Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндив≥дуальна робота студент≥в
є теми Ќазви тем та анотований зм≥ст денна форма заочна форма
“ема є1 ≤стор≥€ становленн€ педагог≥чноњ науки «астосуванн€ методу тестуванн€ в педагог≥чн≥й д≥агностиц≥    
“ема є2 ѕроблема сп≥вв≥дношенн€ навчанн€ ≥ розвитку    
“ема є3 ”крањнська народна дидактика, њњ мета, завданн€ та зм≥ст    
“ема є4 ‘ормуванн€ п≥знавальних мотив≥в школ€р≥в    
“ема є5 «м≥ст осв≥ти в заруб≥жн≥й школ≥    
“ема є6 –еал≥зац≥€ дидактичних правил в орган≥зац≥њ навчанн€    
“ема є7 ќрган≥зац≥€ самост≥йноњ роботи учн≥в школи    
“ема є8 ќсобливост≥ ≥нтегрованих урок≥в у середн≥й школ≥    
“ема є9 —учасн≥ концепц≥њ вихованн€    
“ема є10 ѕедагог≥чн≥ умови використанн€ метод≥в вихованн€    
“ема є11 «акони житт€ дит€чого (шк≥льного) колективу    
“ема є12 ¬.ќ.—ухомлинський про формуванн€ дит€чого колективу    
“ема є13 ѕлануванн€ виховноњ роботи класним кер≥вником    
“ема є14 ћодерн≥зац≥€ управл≥нн€ загальноосв≥тн≥м навчальним закладом в Ївропейському контекст≥. –уш≥йн≥ сили процесу управл≥нн€.      
“ема є15 –оль методичноњ служби в розвитку педагог≥чноњ творчост≥    
“ема є16 ѕитанн€ дисципл≥ни у прац€х я.ј. оменського. ƒидактичн≥ принципи в педагог≥чн≥й теор≥њ я.ј. оменського.      
“ема є17 –озвиток осв≥ти в Ѕерд€нську ≥ в Ѕерд€нському пов≥т≥ у друг≥й половин≥ ’≤’ ст.    
“ема є18 —уперечност≥ у педагог≥чних погл€дах ј.ћакаренка Ќеоднозначн≥сть сучасних наукових погл€д≥в на спадщину ј.ћакаренка ѕроблема вчител€ ≥ питанн€ педагог≥чноњ майстерност≥ у спадщин≥ ¬.—ухомлинського      
  ¬сього    

 


2.3. «ј—ќЅ»  ќЌ“–ќЋё

2.3.1. –ейтингова оц≥нка засвоЇнн€ студентами денноњ форми навчанн€ навчального матер≥алу (за кредитно-трансферною системою)

 

–ейтингова система оц≥нюванн€ передбачаЇ визначенн€ €кост≥ виконанн€ студентами вс≥х вид≥в аудиторноњ та позааудиторноњ навчальноњ роботи, р≥вн€ набутих ними знань, ум≥нь ≥ навичок, ступен€ дос€гненн€ к≥нцевих ц≥лей профес≥йноњ п≥дготовки.

ќц≥нюванн€ навчальних дос€гнень студент≥в зд≥йснюЇтьс€ в балах з наступним переведенн€м в оц≥нку за традиц≥йною нац≥ональною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

 

ќц≥нка в балах ќц≥нка за нац≥ональною шкалою ќц≥нка за шкалою ECTS
ќц≥нка ѕо€сненн€
90 Ц 100 ¬≥дм≥нно ј ¬≥дм≥нно (в≥дм≥нне виконанн€ лише з незначною к≥льк≥стю помилок)
80 Ц 89 ƒобре ¬ ƒуже добре (вище середнього р≥вн€ з к≥лькома помилками)
65 Ц 79 ƒобре (в ц≥лому правильне виконанн€ з певною к≥льк≥стю суттЇвих помилок)
55 Ц 64 «адов≥льно D «адов≥льно (непогано, але з≥ значною к≥льк≥стю недол≥к≥в)
50 Ц 54 ƒостатньо (виконанн€ задовольн€Ї м≥н≥мальн≥ критер≥њ)
35 Ц 49 Ќезадов≥льно FX Ќезадов≥льно (з можлив≥стю повторного складанн€)
1 Ц 34 F Ќезадов≥льно

 

–ейтингове оц≥нюванн€ передбачаЇ використанн€ поточного, пром≥жного та п≥дсумкового контролю.

