Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнаттандыратын баға деңгей≥ арасын; —ұраныс бағасын
Ѕ

Ѕаға деңгей≥ жоғарылап,өнд≥р≥с көлем≥ төмендеген жағдайда жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың өзгеру≥: ∆иынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды/ ∆иынтық сұраныс қисығы солға жылжиды/ Ұсыныс қисығы жылжидыЅарлық экономикалық жүйелерд≥ қалыптастырудың нег≥зг≥ мәселелер≥: “ұтынушының ұсынысы/ Өнд≥р≥ст≥ ұлғайту/ “ауарлы шаруашылықты күшейту

Ѕағалар деңгей≥ мен ұлттық өнд≥р≥с көлем≥ арасындағы тәуелд≥л≥кт≥ көрсетет≥н AS қисығын неше топқа бөл≥п қарастыруға болады кейнсиандық кес≥нд≥ (қысқа мерз≥мд≥ кезең), аралық кес≥нд≥, классикалық кес≥нд≥ (ұзақ мерз≥мд≥ кезең) кезең)

Ѕағалар индекс≥ өскенде: Өм≥р сүру деңгей≥ төмендейд≥, Ќақты ∆≤Ө кемид≥,“ұтыну Ђқоржыныныңї орташа бағалары өсед≥

Ѕанк жүйес≥н≥ң б≥р≥нш≥ деңгей≥нде мыналардың қайсы жатады: орталық немесе ұлттық банк, ұлттық банк, ќ–“јЋџҚ ЅјЌ 

Ѕанк жүйес≥н≥ң б≥р≥нш≥ деңгей≥не мыналардың қайсысы жатады ¬)  оммерци€лық банк ƒ)ќртақ немесе Ұлттық банк ≈)Ұлттық банк

Ѕиржаның нег≥зг≥ қызметтер≥; —атушылар мен сатып алушыларды б≥р-б≥р≥мен кездест≥ред≥. Ѕағалы қағаздардың багамын анықтау. —атушылар мен сатып алушылардың б≥р-б≥р≥мен кездесу≥не жағдай жасау, бағалы қағаздарды өтк≥зу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына карай ауыстыру,

¬

¬алюта бағамын белг≥леу эд≥с≥: “ағайындалатын валюта бағамы,≈рк≥н немесе тағайындалатын валюта бағамы, ≈рк≥н валюта бағамы

Bалютаның ерк≥н айналымдағы бағамына не әсер етед≥ тұтынушы талғамының өзгеру≥, табыстың салыстармалы азаюы, бағаның салыстырмалы өзгеру≥

ƒ

ƒедукци€: ∆алпы функционалды бөлшектеу әд≤стер≥; Ёкстрапол€ци€ (болжау), баланстық; ‘акт≥лерден теори€ны бөл≥п қурастыру.

ƒж.  итчинн≥ң Ђқысқа мерз≥мд≥ї толқындарының себептер≥ мен ерекшел≥ктер≥: јлтынның әлемд≥к қорының тербел≥с≥н≥/ ∆ҰӨ н≥ң,инфли€ци€ның, жұмысбастылықтың тербел≥с≥не әкелед≥/ ’алықтың әлеуметт≥к жағдайларының жақсару тербел≥с≥не әкелед≥.

Eгер қолда бар табыс көлем≥ төмендесе, онда: Қолда бар табыс көлем≥н≥ң төмендеу≥ пайыз мөлшерлемес≥н≥ң өсу≥ әсер≥нен, нәтижес≥нде үй шаруашылығының байлығы, соның әсер≥нен оның тұтынуы да аза€ды, “ұтыну шығындары да, қор жинау көлем≥ қысұарады, “ұтыну шығындары және қор жинау өзгермейд≥

Eрк≥н айналым бағамының кемш≥л≥г≥: сауданың нашарлауы, белг≥с≥зд≥к, тұрақсыздық

Eрк≥н валюта бағамы әд≥с≥н≥ң ерекшелег≥: Bалюта бағамын валюта нарығы анықтайды, Bалюта жет≥спеуш≥л≥г≥ автоматты түрде жойылады, Bалюта бағамын ұлттық банк тағайындайды

≈гер ақшаның номиналды құны өзгермей ал тауарлар мен қызметтер ек≥ есе өссе онда ақшаның сатып алу қаб≥лет≥: јза€ды/ ≈к≥ есеге төмендейд≥/ “өмендейд≥

≈гер пайыз мөлшерлемес≥ төмен болса, онда: инвестици€лар жоғары болады; күт≥лет≥н пайдалылық мөлшер≥ төмендейд≥; тауарға сұраныс ұысыныстан жоғары болады

≈гер экономика бүт≥н жүйе рет≥нде зерттелсе, онда бұл талдау аталады: Ќормативт≥.ћакроэкономикалық. ќрталыктан жоспарлау.

≈герде баға деңгей≥ жоғарыласа, ал өнд≥р≥с темендесе: ∆иынтық сұраныс қисығы солға жылжиды.Ұсыныс қисығы жылжиды.∆иынтық ұсыныс қисығы оңға жылжиды.
≈ңбек өн≥мд≥л≥г≥н арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өнд≥р≥ске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өс≥у: қолданылатын ресурстар сапасының өсу≥, интенсивт≥ өсу, ресурстарды пайдалану әд≥стер≥н жақсарту.

