Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Тема 13. Загальні положення зобов’язань з перевезенняу міжнародному приватному праві (8 год.)

 

Лекція 21. Загальна характеристика міжнародних перевезень. Залізничні та автомобільні перевезення

Поняття та види транспортних перевезень. Загальна характеристика джерел права, які регулюють різні види перевезень.

Міжнародні залізничні перевезення. Відповідальність сторін в зв'язку з перевезенням вантажів залізницею.

Міжнародні автомобільні перевезення. Відповідальність сторін в зв'язку з перевезенням вантажів автотранспортом.

 

Лекція 22. Міжнародні повітряні перевезення. Морські та річкові перевезення

Міжнародні повітряні перевезення. Відповідальність сторін в зв'язку з перевезенням вантажів повітряним транспортом.

Міжнародні морські перевезення. Колізія законів в сфері торгівельного мореплавства та уніфікація морського права. Зобов'язання по перевезеннях. Фрахтування суден. Коносамент. Чартер. Агентування морських суден. Відповідальність за доставку та збереження вантажів.

Міжнародні річкові перевезення.

 

Практичне заняття 15. Загальна характеристика міжнародних перевезень, їх колізійне регулювання. Міжнародні договори у сфері транскордонних перевезень

1. Поняття договору міжнародного перевезення.

2. Джерела регулювання договорів міжнародного перевезення.

3. Колізійне регулювання відносин з договору міжнародного перевезення.

4. Сфера дії:

4.1. Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1999 року із змінами, внесеними Протоколом від 3 червня 1999 року;

4.2. Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчиненої 28 травня 1999 року у м. Монреалі;

4.3. Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року та загальна характеристика Протоколу 1976 року до неї;

4.4. Конвенції про міжнародне перевезення пасажирів і багажу (КАПП), укладеної 1 березня 1973 року у м. Женева;

4.5. Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), вчиненої 19 травня 1956 року в м. Женеві.

 

Практичне заняття 16. Укладення, договору міжнародного перевезення, його виконання, права і обов’язки сторін та відповідальність перевізника

1. Порядок укладення договору міжнародного перевезення. Вимоги до перевізних документів, встановлені конвенціями.

2. Права та обов’язки сторін договору перевезення, визначені транспортними конвенціями.

3. Особливості відповідальності перевізника за договором міжнародного перевезення:

3.1. підстави настання;

3.2. межі;

3.3. підстави настання необмеженої відповідальності;

3.4. підстави звільнення від відповідальності.

4. Порядок пред’явлення претензій (рекламацій) до перевізника за транспортними конвенціями.

5. Строки позовної давності до вимог, що можуть бути заявлені на підставі транспортних конвенцій.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Юридична характеристика коносамента.

Література

Авчинкин Д.В. Правовое регулирование международных перевозок грузов и пассажиров. – Мн.: ИООО « Право и экономика». 2003. – 344 с.

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3–х т. Том. 2. Особенная часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002. – с. 260–285.

Анцелевич Г.А. Международное транспортное право: Учеб. Пособие – Киев: Укр. акад. внеш. торговли, 1999. — 306 с.

Анцелевич А.Г. Международное морское право: Учебник. – К.: Слово, 2003

Международное частное право: Учебник /Л.П. Ануфриева, К.А. Бякишев, Г.К. Дмитриева. – М.: ТК Велби, Изд–во Проспект, 2004. – с.439–469.

Баталов А.А. Современное международно–правовое регулирование воздушных сообщений: теория и практика. – М.: Зерцало– М, 2008. – 224 с.

Егиазаров В.А. Транспортное законодательство государств–участников СНГ / В.А. Егиазаров. – М.: Норма. 2007. – 512 с.

Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики международного транспортного права. // Адвокат (Москва).– 24.02.2003.– 2002. – C. 33–54.

Ерпылева Н.Ю. Международное транспортное право: современные проблемы. //Транспортное право. – 2003. – № 2. – С. 21–26.

Ерпылева Н.Ю. Международные транспортные обязательства: основные проблемы правового регулирования //Право и политика. – 2003. – № 3. – С. 83–93.

Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – с. 319–335.

Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – С. 340–399.

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. VII. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці. Старшокласники активно засвоюють дані положення, вивчаючи різ­номанітні предмети, беручи участь у диспутах
 2. Аналіз існуючого положення справ у системі будівництва майбутнього
 3. Аналіз рівня виконання зобов’язань за строками поставок
 4. Варіант 4. 1. Визначення активів і зобов’язань за звітними сегментами у додатку до річної фін. звітності «Інформація за сегментами»
 5. ВБ. Географічне положення
 6. Визначення положення поза грою
 7. Визначення суті міжнародних валютних відносин і загальні відомості про валюту
 8. Висновками завершується змістовна частина роботи. У них слід послідовно у стрункій логічній формі підсумувати проведену роботу, викласти її основні положення і результати
 9. Витяги з Положення про магістерські роботи
 10. Відображення принципів гуманізму, справедливості і законності в Загальній декларації прав людини та Європейській конвенції про захист прав людини й основних свобод
 11. Відомість групування складових власного капіталу та зобов’язань
 12. Відповідальність за порушення цивільно-правових зобов’язань


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.