Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

А) Қоғамдық маңызды және мәнді сана формасы туралы білімдер жүйесін меңгертуD) Статистика

Е) Георгафия.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 1

$$$ 262

Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтайды:

А) Қоғамның қажеттілігі.

В) Ата – аналардың балаларға

қамқорлығы.

С) Тұқым қуалаушылықты

сақтаудың биологиялық заңы.

D) Адамның өмірі мен еңбекке дайындалуының объективтік

қажеттілігі.

Е) Тәрбиенің өмірдегі ролін артты-

ру.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 2

$$$ 263

Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:

А) Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп педа-

гогикасы, ересектер педагогикасы.

В) Сурдопедагогика,тифлопедаго-гика, олигофренопедагогика.

С) Педагогика тарихы.

D) Салыстырмалы педагогика.

Е) Этнопедагогика.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 1

$$$ 264

Жалпы педагогиканың дәстүрлі бөлімдері:

А) Дидактика, тәрбие теориясы.

В) Жалпы негізгі, дидактика,

тәрбие теориясы, мектептану.

С) Тәрбиетеориясы, мектептану,

жас ерекшеліктері педагогикасы,

мектепке дейінгі педагогика.

D) Жалпы негізгі, дидактика,

педагогика тарихы.

Е) Мектептану, оқыту әдісі,

мектепке дейінгі педагогика.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 1

$$$ 265 Қазіргі замандағы

педагогиканың атқаратын

қызметтері:

А)Ғылыми – теориялық, практика-

лық, болжам жасаушылық.

В)Тәрбиелік, қалыптастырушылық,

экономикалық.

С) Жасампаздық, тәрбиелік,

ғылыми – танымдық.

D) Мәдени, ғылыми,

диагностикалық.

Е) Шығармашылық, экономикалық болжам жасаушылық.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} =1 {Күрделілігі} = 2

$$$ 266

Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:

А) Мектепке дейінгі педагогика.

В) Тәрбие теориясы.

С) Психология.

D) Оқыту теориясы.

Е) Жоғары мектеп педагогикасы.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 1

$$$ 267

Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:

А)Мектепке дейінгі педагогика,

мектеп педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы.

В)Сурдопедагогика, тифло-педаго-ка, олигофренопедагогика.

С) Педагогика тарихы.

D) Салыстырмалы педагогика.

Е) Этнопедагогика.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 2

$$$ 268

Дефектологияның салалары:

А)Тифло, сурдо, олигофрено-

педагогика, логопедия.

В)Мектепке дейінгі педагогика,

мектеп педагогикасы.

С) Этнопедагогика, этнография.

D) Әлеуметтік педагогика.

Е)Салыстырмалы педагогика,

кәсіби педагогика.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 1

$$$ 269

Жеке тұлғаны қалыптастыру процесі:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу.

В) Өзіндік білім алу.

С) Педагогикалық процесті нәтижелі ұйымдастыру.

D) Оқу-тәрбие процесінің нәтижесін арттыру.

Е) Тұлғаның жетілуін қамтамасыз етеді.

{Дұрыс жауап }= Е

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 2

$$$ 270

Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар:

А)Биологиялық, физикалық.

В)Идеологиялық, әлеуметтік.

С)Биологиялық, тәрбие, әлеуметтік орта.

D) Ақыл – ой, қабілет.

Е) Жанұя, мектеп.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 1

$$$ 271

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күш:

А) Қарама- қайшылық.

В) Тәрбие принципі.

С) Тәрбие әдісі.

D) Өзін- өзі тәрбиелеу.

Е) Тұқым қуалаушылық.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі }= 2

$$$ 272

Тұлғаны қалыптастыру:

А) Саналы іс- әрекетіне байланыссыз түрлі жағдайлардың адамдарға әсері.

В) Адам ағзасындағы сандық өзгерістері үрдістері мен нәтижесі.

С)Әлеуметтік тұлға ретінде адамның экологиялық, әлеуметтік, идеологиялық,психологиялық және т.с.с. факторлары барлығының

әсерінен қалыптасу үрдісі.

D)Нақтылы тәрбиелік міндеттерді шешуге бағытталған тәрбиелік жұмыс үрдісі мен нәтижесі.

Е)Меңгерілген білімдер негізінде теориялық және практикалық әрекеттерді саналы және өзбетінше орындауға дайындығы.

{Дұрыс жауап }= С

{Тақырып саны} = 2

{Күрделіліг}і = 2

$$$ 273

Ата – анадан балаға тұқым қуалаушылық арқылы беріледі:

А)Ойлау қабілеті.

В)Мінез – құлық белгілері.

С)Әртүрлі іс - әрекетке қабілеті.

D)Нышан, адамның жеке қабілетін дамытудың қызметі.

Е)Адамдармен қарым- қатынас.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі }= 1

$$$ 274

Жеке тұлғаның дамуына әсеретуші фактор:

А)Белсенділік.

В)Ұжымдағы психологиялық жағдай.

С)Ата – анасы.

D)Жолдастары.

Е)Қоғам.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі }= 1

$$$275

Жас ерекшелік:

А)Адам ағзасының үнемі өзгеріске ұшырауы.

В)Адам өмірінің белгілі бір кезеңіндегі анатомия-физиология-

лық және психологиялық сапасы мен қасиетін анықтайтын сипаттамасы.

С)Тұлғаның белгілі бір жасына сәйкес психологиялық қасиеті.

D)Адамның жасына байланысты сапалық айырмашылық тұрғы-сынан сипатталуы.

Е)Мектеп жасындағы оқушыларды айыру тәсілі.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 2

$$$ 276

Жеке тұлғаны қалыптастыру:

А)Әр түрлі жағдайлардың адамдардың саналы қызметіне тәуелсіз түрде ықпал етуі.

В)Адам ағзасындағы сандық өзгерістер процесі мен нәтижесі.

С)Адамның әлеуметтік, идеялогия-

психологиялық және т.с.с. ықпалы-мен әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы.

D)Нақты тәрбиелеу міндеттеріне бағытталған тәрбиелеу жұмыстары

процесі мен нәтижесі.