≈рк≥н айналым бағамының кемш≤л≥г≥: Ѕелг≤с≥зд≥к,“үраксыздық,—ауданың нашарлауы

∆¥Ө-д≥ өлшеуд≥ң тәс≥лдер≥: шығындар бойынша; қосымша кұн бойынша;

∆ұмыссыздыктьщ себептер≥: жұмыс орнын жоғалтпау; еңбек нарығында алғаш пайда болуы; жұмыстан өз ерк≥мен кету
∆ұмыссыздыктьщ себептер≥: жұмыс орнын жоғалтпау; еңбек нарығында алғаш пайда болуы; жұмыстан өз ерк≥мен кету

∆ай ұдайы өнд≥р≥с: Өнд≥р≥с процес≥н≥ң көлем≥ мен ауқымы үз≥л≥сс≥з өзгермеген жайын/»г≥л≥ктер өнд≥ру, қызмет көрсету саласы жатады/ ћатериалдық өнд≥р≥с саласы өм≥р сүру жұмыс ≥стеу үш≥н қажетт≥ иг≥л≥ктер.

∆алпы ақша массасы әрқашанда үлға€ды, егер коммерци€лық банктер :—алымдар бойынша қолма-қол жэне қолма-колсыз ақшаларды төлей бастаса; Құнды қағаздарды халыктан сатып ала бастаса; ’алыққа ұсынатын несиен≥ң көлем≥н ұлғайтса

∆екешеленд≥ру са€саты: эмисси€лық ≥с Цәрекетт≥ өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған са€сат; бюджетт≥к са€сат; толық жұмыспен қамтуға жету, ∆ҰӨ-н≥ң көлем≥н өс≥ру, инфл€ци€ны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экон-қ жағдайға бақылау жасау үш≥н жасайтын үк≥мет ≥с-әрекет≥.

∆ер бағасы жүзеге асады: ∆ерге ұсыныс арқыл/ Ѕөлу және рента өлшем≥ арқылы/ ∆ерге сұраныс арқылы

∆ер рентасы: жер мөлшер≥, жерд≥ң бағасы, жерге төлем.

∆етк≥л≥кс≥з жиынтық сұранысы көрсетед≥: Құрылымдық жұмыссшдыктың төмендеу≥н.∆асырын жүмыссыздықтың өсу≥н.÷иклдық жұмыссыздықтың өсу≥н.

∆иынтык ұсыныс кисыгыныц кочгалысы байланысты: A)‘ирмаларға салынатын салык деңгей≥н≥ң өзгеру≥неC)–есурстар багасынын өзгеру≥неЌ) Өнд≥р≥с технологи€сының озгеру≥не

∆иынтық (жалпы) табыс тең: Ёкономикалық өн≥мдерд≥н жиынтыгына,/ “ҮӨ-н≥ң табысына./Өнд≥руш≥лерд≥ң пайда рет≥нде алатын теңгелер≥н≥ң сомасына.

∆иынтық сұраныс қисығы жоғарылайды, егерде: Өнд≥рг≥ш күштер жоғарласа. —олға - төменге (азаюы). ќңға - жоғары (өсу≥).

∆иынтық сұраныс құрамы: “ұтынатын тауарлар мен қызметтерге сұраныс, тауарлар мен қызметтерге мемлекетт≥к сұраныс, инвестици€лық тауарларға деген сұраныс

∆иынтық сұраныс өзгеру≥н сипаттайтын MV=PY теңдеу≥нде: P Ц экономикадағы баға деңгей≥, M Ц ақша айналымы,Y Ц нақты өн≥м шығару көлем≥

∆иынтық сұранысқа әсер етет≥н бағалық емес фактор: Cалық, “ауардың арзандауы, “ұтынушылар әл-ауқаты

∆иынтық сұранысқа әсер етет≥н бағалық емес фактор: Cалық, “ауардың арзандауы, “ұтынушылар әл-ауқаты

∆иынтық сұранысқа эсер етет≥н бағалык емес фактор: ¬алюталық бағам ауытқулары;—алық;“ұгынушылар әл-аукат∆иынтық сұраныстың анықтамасы: өнд≥р≥лген өн≥м саны мен бағаның жалпы деңгей≥н≥ң арасындағы тәуелд≥л≥к,сатып алушының сұранысы,әрб≥р бер≥лген баға денгей≥нде сатып алатын тауарлар мен көрсет≥лген қызметтер санын көрсетед≤.

