Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќқушылардың б≥л≥м≥н тексеру мен бағалау
Ѕ≥л≥мд≥ меңгеру деген≥м≥з - оқушылардың б≥л≥мд≥ қабылдай ғана қоймай, оны түс≥н≥п, бек≥т≥п, тәж≥рибеде пайдаланатын деңгейге жетк≥зген таным әрекет≥н≥ң нәтижес≥.

ќқушылардың б≥л≥м≥н тексеру мен бағалау мемлекетт≥к маңызы бар және б≥л≥м беру органдары мен мектеп әк≥мш≥л≥г≥н≥ң мұғал≥м жұмысын бақылауының құралы болып табылады. ќқытудың барлық кезеңдер≥нде бақылау жұмыстары, байқау, оқушылар жұмысын талдау, бақылаудың басқа да формалары тексеру мақсатында пайдаланылады.

Ѕ≥л≥мд≥ тексеруд≥ң б≥л≥м беруш≥л≥к мән≥ мұғал≥м үш≥н де, оқушы үш≥н де оқушының қандай б≥л≥м мен б≥л≥кт≥ менгерген≥н≥ң белг≥л≥ болуында. Ѕ≥л≥мд≥ бағалау сол б≥л≥мн≥ң игер≥лу≥ сапасын анықтайды.

“ексеру мен бағалау оқушылар бойында оқудың орынды себептер≥н туғызады, қызығуын, б≥л≥мге құштарын және бей≥мд≥г≥н, оқу жұмысындағы ұжымдық пен достық сез≥мдер≥н тәрбиелейд≥. ќқушылар жолдастары жақсы, өте жақсы баға алғанда қуанады, үлг≥рмеуш≥лерге көмектесуге тырысады. ћұғал≥м б≥л≥мд≥ тексергенде баға сынып ұжымында қандай әсер қалдырғанын, оқушылар жолдастарының табысы мен сәтс≥зд≥г≥не қалай қарайтынын үзд≥кс≥з бақылап отыруы қажет.

јрнайы мектепте оқушылардың б≥л≥м≥н тексеру мен бағалау таным процестер≥н дамытады, түзету-дамыту амал-тәс≥лдер≥мен таныстырады.

ќқу материалын оқушылардың игеру≥н тексеруд≥ң түрл≥ тәс≥лдер≥ мен формалары танымдық құштарлықты дамытуға көмектесед≥, оқу материалын сапалы игеруге жетелейд≥. ќқушылар мұғал≥мге қалай жауап беру, тапсырманы қалай дұрыс орындауға ойланады, сол арқылы сөйлеу т≥л≥н, ойлауын дамытады.

ќқыту процес≥нде б≥л≥мд≥ тексеруд≥ң мән≥ мұғал≥мн≥ң бұл жұмыс формасын ұйымдастыруына қойылатын талаптарды анықтайды.

1. ћұғал≥м оқу материалын игер≥лу≥н≥ң сапасын тексер≥п, оқушылардың б≥л≥м деңгей≥н бағалайды. Ѕұл жұмыс арнайы б≥л≥м беру бағдарламаларында бек≥т≥лген талаптарға сәйкес жүред≥.

2. Ѕ≥л≥мд≥ тексеру мен бағалау жүйел≥ және үзд≥к:с≥з болуы керек.  ейб≥р пәндерден оқушының б≥л≥м≥н бағалау оның өм≥р≥н≥ң б≥р көр≥н≥с≥ ғана болып қалмағаны жөн. ќқушы кез - келген сабақта жауап беруге дайын болуы керек. Ѕұл оқушының танымдық ≥с - әрекет≥н≥ң үзд≥кс≥зд≥г≥н қамтамасыз етед≥.

3. Ѕ≥л≥мд≥ тексеру мен бағалау оқушылардың таным процестер≥н дамытуға, оқудың қиындықтарын жеңе б≥луге байланысты м≥нез-құлық пен ер≥кт≥к сапаларын тәрбиелейд≥.

јрнайы мектептерде дәстүрл≥ б≥л≥мд≥ тексеруд≥ң төмендег≥дей түрлер≥ қалыптасқан.