Е)Игерілген білімдер негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді

саналы және өз бетінше орындауға дайындық.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны}=2 {Күрделілігі} = 1

$$$ 277

Даму :

А)Адам ағзасында сандық өзгерістердің жинақталуы.

В)Ескіні жою және жаңаның пайда болуы.

С)Адамның өмірі мен қызмет процесі барысында жүзеге асатын

әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы.

D)Әр қилы факторлардың ықпалымен адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.

Е)Алдын – ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыпта-

суының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі.

{Дұрыс } = Д

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі }= 2

$$$ 278

Акселерация :

А)Жеке тұлғаның белсенді іс- әрекетінің көрінісі.

В)Жеке тұлғаның психологиялық дамуы.

С)Жеке тұлғаның физиологиялық және психологиялық тез жетілуі.

D)Жеке тұлғаның әлеуметтік қарқынды есею процесі.

Е)Жеке тұлғаның таным қабілеті қызметінің дамуы

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 2

$$$ 279

Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қарым-қатынасқа бейімделуіаталады:

А) Әдет.

В) Дағды.

С) Даму.

D) Әлеуметтену.

Е) Интеграция.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 2

$$$ 280

Тұлға:

А) Индивид.

В) Қоғамдық мәндегі адам.

С) Еңбек сүйгіш адам.

D) Әділ адам.

Е)Азаматтық позициясы айқын көрінетін адам.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 2

$$$ 281

Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері:

А) Ата – аналар қалауымен.

В) Елдің саяси басшысының шешімімен.

С) Халық ағарту министрлігінің ұйғаруымен.

D) Қоғамның қажеттілігімен.

Е) Жеке тұлғаның қызығу-шылығымен анықталады.

{Дұрыс жауап }= Д

{Тақырып саны} = 3

{Күрделілігі} = 1

$$$ 282

Орта мектептегі тәрбие беру мен оқытудағы мақсат нені көздейді:

А)Мектеп бағдарламасына сай терең де тиянақты білім беру.

В) Оқушыны қоғамдық өмірге даярлау.

С) Жоғарғы және арнаулы оқу орнына даярлау .

D) Оқушының жеке басын жан – жақты жетілдіру.

Е) Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым – қатынасты қалыптас-тыруды.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 3

{Күрделілігі} = 1

$$$ 283

Тәрбиенің мәні:

А) Жас ұрпақтың рухани ден күштерін дамыту.

В) Ғылыми материалистік дүние танымын

қалыптастыру.

С) Қоғамға сай ережелерді меңгерту.

D) Жан – жақты тәрбие беруді.

Е) Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 5

{Күрделілігі} = 1

$$$ 284.

Тәрбиенің мақсаты:

А) Ізгілік тәрбиесі.

В) Тәрбиені ізгілендіру.

С) Еңбек тәрбиесімен политехникалық білім беру.

D) Эстетикалық тәрбие.

Е) Жеке тұлғаны жан – жақты және үйлесімді дамыту.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 3

{Күрделілігі} = 1

$$$ 285

Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін пән:

А) Антропология.

В) Андрогогия.

С) Педагогика.

D) Антропогия.

Е) Педалогия.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі }= 1

$$$ 286

Педагогикалық процесс:

А) Тәрбие және білім беру міндеттерін шешуде арнайы

ұйымдастырылған мұғалім-дер мен оқушылардың өзара біртұтас қарым-қатынасы.

В) Индивидтің қоғамның әлеуметтік және мәдени құндылықтарын меңгеру процесі.

С) Қоғамның жеке тұлғаның дамуында оның қажеттілігін

қанағаттандыру процессі.

D) Тұлғаның ғылыми білімдерді меңгеруінің қиын да ұзақ процесі.

Е) Оқыту жоспарларының алдын-ала белгіленген бірыңғай құрылымы.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 287

Оқыту процесінің құрылымы:

А) Мұғалім мен оқушылар-дың өзара бірлесіп жасай-тын оқу әрекетінің жанама түрі.

В) Оқыту процесінің мақсат-міндеттеріне сай оқушылар-дың таным әрекетіне бас-шылық жасау жүйесі.

С) Оқушылардың оқуды сапалы меңгеруді қамта-масыз ету ережесі.

D) Оқушылардың білімді белсенді түрде меңгеру

процесі.

Е) Оқушылардың білім алудағы әрекетінің мотиві.

{Дұрыс жауап }= В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі }= 2

$$$ 288

Тұтас педагоикалық процестің құрамына :

А) Мұғалім мен оқушы.

В) Оқушы, мұғалім және ата – аналар.

С) Мақсаты , мазмұны, түрлері.

D) Мұғалім, оқушы, мақсат, міндет, мазмұн, түрлері, құралдары,

әдістері, тәсілдері.

Е)Мақсат, міндет, әдістер,

тапсырмалар кіреді.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 289

Ю.К.Бабанский тұтас педагогикалық процесті:

А) Тәрбие мен оқытудың бірлігі.

В) Білімділік, дамытушылық және тәрбиелік қызметтің бірлігі.

С) Мектеп оқушыларының өзара әрекетінің сипаты.

D)Сабақтан тыс тәрбиелік процеске қатысушылардың өзара әрекеті.

Е)Процесс жағдайы ретінде

қарастырады.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 290

Оқушы мен мұғалімнің қарым- қатынасының негізі:

А) Либералдық.

В) Демократиялық.

С) Авторитарлық.

D) Гумандық.

Е) Эмоционалдық.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 291

Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты:

А) Адам- табиғат.

В) Адам- көркем образ.

С) Адам- техника.

D) Адам – адам.

Е) Адам – белгі.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 292

Оқушылардың негізгі іс- әрекеттерінің түрі:

А) Оқу – танымдық.

В) Ойын ойнау.

С) Еңбек етушілік.

D) Спортпен шұғылдану.

Е) Көркем шығармашылық.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 1

$$$ 293

Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды :

А) Білім беру мазмұны.

В) Білім беру мақсаты.

С) Тәрбиенің міндеттері.

D) Оқыту түрлері.