∆иынтық сұраныстың анықтамасы. ¬)Өнд≥р≥лген өн≥м саны мен бағаның жалпы деңгей≥н≥ң арасындағы тәуелд≥л≥кƒ)Cатып алушының сұранысы≈)Әрбәр бер≥лген баға деңгей≥нде сатып алатын тауарлар мен көрсет≥лген қызметтер санын көрсетед≥

∆иынтық сүраныс қисығы көрсетед≥: Өнд≥р≥лген нақты ∆ҮӨ мен баға деңгей≥ арасын; “угынушьшарды қанағаттандыратын баға денгей≥ мен өнд≥руш≥лерд≥

∆иынтық сүраныс өзгеру≥н PY сипаттайтын MV: – - экономикадағы баға деңгей≥;ћ - экономикадағы ақша мөлшер≥; Ү - нақгы өн≥м шығару көлем≥

∆иынтық сүраныстың анықтамасы: әрб≥р бер≥лген баға деңгей≥нде сатып алатын тауарлар мен көрсет≥лген қызметтер санын көрсетед≥;сатьга алушының сұранысы;өнд≥р≥лген өн≥м саны мен бағаның жалпы деңгей≥н≥ң арасындагы тэуелд≥л≥к

∆иынтық ұсыныс - бұл: Ѕер≥лген бага деңгей≥ кез≥нде коғам масштабында ұсынылган тауар жане қызмет саны; Ѕаға мен өн≥м көлем≥ арасындағы т≥келей байланысты б≥лд≤ред≥; Ёкономикада өнд≥р≥лген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшер≥н≥ң жалпы саны

∆иынтық ұсыныс қисығы төмендег≥ байланысты көрсетед≥: оңға Ц төменге(өсу≥), солға Ц жоғары(азаюы), нақты түрде тұтынылған ж/е өнд≥р≥лген ∆ҰӨ көлем≥ арасындағы

∆иынтық ұсыныс қисығындағы кейнсиандық бөл≥к: јралық сызықпен. √оризонталды сызыкден бер≥лген. Ѕаға мен сату көлем≥н≥ң арасындағы т≥келей тәуелд≥л≥кт≥

∆иынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты: 1.‘ирмаларга салынатын салық деңгей≥н≥ң өзгеру≥не2.–есурстар бағасының өзгеру≥не3.Өнд≥р≥с технологи€сының өзгеру≥не

∆иынтық үсыныс қисығындағы кейнсиандык бөл≥к :¥сыныс қисығының өз бойымен жылжуынан көр≤нед≥.“ер≥с сызыкпен бер≥лген.Қисық сызықпен бер≥лге

∆иынтық шығындардың өсу≥ инфл€ци€ға лып келед≥, егерде: жиынтық ұсынысқа байланысты, экономика толық жұмысбастылық деңгейде дамыса, жұмыс күш≥ саны өссе.

∆ұмыс күш≥ құрамынан шыққандар: Ўетел азаматтары, ∆ұмыс ≥здеуден күдер үзгендер, «ейнеткерлер

∆ұмысбастылар категори€сы: ∆ұмыспен қамтылғандар, “олық емес жұмыс күн жұмыс ≥стейт≥ндер, “олық емес жұмыс апта жұмыс ≥стейт≥ндер

∆ұмыс күш≥ құрамынан шыққандар: ∆ұмыс ≥здеуден күдер үзгендер,∆ұмыс ≥стеуге қаб≥лет≥ барлар, б≥рақ кейб≥р себептермен жұмыс ≥стей алмайтындар,«ейнеткерлер

∆ұмыс күш≥ құрамынан шыққандар: Ўетел азаматтары, ∆ұмыс ≥здеуден күдер үзгендер, «ейнеткерлер

∆ұмысбастылар категори€сы: ∆ұмыспен камтылғандар,“олық емес жұмыс күн жұмыс ≥стейт≥ндер,“олық емес жұмыс апта жұмыс ≥стейт≥ндер

∆ұмысбастылар категори€сы: ∆ұмыспен қамтылғандар, “олық емес жұмыс күн жұмыс ≥стейт≥ндер, Cтуденттер

∆ұмыссыздыктьщ себептер≥: жұмыс орнын жоғалтпау; еңбек нарығында алғаш пайда болуы, жұмыстан өз ерк≥мен кету

∆ұмыссыздықтың себептер≥: еңбек нарығында алғаш пайда болуы,ижұмыс орнын жоғалту, психологи€лық дамуы

∆ұмыссыздықтың түрлер≥: құрылымдық, циклд≥к, фрикционды

∆ҰӨ-д≥ өлшеуд≥ң тәс≥лдер≥: шығындар бойынша. қосымша құн бойынша. т абыстар бойынша

∆ұмыссыздықтың табиғи деңгей≥: ∆ұмыспен толык камтылған жағдайда жұмыссыздықтың белг≤л≥ б≥р деңгей≥ндег≥ кажетт≥ жэне заңды процесстер; “олық жүмысбастылық кез≤нде фрикциондық жэне кұрылымдық жүмыссыздыктың қосындысы; Ёкономикалық толық жүмыс бастылық жағдайда дамыса ғана.

∆ылдық есептеудег≥ ∆¥Ө өзгеру≥н≥ң қарқыны жоғары болса онда-ол: Өнд≥рг≤шт≤ң өсу≥./ Ёкономикалық өсу./ ∆алпы ≥шк≥ өн≥м.