ѕоточна рейтингова оц≥нка складаЇтьс€ з бал≥в, €к≥ студент отримуЇ за так≥ види навчальноњ д≥€льност≥ ≥з засвоЇнн€ зм≥стового модул€:

Ø систематичн≥сть та активн≥сть роботи на сем≥нарсько-практичних зан€тт€х (розкритт€ теоретичних питань, виконанн€ практичного завданн€);

Ø виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€;

Ø п≥дготовка ≥ндив≥дуального завданн€.

ѕром≥жна рейтингова оц≥нка виставл€Їтьс€ в балах за результатами засвоЇнн€ зм≥стового модул€ навчальноњ дисципл≥ни та визначаЇтьс€ €к сума поточних та контрольних рейтингових оц≥нок. ѕром≥жна рейтингова оц≥нка за окремий зал≥ковий кредит становить не б≥льше 60 бал≥в.

ѕ≥дсумкова рейтингова оц≥нка визначаЇтьс€ в балах €к сума середнього показника пром≥жних рейтингових оц≥нок та модульноњ контрольноњ рейтинговоњ оц≥нки. ћаксимальна контрольна модульна рейтингова оц≥нка складаЇ 40 бал≥в.

 

«ал≥ковий кредит «м≥стовий модуль ѕоточна рейтингова оц≥нка  онтрольна рейтингова оц≥нка ѕром≥жна рейтингова оц≥нка  онтрольна модульна рейтингова оц≥нка ѕ≥дсумкова рейтингова оц≥нка
–обота на практичному зан€тт≥ —амост≥йна робота ≤ндив≥дуальне завданн€ «а зм≥стовий модуль «а зал≥ковий кредит —ередн≥й показник
                     
           
≤≤              
           
≤≤≤              
           
               
           
               

ѕитанн€ до екзамену дл€ студент≥в денноњ та заочноњ форми навчанн€

1. ѕредмет ≥ завданн€ педагог≥ки.

1. ќсновн≥ категор≥њ педагог≥ки.

2. —труктура педагог≥чноњ науки.

3. «в'€зок педагог≥ки з ≥ншими науками.

4. —тад≥њ розвитку педагог≥ки: народна, духовна, св≥тська.

5. ƒжерела розвитку педагог≥ки: педагог≥чна спадщина минулого, сучасн≥ педагог≥чн≥ досл≥дженн€, передовий педагог≥чний досв≥д.

6. —утн≥сть науково-педагог≥чного досл≥дженн€: фундаментальн≥ та прикладн≥ педагог≥чн≥ досл≥дженн€.

7. ћетодолог≥€ педагог≥ки.

8. ѕон€тт€ метод≥в педагог≥чного досл≥дженн€, њх класиф≥кац≥€.

9. ≈тапи педагог≥чного досл≥дженн€.

10. Ћюдина €к орган≥зм, ≥ндив≥д, особист≥сть, ≥ндив≥дуальн≥сть.

11. —утн≥сть процес≥в розвитку ≥ формуванн€ особистост≥. –уш≥йн≥ сили розвитку особистост≥

12. ¬плив спадковост≥ на розвиток ≥ формуванн€ особистост≥.

13. ¬плив середовища на розвиток ≥ формуванн€ особистост≥.

14. –оль вихованн€ у розвитку особистост≥.

15. –оль д≥€льност≥ у розвитку особистост≥.

16. ƒидактика €к галузь педагог≥ки: предмет ≥ завданн€ дидактики, основн≥ категор≥њ.

17. ѕроцес навчанн€: сутн≥сть, компоненти, руш≥йн≥ сили, функц≥њ.

18. ѕон€тт€ ≥ сутн≥сть зм≥сту осв≥ти.