Е)Мұғалімдерді қаржыландыру жатпайды.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 294

Тұтас педагогикалық процестің қозғаушы механизміне не жатады:

А) Қарама – қайшылық.

В)Мақсаты мен міндеттері,

мазмұны.

С)Құралдары, формалары, әдістері мен тәсілдері.

D)Оқытудың технологиялық

құралдары.

Е) Педагогикалық технология.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 295

Қарым – қатынас:

А)Айнала қоршаған дүниемен адамдардың арасындағы байланыс

ты тұрақтандырушы.

В)Айнала қоршаған дүниеге

көзқарас.

С) Алған білімді меңгеру.

D)Қазіргі заманда түсіндірудің проблемасы.

Е) Тұлғаның көзін жеткізу.

{Дұрыс жауап }= А

{Тақырып саны} = 2

{Күрделілігі} = 2

$$$ 296

Педагогикалық іс - әрекеттің нәтижесі:

А) Өте жақсы баға.

В) Тәрбиелі, білімді дамыған жеке тұлға.

С) Жақсы денсаулық.

D) Жақсы көрсеткіш.

Е) Жақсы психологиялық ахуал.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 2

$$$ 297

Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері:

А) Ата – аналар қалауымен.

В)Елдің саяси басшысының шешімімен.

С)Халық ағарту министрлігінің ұйғарымен.

D) Қоғамның қажеттілігімен.

Е)Жеке тұлғаның қызығушылығы-

мен анықталады.

{Дұрыс жауап }= Д

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} =1

$$$ 298

Орта мектептегі тәрбие беру мен оқытудағы мақсат нені көздейді:

А)Мектеп бағдарламасына сай терең де тиянақты білім беру.

В)Оқушыны қоғамдық өмірге даярлау.

С)Жоғары және арнаулы оқу орнына даярлау.

D)Оқушының жеке басын жан- жақты жетілдіру.

Е) Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым- қатынасты қалыптастыру.

{Дұрыс жауап }= Д

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} =1

$$$ 299

Тәрбие берудің тұтастығын қамтамасыз ету:

А)Жеке оқушылардың мінез –құлқын бағалауды көздейді.

В)Педагогтардың қызметін жан-

дандырады.

С)Оқушылардың еңбекке құштар-

лығын дамытады.

D)Тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен сапасын арттырады.

Е)Оқушылардың өмір сүруге құштарлығын арттырады.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 5

{Күрделілігі} = 2

$$$ 300

Тәрбие жүйесіндегі қажетті буын:

А)Тәрбие жұмыстарын нәтижелі ұйымдастыру.

В)Тәрбие нәтижелерін есептегенде

С)Озық тәжірбиелермен үнемі таныстыру.

D)Сынып жетекшінің тәрбие

жоспары.

Е)Оқушылар ұжымын қалыптас-тыру.

{Дұрыс жауап }= Е

{Тақырып саны} =

{Күрделілігі} = 2

$$$ 301

Тәрбие принциптері дегеніміз:

А) Тәрбие принциптерінің жүйесі.

В) Тәрбие процесін ұйымдастыру-да басшылыққа алатын талаптар жүйесі.

С)Педагогикалық теорияға қойылатын негізгі талаптар жүйесі.

D)Педагогикалық теорияның негізгі ережесі.

Е) Оқытудың құрамдас бөлігі.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 302

Тәрбиенің мақсаты:

А) Ізгілік тәрбиесі.

В) Тәрбиені ізгілендіру.

С) Еңбек тәрбиесі мен

политехникалық білім беру.

D) Эстетикалық тәрбие.

Е) Жеке тұлғаны жан – жақты

және үйлесімді дамыту.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 3

{Күрделілігі} = 1

$$$ 303

Тәрбиенің құрамдас бөлімдері:

А)Адамгершілік, экологиялық

азаматтық тәрбие, кәсіби білім

беру, мамандықты таңдауға

дайындау.

В)Ізгілік, интернационалдық,

эстетикалық, атеистік, экологиялық

тәрбие.

С)Ақыл–ой, атеистік, саяси– идеялық, дене тәрбиесі, демокра-

тиялық.

D)Ақыл–ой, еңбек, дене, эстетика-

лық, адамгершілік тәрбиесі.

Е) Дифференциялау.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 4

{Күрделілігі} = 1

$$$ 304

Тәрбиенің мақсатын анықтаудың бастапқы идеясы:

А)Жеке тұлғаның жан – жақты дамуы.

В)Жеке тұлғаның еркін

қалыптасуы.

С) Серілік тәрбие.

D) Мәдениетті адам тәрбиелеу.

Е)Адамзат құндылығын

қалыптастыру.

{Дұрыс жауап }= А

{Тақырып саны} = 3

{Күрделілігі} = 2

$$$ 305

Оқушыларды тәрбиелейтін

бірлестік:

А) Тұратын жеріндегі достар.

В) Замандастар.

С) Жолдастар.

D) Әріптестер.

Е) Ұжым.

{Дұрыс жауап }= Е

{Тақырып саны} = 8

{Күрделілігі} = 1

$$$ 306

Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін пән:

А) Антропология.

В) Андрогогика

С) Педагогика.

D) Адропогия.

Е) Педалогия.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 1

{Күрделілігі} = 1

$$$ 307

Азаматтық тәрбиенің міндеті:

А)Білімдер жүйесімен қаруланды-

ру.

В)Қоғамдық сана мен cенімді қалыптастыру.

С)Қоғамдық іс - әрекетті

ұйымдастыру.

D) Ұлтжандылыққа тәрбиелеу.

Е) Адамгершілікке тәрбиелеу.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = D

{Күрделілігі} = 2

$$$ 308

Құқықтық тәрбиенің мәні:

А)Қоғамға пайдалы қатынастардың дамуына жағдай туғызу.

В)Қоғамға зиян қатынастарды шектеп, тыйым салу.

С)Мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың құрамын,олардың қызмет істеу принциптері мен өкілеттілігін анықтау.

D)Азаматтардың бостандықтарын, құқықтарын, қоғам алдындағы

жауапкершіліктерін заң жүзінде кепілдікті қамтамасыз ететіндігін үйрету.