∆≤Ө өлшеу әд≥стер≥: Ўығыс

∆алпы ≥шк≥ өн≥мн≥ң құрамына к≥рмецд≥: мемлекетт≥к трансфертт≥к төлемдер

∆≤Ө дефл€торы: ѕааша индекс≥ формуласымен есептелед≥

∆иынтық сұрансы қисығы: Ѕаға деңгей≥н≥ң динамикасына қарай жиынтық ұсыныстың өзгер≥с≥н көрсетед≥

∆оспарланған шығыдар: E=C+I+G+Xn

∆ұмыс күш≥ қамынан шыққандар: жұмыс ≥стеуге қабылет≥ барлар, б≥рақ кейб≥р себебтермен жұмыс ≥стей алмайтындар

∆≤Ө-де ескер≥лмейт≥н үй шаруашылықтарының шығындары: жаңа үйд≥ сатып алу, жаңа қаламсапты сатып алу шығыны

∆≤Ө бұл: дайын тауарлар мен қызметтерд≥ң б≥р жылдағы нарықтық құны

∆иынтық ұсыныс: бер≥лген баға деңгей≥ кез≥нде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны

∆иынтық сұраныс құрамы: тауарлар мен қызметтерге мемлекет≥≥к сұраныс

∆иынтық сұраныстың құрамды бөл≥ктер≥: таза экспорт, тұтыну сұранысы

»

»г≥л≥ктерге м≥ндеттел≥нген жүкт≥ нақты бақылау құқығы: Ѕасқару құқығы/ »ел≥к ету құқығы/ Қау≥пс≥зд≥к құқығы

»г≥л≥ктерд≥ пайдалану нәтижелер≥не иел≥к ету құқығы: ѕайдалану құқығы; ≈геменд≥к кұкығы; “абысты алу құқығы.

»нвестици€ динамикасын анықтайтын факторлар: ѕайыз мөлшерлемес≥н≥ң өзгеру≥; ∆иынтық табыс динамикасы; Ќақты пайыз мөлшерлемес≥

»нвестици€ динамикасын анықтайтын факторлар: ƒ)∆иынтық табыс динамикасы Үй шаруашылығының табысы, Үй шаруашылығында жиналған байлық

»нвестици€лар тұрақсыздығының нег≥зг≥ факторлары: ∆ҰӨ циклд≥к ауытқулары, әлеуметт≥к

»ндукци€ ұғымы: ‘акт≥лерден теори€ны талдап кұрастыру.Ёкономикалық теори€ны абстракци€лық қарастыру.∆еке факт≥лерден жалпы қорытынды шығару

»нфл€ци€ зардаптарының жағымсыз жақтары: капиталды өнд≥р≥ст≥ң нақты саласынан айналым саласына шығару, халықтың т≥рш≥л≥к деңгей≥н≥ң төмендеу≥, кәс≥пкерл≥к қызмет деңгей≥н≥ң құлдырауы

»нфл€ци€ жағдайында кейб≥р бағалар: жылдам өзгеред≥, өзгермейд≥, ба€у өзгеред≥

»нфл€ци€ келес≥ себептермен байланысты, ең маңыздысы; “ауарлар мен қызмет өнд≥ру көлем≥н≥ң кысқаруы, тауар тапшылығы. Өнд≥р≥с шығындарының өсу≥, €ғни шик≥зат, материалдар, жалақы шығындарының өсу≥.∆¥Ө-ң төмендеу≥не мемлекетт≥к бюджет≥н≥ң тапшылығын.

»нфл€ци€ кешенд≥ себептерден туындайды, олардың ең маңыздылары: јйналымдағы ақша көлем≥н≥ң бұзылуы/ “ауарлар өнд≥ру мен қызмет көрсету көлем≥н≥ң қысқаруы, тауар тапшылығы/ ћемлекетт≥ң бюджет тапшылығы, шығындардың түс≥мдерден асуы.

»нфл€ци€ себептер≥: мемлекетт≥к шығындардың өсу≥ нег≥з≥нде болатын мемлекетт≥к бюджет≥н≥ң тапшылығы; жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы тепе-теңд≥кт≥ң бұзылуы; өте жоғары салық деңгей≥

»нфл€ци€ға қарсы са€сат: Ѕағаны реттейт≤н мемлекетт≥ң бақылауы; ћемлекетт≥к реттеу құралдары; ћакроэкономикалық талдау.

»нфл€ци€ға қарсы фискалды са€сат ерекшел≥г≥: Cалық пен мемлекет шығындарының көбею≥н, Cалық салу деңгей≥н арттыру, ћемлекетт≥к шығындарды азайтып, салық салу деңгей≥н арттыру

»нфл€ци€ға қарсы фискалды са€сат ерекшел≥г≥:1. —алық салу деңгей≥н арттыру2.ћемлекетт≥к шығындарды қысқарту3.—алық механизм≥ қолданылмауы

»нфл€ци€ның әлеуметт≥к зардаптары: ’алықтың сатып алу қаб≥лет≥ төмендейд≥,Өм≥р сүру деңгей≥ төмендейд≥,Ұлттық табыстың қайта бөл≥ну≥

 

 .∆угл€рдьщ орташа толқындарының себептер≥ мен ерекшел≥ктер≥: јқша айналысындагы өзгер≥стер, кердитт≥к жүйен≥ң мәселелер≥не./ ∆ҮӨ-н≥ң тербел≥с≥не инфл€ци€ға, жұмыссыздыкқа әкелед≥./ ’алықтын әлеуметт≥к жағдайларының төмендеу≥не әкелед≥.

 апитал айналысы:  апиталдың шеңбер айналымының үнем≥ кайталануы жэне жаңаруы./  апиталдың өнд≥р≥с жэне айналыс саласындағы қозғалысы./  апиталдың айналыс саласына өту≥.