19. ƒержавн≥ стандарти загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в.

20. ’арактеристика навчальних план≥в загальноосв≥тньоњ школи.

21. ’арактеристика навчальних програм загальноосв≥тньоњ школи.

22. ѕон€тт€ шк≥льного п≥дручника.

23. «акони ≥ законом≥рност≥ навчанн€.

24. ѕринципи навчанн€.

25. ѕон€тт€ про методи та прийоми навчанн€.

26.  ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€ за джерелом знань.

27.  ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€ за лог≥кою передач≥ ≥ сприйманн€ ≥нформац≥њ.

28.  ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€ за характером п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в.

29.  ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€ за ступенем керуванн€ уч≥нн€м.

30. ’арактеристика засоб≥в навчанн€.

31. ”рок €к основна форма орган≥зац≥њ навчанн€.

32. ѕ≥дготовка вчител€ до уроку.

33.  ласиф≥кац≥€ урок≥в за дидактичною метою.

34. ѕон€тт€ нестандартного уроку.

35. ѕон€тт€ мон≥торингу навчальних дос€гнень учн≥в.

36. ѕерев≥рка знань, ум≥нь ≥ навичок учн≥в.

37. ќц≥нюванн€ результат≥в навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в.

38. –≥вн≥ навчальних дос€гнень учн≥в.

39. ќбл≥к навчальноњ роботи учн≥в.

40. ћета та завданн€ вихованн€.

41. ѕроцес вихованн€: сутн≥сть, компоненти, руш≥йн≥ сили.

42. «акони, законом≥рност≥ та принципи вихованн€.

43. ћетоди, прийоми ≥ засоби вихованн€.

44. ћетоди формуванн€ св≥домост≥ особистост≥.

45. ћетоди стимулюванн€ д≥€льност≥ ≥ повед≥нки.

46. ѕозакласна та позашк≥льна робота.

47. ‘орми виховноњ роботи.

48. ѕозашк≥льн≥ навчально-виховн≥ заклади, њх р≥зновиди та напр€ми д≥€льност≥.

49. ѕон€тт€ про колектив, його види

50. —утн≥сть, ознаки, функц≥њ, структура дит€чого колективу.

51. —тад≥њ розвитку колективу.

52. –озвиток внутр≥шньоколективних в≥дносин €к важливоњ умо≠ви формуванн€ морального досв≥ду школ€р≥в.

53. «авданн€ ≥ функц≥њ класного кер≥вника, його права ≥ обовТ€зки.

54. ѕлануванн€ роботи класного кер≥вника.

55. ¬имоги до сучасного класного кер≥вника.

56. ѕедагог≥чна система я.ј. оменського.

57. ѕедагог≥чна спадщина  .ƒ.”шинського та його посл≥довник≥в

58. ѕедагог≥чна система ј.—.ћакаренка.

59. ѕедагог≥чна спадщина ¬.ќ.—ухомлинського.

60. Ќауков≥ основи управл≥нн€ загальноосв≥тн≥м навчальним закладом.

61.  ер≥вництво загальноосв≥тн≥м навчальним закладом.

62. ћета ≥ зм≥ст методичноњ роботи в школ≥, њњ напр€ми.

63. ќсновн≥ форми методичноњ роботи. ќрган≥зац≥€ методичноњ роботи.

64. јтестац≥€ педагог≥чних кадр≥в.

65.  вал≥ф≥кац≥йна характеристика вчител€.

66. ѕ≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ та атестац≥€ педагог≥чних кадр≥в..

ѕитанн€ (завданн€) дл€ самоперев≥рки

1. ўо Ї предметом педагог≥ки?

2. як≥ завданн€ вир≥шуЇ педагог≥ка?

3. ѕо€сн≥ть сутн≥сть основних педагог≥чних категор≥й.

4. ќпиш≥ть структуру педагог≥чноњ науки.

5. –озкрийте звТ€зок педагог≥ки з ≥ншими науками.

6. ќхарактеризуйте основн≥ напр€ми заруб≥жноњ педагог≥ки.

