Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ рекомендац≥њ до написанн€ реферату
ќбс€г реферату визначаЇтьс€ специф≥кою досл≥джуваного питанн€ ≥ зм≥стом матер≥ал≥в (документ≥в), њх науковою ц≥нн≥стю та практичним значенн€м. ќптимальний обс€г реферату складаЇ 10-15 стор≥нок. –еферат маЇ в≥дпов≥дати вимогам до оформленн€ рукопису квал≥ф≥кац≥йноњ роботи: вступ ≥ висновки в сум≥ не повинн≥ перевищувати 20% в≥д загального обс€гу; текст друкуЇтьс€ через 1,5 ≥нтервали на одн≥й стор≥нц≥ стандартного аркуша з такими пол€ми: л≥ве Ц 30 мм, праве Ц 15 мм, верхнЇ Ц 20 мм, нижнЇ Ц 20 мм; вс≥ стор≥нки нумеруютьс€: загальна нумерац≥€ починаЇтьс€ з титульного листа, проте пор€дковий номер на ньому не ставитьс€.

Ќа титульному лист≥ реферату вказуютьс€: оф≥ц≥йна назва навчального закладу, факультету ≥ кафедри; пр≥звище та ≥н≥ц≥али автора реферату (абрев≥атура навчальноњ групи); повна назва теми; пр≥звище та ≥н≥ц≥али наукового кер≥вника, його науковий ступ≥нь ≥ вчене званн€; м≥сто, де знаходитьс€ навчальний заклад та р≥к написанн€ реферату. ѕ≥сл€ титульного листа подаЇтьс€ зм≥ст реферату з точною назвою кожного розд≥лу (параграфу) ≥ вказуванн€м його стор≥нок.

—писок використаних джерел складаЇтьс€ з дотриманн€м загальновизнаних вимог до роб≥т, що готуютьс€ до друку. ƒо списку використаних джерел мають бути включен≥ лише безпосередньо використан≥ в реферат≥ прац≥ в алфав≥тному пор€дку автор≥в. ћонограф≥њ та зб≥рники, що не мають на титульному аркуш≥ пр≥звище автора (автор≥в), включаютьс€ до загального списку за алфав≥тним розм≥щенн€м заголовку.

¬иб≥р теми реферату.

“ема реферату Ц це не просто повторенн€ засвоЇного матер≥алу лекц≥њ або сем≥нарського зан€тт€. ¬она повинна €вл€ти собою самост≥йне розробленн€ проблеми, достатньо ч≥тко окресленоњ в≥д ≥нших. Ќеприпустиме поЇднанн€ дек≥лькох проблем або, навпаки, штучне виокремленн€ певноњ частини Їдиного питанн€.

¬ажливими критер≥€ми при добор≥ теми реферату, Ї њњ актуальн≥сть, широка джерельна база, на€вн≥сть необх≥дного фактичного матер≥алу, а також достатнЇ њњ висв≥тленн€ в науково-методичн≥й л≥тератур≥, що передбачаЇ, в першу чергу, ознайомленн€ ≥з загальною концепц≥Їю автора прац≥ та його висновками.

—труктура реферату:

Ј титульний аркуш;

Ј зм≥ст (план);

Ј вступ;

Ј розд≥ли (вони часто под≥л€ютьс€ на параграфи);

Ј висновки;

Ј список використаних джерел;

Ј додатки (у €ких навод€тьс€ таблиц≥, схеми, д≥аграми тощо);

Ј перел≥к умовних позначень.

” вступ≥ реферату обірунтовуЇтьс€ актуальн≥сть теми, њњ особливост≥, значущ≥сть з огл€ду на розвиток науки та практики або науково-методичноњ д≥€льност≥ у сфер≥ осв≥ти. ” вступ≥ необх≥дно подати анал≥з використаних джерел, назвавши при цьому автор≥в, €к≥ вивчали дану тематику, визначити сутн≥сть основних чинник≥в, що вплинули на розвиток €вища або процесу, що досл≥джуЇтьс€, на недостатньо досл≥джен≥ питанн€, зТ€сувавши причини њх слабкоњ аргументац≥њ.

ќсновну частину реферату складають к≥лька розд≥л≥в (що можуть бути розбит≥ на параграфи), лог≥чно поЇднан≥ м≥ж собою. ¬иклад матер≥алу в реферат≥ маЇ бути лог≥чним, посл≥довним, без повторень. —л≥д використовувати синтаксичн≥ конструкц≥њ, характерн≥ дл€ стилю наукових документ≥в, уникати складних граматичних зворот≥в, незвичних терм≥н≥в ≥ символ≥в або по€снювати њх в≥дразу, при першому згадуванн≥ в текст≥ реферату. “ерм≥ни, окрем≥ слова ≥ словосполученн€ можна зам≥нювати абрев≥атурами ≥ сприйн€тливими текстовими скороченн€ми, значенн€ €ких зрозум≥ле з контексту реферату.

