Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A)& координаци€лық сан
*****

Ёлементар ұ€шықта саны әрқашан жұп болатын шама...

D)& формульд≥к б≥рл≥ктер

.*****

Қоспа ионның зар€ды нег≥зг≥ ионның зар€дымен б≥рдей болса, онда ол қоспа ион қалай аталады?

B)& изовалентт≥к

*****

Қоспа ионның зар€ды нег≥зг≥ ионның зар€дымен б≥рдей болмаса, онда ол қоспа ион қалай аталады?

A)& гетеровалентт≥к

*****

јбсолюттк нөлдег≥ бөлшект≥ң тербел≥с≥ қалай аталады?

E)& нөлд≥к.

*****

“ордағы атомдардың тербел≥с кванты:

E)& фонон.

*****

Ѕорн-ћайер потенциалы:

B)&

*****

 овалентт≥ байланыстағы кристалдарда хими€лық байланыс қандай сипатта болады?

D)& бағытталған сипаттағы байланыс

*****

“ор түй≥н≥нен, ең жақын орналасқан нөлд≥к электрон тығыздығындағы нүктеге дей≥нг≥ арақашықтық:

A)& эффективт≥ иондық радиус

*****

Қоспа ион енд≥р≥лгенде ваканси€ның түз≥лу≥ қандай принципке ти≥ст≥?

E)& зар€дты компенсаци€лау принцип≥.

*****

“ұйық бөлшек потенциалдық шұңқыр түб≥нде болады ма?

B)& жоқ

*****

Ёлементар ұ€шықта атомдардың ығысуы:

C)& акустикалық тербел≥стер

*****

Ѕүт≥ндей алғанда элементар ұ€шықтың тербелу≥:

A )& акустикалық мода

*****

Қозуды кванттау нәтижес≥нде алынған квазибөлшек:

D)& пол€ритон

*****

Ёлектрондар мен €дролардың массаларының үлкен айырмашылықтарына нег≥зделген гамильтонианды ықшамдаудың б≥р≥нш≥ қадамы:

A)& адиабаталық жуықтау

*****

»деалды кристалдарда электрондардың потенциалдық энерги€сы қандай сипатқа ие?

B)& периодтық функци€

*****

≤с жүз≥нде Ўредингер теңдеу≥ қандай жуықтау нег≥з≥нде шеш≥лед≥?

B)& б≥р электрондық жуықтау

*****

 өп электрондық жүйе үш≥н қандай жуықтау қолданылады?

C)& ’артри-‘ок жуықтауы

*****

“ер≥с тордағы ұ€шықтың көлем≥:

C)&

*****

“ер≥с тордың облысы қалай аталады?

D)& Ѕрюллиэн зонасы

*****

Ѕрюллиэн зонасын құру үш≥н оң торда қолданылатын ұ€шық:

E)& ¬игнер-«ейтц ұ€шығы.

*****

Ёлектронның эффективт≥к массасы:

E)&.

*****

«она-зона өтулер≥ аймағындағы жұтылу:

A)& фундаменталдық

*****

‘онондық күйлер тығыздығы қай шаманың өсу≥не қарай өсед≥?

A)& температура

*****

»ондық кристалда қозғалатын электрон қандай өр≥спен қоршалған?

C)& пол€ризаци€ өр≥с≥

*****

a>>1 болғанда пол€ронның массасы:

B)&

*****

—≥лт≥л≥ металдарда үлкен үлес алатын байланыс түр≥...

A)& гомепол€рлық байланыс

*****

Қозу спектр≥ деген≥м≥з:

A)& сәулелену интенсивт≥л≥г≥н≥ң түскен жарық жи≥л≥г≥мен тәуелд≥л≥г≥

*****

—әуле шығару спектр≥ деген≥м≥з:

C)& сәулелену интенсивт≥л≥г≥н≥ң жи≥л≥ктен тәуелд≥л≥г≥

*****

Ћюминесценци€ орталығы деген≥м≥з:

D)& нүктел≥к ақау

*****

—ынап тектес қоспа иондардың валентт≥к қабаты:

A)& ек≥ электрондардан тұрады

*****

—≥лт≥л≥ галоидты кристалдардағы сынап тәр≥здес иондардың қозу спектр≥нде ең интенсивт≥ оптикалық жолақ бар:

A)& C

*****

Ћюминесценци€ механизмдер≥не жатады:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 906 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1401 - | 1250 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.