7. ўо розум≥ють п≥д науково-педагог≥чним досл≥дженн€м?

8. ” чому пол€гають в≥дм≥нност≥ м≥ж фундаментальними ≥ прикладними педагог≥чними досл≥дженн€ми?

9. Ќазв≥ть основн≥ вимоги до результат≥в науково-педагог≥чних досл≥джень.

10. ўо Ї предметом вивченн€ методолог≥њ педагог≥ки?

11. ѕо€сн≥ть сутн≥сть та основн≥ характеристики методики педагог≥чного досл≥дженн€.

12. –озкрийте призначенн€ р≥зних груп метод≥в педагог≥чних досл≥джень.

13. ќхарактеризуйте основн≥ положенн€ педагог≥чного досл≥дженн€.

14. ѕроанал≥зуйте посл≥довн≥сть орган≥зац≥њ досл≥дженн€ конкретноњ педагог≥чноњ проблеми.

15. ƒайте визначенн€ пон€ть Ђлюдинаї, Ђ≥ндив≥дї, Ђособист≥стьї, Ђ≥ндив≥дуальн≥стьї.

16. ” чому ви€вл€Їтьс€ Їдн≥сть ≥ в≥дм≥нн≥сть процес≥в розвитку ≥ формуванн€ особистост≥?

17. ўо Ї руш≥йними силами розвитку особистост≥?

18. як≥ основн≥ чинники формуванн€ особистост≥ виокремлюЇ сучасна педагог≥чна наука?

19. ” чому пол€гаЇ вплив спадковост≥ на розвиток особистост≥?

20. ѕор≥вн€йте вплив позитивних ≥ негативних фактор≥в середовища на розвиток особистост≥.

21. яку функц≥ю виконуЇ вихованн€ в розвитку особистост≥?

22. ўо Ї обТЇктом ≥ предметом дидактики?

23. ” чому пол€гають функц≥њ дидактики?

24. як≥ завданн€ вир≥шуЇ дидактика?

25. ѕо€сн≥ть сутн≥сть основних дидактичних категор≥й.

26. як≥ педагог≥чн≥ галуз≥ складають систему сучасноњ дидактики?

27. –озкрийте звТ€зки дидактики з ≥ншими науками.

28. „им зумовлен≥ специф≥чн≥ сп≥вв≥дношенн€ дидактики ≥ предметних методик?

29. ќхарактеризуйте украњнську етнодидактику €к джерело розвитку дидактичноњ науки.

30. ѕо€сн≥ть сутн≥сть пон€тт€ Ђзм≥ст осв≥тиї. як≥ фактори впливають на формуванн€ зм≥сту осв≥ти?

31. як≥ компоненти складають структуру зм≥сту осв≥ти? ѕроанал≥зуйте особливост≥ кожного з них

32. ” €ких нормативних документах в≥дображений зм≥ст осв≥ти?

33. ўо таке ƒержавний стандарт загальноњ середньоњ осв≥ти?

34. ¬станов≥ть сп≥вв≥дношенн€ м≥ж базовим, типовим ≥ робочим навчальними планами. ўо вони визначають?

35. яку структуру мають навчальн≥ програми? «а €кими принципами вони можуть бути побудован≥?

36. ” чому пол€гають функц≥њ п≥дручника?

37. як≥ види текст≥в м≥стить начальний матер≥ал п≥дручника?

38. ўо належить до позатекстовоњ п≥дструктури п≥дручника?

39. ќхарактеризуйте особливост≥ зм≥сту осв≥ти в заруб≥жн≥й школ≥.

40. ѕо€сн≥ть сутн≥сть пон€тт€ Ђпроцес навчанн€ї.

41. «а €кою загальною законом≥рн≥стю наукового п≥знанн€ зд≥йснюЇтьс€ процес навчанн€?

42. ¬изначте сп≥льне ≥ в≥дм≥нне в науковому та навчальному п≥знанн≥.

43. ўо Ї руш≥йною силою процесу навчанн€?

44. як≥ функц≥њ реал≥зуютьс€ в процес≥ навчанн€?

