Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озвиток украњнськоњ педагог≥чноњ науки у XX ст
1. ƒемократизац≥€ сусп≥льного житт€ в ”крањн≥ у середин≥ 80-х рок≥в та початок в≥дродженн€ нац≥ональноњ школи. «акон ”крањни Уѕро осв≥туФ

2.  онцепц≥€ середньоњ загальноосв≥тньоњ школи в ”крањн≥

3. ƒержавна нац≥ональна програма Уќсв≥таФ (У”крањна XXI стол≥тт€Ф)

 

 

ƒемократизац≥€ сусп≥льного житт€ в ”крањн≥ у середин≥ 80-х рок≥в та початок в≥дродженн€ нац≥ональноњ школи. «акон ”крањни Уѕро осв≥туФ

¬ к≥нц≥ 80-х рок≥в, внасл≥док перебудовчого напр€мку пол≥тики ћ.√орбачова, в ”крањн≥ в≥дбувс€ р€д под≥й, €к≥ сколихнули нац≥ональну самосв≥дом≥сть украњнц≥в. ѕрийн€то ƒекларац≥ю про державний суверен≥тет ”крањни, проголошено незалежн≥сть, прийн€то «акон про мови, в≥дбувс€ ѕерший  онгрес ћ≥жнародноњ асоц≥ац≥њ украњн≥ст≥в, обрано ѕрезидента ”крањни, зрештою, що маЇ особливе значенн€ дл€ осв≥т€н, розвитку шк≥льництва, прийн€то закон Ђѕро осв≥туї, проведено ¬сеукрањнський зТњзд прац≥вник≥в осв≥ти, на €кому затверджено державну програму Ђќсв≥та XXI стол≥тт€ї.

4 червн€ 1991 р. було прийн€то постанову ¬ерховноњ –ади ”–—– Ђѕро пор€док введенн€ в д≥ю «акону ”–—– Ђѕро осв≥туї (прийн€тий ¬ерховною –адою 3.05.91 р.).

” в≥дпов≥дност≥ ≥з «аконом метою осв≥ти Ї всеб≥чний розвиток людини €к особистост≥ та найвищоњ ц≥нност≥ сусп≥льства, розвиток њњ талант≥в, розумових ≥ ф≥зичних зд≥бностей, вихованн€ високих моральних €костей, формуванн€ громад€н, здатних до св≥домого сусп≥льного вибору, збагаченн€ на ц≥й основ≥ ≥нтелектуального, творчого, культурного потенц≥алу народу, забезпеченн€ народного господарства квал≥ф≥кованими прац≥вниками, спец≥ал≥стами.

ќсв≥та в ”крањн≥ ірунтуЇтьс€ на засадах гуман≥зму, демократ≥њ, нац≥ональноњ самосв≥домост≥, взаЇмоповаги м≥ж нац≥€ми.

”крањна визнаЇ осв≥ту пр≥оритетною сферою соц≥ально-економ≥ч≠ного, духовного ≥ культурного розвитку сусп≥льства.

¬ ст. 3 Ђ«аконуї визначаЇтьс€ право на осв≥ту незалежно в≥д стат≥, расовоњ, нац≥ональноњ приналежност≥, соц≥ального ≥ майнового стану, роду та характеру зан€ть, св≥тогл€дних переконань, в≥ро≠спов≥данн€, стану здоровТ€, м≥сц€ проживанн€ та ≥нших обставин. ÷е право забезпечуЇтьс€:

Ч розгалуженою мережею Ќ¬«, заснованих на р≥зних формах власност≥, наукових установ, заклад≥в п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ, переп≥дготовки кадр≥в;

Ч в≥дкритим характером Ќ¬«, створенн€м умов дл€ вибору проф≥лю ≥ вихованн€ в≥дпов≥дно до зд≥бностей, ≥нтерес≥в громад€нина;

Ч р≥зними формами навчанн€ Ч очною, веч≥рньою, заочною, екстернатом, а також педагог≥чним патронажем.

ƒл€ одержанн€ документа про осв≥ту громад€ни мають право на державну атестац≥ю.

¬ ст. 5 сформульован≥ основн≥ принципи осв≥ти:

Ч доступн≥сть дл€ кожного громад€нина ус≥х форм ≥ тип≥в осв≥тн≥х послуг, що надаютьс€ державою;

Ч р≥вн≥сть умов кожноњ людини дл€ повноњ реал≥зац≥њ њњ зд≥бностей, таланту, всеб≥чного розвитку;

Ч гуман≥зм, демократизм;

Ч пр≥оритетн≥сть загальнолюдських духовних ц≥нностей над пол≥тичними ≥ класовими ≥нтересами;

Ч орган≥чний звТ€зок з нац≥ональною ≥стор≥Їю, культурою, традиц≥€ми;

Ч незалежн≥сть державноњ системи осв≥ти в≥д пол≥тичних парт≥й, ≥нших громадських ≥ рел≥г≥йних орган≥зац≥й;

Ч науковий, св≥тський характер осв≥ти у державних Ќ¬«;

Ч ≥нтеграц≥€ з наукою ≥ виробництвом, взаЇмозвТ€зок з осв≥тою ≥нших крањн;

Ч гнучк≥сть ≥ прогнозован≥сть системи осв≥ти;

Ч Їдн≥сть ≥ наступн≥сть системи осв≥ти;

Ч безперервн≥сть ≥ р≥зноман≥тн≥сть осв≥ти;

Ч в≥дпов≥дн≥сть осв≥ти св≥товому р≥вню;

Ч поЇднанн€ державного управл≥нн€ ≥ громадського самовр€ду≠ванн€ в систем≥ осв≥ти.