Ќеприпустимо використовувати цитати без посиланн€ на автора. ѕри цитуванн≥ будь-€кого фрагменту джерела недопустим≥ неточност≥. ¬загал≥, цитатами не сл≥д зловживати. якщо €кийсь важливий документ потребуЇ наведенн€ його в текст≥ реферату в повному обс€з≥, то краще винести його в додатки.

” реферат≥ необх≥дно визначити ≥ викласти основн≥ тенденц≥њ досл≥дженн€, п≥дтвердити њх найтипов≥шими прикладами, в≥добразити сучасн≥ ≥дењ та г≥потези, методики та методичн≥ п≥дходи до вивченн€ проблеми. ƒоц≥льно зупинитис€ на €комусь дискус≥йному момент≥ ≥ спробувати проанал≥зувати позиц≥њ стор≥н, приЇднавшись до одн≥Їњ з них, чи висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи њњ вир≥шенн€.

 ожен розд≥л реферату повинен завершуватись короткими висновками, ч≥ткими ≥ лакон≥чними, де узагальнено оц≥нки та практичн≥ рекомендац≥њ. ћожна стисло вказати на перспективи подальшого досл≥дженн€ даноњ проблеми.

–еферат оц≥нюЇтьс€ за такими критер≥€ми: актуальн≥сть; наукова та практична ц≥нн≥сть; глибина розкритт€ теми, вир≥шенн€ поставлених завдань; повнота використанн€ рекомендованоњ л≥тератури; обірунтуванн€ висновк≥в; грамотн≥сть; стиль викладу; оформленн€ реферату; обс€г виконаноњ роботи; завершен≥сть досл≥дженн€.

 

 

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1. јлексеев ѕ.¬., ѕанин ј.¬. ‘илософи€: ”чебник Ц 3-е изд., перераб. » доп./ ѕ.¬. јлексеев, ј.¬. ѕанин. Ц ћ.: ѕроспект, 2005. Ц 608 с.

2. јлексеев ѕ.¬. »стори€ философии: ”чебник/ѕ.¬. јлексеев. Ц ћ.: ѕроспект, 2005. Ц 240 с.

3. Ѕалашов Ћ. ≈. ‘илософи€: ”чебник. 2-€ редакци€, с изменени€ми и дополнени€ми/Ћ.≈. Ѕалашов. Ц ћ., 2005. Ц 672 с.

4. Ѕарулин, ¬. —. —оциальна€ философи€ / ¬. —. Ѕарулин. Ц ћ.: ‘аир-ѕресс, 2002. Ц 560 с.

5. Ѕессонов Ѕ.Ќ. ‘илософи€.  урс лекций: ”чебное пособие/Ѕ.Ќ. Ѕессонов. Ц ћ., 2002. Ц 318 с.

6. Ѕичко ≤.¬. ‘≥лософ≥€: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих заклад≥в осв≥ти / ≤.¬. Ѕичко, ≤.¬. Ѕойченко, ћ.≤. Ѕойченко та ≥н. Ц 2-ге вид., стер. Ц  .: Ћиб≥дь, 2002. Ц 406 с.

7. Ѕлинников Ћ. ¬. ¬еликие философы: —ловарь-справочник/Ћ.¬. Ѕлинников. Ч 2-е изд. Ч ћ.: Ћогос, 2000. Ц 432 с.

8. Ѕорисова ≈.ћ., ƒжохадзе Ќ.».‘илософи€: ”чебно-практическое пособие/≈.ћ. Ѕорисова, Ќ.». ƒжохадзе. Ц ћ.: ћЁ—», 2007. Ц 360 с.

9. Ѕр€ник, Ќ. ¬. ¬ведение в современную теорию познани€ / Ќ. ¬. Ѕр€ник. Ц ћ.: јкадемический проект, 2003. Ц 288 с.

10. Ѕучило Ќ.‘., „умаков ј.Ќ. ‘илософи€: учебное пособие/Ќ.‘. Ѕучило, ј.Ќ. „умаков. Ц ћ.: ѕ≈– —Ё, 2001. Ц 447 с.

11. ¬ведение в философию: ”чеб. пособие дл€ вузов / јвт. колл.: ‘ролов ». “. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - ћ.: –еспублика, 2003. - 623 с.

12. ¬ишневский ћ.». ‘илософи€: учебное пособие/ћ.». ¬ишневский. Ц ћинск: ¬ысша€ школа, 2008. Ц 479 с.