Е) Жеке тұлғаның мінез – құлық нормаларын қалыптастыру.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 309

Адамгершілік тәрбиесінің

міндеттері:

А) Жеке бастың моральдық, ерік – жігер қасиетін қалыптастырумен.

В) Парасаттылық пен ар – ұятты тәрбиелеу талабымен.

С) жеке бастың, әділеттік сезімін дамытумен.

D) Адамгершілік сезімін, сана, мінез –құлық нормаларын меңгертумен.

Е) Жоғары білімді маман даярлаумен айқындалады.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 310

Эстетикалық тәрбиенің

мақсаттары:

А) Эстеикалық сезім мен талғамды тәрбиелеу.

В) Әсемдікті жасай білу , іскерлігі мен дағдысын меңгерту.

С) Эстетикалық сана, сезім мен талғамды, ұғым мен түйсікті

қалыптастыру, творчестволық қабілеттерді арттыру.

D) Табиғат пен өнердегі әсемдікті дұрыс түсініп, қабылдау қабілеттерін

дамыту.

Е) Көрекм оқуға шыңдау.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 311

Өзін - өзі тәрбиелеу:

А) Романтикалық көңіл – күй мен эмоциялық әсер алу.

В) Саналы көзқарас пен әрекеттегі табандылықты.

С) Шексіз арманшылдықты.

D)Эстетикалық қасиеттердің жетілуін.

Е)Дағдыны қалыптастыруды көздейді.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 5

{Күрделілігі} = 1

$$$ 312

Тәрбиенің мәні:

А) Жас ұрпақтың рухани дене күштерін дамыту.

В) Ғылыми – материалистік дүние танымын қалыптастыру.

С) Қоғамға сай ережелерді меңгеру.

D) Жан – жақты тәрбие беруді.

Е) Оқушылардың оқу белсенділігін арттыруды көздейді.

{Дұрыс жауап }= Д

{Тақырып саны} = 5

{Күрделілігі} = 1

$$$ 313

Тәрбиенің әдістеріне сәйкес топтастырылады:

А) Тәрбие міндеттеріне, мазмұны мен формаларына.

В)Тәрбиенің принциптеріне, тәсілдеріне.

С)Тәрбиенің ерекшелігіне, тұлғаның қалауына.

D) Тәрбиенің мақсат, міндеттеріне.

Е) Ұстаздың шеберлігіне.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 7

{Күрделіліг}і = 2

$$$ 314

Орта мектептегі ақыл–ой тәрбиесінің міндеттері :

А) Жеке бастың жан – жақты дамуын қамтамасыз ету.

В) Оқушылардың қазіргі заман талабына сай ғылым негіздерімен терең қаруландыру.

С)Оқушылардың білімге құштарлығы мен ынтасын тәрбиелеу.

D) Өздігінен білім алудың тиімді әдіс амалдарын меңгеру.

Е)Эстетикалық талғамды арттыру.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 315

Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі жүйесі:

А) Көпшілік спорт жұмыстары.

В) Спорт мектептері.

С) Мектептегі дене шынықтыру сабақтары.

D) Мектептен тыс дене тәрбиесіне қатысты мекемелер.

Е) Түрлі жарыстар.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 1

$$$ 316

Тәрбие әдісіне жатады:

А) Педагогикалық талап.

В) Сабақ.

С) Факультатив.

D) Орта.

Е) Ұжым.

{Дұрыс жауап }= А

{Тақырып саны} = 7

{Тақырып саны} =

{Күрделілігі} = 1

$$$ 317

Экологиялық тәрбиенің

міндеттері:

А) Қоғамдық маңызды және мәнді сана формасы туралы білімдер жүйесін меңгерту.

В) Мектеп оқушыларын көркем өнер шығармашылығына араласты-

ру.

С) Табиғатқа саналы қарым – қатынасты қалыптастыру және табиғатты қорғау іс - әрекетін ұйымдастыру.

D) Оқушыларды мәдени мінез – құлық және тәртіптілікке қалыптастыру.

Е) Оқушылардың ақыл –ой қабілетін дамыту.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 318

Эстетикалық тәрбиенің мәні:

А)Эстетикалық мінез – құлық нормаларын қалыптастыру.

В)Еңбек сүйгіштік пен тәртіптілікке тәрбиелеу.

С) Оқушылардың әртүрлі көркем – эстетикалық іс - әрекетін ұйымдастыру.

D) Әлеуметтік жауапкершілікке және өз Отанына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Е)Оқушыларды идеялы бағыттылыққа тәрбиелеу.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 2

$$$ 319

Эстетикалық тәрбиенің құралдары:

А) Жаттығу, үйрету.

В) Саяхат, көрме, байқау.

С) Табиғат, өнер, әдебиет.

D) Әңгіме, пікірталас, лекция.

Е) Риторика, қойылым, айтыс.

{Дұрыс жауап }= С

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 1

$$$ 320

Халықтық тәрбиенің ерекшелігі:

А) Үздіксіз,тұтастығы.

В) Жинақылығы.

С) Мақсатқа бағытталған.

D) Ойластырылған.

Е) Қарапайымдылығы.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 6

{Күрделілігі} = 1

$$$ 321

Тәрбиенің сендіру әдісінің мәні:

А) Жеке тұлғаның мінез – құлық нормаларын қалыптастыруда оның сана – сезім мүшелеріне әсер ету.

В) Мұғалімдердің оқушылармен пікір алмасуы.

С) Мұғалімнің оқушыларға сөзбен әсер ету құралы.

D) Тәрбиенің ең көп тараған түрі.

Е) Жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 7

{Күрделілігі} = 2

$$$ 322

Тәрбие жұмысының формасы:

А) Театр.

В) Көше.

С) Экскурсия.

D) Фильм

Е) Кітапхана.

{Дұрыс жауап }= С

{Тақырып саны} = 7

{Күрделілігі }= 1

$$$ 323

Тәрбие әдістеріне жатады:

А) Ересектердің үлгі - өнегісі.

