Лекции.Орг


Поиск:
Письмова робота – це реферат з елементами аналізу тексту

Кафедра філософії та релігієзнавства

Робочий тематичний план курсу
" Філософія "

Викладач – Юринець Ярина Ігорівна, старший викладач

28 год. – лекції 4 кредити

14 год. - семінари 2 письмові роботи

2 год. - консультації Письмовий іспит

Лекційний курс розрахований на ознайомлення студентів з основними ідеями, проблемами та типами філософського мислення в минулому і в сучасності. Метод проведення семінарських занять включає: тезисний виклад суті проблеми, коментування текстів, вільний обмін думками, дискусію. Мета лекцій і семінарів – сприяти розвитку аргументованого критичного мислення, навичок філософської рефлексії різних аспектів суспільного та індивідуального життя.

Тематика лекційного курсу

Тема 1. Що таке філософія? (2 год.)

Тема 2. Філософія в стародавньому світі (2 год.)

Тема 3. Філософія доби середньовіччя і Відродження (2 год.)

Тема 4. Європейська філософія Нового часу (2 год.)

Тема 5. Проблема буття (2 год.)

Тема 6. Проблема свідомості і пізнання (2 год.)

Тема 7. Поняття істини і свободи (2 год.)

Тема 8. Філософська антропологія (2 год.)

Тема 9. Моральні проблеми людського існування (2 год.).

Тема 10. Естетичні аспекти людського існування (2 год.)

Тема 11. Соціальна філософія (2 год.)

Тема 12. Філософія історії і культури (2 год.)

Тема 13. Основні напрями сучасної філософії (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2 год.)

Тема 14 Основні напрями сучасної філософії (сер. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2 год.)

 

Плани семінарських занять


Заняття 1. Що таке філософія? (2 год.)

1. Філософія і мудрість.

2. Філософія і повсякденне життя.

3. Філософія і наука

4. Основні питання філософії (Кант).

 

Література.

Основна:

Платон. Федон // Читанка. Кн. 1. Тема 1. С. 1 – 2.

Платон. Теэтет // Читанка. Кн. 1. Тема 1. С.2 – 3.

Декарт Р. Начала философии // Читанка. Кн.1. Тема 1. С. 5 - 6.

Кант И. Трактаты и письма // Читанка. Кн. 1, Тема 1. С. 6 – 8.

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии (Понятие философии. Философия и мировоззрение) // Читанка. Кн.1. Тема 1. С. 16 – 20.

 

Додаткова:

История философии в кратком изложении (Сборник) / Пер. с чешск.: М.: Мысль, 1994. http://filosof.historic.ru/boooks/item/f00/s00/z0000196/index.shtm

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 9 – 24 // Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/kanke_philosophy.htm

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.-К. 1995.-С. 7-59, 75-101.

Гильдебранд Д. Что такое философия? – СПб.,1999. – С. 209-228, 285-344.

Ортега - й - Гассет X. Что такое философия? - М., 1999.- С. 51-91.

Рорти Р. Философия и будущее //Вопросы философии. -1994. - № 6.- С.29 -34.

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски? – М., 2000.- С.5-50.

Ясперс К. Введение в философию. – Мн., 2000. - С.9 - 28.

Заняття 2. Проблема буття (2 год.)

1. Поняття буття. Буття і ніщо.

2. Поняття субстанції. Моделі світу: монізм, дуалізм, плюралізм.

3. Рух, простір і час.

4. Каузальність і детермінізм.

 

Література.

Основна:

Ригведа // Читанка. Кн. 2. Тема 8. – С. 20 – 21.

Кант И. Критика чистого разума // Читанка. Кн.1. Тема 3. С. 59.

Гайдеггер М. Що таке метафізика // Читанка. Кн. 1. Тема 3, С. 60 – 67); Письмо о гуманизме // Читанка. Кн..1., Тема 3, С. 68- 69.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса // Читанка. Кн. 1. Тема 3. С. 24 – 25.

 

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 175 – 188.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії-К. 1995.-С 103-132.

Корет Эмерих. Основы метафизики. К.: Тандем, 1998. С. 9 – 22.

Джеймс У. Введение в философию.- М., 2000,- С.22- 33.

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски? – М., 2000.- С.5-50.

Заняття 3. Проблема пізнання (2 год.)

1. Свідомість і пізнання. Мова.

2. Психофізична проблема

3. Методи пізнання.

4. Види пізнання.

Література

Основна:

Декарт Р. Первоначала філософії (Фрагмент праці «Міркування про метод») // Читанка. Кн. 1, Тема 6. – С. 116 – 118.

Платон. Государство // Читанка. Кн. 1, Тема 6.С. 112 – 113.

Бекон Ф. Новий органон // Читанка. Кн. 1. Тема 6. С. 115 – 116).

Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Читанка. Кн. 1. Тема 1. С. 8 – 10).

Кун Т. Структура научных революций // Читанка. Кн. 1. Тема. 6. С. 123 – 124).

 

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 193 – 212.

Філософія. Курс лекцій. – К., 1993. – С. 162 - 192.

Матурана У. Р., Варела Ф.Х. Древо познания. – М., 2001. – С. 182 – 220.

Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/sartre/int.html

 

Заняття 4. Поняття істини і свободи (2 год.)

1. Істина і переконання.

2. Концепції істини.

3. Свобода і пізнання.

4. Позитивна і негативна свобода.

Література

Основна:

Кант И Трактати. Логика // Читанка. Кн. 1. Тема 2. С. 35 – 39.

Гегель Г.В.Ф. Феноменологія духу // Читанка. Кн.. 1. Тема 6. С. 120 – 121.