13. ¬семирна€ энциклопеди€: ‘илософи€ / √лавн. науч. ред. и сост. ј.ј.√рицанов. Ц ћ.: ј—“, 2001. Ц 1312 с.

14. ¬ыжлецов, √. ѕ. јксиологи€ культуры / √. ѕ. ¬ыжлецов. Ц —ѕб.: —ѕб√”, 1996. Ц 148 с.

15. √олдстейн ћ., √олдстейн ».  ак мы познаем/ћ. √олдстейн, ». √олдстейн. Ц ћ.: «нание,1984. Ц 258 с.

16. √ригорь€н Ѕ.“. ‘илософска€ антропологи€.  ритический очерк/Ѕ.“. √ригорь€н. Ц ћ. ћысль, 1982. Ц 188 с.

17. √убин ¬.ƒ. ќсновы философии: ”чебное пособие/¬.ƒ. √убин. Ц 2-е изд. Ц ћ.: »Ќ‘–ј-ћ, 2008. Ц 288 с.

18. √уревич, ѕ. —. ‘илософска€ антропологи€ / ѕ. —. √уревич. Ц ћ.: ќмега-Ћ, 2008. Ц 608 с.

19. ƒолженко ќ. ќчерки по философии образовани€ /ќ. ƒолженко. Ц ћ.: ѕромомедиа, 1995. Ц 239 с.

20. »льин ¬.¬. »стори€ философии/¬.¬. »льин. Ц —ѕб.: ѕитер: ѕитер-принт, 2005. Ц 731 с.

21. »стори€ философии: ”чебник дл€ вузов / ѕод ред. ¬.¬. ¬асильева, ј.ј.  ротова и ƒ.¬. Ѕуга€. Ц ћ.: јкадемический ѕроект: 2005. Ц 680 с.

22. »стори€ философии в кратком изложении / ѕер. с чеш. ». ». Ѕогута. Ч ћ.: ћысль, 1991. Ц 590 с.

23. ≤стор≥€ ф≥лософ≥њ: ѕ≥дручник / ярошовець ¬.≤., Ѕичко ≤.¬., Ѕугров ¬.ј. та ≥н. Ц  .: ѕј–јѕјЌ, 2002. Ц 774 с.

24.  анке ¬. ј. ‘илософи€. »сторический и систематический курс: ”чебник дл€ вузов /¬.ј.  анке. Ч 2-е изд. Ч ћ.: Ћогос, 1999.

25.  анке ¬.ј. ќсновы философии: ”чебник дл€ студентов средних специальных учебных заведений/¬.ј.  анке. Ц ћ.: У”ниверситетска€ книгаФ, Ћогос, 2008. Ц 288 с.

26. Ћекторский ¬.ј. —убъект, объект, познание /¬.ј. Ћекторский. Ц ћ.: Ќаука, 1980. Ц 358 с.

27. Ћекторский ¬.ј. Ёпистемологи€ классическа€ и неклассическа€/¬.ј. Ћекторский. Ц ћ.: Ёдиториал ”–——, 2001. Ц 256 с.

28. ћежуев, ¬. ћ. »де€ культуры. ќчерки по философии культуры / ¬. ћ. ћежуев. Ц ћ.: ѕрогресс-“радици€, 2006. Ц 408 с.

29. ћиронов ¬.¬., »ванов ј.¬. ќнтологи€ и теори€ познани€/¬.¬. ћиронов, ј.¬. »ванов. Ц ћ.: √ардарики, 2005. Ц 447 с.

30. ћихайлов, ‘. “. ќбщественное сознание и самосознание индивида / ‘. “. ћихайлов. Ц ћ.: Ќаука, 1990. Ц 222 с.

31. Ќадольний ≤.‘. ‘≥лософ≥€: Ќавч. пос≥бник дл€ студ. ≥ асп≥рант≥в вищих навч. заклад≥в / «а ред. ≤.‘. Ќадольного. Ц 2-ге вид., перероб. ≥ доп. Ц  .: ¬≥кар, 2001. Ц 457 с.

32. Ќовейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - ћн.:  нижный ƒом. 2003. - 1280 с.

33. ќгородник ≤.¬., ќгородник ¬.¬. ≤стор≥€ ф≥лософськоњ думки в ”крањн≥.  урс лекц≥й: Ќавч. пос≥б./ ≤.¬. ќгородник, ¬.¬. ќгородник. Ц  .: ¬ища школа, 1999. Ц 543 с.

34. ќсновы онтологии: учебное пособие / под ред. ‘. ‘. ¬€ккерева, ¬. √. »ванова, Ѕ. ». Ћипского, Ѕ. ¬. ћаркова. Ц —ѕб.: —ѕб√”, 1997. Ц 280 с.

