред. Ф. М. Рудич. – К., 1995.

53. Політологія: підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К., 2001.

54. Політологія: підручник / За ред. О. І. Семківа. – Л., 1993.

55. Полохало В. Правляча еліта та контреліта в сучасній Україні / В. Полохало / / Демократія в Україні. Минуле і майбутнє. – К., 1993.

56. Потульницький В. А. Нариси з української політології / В. А. Потульницький. – К., 1994.

57. Почепцов Г. Теорія комунікації / Г. Почепцов. – К., 1996.

58. Ребкало В. Практична політологія / В. Ребкало, В. Бебик, А. Пойченко – К.,
1998.

59. Рудич Ф. М. Політологія: підручник / Ф. М. Рудич. – К., 2005. – 487 с.

60. Рябов С. Г. Політологія: словник термінів і понять / С. Г. Рябов. – К., 1996.

61. Скиба В. Й. Політологія. Теорія і методика навчального курсу / В. Й. Скиба. – К., 1992.

62. Слюсаренко А. Г. Історія української Конституції / А. Слюсаренко, М. Томенко. – К., 1993.

63. Слюсаренко А. Г. Нові політичні партії України / А. Слюсаренко, М. Томенко. – К., 1990.

64. Томенко М. Українська перспектива : історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії / М. Томенко. – К., 1995.

65. Українська політологія: витоки та еволюція: навчальний посіб. / За ред. Ф. Кирилюка. – К., 1995.

66. Хрусталев М. А. Теория политики и политический анализ / М. А. Хрусталев. –
М., 1991.

67. Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України / Ю. С. Шемшученко / / Правова держава: Щорічник наукових праць. – К., 1996. – Вип. 7.

68. Шестопал Е. П. Личность и политика / Е. П. Шестопал. – М., 1990.

69. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. Шумпетер. – К., 1995.

70. Яблонський В. Сучасні політичні партії України: довідник / В. Яблонський. – К., 1996.

 

Додаткова

71. Анцупов А. Я. Конфликтология: учеб. для вузов / Анцупов А. Я., Шипилов А. И. – СПб., Питер, 2007. – 496 с.

72. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи / Р. В. Балабан. – К., Либідь, 2007. – 112 с.

73. Ващенко К. О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні / К. О. Ващенко. – К., Логос, 2008. – 288 с.

74. Дашутін Г. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна / Г. Дашутін. – К., Академ-Прес, 2006. – 304 с.

75. Желтов В. В. Теория власти: учеб. пособ. / В. В. Желтов / / Флинта: МПСИ. – М., 2008. – 657 с.

76. Козырев Г. И. Об особенностях политического конфликта / Г. И. Козырев / / Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 12: полит. науки. – 2007. – № 4. – С. 78-79.

77. Комозин А. Потенциал «навязанного консенсуса элит: Президентский стиль становится господствующим в политической моде в преддверии электорального цикла» / А. Комозин / / Полит. класс. – 2007. – №6 (30). –109 с.

78. Кочубей Л. О. Виборчі технології: Навч. посіб. / Л. О. Кочубей. – К.: Укр. центр політ. менеджм., 2008. – 332 с.

79. Новичков Н. В. Политическая организация: учеб. пособ. / Н. В. Новичков. – Спб., Питер, 2007. – 656 с.

80. Политология / Под общ. ред. С. Н. Смоленського. – М., Эксмо, 2008. – 250 с.

81. Политология: учебник / Под общ. ред. В. С. Комаровского. – М., Изд-во РАГС, 2006. – 600 с.

82. Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парлам. вид-во, 2008. – 352 с.

83. Порівняльна політика / За заг. ред. В.Бакірова, М.Сазонова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Карабіна, 2008. – 576 с.

84. Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху / М. Розумний. – Х.: Майдан, 2006. – 340 с.

85. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? / Ф. М. Рудич. – К.: Наук. думка, 2009. – 302 с.

86. Рудич Ф. Політичний клас в сучасній Україні: методологічний контекст // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї / Ф. Рудич. – К., 2009. – Вип.16. – С. 6 – 7.

87. Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упор.: В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – 566 с.

88. Теория политики: учеб. пос. / Под. ред. Б. А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008. – 284 с.

89. Шапталов Б. Н. Феномен государственного лидерства: экспансия в мировой истории / Б. Н. Шапталов. – М.: Крафт+, 2008. – 636 с.

90. Шашкин П. Суверенная демократия в контурах нового мирового порядка / П. Шашкин / / Полит. класс. – 2007. – № 6(30). – 64 с.

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 140 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.