Лекции.Орг
 

Категории:


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Методика виконання лабораторної роботи. Комплексну механізацію земляних робіт можна здійснювати різними комплектами машин, склад яких залежить від технологічних параметрів ( виду ґрунтівКомплексну механізацію земляних робіт можна здійснювати різними комплектами машин, склад яких залежить від технологічних параметрів ( виду ґрунтів, об’єму виконаних робіт, типу фундаменту ) і визначається ведучою машиною. В якості ведучої машини в технологічних комплектах застосовують екскаватори, скрепери, бульдозери та інші, за допомогою яких виконується основний технологічний процес – розроблення ґрунту. Переміщення чи транспортування ґрунту здійснюється ведучою машиною чи спеціальним транспортом, що входить до складу комплектів.

Порівнюємо варіанти комплектів машин за приведеними витратами відповідно до формули

П = Сі + Ен Σ Фі × Тоі: Тні, (22)

 

де Сі –кошторисна вартість механізованих робіт на об’єкті за варіантами;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітало-вкладень, Ен =0,12;

Фі – балансова вартість машини (Додаток Е);

Тоі – кількість годин роботи комплекту машин на об’єкті;

Тні – річне нормативне число змін (таблиця 5).

Таблиця 5 – Річний режим роботи машин (при використанні їх в дві зміни)

Назва машин Кількість змін в році
Екскаватори з ковшем об’ємом 0,4 - 0,65 м3
1,0 - 1,6 м3
2,5 - 4,6 м3
Скрепери з ковшем об’ємом до 9 м3
більше 9 м3
Бульдозери
Автосамоскиди

 

Порівняльний аналіз варіантів механізації земляних робіт, які виконуються комплектами машин, розглянемо на прикладі (таблиця 6). В додатку Д наведені вихідні дані для порівняння механізації земляних робіт.

Таблиця 6 - Вихідні дані для порівняння двох варіантів механізації земляних робіт

Варіант Комплекти будівельних машин Вартість експлуатації 1маш.-год. (См- год і), грн.
Екскаватор одноківшовий електричний на гусеничному ходу, об’єм ковша 1,25 м3 21,48
  Бульдозер потужністю 243 кВт 131,46
  Автомобіль-самоскид, 15 т 21,56
Екскаватор одноківшовий електричний на гусеничному ходу, об’єм ковша 2,5 м3 39,51
  Бульдозер потужністю 118 кВт 43,98
  Автомобіль-самоскид, 15 т 21,56

Категорію ґрунту, що розробляється будівельними машинами, беремо 4.

Знаходимо кількість годин роботи комплекту машин на об’єкті за формулою

Тоі = m × V , (23)

 

де V - об’єм земляних робіт, 10000 м3;

m - трудомісткість виконаних земляних робіт, яка визначається в залежності від виду виконаних робіт за ДБН Д.2.2-99 – „Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи”, збірник 1 „Земляні роботи” [18] чи за таблицями 7 та 8. Рекомендується визначати за основною машиною комплекту, в даному прикладі – це екскаватори.

 

ТоІ = 0,0115 ×10000 = 115 маш х годин;

ТоІІ = 0,0079 × 10000 = 79 маш х годин.

 

Таблиця 7 – Трудовитрати на 100 м3 ґрунту при розробці одноківшовим екскаватором з навантаженням в транспортний засіб, в машино-годинах

Ємність ковша, м3 Трудовитрати на 100 м3 ґрунту в залежності від його групи
І ІІ ІІІ ІV
0,4 3,8 4,9 6,5
0,5 2,3 2,9 3,6 4,7
0,65 1,85 2,3 2,9 3,6
1,0 1,15 1,4 1,75 2,3
1,25 0,91 1,15 1,35 1,8
1,6 0,71 0,92 1,11 1,51
2,5 0,59 0,71 0,89 1,18
4,6 0,4 0,52 0,67 0,89

 

Таблиця 8 - Трудовитрати на 100 м3 ґрунту при розробці скреперами, в машино-годинах