35. ѕетрушенко ¬.Ћ. ‘≥лософ≥€: Ќавч. пос≥б. дл€ студ. вищ. закл. осв≥ти 3-4 р≥вн≥в акредитац≥њ/ ¬.Ћ. ѕетрушенко. Ц 3-тЇ вид., перероб. ≥ допов. Ц Ћьв≥в: ћагнол≥€ плюс, 2005. Ц 506 с.

36. —кирбекк √., √илье Ќ. »стори€ философии: ”чеб. пособие дл€ студентов вузов/√. —кирбекк, Ќ. √илье. Ч ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2000. Ц 800 с.

37. ‘еномен человека. јнтологи€ / сост. ѕ. —. √уревич. Ц ћ.: ¬ысша€ школа,1993. Ц 349 с.

38. ‘илософи€ в вопросах и ответах: учебное пособие / ѕод ред. ј.ѕ. јлексеева, Ћ.≈.яковлевой. Ц ћ.: ѕроспект, 2007. Ц 336 с.

39. ‘илософи€:  онспект лекций /  оробкова ё.≈. Ц ћ.: ћ»Ёћѕ, 2005. Ц 118 с.

40. ‘илософи€: конспект лекций: учеб. пособие / ¬.ќ. Ѕернацкий
[и др.]; под общ. ред. Ќ.ѕ. ћаховой. Ц ќмск: »зд-во ќм√“”, 2008. Ц 352 с.

41. ‘илософи€: ”чебное пособие дл€ высших учебных заведений (»здание 6-е, переработанное и дополненное). - –остов н/ƒ: "‘еникс", 2003. - 576 с. (—ери€ "¬ысша€ школа").

42. Ётика: энциклопедический словарь. Ц ћ.: √ардарики, 2001. Ц 671 с.

43. ящук “.≤. ‘≥лософ≥€ ≥стор≥њ:  урс лекц≥й. Ќавчальний пос≥бник/ “.≤. ящук. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц 536 с.

 

ƒодаткова

 

44. јвгустин Ѕл. Ёнхиридион, или о вере, надежде и любви/јвгустин. Ѕлаженный. Ц  .: ”цимм-ѕресс-»са, 1996. Ц 413 с.

45. јнсельм  ентерберийский. —очинени€/ јнсельм  ентерберийский. Ц ћ.:  анон, 1995. Ц 400 с.

46. јнтологи€ мировой философии: ¬ 4 т. Ч ћ., 1969Ц1975.

47. јристотель. ћетафизика: ¬ 4 т./ јристотель. Ч ћ.: ћысль, 1983.

48. јсмус ¬. ‘. »ммануил  ант /¬.‘. јсмус. Ч ћ.: Ќаука, 1973. Ц 536 с.

49. јсмус ¬.‘. јнтична€ философи€/¬.‘. јсмус. Ц ћ.: ћысль, 1976. Ц 543с.

50. Ѕагал≥й ƒ. ”крањнський мандрований ф≥лософ √ригор≥й —коворода/ƒ. Ѕагал≥й. Ц  .: ќбр≥й, 1992. Ц 472 с.

51. Ѕезрогов ¬.√., ћошкова Ћ.¬. ≈вропейска€ педагогика от античности до Ќового времени: исследовани€ и материалы: —б. научных трудов. „.1-3 / ќтв. ред. ¬.√. Ѕезрогов, Ћ. ¬. ћошкова. Ц ћ.: »зд-во –јќ, 1993-1994.

52. Ѕеркли ƒж. —очинени€/ƒж. Ѕеркли. Ц ћ.: ћысль, 1978. Ц 556 с.

53. Ѕимель ¬. ћартин ’айдеггер сам о себе/¬. Ѕимель. Ц „ел€бинск: ”рал, 1998. Ц 285 с.

54. Ѕольнов ќ.‘. ‘илософи€ экзистенциализмаќ.‘. Ѕольнов. Ц —ѕб.: Ћань, 1999. Ц 224 с.

55. Ѕуддизм. „етыре благородних истины. Ц ћ.-’арьков, 2000. Ц 992 с.

56. Ѕэкон ‘. —очинени€: ¬ 2-х тт. Ц ћ., 1971-1972.

57. ¬индельбад ¬. ќт  анта до Ќицше/¬. ¬индельбад. Ц ћ.:  јЌќЌ-пресс,  учково поле, 1998, Ц 494 с.

58. ¬ольтер ‘. ‘илософские сочинени€/ ‘. ¬ольтер Ч ћ.: Ќаука, 1988. Ц 560 с.

59. √адамер ’. √. »стина и метод. ќсновы философской герменевтики/’.√. √адамер. Ц ћ.: ѕрогресс, 1988. Ц 704 с.