 апиталдың түр≥не нег≥зг≥ жэне айныма€ы болып бөл≥ну≥не тән: “ауарлы ақша; “ауарлы; јқшала….

 апиталдың үз≥л≥сс≥з және айнымалы болып бөл≥ну≥не тән белг≥лер: “ауарлы/ “ауарлы ақша/ јқшалай

 апиталдың шект≥ өн≥м≥ сипаттайды: қосымша капитал б≥рл≥г≥н қолданғанда өн≥м шығарудыңқаншалықты өзгерген≥н, қосымша капитал б≥рл≥г≥н қолданғанда өн≥м шығарудың өс≥мшес≥н, қосымша капитал б≥рл≥г≥н қолданғанда өн≥м шығарудың қаншалықты өскен≥н

 ейнс крест≥ бейнелейд≥: ћемлекет араласуы арқылы жалпы тепе-теңд≥кке жету мүмк≥нд≥г≥н; “ауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңд≥кт≥; AD-AS үлг≥с≥н қысқа мерз≥мд≥к макроэкономикалық талдауға қолдануды

 ейнс крест≥ бейнеленед≥: номинал пайыз ставкасымен анықталатын тепе-тенд≥к, тепе-теңд≥к тауарлар мен қызметтер нарығындағы өнд≥р≥с технологи€сына байланысты, қаржы нарығындағы тепе-тенд≥кт≥

 ейнст≥к көзкарасты жақтаушылар пайымдаудың жолын ұсынады: Ѕелг≥л≥ б≥р уакыт аралығында кейб≥р бағалар өзгеруге бей≥м емес,»нвестици€ нарықты тепе - тенд≥к жағдайға әкелет≥н құрал деп жорамалдайды, ейб≥р баға аз өзгермел≥ дегенге жол беред≥

 ейнст≥к үлг≥де: ћакроэкономикалық са€сат белсенд≥, ‘искалды са€сат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең ти≥мд≥ кұралы, Ќег≥зг≥ теңдеу ” = C+I+G+Nx

 ейнст≥к үлг≥де: ћонетарлық са€сат макро экономикалық тұрақтандырудың ең ти≥мд≥ құралы, Ѕағалар, жалақы және пайыз мөлшерлемес≥ икемд≥, ћакроэкономикалық са€сат белсенд≥

 узнецт≥ң экономикалық цикл типтер≥н≥ң ұзақтылығы: 18 жылдан жоғары, 18-25 жыл, 25жылға дей≥н.

 үтпеген инфл€ци€ нәтижес≥ рет≥нде байлык келес≤ жолмен қайта бөЋ≥нед≥: Қарыз беруш≥лерден оны алушыларға;  редиторлардан заемщиктерге; Ќесие бергендерден несие алушыларға

Қ

Қаз≥рг≥ нарықтық экономиканың коғамдағы пайдалылық рөл≥: Ўағын орта бизнест≥ң ұлғаюы./ Өнд≥руш≥лер мен тұтынушылар арасындағы байланыс./ ∆еке менш≥к сауда са€сатының дамуы.

Қ–-да 1991-1992 ж. мемлекет менш≥г≥н≥ң реформасы қалай жүрг≥з≥лд≥: Өнд≥р≥ст≥к қатынастардың жаңа түр≥н қалыптастыру, менш≤к иелер≥н≥ң жаңа тобын құру / ћемлекетт≥к менш≥кт≥ мемлекет иел≥г≥нен алу жэне жекешеленд≥ру / Ќарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үш≥н.

Қай кезде жиынтық сұраныстың артуында өнд≥р≥ст≥ң тепе-тенд≥к көлем≥н≥ң өсу≥ орындалады: AS қисыгының шект≥ кейнсиандық кес≥нд≥с≥нде; AS қисығыньщ аралық кес≤нд≥с≤нде; AS қисығының калыпты кейнсиандык кес≥нд≥с≥нде

Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғүрыптар нег≥з≥нде кұрылатын, кепукладтық экономиканы қарастыратын экономикалық жуйе тип≥н атаңдар: Ѕасқарушылық-әк≥мш≥л≥к/ Үрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дэстүр./ —алт дәстүр.

анаттандыратын баға деңгей≥ арасын; —ұраныс бағасын.

Қандай макроэкономикалық көрсетк≥штер ұлттық деңгейдег≥ қоғамдық өнд≥р≥ст≥ң нәтижелер≥н анықтайды: ұлттық байлық, ұлттық өн≥м, ұлттық табыс

Қолда қалған табыс: ∆ұмыскерлерд≥ң ақша сомасы./ јдамдардың жұмсай алатын табыстары.“ұрғындардың бил≥г≥нде болатын табыс.

Қ– еңбек ету нарығында жалақыдан жумыскерд≤ң зейнетақы шотына аударылуынын. пайыз мвлшер≥: 10%.; он %; он пайыз.

Қ– еңбек нарығын мемлекетт≥к реттеу: »кемд≥ еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдау жасау жзне барлық элеуметт≥к топтардың ерекшел≥ктер≥н ескере отырыл толық есепке енг≥зу.≈ңбек қатынастарын зандылық құқылық нормалармен камтамасыз ету.∆аңа жұмыс орнын  ¥–” және еңбек биржасы арқылы жұмыссыз адамдарға баска жаңа мамандықтарды игеруге б≥л≥кт≥л≥кт≥ көтеруге
көмектесу.