В) Кітап мазмұны.

С) Тәрбие сағаты.

D) Тақырыптық кеш.

Е) Экскурсия.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 7

{Күрделілігі} = 1

$$$ 324

Тәрбие әдістері негізінен жіктеледі:

А) Сендіру, жаттығу, ынталандыру.

В) Әлеуметтік орта.

С) Баланың айналасындағы микро орта.

D) Тұлғаның жеке психологиялық дамуы.

Е) Өзін -өзі тәрбиелеу болып.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 7

{Күрделілігі }= 2

$$$ 325

Оқушылар ұжымының атқарушы ұйымы:

А) Сынып жиналысы.

В) Оқушылар комитеті.

С) Өзін - өзі басқару ұйымы.

D) Педагогикалық кеңес.

Е) Ата – аналар комитеті.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 8

{Күрделілігі} = 1

$$$ 326

Балалардың өздері сайлап алған ұжымдық басқару органы:

А) Менеджмент .

В) Сектор.

С) Староста.

D) Өзін -өзі басқару.

Е) Атамекен.

{Дұрыс жауап} = Д

{Тақырып саны} = 8

{Күрделілігі} = 2

$$$ 327

А.С. Макаренко балалар ұжымын дамытуда келесі перспективаларды

айқындайды:

А)Қол жетпейтін, жартылайқол жеткізілетін, толық қол жететін.

В) Жалпы, топтық, жекеше.

С) Жақын, орта, алыс.

D)Мектепке дейінгі, жас

өспірімдік, жастық.

Е) Балалық, ата – аналық.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 8

{Күрделілігі }= 2

$$$ 328

5 – 8 сынып оқушыларының қарым – қатынасына әсер етушілер :

А) Ата – ананың пікірі.

В) Жолдастарының пікірі.

С) Оқытушының пікірі.

D) Өзінің пікірі.

Е) Ұжымның пікірі.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 8

{Күрделілігі} =1

$$$ 329

Отбасындағы тәрбие әдісі:

А)Гуманизациялау, демократиза-циялау.

В) Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану.

С) Мұғалімдермен кездесу.

D) Ата – аналар комитетінің

отырысын өткізу және қатысу.

Е)Білімге қызығушылығын

арттыру.

{Дұрыс жауап }= В

{Тақырып саны} = 9

{Күрделілігі }= 1

$$$ 330

Отбасы тәрбиесі туындады:

А) Құл иеленушілік қоғамда.

В) Б.з.д. І – ІІ ғ.ғ.

С) Алғашқы еңбек құралдарының пайда болуына байланысты.

D)Тәрбиенің қоғамдық

қызыметінің ерекшеленуіне

байланысты.

Е)Мономамиялы отбасының пайда болуына байланысты.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 9

{Күрделілігі} = 2

$$$ 331

Отбасы қызметіне жатпайды:

А) Тұқым жалғастырушылық.

В) Тәрбиелеушілік.

С) Экономикалық.

D) Кәсіпке оқытушылық.

Е) Түзетушілік.

{Дұрыс жауап }= Д

{Тақырып саны} = 9

{Күрделілігі }= 2

$$$ 332

Дидактиканың пәні:

А) Тәрбиелеу.

В) Оқу процесі және оның

заңдылықтары.

С) Сабақ оқыту.

D) Үздіксіз білім беру.

Е) Білімді тексеру процесі.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 333

Дидактика пәні нені зерттейді:

А) Оқытудың түрлерін.

В) Білім беру мен оқытудың теориялық негіздерін.

С) Жеке оқу пәндерінің ерекшеліктерін.

D) Оқыту принциптерін.

Е) Оқыту әдістерін.

{ Дұрыс жауап }= В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} = 1

$$$ 334

Оқыту процесінің жалпы

заңдылықтарын ашатын

педагогиканың жеке бөлімі:

А) Мамандыққа кіріспе.

В) Дидактика.

С) Педагогика тарихы.

D) Тәрбие теориясы.

Е) Этнопедагогика.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 335

“Ұлы дидактиканың ” авторы:

А) Ж.Ж.Руссо.

В) И.Ф. Гербарт.

С) А. Дистервег

D) Я.А.Коменский.

Е) Джон Локк.

{Дұрыс жауап} = D

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі }=1

$$$ 336

Оқыту:

А) Жеке бастың дамуына ықпал жасайтын процесс.

В) Оқушы мен мұғалімнің мақсатты өзара әрекеті.

С) Оқушының өздігінен білім алу жолы.

D) Жас ұрпаққа үйлесімді тәрбие берудің формасы.

Е) Қайта тәрбиелеу құралы.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 337

Оқытудың психологиялық негіздері:

А) Білім, білік дағды.

В) Мақсат, міндет, мазмұн.

С) Проблемалық, програм-малы, түсіндірмелі.

D) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту.

Е) Қабылдау, ұғыну, бекіту, практикада қолдану.

{Дұрыс жауап} =Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 338

Оқыту процесінің қызметі:

А) Білім беру, дүнитетаным-ды қалыптастыру, тәрбие-леу.

В) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту.

С) Өздігінен білім алу, дағдыны қалыптастыру.

D) Білім, білік, дағдыны қалыптастыру.

Е) Пысықтау, қайталау, бекіту.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі }=2

$$$ 339

Дидактикалық принциптер:

А) Оқытудың ғылыми қалыптасу тарихын баяндайды.

В) Қазіргі мектептердің озық тәжірибелерін түсіндіреді.

С) Қоғам талаптарына сай оқыту процесінің мазмұнын, оның әдістері мен ұйымдас-тыру жолдарын анықтайды.

D) Білім беру мен тәрбиенің байланысын анықтайды.

Е) Оқытудың топтық жүйесін қамтамасыз етеді.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 340

Дидактика:

А) Оқыту әдістері жайлы ғылым.

В)Жеке пәндерді оқытудың әдістемесі мәселелерін құрайтын педагогиканың бөлігі.

С)Білім беру және оқыту теориясын зерттейтін педагогика-

ның бөлімі.

D)Оқыту формалары жайлы

ғылым.