60. √айденко, ѕ. ѕ. »стори€ новоевропейской философии в ее св€зи с наукой / ѕ. ѕ. √айденко. Ц ћ.: ѕ≈–—Ё, 2000. Ц 456 с.

61. √ельвец≥й  .ј. ѕро людину, њњ розумов≥ зд≥бност≥ та њњ вихованн€/ .ј. √ельвец≥й. Ц  .: ќснови, 1994. Ц 416 с.

62. √ердер ». √. »деи к истории философии человечества/».√. √ердер. Ч ћ.: Ќаука, 1977. Ц 703 с.

63. √оббс “. —очинени€: ¬ 2-х тт./“. √оббс. Ц ћ., 1989.

64. √орський ¬.—. ≤стор≥€ украњнськоњ ф≥лософ≥њ/¬.—. √орський. Ц  . Ќаукова думка, 1996. Ц 286 с.

65. √еіель •. ¬.‘. ќснови ф≥лософ≥њ права, або ѕриродне право ≥ державознавство/ •. ¬.‘. √еіель. Ц  .: ён≥верс, 2000. Ц 336 с.

66. √егель. √.¬.‘. Ћекции по истории философии. ¬ 3-х кн. / √.¬.‘. √егель. Ц —ѕб., 2006

67. √егель √.¬.‘. Ёнциклопеди€ философских наук: ¬ 3-х томах/ √.¬.‘. √егель. Ц ћ., 1974-1977.

68. √ессе √. ѕаломничество в страну ¬остока/√. √ессе. Ц —ѕб.: јмфора, 1999. Ц 397 с.

69. √улыга ј. ¬. √егель /ј.¬. √улыга. Ч ћ.: ћолода€ гварди€, 1970. Ц 272 с.

70. √улыга ј. ¬. Ќемецка€ классическа€ философи€/ј.¬. √улыга. Ч ћ.: ћысль, 1986. Ц 336 с.

71. √уревич ј. я.  атегории средневековой культуры/ј.я. √уревич. Ч 2-е. изд.Ч ћ.: »скусство, 1984. Ц 350 с.

72. √усЇв ¬.≤. «ах≥дна ф≥лософ≥€ Ќового часу XVII-XVIII ст./¬.≤. √усЇв. Ц  .: Ћиб≥дь, 1998. Ц 368 с.

73. √уссерль Ё. »збранные работы/Ё. √уссерль / —ост.: ¬. ¬. јнашвили и др; сост. т. ¬. ј.  уренной. Ц ћ.: “ерритори€ будущего, 2005. Ц 458 с.

74. √орфункель ј. ’. ‘илософи€ эпохи ¬озрождени€/ј.’. √орфункель. Ч ћ.: ¬ысш. школа, 1980. Ц 368 с.

75. ƒанте јлигьери. Ѕожественна€ комеди€/ј. ƒанте. Ц ћ.: Ќаука, 1968. Ц 627 с.

76. ƒанте јлигьери. ћалые произведени€/ј. ƒанте. Ц ћ.: Ќаука, 1968. Ц 651 с.

77. ƒао: гармони€ мира. Ц ћ.-’арьков: Ё —ћќ-ѕресс, ‘олио, 2000. Ц 864 с.

78. ƒекарт –. ћетаф≥зичн≥ розмисли/–. ƒекарт / ѕер. з фр. «. Ѕорисюк та ќ. ∆упанського. Ч  .: ён≥верс, 2000. Ц 304 с.

79. ƒекарт –. ћ≥ркуванн€ про метод, щоб правильно спр€мовувати св≥й розум ≥ в≥дшуковувати ≥стину в науках/–. ƒекарт / ѕер. з фр. ¬. јдрушка ≥ —. √атальськоњ. Ч  .: “андем, 2001. Ц 104 с.

80. ƒелез ∆. √ваттари ‘. „то такое философи€? / ∆. ƒелез, ‘. √ваттари. Ц ћ.-—ѕб.: јлетей€, 1998. Ц 288 с.

81. ƒелез ∆., √ваттари ‘. јнти-Ёдип.  апитализм и шизофрени€ / ∆. ƒелез, ‘. √ваттари. Ц ≈катеринбург: ”-‘актори€, 2007. Ц 672 с.

82. ƒелез ∆. Ћогика смысла. ‘уко ћ. Theatrum philosophicum./∆. ƒелез, ћ.‘уко. Ц ћ.: "–аритет", ≈катеринбург: "ƒелова€ книга", 1998. Ц 480 с.

83. ƒерр≥да ∆. —труктура, знак ≥ гра в дискурс≥ гуман≥тарних наук/∆. ƒерр≥да // —лово. «нак. ƒискурс. јнтолог≥€ св≥товоњ л≥тературно-критичноњ думки. Ц Ћьв≥в, 1996. Ц —. 457-477.