 үндел≥қг≥ тексеру. Әр сабақта мұғал≥м окушылардың жаңа б≥л≥мдерд≥ игеруге да€рлығын тексеред≥, бүк≥л сабақ барысында оқу материалының мазмұнын балалардың игеру≥н бақылайды.

Қорытынды тексеру. ќқушылардың б≥л≥мдерд≥ игеру≥н мұғал≥м б≥рнеше апта, тоқсан, жарты немесе толық оқу жылы бойынша сег≥з жылдық немесе орта мектеп көлем≥нде тексеред≥.

“ақырыптық тексеру. ћұның мақсаты жеке сабақтар мен тапсырмалар емес, оқушының бүк≥л тақырыпты түс≥ну≥н тексеру. Ѕұл тексер≥с тақырып бойынша б≥л≥мдерд≥ жүйеге келт≥ру және жинақтауға көмектесед≥.

“ексеруд≥ң бұл көрсет≥лген түрлер≥ ауызша немесе жазбаша болуы мүмк≥н. Ѕарлық тексерулерд≥ өтк≥зуде арнайы мектеп мұғал≥мдер≥ оқушылардың бойындағы кем≥ст≥кт≥ң түр≥ және даму ерекшел≥ктер≥н ескеру≥ ти≥с.

Ѕалалардың оқу материал игеру≥н≥ң сапасын бақылау мен тексеруд≥ң құралы мұғал≥м сұрақтарын жауап, өз бет≥нше және жаппай сұраулар болады. ∆аппай сұрауда қысқаша жауап беруд≥ талап етет≥н сұрақ бүк≥л сыныпқа қойылады. ќқушы мұғал≥м рұқсатымен орнынан тұрып не отырып жауап беред≥. Ѕ≥р сұраққа б≥рнеше жауап алып, мұғал≥м оқушыға оқу материалының белг≥л≥ б≥р бөл≥г≥н тұтас, жүйел≥ қайталайтындай мүмк≥нд≥к берет≥н келес≥ сұрақты қарастырады. Ѕұл жұмыста оқушылардын қабылдау, зей≥н және сөйлеу т≥л≥н≥ң ерекшел≥ктер≥н аса қадағалау қажет. —ұрақтар оқушыларға түс≥н≥кт≥ болуына мұғал≥м жауапты.

∆еке сұрау барысында да сұрақ бүк≥л сыныптың зей≥н≥н аударатындай ет≥п қойылады. —ұрақты қо€ салып оқушының жауап беруге шақырудың қажет≥ жоқ, әсересе арнайы мектеп оқушыларына ойлануға мүмк≥нд≥г≥н беру керек. ќқушылар өз жолдасының жауабын мұқи€т тыңдап, толықтырады және түзетулер енг≥зед≥. Ѕ≥р оқушыдан сұрай отырып бүк≥л сыныппен жұмыс ≥стеу мұғал≥м шеберл≥г≥ болып табылады.

ќқушылар б≥л≥м≥н қорьпынды тексеруде ең қолайлысы бақылау жұмыстарын жүрг≥зу (арнайы ауызша және жазбаша тапсырмалар арқылы). Ѕақылау жұмысы алдын ала ескерт≥лмесе, оқушы бойыеда өте күшт≥ сез≥мд≥к қобалжу туады. ∆ұмыстың оқушылар мүмк≥нд≥ктер≥не сай және қол жетерл≥г≥не сен≥мд≥ болу үш≥н мұғал≥м оқушылардың даму деңгей≥н жақсы б≥лу керек.

Қаз≥рг≥ арнайы мектептерде б≥л≥мд≥ бағалаудың жаңа жүйес≥ енг≥з≥лген. ќл Ѕ≥л≥м алушыларды аттестаттау "әд≥стемес≥н≥ң ережес≥н бек≥ту туралы" Қазақстан –еспубликасы Ѕ≥л≥м және ғылым министр≥н≥ң 2004 жылғы Ђ2ї наурыз є 166 бұйрығымен бек≥т≥лген.