Қ– мемлекет≥н≥ң аралас экономикадағы рөл≥: ћәнд≥; жоғары; Ёкономикалық өсу≥.

Құрлымдық жұмыссыздық: A)Ұзақ мерз≥мд≥ C) ейб≥р мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады D)Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥с-терге байланысты

Құрлымдық жұмыссыздық: Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥стерге байланысты, ћамандығы еск≥р≥п қажет емес болған тұлғалармен сипатталады, ћекемедег≥ қысқартуға байланысты босатылғандар

Құрылымдық жұмыссыздықтың пайда болу себеб≥: ∆аңа мамандықты игеруд≤ң қиындықтары;Ғылыми-техникалық прогресс нәтижес≥н≥ң енг≥з≥лу≥;Ёкономикада кейб≥р мамандыктар қажетт≥л≥г≥н≥ң болмауы

Құрылымдық жұмыссыздык: Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≤стерге байланысты;ћәжбүрл≥ ұзақ мерз≥мд≥ сипаты; ∆ұмыс күш≥не сұраныс құрылымының өсу≥не байланысты

Құрылымдық жұмыссыздық:  ейб≥р мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады, Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥стерге байланысты,  әс≥пт≥л≥к деңгей≥не байланысты басқа жұмыс орнын ≥здеумен байланысты

Құрылымдық жұмыссыздық:  ейб≥р мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады,Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥стерге байланысты,  әс≥пт≥л≥к деңгей≥не байланысты басқа жұмыс орнын ≥здеумен байланысты

Құрылымдық жұмыссыздық: Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥стермен байланысты, ћамандығы Ђеск≥р≥пї, қажет емес болған тұлғалармен сипатталады, ћекемедег≥ қысқартуға байланысты босағандар

Құрылымдық жұмыссыздық:  ейб≥р мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады, Өнд≥р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥стерге байланысты,  әс≥пт≥л≥к деңгей≥не байланысты басқа жұмыс орнын ≥здеумен байланысты

Құрылымдық жұмыссыздықтың пайда болу себеб≥: ∆аңа мамандықты игеруд≥ң қиындықтары, ћекемедег≥ тұрақты құрылым, Ғылыми Ц техникалық прогресс нәтижес≥н≥ң енг≥з≥лу≥

Құрылымдық жүмыссыздық: Ұзақ мерз≥мд≥;  ейб≥р мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады; Өнд≤р≥стег≥ технологи€лық өзгер≥стерге байланысты

Қысқа мерз≥мд≥ кезеңде ағымдағы қолда бар табыс өскен сайын: Қор жинауға шект≥ бей≥мд≥л≥к өсед≥;ј–— кемид≥, APS өсед≤; ќтбасы табысының өсу≥мен түлынуға кеткен шығын бөл≥г≥ салыстырмалы қысқарады жэне қор жинағы салыстырмалы өсед≥

Ћ

Ћаспейрес және ѕааше индекстер≥н≥н айырмашылықтары: ѕааше индекс≥н есептегенде ағымдағы жылдағы тауарларды тұгыну кұрылымының өзгеру≥ ескер≥лед≥; ѕааше индекс≥н есептегенде ағымдағы кезендег≤ тауарлар қоржынының қүрылымы алынады; Ћаспейрес индекс≥н есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды түлыну құрылымының өзгеру≥ ескер≥лмейд≥

ћ

ћ1 ақша агрегатын құраушы: қолма-қол ақша,ағымдық шоттағы қаржы, қолма-қол ақша, депозиттер

ћакроталдаудың нег≥зг≥ мәселеси: ұлттық экономикаға әсер етет≥н нег≥зг≥ факторларды анықтау, макротұрақтылықты қалыптастыру, нарықтағы тепе-теңд≥кт≥ анықтау

ћакроталдаудың нег≥зг≥ мәселес≥: экономикадағы тепе-теңд≥кт≥ анықтау, ұлттық экономикаға әсер етет≥н нег≥зг≥ факторларды анықтау, макротұрақтылықты қалыптастыру

ћакроэкономика секторлары: мемлекет

ћакроэкономикалық жағдайында ¬альростық жалпы экономикалык теңд≥г≥н≥ң есеб≥ бойынша: Ќарықтық барлық түр≥нде жет≥лген бәсеке күрес болады./ Ёкономикалық толық жүмыс бастылық жағдайда дамыса./ Ќақты және потенци€лды ∆¥Ө көмег≥ тең болса.

ћакроэкономикалық талдаудың нег≥зг≥ мәселелер≥: баға деңгей≥

ћакроэкономикалық көрсетк≥штер: ∆¥Ө, “¥Ө; ∆ҮӨ, ∆≤Ө; ∆≤Ө, “¥Ө, ¥“

ћакроэкономикалық са€сат құралдары: Ѕюджет-салык са€саты; јкша-несие са€саты; —ыртқы сауда са€саты

ћакроэкономикалық үлг≥ деген≥м≥зд≥ң мағынасын не ашады: әртүрл≥ экономикалық құбылыстар мен үрд≥с арасында пайда болатын функционалдық байланыстарды айқындауда құрылған, жан-жақты макроэкономикалық са€саттың икемд≥л≥г≥н және баламалдылығын арттырады, жалпылама үлг≥лерд≥ң арқасында экономикаға әсер етет≥н эндогенд≥ және экзогенд≥ айнымалылардың көлем≥н анықтайды.