84. ƒильтей ¬. “ипы мировоззрений и обнаружение их в метафизических системах/¬. ƒильтей //  ультурологи€. XX век: јнтологи€. Ц ћ.: ёрист, 1995. Ц —. 213-255.

85. ƒиоген Ћаэртский. ќ жизни, учени€х и изречени€х знаменитых философов/ ƒиоген Ћаэртский. Ц ћ.: ћысль, 1979. Ц 629 с.

86. ƒолгов  . ћ. ќт  иркегора до  амю/ .ћ. ƒолгов. Ц ћ.: »скусство, 1990. Ц 399 с.

87. ƒревнекитайска€ философи€. —обрание текстов в двух томах. Ц ћ., 1972.

88. «абужко ќ. ‘≥лософ≥€ украњнськоњ ≥дењ та Ївропейський контекст/ќ. «абужко. Ч  .: ќснови, 1992. Ц 126 с.

89. «отов ј. ‘. —овременна€ западна€ философи€: ”чебник/ј.‘. «отов. Ч ћ.: ¬ысш. шк., 2001. Ц 784 с.

90. »стори€ античной диалектики. Ч ћ.: ћысль, 1972. Ц 335 с.

91. »стори€ диалектики. Ќемецка€ классическа€ философи€. Ч ћ.: ћысль, 1978. Ц 365 с.

92.  амю ј. Ѕунтующий человек. ‘илософи€. ѕолитика. »скусство. /ј.  амю. Ч ћ.: ѕолитиздат, 1990. Ц 415 с.

93.  амю ј. “ворчество и свобода/ј.  амю. Ч ћ.: –адуга, 1990. Ц 602 с.

94.  ант ». —очинени€ в 6 тт. /».  ант. Ц ћ.: ћысль, 1963-1966.

95.  ант ». “рактаты и письма/».  ант. Ц ћ.: Ќаука, 1980. Ц 709 с.

96.  ассирер Ё. ∆изнь и учение  анта/Ё.  ассирер. Ц —ѕб.: ”ниверситетска€ книга, 1997. Ц 640 с.

97.  едров Ѕ. ћ. Ѕеседы о диалектике / Ѕ. ћ.  едров. Ц ћ.: ”–——, 2007. Ц 240 с.

98.  онфуций. Ц ’арьков: ‘олио; ћ.: ќќќ "»здательство ACT", 2000. Ц 445 с.

99.  узанский Ќ. —очинени€ в двух томах/ Ќ.  узанский. Ц ћ., 1979.

100.  узнецов Ѕ.√. –азум и бытие: этюды о классическом рационализме и неклассической науке/Ѕ.√.  узнецов. Ц ћ.: Ќаука, 1972. Ц 288 с.

101.  узнецов, ¬. Ќ. ‘ранцузский материализм XVIII века/¬.Ќ.  узнецов. Ц ћ.: ћысль, 1981. Ц 103 с.

102.  узнецов ¬. Ќ., ћееровский Ѕ. ¬., √р€знов ј.‘. «ападноевропейска€ философи€ XVIII века/ ¬. Ќ.  узнецов, Ѕ. ¬. ћееровский, ј.‘. √р€знов. Ч ћ.: ¬ысш. шк., 1986. Ц 400 с.

103.  узнецов ¬. Ќ. Ќемецка€ классическа€ философи€/¬.Ќ.  узнецов. Ц ћ.: ¬ысша€ школа, 2003. Ц 438 с.

104.  ьеркегор —. Ќаслаждение и долг/—.  ьеркегор. Ц  .: AirLand, 1994. - 504 с.

105.  ьеркегор —. —трах и трепет/—.  ьеркегор. Ц ћ.: –еспублика, 1993. Ц 101 с.

106. Ћеви-—трос  . ћифологики. ¬ 4-х тт. Ц “.1. —ырое и приготовленное / . Ћеви-—тросс. Ц ћ.; —ѕб., 1999.

107. Ћеви-—тросс  . —труктурна€ антропологи€/ . Ћеви-—тросс. Ц ћ.: Ќаука, 1985. Ц 535 с.

108. Ћевчук Ћ.“. ѕсихоанал≥з: ≥стор≥€, теор≥€, мистецька практика: Ќавч. пос≥бник/Ћ.“. Ћевчук. Ц  .: Ћиб≥дь, 2002. Ц 255 с.

109. Ћейбниц √.¬. —очинени€ в 4-х тт./√.Ћейбниц. Ц ћ.: ћысль, 1982-1989.

110. Ћокк ƒ. —очинени€: ¬ 3-х тт./ƒ.Ћокк. Ц ћ.: ћысль, 1985-1988.