Ѕ≥л≥м алушыларды аттестаттау әд≥стемес≥н≥ң ережес≥ Ђ емтар балаларды әлеуметт≥к және медициналық - педагогикалық түзету арқылы қолдау туралыї Қазақстан –еспубликасының «аңының 6 - бабының 6 -тармағына сәйкес әз≥рленд≥. Ќег≥зг≥ м≥ндеттер≥:

1) б≥л≥м алушылардың теори€лық б≥л≥м≥н≥ң нақты деңгей≥н белг≥леу және оқу жоспарының м≥ндетт≥ құрамдас бөл≥г≥н≥ң нег≥зг≥ пәндер≥ бойынша олардың практикалық дағдыларын түс≥ну;

2) осы деңгейд≥ б≥л≥м стандартының тапаптарымен және оқушылардың нақты танымдық мүмк≥нш≥л≥ктер≥мен жақындастыру;

3) б≥л≥м алушылардын жеке және типологи€лық ерекшел≥ктер≥н ескере отырып, оқу пәндер≥н зерделеуд≥ң оқу бағдарламалары мен күнт≥збел≥к - тематикалық кестес≥н орындау;

4)б≥л≥м алушыларды қорғауды, санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес оқу жүктемес≥н регламенттеу бөл≥г≥нде олардың құқыктары мен бостандықтарын сақтауды қамтамасыз етуд≥ белг≥лейд≥.

Ѕұл ережелерде, төменг≥дей тарауларында б≥л≥м алушылардың деңгей≥н, қандай бағытта тексерет≥лен≥ бек≥т≥лген (толығымен қосымшада)

2.јқыл - ойы кенжелеп қалған балалардың (дамуында интеллектуалдық бұзылушылықтар бар балалар) оқу жет≥ст≥ктер≥н өлшеуге қойылатын талаптар

3.јна т≥л≥ бойынша (грамматика, жазу және сөйлеу мәнер≥н дамыту)
көмекш≥ мектептерд≥ң б≥л≥м алушыларының б≥л≥м≥н және дағдыларын
тексеру

4.ћатематика пән≥ бойынша б≥л≥м алушылардың б≥л≥м≥ мен дағдыларын тексеру

5. ѕсихикалық дамуы тежелген балалардың оқу жет≥ст≥ктер≥н өлшеуге қойылатын талаптар

6.  өру қаб≥лет≥ бұзылған б≥л≥м алушылардың оқу жет≥ст≥ктер≥н өлшеуге қойылатын талаптар

7. Құлағы ест≥мейт≥н (саңырау) б≥л≥м алушылардың оқу жет≥ст≥ктер≥не қойылатын талаптар

8. Ќашар естит≥н оқушылардың оқу жет≥ст≥ктер≥н өлшеуге қойылатын талаптар

9. —өйлеу≥нде күрдел≥ бұзылыстары бар б≥л≥м алушылардың оқу жет≥ст≥ктер≥н өлшеуге қойылатын талаптар

10. —өйлеу≥нде күрдел≥ бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы (түзеу) ұйымдағы сыныптардың оқу техникасының нормативтер≥

11.ƒа€рлық, 1 - 4 - сыныптардағы б≥л≥м алушыларға арналған
диктанттарды бағалау нормасы

12. √рамматикалық тапсырмаларды бағалау

13. ћазмұндама мен шығарманы бағалау

14. ƒыбыстап айту

Қаз≥рг≥ уақытта арнайы б≥л≥м беруде оқушылардың б≥л≥м≥н тексеру, бағалау арнайы б≥л≥м беру бағдарламаларда бек≥т≥лген талаптарға лайықты. —онымен б≥рге, дәстүрл≥ бағалармен б≥рге, бастауыш сыныптарда "+"," Ч", түст≥ дөнгелек, төртбұрыштар пайдаланады. Ѕаға қою кез≥нде арнайы мектеп мұғал≥мдер≥ м≥ндетт≥ түрде, не үш≥н, қандай баға қойылғанын оқушыларға түс≥нд≥ру≥ ти≥с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5973 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1952 - | 1571 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.