Е)Адам тәрбиесі жайлы ғылым.

{Дұрыс жауап }= C

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі }=1

$$$ 341 Дидактикалық принциптер оқыту процесінің негізгі буыны

ретінде:

А) Оқытуда сезім мүшелеріне айрықша мән береді.

В) Оқытудың мақсат-міндеттеріне сай берілетін білім мазмұнын жүйелі, саналы, берік меңгеруді қамтамасыз етеді.

С) Оқыту теориясының дәлдігін қамтамасыз етеді.

D) Оқытудың белгілі бір тарихи жүйесін қалып-тастырады.

Е) Мұғалімнің оқыту процесін ұйымдастыру тәсіліне тәуелді болады.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 342

Қалай және нені оқыту қажет деген көзқарасты қарастыратын ғылыми жүйе аталады:

А) Дидактика.

В) Ілім.

С) Даму.

D) Тәрбиелеу.

Е) Сабақ беру.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 343

Сынып – сабақ жүйесін жасаған педагог:

А) И.Г. Песталоции.

В) Ж.Ж.Руссо.

С) Я.А.Коменский.

D) К.Д.Ушинский.

Е) Ы.Алтынсарин.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 113

{Күрделілігі }=1

$$$ 344

Оқушылардың сезімдерін есепке алатын дидактикалық принцип :

А) Белсенділік.

В) Саналылық.

С) Көрнекілік.

D) Бірізділік.

Е) Ғылымилық.

{Дұрыс жауап} = C

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 345

Дидактика :

А) Оқытудың жалпы теориясы.

В)Танымдық процестің

заңдылықтары.

С) Оқыту принциптері.

D) Оқыту әдістері.

Е) Тәрбиенің әдістері.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 346

Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізі:

А)Таным теориясы.

В)Табиғаттың даму заңдылықтары.

С) Қоғамның даму заңдылықтары.

D)Білім алушылардың жас ерекшеліктері.

Е)Білім беру туралы деректі құжаттар.

{Дұрыс жауа}п = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 347

“Жеңілден қиынға”, “Белгіліден

белгісізге”, “Қарапайымнан

күрделіге” ережелері оқытудың қай принципі:

А) Ғылымилық.

В) Теория мен тәжірибенің

байланысы.

С) Белсенділік.

D) Көрнекілік.

Е) Жүйелілік және бірізділік.

{Дұрыс жауап }= Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 348

Я.А.Коменскийдің “Дидактиканың алтын ережесі ”:

А) Көрнекілік.

В) Жүйелілік.

С) Саналылық.

D) Сабақтастық.

Е) Ғылымилық.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 349

“Дидактикалық очерктер”

еңбегінің авторы кім?

А) Н.К.Крупская.

В) Н.Д.Хмель.

С) Р.Г. Лемберг.

D) Н.Құлжанова.

Е) Қ.Бержанов.

{Дұрыс жауап} = C

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 350

Оқыту:

А)Мұғалімнің оқытушылық іс- әрекеті.

В) Мұғалімнің оқушыларға білім беруі.

С) Мұғалім мен оқушының өзара мақсатты қарым- қатынасы.

D) Арнайы ұйымдастырылған оқушының жұмысы.

Е) Оқушының оқу әрекеті.

{Дұрыс жауап} = C

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 351

Қазақстанда алғаш рет ұлттық “Педагогика” оқулығының авторы:

А) Ы.Алтынсарин.

В) Ш.Уалиханов.

С) А. Байтұрсынов.

D) М. Дулатов.

Е) М.Жұмабаев.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 352

Қазақ тіліндегі ең бірінші психология оқулығының авторы:

А) Ш. Құдайбердиев.

В) А.Байтұрсынов.

С) М. Дулатов.

D) М. Жұмабаев.

Е) Ж. Аймауытов.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 353

Дидактикалық бірлікті кеңейтетін (ДБК) педагогикалық технология-

ның авторы болып:

А) С.Н. Лысенкова.

В) В.Ф. Шаталов.

С) Л.В.Тарасов.

D) П.М. Эрдниев.

Е) В.К. Дьяченко.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} = 3

$$$ 354

Ғылыми білім жүйесі ретінде дидактика ұғымын алғаш рет өңдеген:

А) Я.А.Коменский.

В) В.Ратке.

С) Ж.Ж.Руссо.

D) И.Г.Песталоцции.

Е) И.Ф. Гербарт.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =1

$$$ 355

Оқыту процесін аяқтайтын буын:

А) Білімді практикада қолдану.

В) Бақылау.

С) Бекіту.

D) Педагогикалық диагностика.

Е) Жаттығу.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} = 2

$$$ 356

Білім беру мазмұнына әсер ететін факторлар:

А) Мемлекет, ғылым, жанұя.

В) Қоғам, білім минстирлігі, ұстаздар ұжымы.

С) Оқу орындарының әкімшілігі, оқу жоспары.

D) Қоғам, саясат, ғылым, техника, мәдениет.

Е) Оқушылардың үлгерімі,сабақтың түрлері.

{Дұрыс жауап} = D

{Тақырып саны} = 11

{Күрделілігі} =1

$$$ 357

Білім беру мазмұны:
А) Жеке пәндерді оқыту арқылы.

В) Оқытудың білім беру, тәрбиелеу, дамыту қызыметінің міндеттерін шешу арқылы.

С) Қоғамның мектеп алдына қоятын мақсат-міндеттері арқылы.

D) Білім беру көзі өмірдегі, табиғаттағы, қоғамдағы құбылыстар мен заңдылық-

тардың ерешеліктерін меңгерту арқылы.

Е) Қазіргі кездегі индустриальдық өндірістің бейнесі арқылы жүзеге

асады.

{Дұрыс жауап} = D

{Тақырып саны} = 11

{Күрделілігі} =1

$$$ 358

Білім мазмұнын құрайтын үш тірек:
А) Мектеп, колледж, лицей.

В)Мектеп, колледж, жоғары

мектеп.

С) Мектепке дейінгі білім, жалпы орта мектеп, жоғары оқу орны.

D) Жалпы орта мектеп, арнаулы орта мектеп, жоғары білім.