111. Ћукь€нов ј.≈. »стоки ƒао: ƒревнекитайский миф /ј.≈. Ћукь€нов. Ц ћ.:Ќѕќ "»Ќ—јЌ": –ћ‘ , 1992. Ц 159 с.

112. Ћукь€нов ј.≈. —тановление философии на ¬остоке (ƒревний  итай и »нди€)/ј.≈. Ћукь€нов. Ц ћ.: »нсан, 1992. Ц 208 с.

113. ЋукТ€нець ¬. —., —оболь ќ. ћ. ‘≥лософський постмодерн/¬.—. ЋукТ€нець, ќ.ћ. —оболь. Ч  .: јбрис, 1998. Ц 350 с.

114. ћамардашвили ћ.  .  ак € понимаю философию?/ћ. .ћамардашвили. Ц ћ.: ѕрогресс- ультура, 1992. Ц 416 с.

115. ћаркс,  . “езисы о ‘ейербахе/ .ћаркс // —оч./  . ћаркс, ‘.Ёнгельс. - 2-е изд. Ц “.3. Ц ћ.: √ос.изд-во полит.лит-ры, 1955. Ц —. 1-4.

116. ћаркс  . Ёкономическо-философские рукописи 1844 года/ .ћаркс // ћаркс  ., Ёнгельс ‘. Ц —оч. 2-е изд. “. 42. Ц —. 41-174.

117. ћарсель Ѕ. Ѕыть и иметь/Ѕ. ћарсель. Ц Ќовочеркасск: —агуна, 1994. Ц 160 с.

118. ћонтень ћ. ќпыты. ¬ трех книгах/ћ. ћонтень. Ц ћ., 1992.

119. ћор “. ”топи€/“. ћор. Ч ћ.: Ќаука, 1978. Ц 416 с.

120. Ќарский ». —. «ападноевропейска€ философи€ XVIII века/».—. Ќарский. Ч ћ.: ¬ысш. шк., 1973. Ц 302 с.

121. Ќицше ‘. »збранные произведени€ в 3-х т./‘. Ќицше. Ц ћ., 1994.

122. ќдуев —. ‘. “ропами «аратустры (¬ли€ние ницшеанства на немецкую буржуазную философию)/—.‘. ќдуев. Ч 2-е. изд.Ч ћ.: ћысль, 1976. Ц 431 с.

123. ѕетрарка ‘. »збранное/‘. ѕетрарка. Ц ћ.: ’удожественна€ литература, 1974. Ц 443 с.

124. ѕлатон. —обрание сочинений в 4 тт./ ѕлатон. Ц ћ.: ћысль, 1990-1994.

125. ѕлотин. ≈ннеады. ¬ двух книгах/ѕлотин. Ц  ., 1995-1996.

126. ѕозитивизм и наука:  ритический очерк. Ч ћ.: Ќаука, 1975. Ц 245 с.

127. ѕопович ћ. Ќариси з ≥стор≥њ украњнськоњ культури/ћ. ѕопович. Ц  .: јртек, 1999. Ц 727 с.

128. ѕоппер  . Ћогика и рост научного знани€ (избранные работы)/ . ѕоппер. Ч ћ.: ѕрогресс, 1983. Ц 605 с.

129. –анние отцы ÷еркви. јнтологи€. Ѕрюссель: "∆изнь с Ѕогом", 1988. Ч 734 с.

130. –ассел Ѕ. »стори€ западной философии: ѕер. с англ./Ѕ. –ассел. Ц –остов-на-ƒону: ‘еникс, 1998. Ц 992 с.

131. –еале ƒ., јнтисери ƒ. «ападна€ философи€ от истоков до наших дней: ¬ 4 т./ƒ.–еале, ƒ.јнтисери. Ч —ѕб.: ѕетрополис, 1994Ц1997. Ч [“.1. јнтичность. Ч 1994; “. 2. —редневековье. Ч 1994; “. 3. Ќовое врем€. Ч 1996; “. 4. ќт романтизма до наших дней. Ч 1997].

132. –икер ѕ. √ерменевтика, этика, политика /ѕ. –икер. Ц ћ.: ћедиум, 1995. Ц 160 с.

133. –икер ѕ.  онфликт интерпретаций: очерки о герменевтике/ѕ. –икер. - ћ.: ћедиум, 1995. - 415 с.

134. –имские стоики: —енека, Ёпиктет, ћарк јврелий. Ц ћ.: –еспублика, 1995. Ц 462 с.

135. –орти –. ‘илософи€ и зеркало природы/–.–орти. Ц Ќовосибирск: »зд. Ќовосибирского ун-та, 1997. Ц 314 с.

136. —артр ∆.-ѕ. Ёкзистенциализм Ц это гуманизм/∆.ѕ. —артр // —умерки богов. Ц ћ.: ѕолитиздат, 1990. Ц —. 319-344.