¬ ст. 8 йдетьс€ про в≥докремлен≥сть Ќ¬« в≥д церкви, про њх св≥тський характер.

¬ ст. 9-15 мова йде про управл≥нн€ осв≥тою ≥ громадське самовр€дуванн€ в систем≥ осв≥ти, повноваженн€ орган≥в державного управл≥нн€ осв≥тою та м≥сцевих –ад народних депутат≥в у галуз≥ осв≥ти.

¬ «акон≥ Ђѕро осв≥туї вперше йдетьс€ про створенн€психо≠лог≥чноњслужби в систем≥ осв≥ти та просоц≥ально-педагог≥чний патронаж, а також акцентуЇтьс€ увага на медичному обслуговуванн≥, орган≥зац≥њ харчуванн€ у Ќ¬«, забезпеченн≥ здорових ≥ безпечних умов навчанн€ ≥ прац≥ (ст. 21-23).

¬ ст. 25 Ђ—труктура системи осв≥тиї перераховано структурн≥ њњ компоненти:

Ч дошк≥льне вихованн€;

Ч загальну середню осв≥ту;

Ч профес≥йну осв≥ту;

Ч вищу осв≥ту;

Ч п≥сл€дипломну п≥дготовку;

Ч асп≥рантуру;

Ч докторантуру;

Ч п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ, переп≥дготовку кадр≥в;

Ч позашк≥льне навчанн€ ≥ вихованн€;

Ч самоосв≥ту.

¬ ст. 26-44 йдетьс€ про конкретну д≥€льн≥сть цих компонент≥в.

¬ розд≥л≥ IIIЂ”часники навчально-виховного процесуї йдетьс€ про права та обовТ€зки вихованц≥в, учн≥в, студент≥в, курсант≥в, слухач≥в, стажист≥в, асп≥рант≥в, докторант≥в.

¬с≥ вони мають право на:

Ч виб≥р проф≥лю, форми навчанн€, ≥ндив≥дуальних програм, позакласних зан€ть;

Ч користуванн€ навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою,.оздоровчою базою Ќ¬«;

Ч доступ до ≥нформац≥њ в ус≥х галуз€х знань;

Ч участь у науково-досл≥дн≥й, досл≥дно-конструкторськ≥й та ≥нших видах науковоњ д≥€льност≥, конференц≥€х, ол≥мп≥адах, виставках, конкурсах;

Ч одержанн€ направленн€ на навчанн€, стажуванн€ до ≥нших заклад≥в, у тому числ≥ за кордон;

Ч продовженн€ осв≥ти за профес≥Їю, спец≥альн≥стю в≥дпов≥дно до одержаноњ квал≥ф≥кац≥њ;

Ч особисту або через своњх представник≥в участь у громадському самовр€дуванн≥, в обговоренн≥, вир≥шенн≥ питань удосконаленн€ навчально-виховного процесу, науково-досл≥дноњ роботи, призначенн€ стипенд≥й, орган≥зац≥њ дозв≥лл€;

Ч участь у добров≥льних самод≥€льних обТЇднанн€х;

Ч безпечн≥ ≥ нешк≥длив≥ умови навчанн€ ≥ прац≥;

Ч забезпеченн€ гуртожитками, ≥нтернатами, стипенд≥€ми;

Ч трудову д≥€льн≥сть у позаурочний час незалежно в≥д в≥ку;

Ч перерву навчанн€ у вищому навчальному заклад≥, профес≥йному училищ≥;

Ч користуванн€ послугами заклад≥в охорони здоровТ€, засобами л≥куванн€, проф≥лактики захворювань та зм≥цненн€ здоровТ€;

Ч захист в≥д будь-€ких форм експлуатац≥њ, ф≥зичного та псих≥чного насильства, в≥д д≥й адм≥н≥страц≥њ, педагог≥чних, ≥нших прац≥вник≥в, €к≥ порушують права або принижують њх честь ≥ г≥дн≥сть.

” в≥дпов≥дност≥ ≥з «аконом заборон€Їтьс€ в≥двол≥канн€ учасник≥в Ќ¬ѕ за рахунок навчального часу на роботу ≥ зд≥йсненн€ заход≥в, не повТ€заних з процесом навчанн€.

ќбовТ€зки учасник≥в Ќ¬ѕ передбачають:

Ч систематичне й глибоке оволод≥нн€ знанн€ми, практичними навичками, профес≥йною майстерн≥стю, п≥двищенн€ загально-куль≠турного р≥вн€;

Ч додержанн€ статуту, правил внутр≥шнього розпор€дку Ќ¬«;

Ч додержанн€ законодавства, моральних, етичних норм сп≥в≠житт€.