45. ќпиш≥ть двосторонн≥й характер процесу навчанн€.

46. –озкрийте структуру процесу навчанн€ €к систему компонент≥в.

47. ѕо€сн≥ть особливост≥ процесу викладанн€

48. ѕроанал≥зуйте взаЇмозвТ€зок основних етап≥в п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в.

49. ƒайте визначенн€ пон€ть законом≥рностей ≥ закон≥в навчанн€.

50. ” чому пол€гають Їдн≥сть та в≥дм≥нн≥сть м≥ж законом ≥ законом≥рн≥стю?

51. як класиф≥куютьс€ законом≥рност≥ навчанн€?

52. Ќавед≥ть приклади загальних законом≥рностей навчанн€.

53. Ќавед≥ть приклади конкретних законом≥рностей навчанн€.

54. –озкрийте сутн≥сть пон€тт€ Ђпринципи навчанн€ї.

55. як≥ принципи Ї загальновизнаними в сучасн≥й педагог≥ц≥?

56. ќбірунтуйте доц≥льн≥сть нетрадиц≥йних принцип≥в навчанн€.

57. ѕро≥люструйте звТ€зок м≥ж принципами навчанн€.

58. ўо таке правила навчанн€?

59. –озкрийте сутн≥сть пон€тт€ методу навчанн€.

60. ўо в≥дображають обТЇктивна та субТЇктивна частини методу навчанн€?

61. як≥ загальн≥ функц≥њ виконують методи навчанн€?

62. ўо таке прийом навчанн€? як прийми сп≥вв≥днос€тьс€ з методами навчанн€?

63. «а €кими критер≥€ми класиф≥куютьс€ методи навчанн€?

64. „им можна по€сн≥ти на€вн≥сть р≥зних п≥дход≥в до класиф≥кац≥њ метод≥в навчанн€?

65. Ќавед≥ть класиф≥кац≥ю метод≥в на основ≥ ц≥л≥сного д≥€льн≥сного п≥дходу до навчанн€.

66. як≥ методи навчанн€ в≥днос€ть до словесних? ” чому пол€гають њхн≥ переваги ≥ недол≥ки?

67. ѕо€сн≥ть особливост≥ використанн€ наочних метод≥в навчанн€.

68. як≥ методи навчанн€ складають групу практичних?

69. ќхарактеризуйте методи навчанн€ за характером п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в.

70. як≥ методи навчанн€ обумовлен≥ лог≥кою засвоЇнн€ навчального матер≥алу?

71. Ќазв≥ть найб≥льш поширен≥ методи стимулюванн€ навчальноњ д≥€льност≥ учн≥в.

72. « €кою метою використовуютьс€ в процес≥ навчанн€ методи контролю ≥ самоконтролю?

73. ¬≥д чого залежить виб≥р конкретних метод≥в навчанн€?

74. як≥ засоби навчанн€ застосовуютьс€ в навчальному процес≥?

75. ўо розум≥ють п≥д формою орган≥зац≥њ навчанн€?

76. як≥ форми орган≥зац≥њ навчанн€ Ї поширеними в сучасн≥й школ≥?

77. «а €кими ознаками класиф≥куютьс€ форми орган≥зац≥њ навчанн€?

78. –озкрийте особливост≥ систем навчанн€, в≥домих в ≥стор≥њ розвитку школи.

79. „ому класно-урочна система Ї головною в сучасн≥й школ≥?

80. ўо таке урок €к форма орган≥зац≥њ навчанн€?

81. Ќазв≥ть основн≥ вимоги до уроку, розкрийте њх сутн≥сть.

82. яка типолог≥€ урок≥в Ї найб≥льш прийн€тою в дидактиц≥?

83. ѕо€сн≥ть лог≥чний звТ€зок типу ≥ структури уроку.

84. ” чому пол€гають особливост≥ нестандартних урок≥в?

85. яки види навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в зд≥йснюютьс€ на уроц≥?

86. ќхарактеризуйте етапи п≥дготовки вчител€ до уроку.