137. —артр ∆. ѕ. ѕроблемы метода /∆.ѕ. —артр. Ч ћ.: ѕрогресс, 1994. Ц 240 с.

138. —артр ∆. ѕ. Ѕытие и ничто: ќпыт феноменологической онтологии/∆.ѕ. —артр. Ч ћ.: –еспублика, 2000. Ц 531 с.

139. —околов ¬. ¬. ≈вропейска€ философи€ XVЦXVII веков / ¬. ¬. —околов. Ц ћ.: ¬ысша€ школа, 2003. Ц 428 с.

140. —околов ¬. ¬. —редневекова€ философи€/ ¬. ¬. —околов. Ч ћ.: Ћ », 2008. Ц 352 с.

141. ‘ейербах Ћ. »збранные философские произведени€ в 2-х т./Ћ. ‘ейербах. Ц ћ.: ѕолитиздат, 1955.

142. ‘ихте ».√. —очинени€ в 2-х т./».√. ‘ихте. Ц —ѕб.: ћифрил, 1993.

143. ‘ома јквинский. —умма против €зычников.  нига перва€/ ‘ома јквинский. Ц ƒолгопрудный: ¬естком, 2000. Ц 496 с.

144. ‘рагменты ранних греческих философов. „. 1. Ч ћ.: Ќаука, 1989. Ц 416 с.

145. ‘рейд «. ¬ведение в психоанализ: Ћекции /«. ‘рейд. Ц ћ.: Ќаука, 1990. Ц 456 с.

146. ‘рейд «. ѕсихоанализ. –елиги€.  ультура/«. ‘рейд. Ц ћ.: –енессанс, 1992. Ц 320 с.

147. ‘ромм Ё. Ѕегство от свободы: ѕер. с англ. / Ё. ‘ромм. Ц ћ.: ѕрогресс, 1990. Ч 269 с.

148. ‘ромм Ё. ѕсихоанализ и религи€. »скусство любить. »меть или быть?/ Ё. ‘ромм. Ц  .: Ќика-÷ентр, 1998. Ц 430 с.

149. ‘уко ћ. јрхеологи€ знани€/ћ. ‘уко. Ц  . Ќика-÷ентр, 1996. Ц 208 с.

150. ‘уко ћ. —лова и вещи. јрхеологи€ гуманитарных наук/ћ. ‘уко. Ц ћ., 1977. Ц 488 с.

151. ’айдеггер ћ. Ѕытие и врем€ / ћ. ’айдеггер. Ц —ѕб.: Ќаука, 2002. Ц 451 с.

152. ’ейзинга …. ќсень средневековь€/….’ейзинга. Ц ћ.: Ќаука, 1988. Ц 540 с.

153. „анышев ј. Ќ. Ќачало философии/ј.Ќ.„анышев. Ц ћ. »зд-во ћоск. ун-та, 1982. Ц 184 с.

154. „анышев ј. Ќ.  урс лекций по древней и средневековой философии/ј.Ќ.„анышев. Ц ћ.: ¬ысша€ школа,1991. Ц 512 с.

155. Ўеллинг ‘.¬.…. —очинени€ в 2-х т./‘.¬.….Ўеллинг. Ц ћ.: ћысль, 1987-1989.

156. Ўестов Ћ.  иркегард - религиозный философ/Ћ.Ўестов //  ьеркегор —. Ќаслаждение и долг. Ц –остов-на-ƒону: ‘еникс, 1998. Ц —. 384-411.

157. Ўопенгауэр ј. ћир как вол€ и представление: ¬ 2 т. /ј.Ўопенгауэр. Ц ћ.: Ќаука, 1993.

158. Ўопенгауэр ј. јфоризмы и максимы/ј.Ўопенгауэр. - Ћ.: »зд-во Ћенинградского университета, 1990. - 288 с.

159. Ёнгельс ‘. Ћюдвиг ‘ейербах и конец классической немецкой философии //ћаркс  ., Ёнгельс ‘. ѕолн. собр. соч.: ¬ 50 т. - 2-е изд. - “. 21. -—. 269-317.

160. ём ƒ. —очинени€: ¬ 2-х тт/ƒ.ём. Ц ћ.: ћысль, 1966.

161. ёнг  .-√. ѕсихологи€ бессознательного/ .-√.ёнг. Ц ћ.:  анон, 1994. Ц 320 с.

162. ёёнг  . ѕсихологические типы /  .ёнг.- —ѕб.: ёвента, ћ.: ѕрогресс-”ниверс, 1995. Ц 716 с.

163. яясперс  . —мысл и назначение истории/ .ясперс. Ц ћ.: ѕолитиздат, 1991. Ц 527 с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 403 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2086 - | 1834 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.095 с.