Е) Жалпы орта, политех-никалық, кәсіби білім.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 11

{Күрделілігі} =1

$$$ 359

Оқыту әдістері :

А) Көрнекі құралдар негізінде жаңа оқу материалдарын түсіндіру.

В) Сабақтың ерекшелігіне байланысты жаңа материалдарды енгізу.

С) Мұғалім мен оқушылардың әрекеті негізінде білім, тәрбие және

оқыту міндеттерін жүзеге асыру.

D) Тәрбие беру.

Е) Сабақтан тыс оқу жұмысын ұйымдастыру құралы:

{Дұрыс жауап} = C

{Тақырып саны} = 13

{Күрделілігі} =1

$$$ 360

Сабақтың білім мазмұнының негізгі талаптарына кірмейтіндер:

А) Ғылымилық болуы.

В) Өмірмен байланыстылығы.

С) Мектеп оқушыларының жас

ерекшелігіне байланысты

мүмкіншіліктерін ескеру.

D) Білімді іріктеу, жаңа

технологияны қолдану.

Е) Педагогтарға, ата – аналарға

талап қоюды есепке алу.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 13

{Күрделілігі} =2

$$$ 361

Оқу бағдарламасында көрсетіледі:

А)Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі.

В) Оқу пәндерін сыныптарға бөлу және сағат санына қарай оқыту.

С)Тоқсандық оқыту жалғасындағы оқу пәндерін оқыту тәртібі.

D)Әрбір оқушының қажеттілігі мен қызығушылығын қанағаттандыра-тын білім өрісі.

Е) Мектепте оқытылатын пәндер тізімі және оларға бөлінген сағат саны.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 11

{Күрделілігі} =2

$$$ 362

Білім:

А) Адамның әлемді сезінуі.

В) Оқулықтың мазмұны.

С) Сабақтың жаңа материалының мазмұны.

D) Оқушының үй тапсырмасы.

Е) Ғылыми ақиқат жүйесі.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 11

{Күрделілігі} =2

$$$ 363

Оқытудың түрлерін атаңыз:

А) Аралас, бақылау, қайта-лау.

В) Проблемалық, көрнекілік, лабороториялық.

С) Түсіндірмелі, проблема-лы, бағдарламалы.

D) Дауыстап оқу, жазу.

Е) Бағдарламалы.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 364

Түсіндірмелі-иллюстративті оқытудың ерекшелігі мынада:
А) Оқушылар өздігінен түрлі жұмыстар орындайды.

В) Оқушы берілген сұрақтың жауабын дұрыс шеше білу амалдарын

меңгереді.

С) Проблемалық жағдаяттар барысында танымдық

әрекеттері артады.

D) Мұғалім оқушылардың пікір қайшылықтарына дұрыс бағдар жасап, оның амал-тәсілдерін үйретеді.

Е) Оқушыларды белгілі бір білім жүйесімен қарулан-дыру тек мұғалімнің басшылығымен іске асады.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 365

Оқытудың ғылыми принципінің мәні:

А) Мектеп бағдарламасына сай жеке дәлелденген соңғы ғылыми жетістіктерін меңгерту.

В) Берілген білімдердің ғылыми дұрыстығын дәләлдеу.

С) Оқушының ғылыми ізденіс, іскерлігі мен дағдысын дамытуды

талап ету.

D) Әр пәннің өзіне тән принциптерімен қаруландыру.

Е) Мұғалімнің іс - әрекетін реттеу.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 366

Оқыту әдістерін білім көздеріне сай топтастыру:

А) Ауызша баяндау, көрне- екілік және практикалық.

В) Активті және пассивті.

С) Репродуктивті және ізденушілік.

D) Проблемалық және программалық.

Е) Проблемалы ізденушілік

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 12

{Күрделілігі} =2

$$$ 367

Проблемалық оқытудың ерекшелігі мынада:

А) Ой жүйесінде пайда болған

қарама – қайшылық оқушының

дербес жұмыс істеуіне түрткі болады, оның ізденушілік әрекеті күшейеді.

В) Оқушының білетіні мен

білмейтіні арасында қарама – қайшылық пайда болады, бұл проблеманы шешу мұғалімнің басшылығы арқасында дайын тәсілдің көмегімен атқарылады.

С) Оқылатын материал оқушыны қайшы пікірге алып келеді, осыған орай оқушының ынтасы артады.

D)Оқылатын материалдардың нәтижесітек мұғалімнің басшылы-

ғы арқасында, қосымша материалдарды көптеп қолдану негізінде ғана шешімін табады.

Е)Оқылатынматериал оқыту әдістерін көптеп қолдануды қажет етеді.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 368

Дидактиканың “ Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, оқушыны

есінде ұста” ережесі оқытудың қай принципіне қатысы бар:

А) Жүйелілік және бірізділік.

В)Оқушылардың дербес

ерекшеліктерін есепке алу.

С) Беріктілік.

D) Саналылық және белсенділік.

Е) Көрнекілік.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 369

Саралап оқыту:

А)Оқушылардың өз бетінше

жұмысы.

В)Үлгерімі нашар оқушымен

жұмыс.

С)Қиын баламен жеке жұмыс.

D)Әрбір оқушымен жеке жұмыс.

Е)Дарынды баламен жұмыс.

{Дұрыс жауап} = D

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 370

Оқытудың көрнекілік әдістері :

А) Байқау, демонстрациялау.

В) Лекция,әңгімелесу.

С) Жаттығу, лабораториялық

жұмыс.

D) Әңгіме, демонстрациялау.

Е) Кітаппен жұмыс,түсіндіру.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 12

{Күрделілігі} =2

$$$ 371

Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:

А) Интервью.

В) Әңгіме.

С) Бақылау.

D) Дискуссия.

Е) Ситуацияны талдау.

Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 12

{Күрделілігі} =1

$$$ 372

Білім беру көзі бойынша бөлінетін әдістер тобы:

А)Түсіндірмелі – иллюстративтік, репродуктивтік.

В) Әңгіме,әңгімелесу,проблемалық.

С) Проблемалық, зерттеу.