87. ƒовед≥ть доц≥льн≥сть використанн€ в школ≥ позаурочних форм орган≥зац≥њ навчанн€.

88. ” чому ви€вл€Їтьс€ дидактична ц≥нн≥сть навчальних екскурс≥й?

89. яких дидактичних вимог потребуЇ орган≥зац≥€ домашньоњ навчальноњ роботи?

90. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть мон≥торингу €кост≥ навчальних дос€гнень учн≥в? як≥ його основн≥ функц≥њ?

91. ќхарактеризуйте принципи, за €кими зд≥йснюЇтьс€ мон≥торинг усп≥шност≥ навчанн€.

92. як≥ компоненти складають структуру мон≥торингу усп≥шност≥ навчанн€?

93. як≥ види перев≥рки знань, ум≥нь, навичок учн≥в використовують у сучасн≥й школ≥?

94. «а €кими формами зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка результат≥в навчанн€ учн≥в?

95. –озкрийте значенн€ тестуванн€ €к методу перев≥рки. ƒовед≥ть доц≥льн≥сть поЇднанн€ тестуванн€ з ≥ншими методами перев≥рки.

96. яких вимог необх≥дно дотримуватис€ п≥д час розробки тестових завдань?

97. ўо таке оц≥нка результат≥в навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в?

98. ѕо€сн≥ть сутн≥сть пон€тт€ компетенц≥њ. ‘ормуванн€ €ких основних компетенц≥й учн≥в Ї к≥нцевим результатом навчанн€?

99. Ќа основ≥ €ких загальних критер≥њв зд≥йснюЇтьс€ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в?

100. Ќазв≥ть р≥вн≥ навчальних дос€гнень учн≥в. Ќавед≥ть њх показники.

101. ѕроанал≥зуйте особливост≥ тематичного оц≥нюванн€ €к обовТ€зкового його виду.

102. ¬изначте основн≥ функц≥њ обл≥ку навчальноњ д≥€льност≥ учн≥в.

103. ” чому пол€гають причини неусп≥шност≥ учн≥в? як≥ шл€хи њњ подоланн€?

104. ” чому пол€гаЇ суть вихованн€?

105. ўо Ї руш≥йною силою вихованн€?

106. ¬изначте пр≥оритет загальнолюдських ≥ нац≥ональних морально-духовних ц≥нностей.

107. –озкрийте сутн≥сть концепц≥й вихованн€ ≥ вислов≥ть своЇ ставленн€ до них.

108. ” чому ви вбачаЇте зв'€зок м≥ж методами ≥ прийомами вихованн€?

109. ўо ви розум≥Їте п≥д культурою розумовоњ прац≥?

110. –озкрийте завданн€ ф≥зичного вихованн€.

111. ўо називаЇтьс€ колективом? Ќазв≥ть стад≥њ його розвитку.

112. ¬ид≥л≥ть основн≥ ознаки колективу.

113. Ќазв≥ть форми орган≥зац≥њ виховного процесу.

114. Ќазв≥ть права та обовТ€зки класного кер≥вника.

115. ѕроанал≥зуйте лог≥чн≥ звТ€зки м≥ж загальнолюдськими, нац≥ональними моральними ц≥нност€ми ≥ ментал≥тетом.

116. ¬изначте сутн≥сть ≥ завданн€ статевого вихованн€ в родин≥ ≥ школ≥.

117. якими факторами зумовлена актуальн≥сть еколог≥чного вихованн€?

118. ¬изначте основн≥ функц≥ональн≥ обовТ€зки класного кер≥вника ≥ його права.

119. як≥ особливост≥ плануванн€ роботи класного кер≥вника?

120. ” чому ви вбачаЇте в≥дм≥нн≥сть м≥ж позакласною ≥ позашк≥льною виховною роботою класного кер≥вника?

121. ” чому пол€гаЇ розвиток ¬. —ухомлинським ≥дењ ј. ћакаренка щодо колективу?

122. ’то першим в ≥стор≥њ висунув вимогу природов≥дпов≥дного вихованн€? як в≥н њњ сформулював?