Хайдеггер М. О сущности истины // Читанка. Кн. 1. Тема 6. С. 125 – 128.

Додаткова:

Берлин И. Две концепции свободы // Режим доступу: http://kant.narod.ru/berlin.htm

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 193 – 212.

Філософія. Курс лекцій. – К., 1993. – С. 162 - 192.

Матурана У. Р., Варела Ф.Х. Древо познания. – М., 2001. – С. 182 – 220.

Заняття 5. Філософська антропологія (2 год.)

1. Проблема сутності людини.

2. Тіло, душа і дух.

3. Символічний вимір людського існування.

4. Місце людини у Всесвіті.

 

Література

Основна:

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Читанка. Кн. 2. Тема 10. С. 56 – 60.

Паскаль Б. Из мыслей // Читанка. Кн. 1. Тема 4. С. 72 –74.

Фейєрбах Л. [Фрагменты разных работ] // Читанка. Кн.. 1, Тема 4 С. 75 - 78.

Кассирер Э. Опыт человека // Читанка. Кн.1. С. 84 – 85.

Сартр Ж.П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Читанка. Кн. 1. Тема 4. С. 85 – 87.

Шелер М. Положение человека в космосе // Читанка. Кн. 1. Тема 4. С. 88 – 90.

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 189 – 193.

Філософія. Підручник / Бичко І., Бойченко І.В.. К., 2001. С. 111 -142.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії – К., 1995. – С. 144-192, 240-250.

Ясперс К. Введение в философию.- Мн. 2000.- С.64- 74.

 

Заняття 6. Моральні та естетичні аспекти людського буття (2 год.)

1. Мораль і моральність.

2. Добро і зло. Щастя.

3. Поняття прекрасного і піднесеного.

4. Естетичне задоволення і смак.

 

Література.

Основна:

Конфуцій. Лунь-Юй // Читанка. Кн.2. Тема 8. С. 22 - 23.

Аристотель. Никомахова етика // Читанка. Кн.. 2. Тема 7. С. 3 - 6.

Кант И. Критика практического разума // Читанка. Кн. 2. Тема 7. С. 6 – 7.

Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Читанка. Кн. 2. Тема 7. С. 10 – 13.

Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей // Читанка. Кн. 2. Тема 11. С. 74 – 76.

Шіллер Ф. Листи про естетичне виховання людини // Читанка. Кн. 2. Тема 7. С. 7 – 10.

Франко І. Що таке поетична краса? // Читанка. Кн. 2. Тема 7. С. 14 – 18.

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 218 – 250.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. – К., 1995. – С.217 - 228.

Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 2002.

Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного. -М., 1991.- С. 9 – 42,72 – 99.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (Е - ресурс)

Естетика. Підручник / Під ред. Л.Т. Левчук. – К.: Вища школа, 2005. – 431 с.

Бычков В.В. Эстетика. Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – С. 254 – 200.

Заняття 7. Соціальна філософія (2 год.)

1. Суспільство і людство.

2. Соціальна система.

3. Держава і право.

4. Спільність і комунікація. Солідарність.

 

Література.

Основна:

Аристотель. Политика // Читанка. Кн.1, Тема 5. С. 94 – 96.

Гоббс Т. Левіафан // Читанка. Кн.1, Тема 5. С. 96 -100.

Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Философия права // Читанка. Кн.1, Тема 5. С. 100 – 102.

Додаткова:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2006. – С. 250 – 259

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія.- К.,1999.- С.112-119, 138-171.

Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004. – С. 83 – 97.

Ионас Г. Принцип відповідальності.- К. 2001.- С.7 - 45, 205 - 335.

Франк С.Л. Духовные основы общества.- М, 1992.- С.37 -146.

ПИСЬМОВА РОБОТА – це реферат з елементами аналізу тексту.

Джерела для виконання письмової роботи:

 

 1. Платон. Апологія Сократа.
 2. Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе.
 3. Пригожин І. Философия нестабильности.
 4. Бердяєв Н. Проблема человека.
 5. Фромм Е. Марксова концепція человека.
 6. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей.
 7. Берлін І. Две концепции свободы.
 8. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності.
 9. Серл Дж.Р. Сознание, мозг и программы
 10. Гадамер Г.Г. Вклад поезії у пошук істини
 11. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм

 

Предметом аналітики може бути також будь-який інший текст (за попереднім узгодженням).

 

Вимоги до виконання письмової роботи:

 1. Робота виконується на основі одного тексту (на вибір).

 

 1. СТРУКТУРА РОБОТИ:

Коротка інформація про автора тексту (до 2 речень).

Відповіді на запитання:

 • Як ви зрозуміли основну ідею праці?
 • Що найбільше зацікавило вас у тексті і чому?
 • Якою мірою важливою є ця праця для вашої фахової підготовки?

- Сформулюйте 1-2 запитання, які стосуються цієї праці.

 

 • Обсяг письмової роботи – до 3 стор., кегль 12, інтервал 1,5.

ТЕРМІН ПОДАЧІ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ – 11 тиждень.

Умови визначення навчального рейтингу:

Робота в семестрі - 60 балів

Екзамен (письмовий) - 40 балів

Разом - 100 балів

Види робіт Кількість Максимальна кількість балів Разом

1. Семінари 7 5 35

2. Проміжне тестування 1 10 10

3. Індивідуальна

письмова робота 1 15 15

4. Екзамен 40 40

Разом 100<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Програма та робоча програма | Гетеротрофні компоненти агроекосистеми
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

1264 - | 1125 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.