Група грунту Марка скрепера
Д-458 Д-541 Д-569 Д-522 Д-498 Д-374Б Д-213А Д-511 Д-357Г Д-392
І 2,8 2,7 2,6 1,65 1,48 1,35 1,15 0,79 1,25 0,77
ІІ 3,1 2,9 2,8 1,85 1,68 1,55 1,35 0,93 1,45 0,91
ІІІ 3,4 3,2 3,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,1 1,7 1,1
ІV 3,8 3,6 3,5 2,5 2,28 2,15 1,95 1,38 2,05 1,4

 

Кошторисну собівартість механізованих робіт за порівняними варіантами розраховують за формулою

 

Сі = Р + ПВ +НВ, (24)

 

де Р – витрати, пов’язані з створенням умов для роботи машин на об’єкті (підведення електроенергії, влаштування під’їзних доріг). Ці витрати в двох варіантах однакові, тому в розрахунках їх не враховують;

ПВ – прямі витрати;

НВ – непрямі витрати:

- загальновиробничі витрати;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий та літній періоди;

- прибуток;

- адміністративні витрати;

- засоби на покриття ризику;

- податки, обов’язкові платежі, які встановлені діючим законодавством.

При виконанні робіт генпідрядною організацією власними будівельними машинами договірна ціна 1 машино-години визначається лише за прямими витратами. Непрямі витрати включаються в договірну ціну на об’єкт в цілому, тому в лабораторній роботі не враховуються.

Розрахунок прямих витрат за 1 машино-годину експлуатації будівельних машин здійснюється на основі:

- ДБН Д.2.2-7-2000 - „Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів”;

- збірника поточних цін експлуатації будівельних машин та механізмів;

- ДБН Д.1.1-1-2000 – „Правила визначення вартості будівництва”.

 

ПВ = А +ЗПм +Вч+Вп+Ве+Вс+Вмм+Врт+Вмр+Впб+П, (25)

 

де А – амортизаційні відрахування;

ЗПм – заробітна плата машиністів;

Вч – витрати на заміну частин, що швидко зношуються;

Вп – витрати на паливо, бензин;

Ве – витрати на електроенергію;

Вс – витрати на стиснуте повітря для машин, що працюють на стиснутому повітрі;

Вмм – витрати на мастильні матеріали;

Врт – витрати на ремонт та технічне обслуговування;

Вмр – вартість матеріальних ресурсів, що використовуються при ремонті;

Впб – витрати на перебазування будівельних машин;

П – податок з власника транспортних засобів.

 

В лабораторній роботі прямі витрати розраховуємо на основі усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин, які кожний рік перевидаються на Україні.

 

Сі = ПВ = Σ См- год і × Ті, (26)

 

де См- год і - кошторисна собівартість 1 машино-години береться за ДБН Д.2.2-7-2000 - „Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів” [19] та поточними усередненими показниками вартості експлуатації машин чи за додатком Е.

 

СІ = 115 × (21,48+131,46+21,56 ) = 20068 грн.

СІІ = 79 × (39,51+43,98+21,56 ) = 8049 грн.

 

Підраховуємо приведені витрати для кожного варіанта відповідно до формули (22)

 

ПІ=20068+0,12× (143145:360+134199:360+35631:420) ×115:8 =20080,828 грн.

ПІІ=8049+0,12× (350371:420+120851:360+35631:420) ×79:8 = 9535,878 грн.

 

Висновок.Із двох варіантів вибираємо варіант з мінімальними приведеними витратами, в даному випадку – це другий варіант. Економічний ефект, який отримаємо в результаті використання другого комплекту машин, розраховуємо за формулою

 

Е = ПІ – ПІІ (27)

 

Е = 20080,828 – 9535,878 = 10544,95 грн.

 

 

Лабораторна робота 9

ТЕМА: Вибір економічно ефективного варіанта будівництва об’єкта

Мета заняття - ознайомитись і навчитися застосовувати показникам порівняльної економічної ефективності інвестицій.

Завдання- визначити економічно доцільний варіант.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Дайте характеристику показникам порівняльної економічної ефективності інвестицій.

2. Розкрийте методику визначення економічної ефективності різночасових витрат при будівництві об’єктів.

3. Розкрийте методику вибору економічно доцільного варіанта вкладання інвестицій в об’єкти, які мають різні терміни служби.

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 206 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.