123. ” чому пол€гаЇ в≥кова пер≥одизац≥€ розвитку д≥тей, зроблена јристотелем? яка ≥сторико-педагог≥чна ц≥нн≥сть даноњ пер≥одизац≥њ?

124. якою була соц≥ально-пол≥тична епоха, в €к≥й жив я.ј. оменський?

125. Ќазв≥ть риси св≥тогл€ду  оменського. як≥ чинники впливали на њх формуванн€? як≥ причини двоњстост≥ св≥тогл€ду  оменського?

126. ” чому пол€гаЇ глибокий гуман≥зм педагог≥ки  оменського?

127. як≥ ¬и знаЇте педагог≥чн≥ твори, написан≥ я.ј. оменським?

128. Ќа €к≥ суттЇв≥ ознаки колективу вказуЇ ј.ћакаренко?

129. як≥ стад≥њ у розвитку колективу вид≥л€Ї ј.ћакаренко?

130. яке було ставленн€ ј.ћакаренка до створенн€ шк≥л-г≥гант≥в? „ому?

131. яку роль виконували первинн≥ загони у структур≥ колективу ј.ћакаренка?

132. як≥ традиц≥њ створював ≥ використовував дл€ цементуванн€ колективу ј.ћакаренко?

133. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть закону паралельноњ педагог≥чноњ д≥њ?

134. як ј.ћакаренко сформулював закон руху колективу?

135. яке значенн€ надавав ј.ћакаренко перспектив≥ у житт≥ дит€чого колективу? Ќазв≥ть приклади постановки ћакаренком перспективних завдань перед колективом.

136. як≥ ознаки стилю ≥ тону колективу обірунтував ј.ћакаренко?

137. ” чому пол€гаЇ глибокий гуман≥зм педагог≥ки ¬.—ухомлинського?

138. як ставивс€ ¬.—ухомлинський до народноњ педагог≥ки? яке м≥сце зайн€ла народна педагог≥ка у творч≥й спадщин≥ педагога?

139. яке м≥сце у навчанн≥ та вихованн≥ учн≥в ¬.—ухомлинський в≥дводив культурно-≥сторичним традиц≥€м р≥дного народу?

140. як≥ шл€хи вихованн€ творчоњ особистост≥ рекомендуЇ ¬.—ухомлинський?

141. „им обумовлена необх≥дн≥сть управл≥нн€ системою осв≥ти?

142. ќбірунтуйте принципи управл≥нн€ сучасною школою.

143. ” чому пол€гаЇ взаЇмозв'€зок орган≥в державного управл≥нн€ осв≥тою в ”крањн≥?

144. ѕроанал≥зуйте структуру управл≥нн€ осв≥тою ≥ наукою на м≥сц€х.

145. ” чому пол€гаЇ основне призначенн€ методичноњ роботи у школ≥?

146. як≥ основн≥ форми методичноњ роботи в школ≥?

147. який зм≥ст роботи предметних ≥ циклових методичних обТЇднань.

148. ¬изначте групи педагог≥в за ставленн€м до самоосв≥ти ≥ ум≥нн€м орган≥зувати самост≥йну роботу над собою. ѕор≥вн€йте њх.

149. –озкрийте основн≥ напр€ми д≥€льност≥ наставник≥в з молодим педагогом.

150. « €кою метою, на вашу думку, проводитьс€ атестац≥€ педагог≥чних прац≥вник≥в.

151. ќхарактеризуйте орган≥зац≥йн≥ процедури атестац≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в.

152. ѕерерахуйте квал≥ф≥кац≥йн≥ категор≥њ, що встановлюютьс€ за насл≥дками атестац≥њ. ѕроанал≥зуйте загальн≥ вимоги до квал≥ф≥кац≥йних категор≥й.

153. ѕерерахуйте педагог≥чн≥ званн€, що присвоюютьс€ за насл≥дками атестац≥њ. ѕроанал≥зуйте загальн≥ вимоги до педагог≥чних звань.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 456 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1408 - | 1168 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.105 с.