D) Сөздік, практикалық, көрнекілік.

Е)Сөздік, эвристикалық, бағдарла-

малық.

{Дұрыс жауап} = D

{Тақырып саны} = 12

{Күрделілігі} =2

$$$ 373

Оқушының қабілетін есепке алатын дидактикалық принцип:

А) Белсенділік принципі.

В) Саналылық принципі.

С) Көрнекілік принципі.

D) Жеткіліктілік принципі.

Е) Ғылымилылық принципі.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 374

Оқытудың кезеңдерін атаңыз:

А) Оқыту принциптері, ұйымдастыру формалары.

В) Жаңа материалды қабылдау, ұғыну, бекіту, есте сақтау.

С) Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, жаңа оқу материалын енгізу.

D)Білім беру, тәрбиелеу, дамыту.

Е) Оқудың мақсаттылығы, жаңа білімді баяндау, қабылдау, бекіту, практи-када қолдану, есепке алу.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 375

Оқытудың психологиялық

негіздері:

А) Білім, білік, дағды.

В) Мақсат, міндет, мазмұн.

С)Проблемалық, программалы, түсіндірмелі.

D)Білім, ұғыну, бекітіу, практикада қолдану.

Е)түсіндірмелі, практикалық,

бағдарламалы.

{Дұрыс жауап }= Д

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 376

Оқушылардың оқудағы негізгі мотивтерінің бірі :

А) Қарым – қатынас.

В) Мақсаттылық.

С) Қызығушылық.

D) Көрнекілік.

Е) Сезім мүшелері.

{Дұрыс жауап} = С

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 377

Оқытудың заңдылықтары:

А) Оқытудың білімберу, тәрбиелеу, және дамыту қызметтеріне.

В) Адам және табиғаттың жалпы даму заңдылықтары-на.

С) Оқу минстрлігінің талаптарына.

D) Жеке тұлғаның ақыл –ой қабілетіне.

Е) Оқытудың мақсат міндеттеріне байланысты анықталады.

{Дұрыс жауап} = В

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 378

Оқытудың ғылыми принципінің мәні:

А) Оқушылардың жас және дара ерекшеліктерін ескере отырып, мектеп бағдарлама-сына сай жеке пәндердің дәлелденген соңғы ғылыми жетістіктерін меңгерту.

В) Берілген білімдердің ғылыми дұрыстығын дәлелдеу.

С) Оқушының ғылыми ізденіс, іскерлігі мен дағдысын дамытуды

талап етуі.

D) Әр пәннің өзіне тән принциптерімен қарулан-дыру.

Е) Мектеп бағдарламасына сай жасалуы.

{Дұрыс жауап} = А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 379

Оқытудың берік болу принципі:

А) Оқу материалын жақсы есте сақтау үшін жиі –жиі қайталауды қажет етеді.

В) Оқушылардың алған білімдерін тұрақты пайдалануын көздейді.

С) Оқу бағдарламасы көлемінде тыңғылықты білім беру, біліктілікті, дағдыларды қалыптастыру-ды көздейді.

D) Оқушылардың білімін

нығайтудың құралы болып

табылады.

Е) Кластан тыс білім беру құралы болып табылады.

{Дұрыс жауап} = C

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 380

Оқыту әдістерінің құралдары болып:

А) Оқулық, бейне суреттер.

В) Көрнекілік құралдар.

С) Техникалық құралдар.

D) Географиялық карталар.

Е) Техникалық, оқу және көрнекілік құралдары табылады.

{Дұрыс жауап} =E

{Тақырып саны} = 12

{Күрделілігі} =2

$$$ 381

Оқытуды ұйымдастыру формалары дегеніміз:

А) Қазіргі мектептерде қолданылып жүрген әртүрлі сабақтардың дәстүрлі және дәстүрсіз түрлері.

В) “ Нені оқыту керек ”- деген сұраққа жауап беретін дидактикалық

категория.

С) Оқыту процесінде оқушылардың өзара әрекеттерінің мүмкін-діктерін және олардың белсенділігін анықтайтын оқытуды ұйымдастыру.

D) “Қалай оқыту керек ”- деген сұраққа жауап беретін және білім мазмұнын меңгеру мен білім беру ерекшеліктерін анықтайтын

дидактикалық категория.

Е) Оқушылардың творчес-тволық қабілеттерін дамы-татын процесс.

{Дұрыс жауап} = D

{Тақырып саны} = 13

{Күрделілігі} =2

$$$ 382

Проблемалық оқытудың ерекшелігі:

А) Ой жүйесінде пайда болған қарама -қайшылық оқушының дербес жұмыс істеуіне түрткі болады.

В) Оқушының білетіні мен білмейтіні арасында қарама—қайшылық

пайда болады.

С) Оқытылатын материал оқушыны қайшы пікірге алып келеді.

D) Оқытылатын материалдардың нәтижесі тек мұғалімнің

басшылығы арқасында шешімін табады.

Е) Оқытылатын материал оқыту әдістерін көптеп қолдануды қажет етеді.

{Дұрыс жауап }= А

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 383

Оқытудың кезеңдері:

А) Оқыту әдістері, принциптері, ұйымдастыру формалары.

В) Жаңа материалдарды қабылдау, ұғыну, бекіту,есте сақтау.

С) Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмаларын тексеру, жаңа оқу материалдарын енгізу.

D) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту.

Е) Оқудың мақсаттылығы, жаңа білімді баяндау, білімді қабылдау, бекіту, практикада қолдану, есепке алу.

{Дұрыс жауап} = Е

{Тақырып саны} = 10

{Күрделілігі} =2

$$$ 384

Оқытудың көрнекілік принципінің мақсаты:

А) Оқу материалдарын оқушылардың тез қабылдауын.

В) Оқу материалдарын ойда берік қорытуын

С) Оқудың тартымдылығын арттыруды қамтамасыз ету.

D) Әсерлі сөйлеуге үйрету.

Е) Оқушылардың сезім мүшелері арқылы таным әрекеттерін жандандыру.

{Дұрыс жауап} = Е

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 1452 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.304 с.