Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

E)электр қозғаушы күшЗагрузка...

D) 0,5 мкм

Авогадро тұрақтысы-физикалық шамаға сәйкес келетін анықтама:

A) берiлген денедегi молекулалар санының 0,012 кг көмiртегi атомдар санына қатынасы

Абсолют қара дененің температурасы 6000 К. Дененің максимум сәуле шығарғыштық қабілеттілігі сәйкес келетін толқын ұзындығы:

Е) 0,48 мкм

Ақырын қозғалып келе жатқан шарикке сұйық ағыны тарапынан әсер етуші кедергі күші :

A)

Айнымалы күштің жұмысы:

Амплитудасы А=5см, периоды Т=4с болатын тербелуші нүктенің максималь жылдамдығы :

C) 7,85*10-2 м/с

Амплитудасы А=5см, периоды Т=4с болатын тербелуші нүктенің максималь үдеуі:

C)

Амплитудасы А=0,1м, периоды Т=4с және бастапқы фазасы болатын гармониялық тербелістің теңдеуі:

Аномалды дисперсия деймiз егер:

Толқын ұзындығы артқанда ортаның сыну көрсеткiшi де кiшiрейедi:

Атом спектрi…

C) сызықтық спектр болады

Атмосфералық қысымнан аз айырмашылығы бар қысымдарды газдың ішкі кедергі күшіне әсері болмайды:

D) газдың қысымы

Атом ядроларының өлшемдері жуық:

B)10-15м

Архимед заңы: сұйыққа батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді:

B) ығыстырылып шығарылған сұйықтың салмағына тең

А және В нүктелерi аралығындағы электр тiзбегiнiң толық кедергiсi:

B)2 Ом

Бiрдей температурада сутегi және оттегi молекулаларының орташа кинетикалық энергияларының дұрыс қатынасын көрсетіңіз.

B) E0 = Eс

 

Бернулли теңдеуінің математикалық өрнегі:

C)

Бiрқалыпты зарядталған ұзын жiңiшке сымның өрiсiнiң кернеулiгi оған дейiнгi арақашықтыққа тәуелді:

A)E ~ 1/r

Бiр қалыпты үдемелi дөңгелеп айнала бастаған дене айналғаннан кейiн бұрыштық жылдамдыққа жеттi. Дөңгелектiң бұрыштық үдеуiн табу керек:

C)

Бiртектi магнит өрiсте зарядталған бөлшектiң айналу периодының оның массасына тәуелдiлігі:

A) Тура пропорционал

Био-Савар-Лаплас заңының матеметикалық өрнегі:

C) .

Бариондарға жататын бөлшек:

C)нейтрон

 

Біртекті тікбұрышты “потенциалдық шұңқырдағы” бөлшектің энергетикалық спектрі мынандай:

С)

Брюстер формуласы:

С) tg =n

Бір саңылауға арналған минимум шарты ( - саңылау ені):

D)

Бір саңлаудағы дифракцияға арналған максимум шарт:

D)

Болат үшін Юнга модулі . Болаттағы дыбыстың таралу жылдамдығы :

C)

 

Броундық қозғалыс деп :

B) Сұйықтарда немесе газдарда өлшенген, молекулалардың соқтығысулармен келiсiлген, бөлшектердiң хаосты қозғалысы

Бұрыштық жылдамдықтың халықаралық жүйедегі өлшем бiрлiгiн көрсет:

A) рад/с

бөгде күштiң зарядты орын ауыстырғандағы жұмысының сол заряд шамасының қатынасымен анықталатын физикалық шама:

E)электр қозғаушы күш

Берiлген детальды гальваникалық никельдеуге электр тогының әсерi пайдаланылады:

A)ХимиялықАтом ядросы тұрады:

Бастапқы тыныштық күйiнен а үдеумен кернеулiгi 3Е болатын бiртектi электр өрiсiнде қозғалған заряды -2е болатын бөлшектiң массасын анықтау керек:

А

Бозе-Эйнштейн статистикасына сәйкес келетін таралу:

А)

Бiртектi магнит өрiсiнiң магнит индукция векторы жоғары қарай бағытталған. Жылдамдық векторы магнит индукция векторына перпендикуляр болса, вакуумда электронның қозғалысы: ( Ауырлық күшiнiң әсерi ескерiлмейдi.)

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 460 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.