ћакроэкономикалық үлг≥ деген≥м≥зд≥ң мағынасын не ашады: сыртқы факторларды зерттемейд≥, әртүрл≥ экономикалық құбылыстар мен үрд≥с арасында пайда болатын функционалдық байланыстарды айқындауда құрылған, нарық экономикасының артықшылығы мен кемш≥л≥г≥н талдайды

ћакроэкономиканың агрегатталған көрсетк≥штер≥: ∆иынтық сұраныс; ∆алпы ≥шк≥ өн≥м, ∆иынтық ұсыныс

ћакроэкономиканың спецификалық әд≥с≥:  өрсетк≥штерд≥ агрегаттау және үлг≥лер кұру; јғым мен инъекци€ әд≥с≤; Қор мен ағымды ескеру әд≥с≥

ћакроэкономиканың спецификалық әд≥с≥: статистикалық әд≥с, көрсетк≥штерд≥ агрегаттау, үлг≥лер құру

ћемдекетт≥ң тұрактандыру са€сатының максатьг. —≥лк≥н≥с салдарын реттеу, ∆ұмысбастылык пен өн≥м енд≥руд≥ тепе-теңд≥к жагдайга келт≥ру, јD=јS орындалуы

ћемлекетт≥к менш≥к және мемлекетт≤к реттеу басым елдер шаруашылығының қайсысын әк≥мш≥л≥к-әм≥рш≥лд≥к жүйеге жатқызуға болады: ∆апони€. —–ќ.√ермани€.

ћемлекетт≥к менш≤кке, орталыктан жоспарлауға нег≥зделген экономикалық жүйе: Ѕасқарушылық-әк≥мш≤л≥к.Ѕарлық ресурстар мен өнд≥р≥с факторлар мемлекетг≥ң қолында. Әк≥мш≥л≥к-әм≥рш≥л≥к

ћемлекетт≥ң "к≥м үш≥н өнд≥ру керек?" мәселес≥н шешудег≥ рөл≥: Қоғамдағы тепе-теңд≥кт≥ күшейтуге жағдай жасау. Ёкономикалық тұрақтылықка ыкпалын тиг≥зу. Ёкономика ти≥мд≤л≥г≥н≥ң өсу≥н ынталандыру.

ћемлекетт≥ң тұрақтандыру са€сатының мақсаты: с≥лк≥н≥с салдарын реттеу; жұмысбастылық пен өн≥м өнд≥руд≥ тепе-теңд≥к жағдайға келт≥ру; AD=AS орындалуы

ћенш≥к деген≥м≥з: јдамдардың затты иел≥кке алуына байланысты б≥р-б≥р≥мен қатынасы; Өн≥м өнд≥руге жалдамалы еңбеккерлерд≥ пайдалану; јдамның затка катынасы.

ћенш≥к субъект≥с≥: ћемлекет./Ѕасқару орындары./јдам.

ћенш≥кт≥ қандай жақтарынан көруге болады: Ёкономикалық және пайдалылық. ∆еке еңбек. Ёкономикалық және кұқыкгық.

ћенш≥кт≥ң анықтамасы: јдамдардың арасындағы әлеуметт≥к-экономикалық қатынастар; јдамға байланысты туындайтын қарым-қатынас; јдамдардың арасындағы менш≥к иес≥н анықтайтын қатынастар.

ћенш≥кт≥ң басқару құқығы: »г≥л≥ктерд≥ иеленуде ұйымдастыру қуқығы./ »г≥л≥ктерд≥ қоддануды к≥м және қалай қамтамасыз етуд≥ шешу қуқығы./ »г≥л≥кт≥ң жұмыс қарқынын басқару куқығы.

ћонетарлық са€сат қуралдары: ѕайыз мелшерлемес≥н өзгерту; јшық нарықтағы операци€лар; ћ≥ндетт≤ резервтер нормасын өзгерту

ћ≤ ақша агрегатын қүраушы: Қолма-қол ақша; јғымдағы шоттағы қаржы; Қолма-қол ақша, депозиттер

Ќ

Ќақты айырбас бағамына әсер етет≥н факторлар: мемлекетт≥к салықтардын өзгеру≥, инвестици€ның сүранысы, мемлекетт≥к жинақтың озгеру≥

Ќақты ∆≤Ө өлшенед≥: Ѕазист≥к жылдағы бағалармен, »нфл€ци€ны ескер≥п, баға нндекс≥ арқылы, Өткен уақыттағы бағалармен

Ќақты ∆≤Ө сипаты: Ќоминалды ∆≤Ө көлем≥ мен бағалар индекс≥не байланысты; јғымдық бағалар нег≥з≥нде есептелед≥; »нфл€ци€ деңгей≥ ескер≥лед≥

Ќақты ∆≤Ө сипаты: “ұрақты бағадағы өн≥м шығару көлем≥н анықтайды, Ќоминалды ∆≤Ө көлем≥ мен бағалар индекс≥не байланысты, »нфл€ци€ деңгей≥ ескер≥лед≥

Ќарыктық экономикаға көшкенде рентабельд≥л≥г≥ төмен өнд≥р≥стерд≥ ауыстыруға болады: ∆еке кәс≥пкерл≥кт≥ң ерк≥нд≥г≥; ћенш≤кт≥ң ұжымдық басқаруга көшу≥; ћенш≥кт≥ң еңбек ұжымдығына баскаруға көшу≥.