¬ ст. 49-53 йдетьс€ про зан€тт€ педагог≥чною д≥€льн≥стю, права ≥ обовТ€зки педагог≥чних прац≥вник≥в, гарант≥њ держави та заохочен≠н€ њх.

ѕедагог≥чн≥ прац≥вники мають право на:

Ч захист профес≥йноњ чест≥, г≥дност≥;

Ч в≥льний виб≥р форм, метод≥в, засоб≥в навчанн€, ви€вленн€ педагог≥чноњ ≥н≥ц≥ативи;

Ч ≥ндив≥дуальну педагог≥чну д≥€льн≥сть;

Ч участь в громадському самовр€дуванн≥, виборах кер≥вник≥в Ќ¬«, €кщо це передбачено њх статутами;

Ч користуванн€ подовженою оплачуваною в≥дпусткою;

Ч п≥льгове забезпеченн€ житлом у пор€дку, встановленому законодавством;

Ч одержанн€ натуральноњ оплати у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ на р≥вн≥ прац≥вник≥в с≥льського господарства;

Ч п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ, переп≥дготовку, в≥льний виб≥р зм≥сту програм, форм навчанн€, орган≥зац≥й та установ, €к≥ зд≥йснюють п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ ≥ переп≥дготовку.

ќбовТ€зки педагог≥чних прац≥вник≥в:

Ч забезпечити умови дл€ засвоЇнн€ вихованц€ми, учн€ми, студентами ≥ т. п. навчальних програм на р≥вн≥ обовТ€зкових державних вимог, спри€ти розвитков≥ зд≥бностей д≥тей, учн≥в, студент≥в;

Ч настановленн€м ≥ особистим прикладом утверджувати повагу до принцип≥в загальнолюдськоњ морал≥: правди, справедливост≥, в≥дданост≥, патр≥отизму, гуман≥зму, доброти, стриманост≥, працелюбства, пом≥ркованост≥, ≥нших доброчесностей;

Ч виховувати повагу до батьк≥в, ж≥нки, культурно-нац≥ональних, духовних, ≥сторичних ц≥нностей ”крањни, крањни походженн€, дер≠жавного ≥ соц≥ального устрою, цив≥л≥зац≥њ, в≥дм≥нних в≥д власних, дбайливе ставленн€ до навколишнього середовища;

Ч готувати до св≥домого житт€ в дус≥ взаЇморозум≥нн€, миру, злагоди м≥ж ус≥ма народами, етн≥чними, нац≥ональними, рел≥г≥йними групами;

Ч додержуватис€ засад педагог≥чноњ етики, морал≥, поважати г≥дн≥сть дитини, учн€, студента;

Ч захищати д≥тей, молодь в≥д будь-€ких форм ф≥зичного або псих≥чного насильства, запоб≥гати вживанню ними алкоголю, нарко≠тик≥в, ≥ншим шк≥дливим звичкам;

Ч пост≥йно п≥двищувати профес≥йний р≥вень, педагог≥чну май≠стерн≥сть, загальну ≥ пол≥тичну культуру.

ƒержава забезпечуЇ педагог≥чним прац≥вникам:

Ч належн≥ умови прац≥, побуту, в≥дпочинку, медичне обслугову≠ванн€, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ не р≥дше одного разу на пТ€ть рок≥в,

Ч правовий, соц≥альний, профес≥йний захист;

Ч безплатне користуванн€ житловою площею з опаленн€м ≥ осв≥тленн€м у с≥льськ≥й м≥сцевост≥, с. м. т. в≥дпов≥дно до чинного законодавства;

Ч компенсац≥њ при втрат≥ роботи, у звТ€зку ≥з зм≥нами в орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥, встановлен≥ законодавством;

Ч виплату пенс≥й, в тому числ≥ за вислугу рок≥в;

Ч встановленн€ середн≥х ставок ≥ посадових оклад≥в педагог≥чним прац≥вникам народноњ осв≥ти на р≥вн≥ не нижчому в≥д середньоњ зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в промисловост≥ (ст. 52) (у вузах Ч подв≥йна);

Ч при хвороб≥ або кал≥цтв≥ допомога виплачуЇтьс€ до в≥дновленн€ працездатност≥ або встановленн€ ≥нвал≥дност≥.

«а дос€гненн€ високих результат≥в у навчанн≥ ≥ вихованн≥ педагог≥чн≥ прац≥вники представл€ютьс€ до нагороджень державними нагородами, присвоЇнн€ почесних звань, в≥дзначенн€ державними прем≥€ми, ≥менними медал€ми тощо.

¬ ст. 54-55 йдетьс€ про в≥дпов≥дальн≥сть батьк≥в за розвиток дитини та њх права.

¬ розд≥л≥ IV мова йде про ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть, матер≥ально-техн≥чну базу навчально-виховних заклад≥в.

V ≥ VI розд≥ли присв€чен≥ проблемам м≥жнародного сп≥вроб≥тництва.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 353 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1293 - | 1236 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.