Ќарық субъект≥лер≥не жататындар: Үй шаруашылығы/ ћемлекет/ —атушылар мен сатып алушылар

Ќарықтағы тауар ұсынысы тәуелд≥: Өнд≥р≥лет≥н тауар ресурстарының бағасына,/—апа, саны, бағаға./ —ұраныс көлем≥не.

Ќарықтық шаруашылықтың қызмет атқаруы мен пайда болуына кедерг≥болатын шарттар: Ёкономика субъект≥лер≥н≥ң экономикалық оқшаулануы.“ауар санының және көлем≥н≥ң азаюы. әс≥пкерл≥к субъект≥лер≥н≥ң ер≥кт≥л≥г≥

Ќарықтық шаруашылықтың қызмет ету≥не кедерг≥ болатын шарттарды атаңыз: “ауар санының және көлем≥н≥ң азаюы/ Ёкономика субъект≥лер≥н≥ң экономикалық оқшаулануы/ Өнд≥ру мен бөлуд≥ басқарудың қатаң жүйес≥

Ќарықтық экономика кемш≥л≥г≥: Әлеуметт≥к тенс≥зд≥к.≤скерл≥кт≥ң адам мен табиғатқа экелет≤н шығынын ескермеу≥.∆оғары жү-мыссыздық.

Ќарықтық экономикада мына мәселелерд≥ жартылай нарық, жартылай үк≤мет шешкен кездег≥ экономика: јралас.Ќарыктық.Өнд≤р≥ст≥ң үлғаюы мен экономикалық өсуд≤ қамтамасыз ету.

Ќарықтық экономиканың принциптер≥: Ѕаға қалыптастыру ерк≥нд≥г≥/ ∆ет≥лген бәсеке/  әс≥пкерл≥к қызығушылық

Ќарықтықтың кемш≥л≥г≥ көр≥нед≥: “ауарлар мен қызметтерд≥ ұжымдасқан түрде өнд≥руге ынта тудырмайды;Қоғамда теңс≥зд≥кт≥ туғызады.Ќарық еңбек пен табысқа құқықтық кеп≥л бермейд≥.

Ќарықтың курылымдық түрлер≥: Өнд≤р≥с факторының нарығы. Қаржы нарығы. “ауарлар мен кызметтер нарығы.

Ќарықтың мән≥ бұл:- Өнд≥руш≥лерд≥ң сатуға ұсынатын тауарларын ақша кемег≥мен айырбастау процес≥нде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың жиынтығы.- Өнд≥р≥с, бөлу, айырбас, тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жүзеге асырлатын ұйымдық-экономикалық қатыстардың жүйес≥.-јйырбас айналыс категори€ларга өзара тығыз байлансты ж/е тұрмыстык деңгейде жай теңест≥р≥лед≥.

Ќатуралдық шаруашылықтың түс≥н≥г≥: жеке қажетт≥л≥кке өнд≥р≥лген еңбек өн≥мдер≥; адамдардың айырбасқа н/е жеке бас қажетт≥л≥ктер≥н өтеу үш≥н өнд≥р≥лет≥н шар-қ; қоғамның белг≥л≥ б≥р дәу≥р≥ндег≥ шар-қ процестер≥н жүрг≥зу арқ шектеул≥ ресуртарды пайд-тын өнд-к қатынастар шар-ғы.

Ќег≥зг≥ және айнымалы капиталдың бөл≥ну сипаттары:  апиталдың айналыс саласына өту≥не байланысты; Құнның қалыптасуына байланысты; ћатериалдық байлықтың құрылуына байланысты.

Ќег≥зг≥ капитал: Өнд≥р≤с процес≥нде қүнын өзгертпейт≥н капитал./Ќатуралдық түр≥ толығымен тұратын капитал./ Құнды қағаз түр≥ндег≥ капитал.

Ќег≥зг≥ капиталдың моральдықтозуы: Өнд≥р≥с процес≥нде кызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұгыну құнын жою. ≈ск≥ көл≥ктерд≥ өн≥мд≥л≥г≥ жоғары жаңа көл≤ктермен ығыстыру. ѕайдалану мерз≥м≥н≥ң өтелу≥ төмендегенде.

Ќег≥зг≥ капиталдың элементтер≥н≥ң түтыну кұнын жою деген≥м≥з: Өнд≤р≥с процес≥нде кызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты.“ехниканы жаңарту.≈ск≥ көл≤ктерд≥ өн≥мд≥л≥г≤ жогары жаңа көл≥ктермен ығыстыру.

Ќег≥зг≥ макроэкономикалық үлг≥: жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс үлг≥с≥

Ќеоклассикалық және кейнст≥к көзкарастарға ортақ үлг≥;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1150 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1508 - | 1274 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.129 с.