Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до виконанн€ та оформленн€ контрольноњ роботи
ƒ≈–∆ј¬Ќј —Ћ”∆Ѕј —“ј“»—“» » ” –јѓЌ»

Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќј ј јƒ≈ћ≤я —“ј“»—“» », ќЅЋ≤ ” “ј ј”ƒ»“”

≈коном≥ко-статистичний факультет

 афедра ≥нформац≥йних систем ≥ технолог≥й

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ » “ј ≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќ≤ «ј¬ƒјЌЌя

ƒо виконанн€ домашньоњ контрольноњ роботи

Фјпаратне забезпеченн€ сучасних персональних компТютер≥вФ

з дисципл≥ни "≤Ќ‘ќ–ћј“» ј"

дл€ студент≥в напр€му "≈коном≥чна к≥бернетика", "ќбл≥к ≥ аудит", "‘≥нанси", "Ѕанк≥вська справа", "ѕрикладна статистика"

 

 

 ињв -2015


¬ступ

ќдним з основних напр€м≥в науково-техн≥чного розвитку сусп≥льства в даний час Ї розвиток ≥нформац≥йних технолог≥й (≤“).

—учасний етап розвитку ≤“ пов'€заний ≥з широким використанн€м комп'ютерноњ техн≥ки ≥ засоб≥в зв'€зку ≥ створенн€м на њхн≥й основ≥ розпод≥лених систем обробки даних.

≈фективне використанн€ сучасних комп'ютер≥в неможливе без глибокого знанн€ њхн≥х арх≥тектурних особливостей.

ћетою контрольноњ роботи Ї допомогти студентам засвоњти теоретичн≥ знанн€, розвинути ≥ удосконалити навики роботи на сучасн≥й обчислювальн≥й техн≥ц≥. ќформленн€ ≥ захист контрольних роб≥т повинн≥ спри€ти активному сприйманню нового матер≥алу, виробленню у студент≥в ум≥нн€ комплексного використанн€ пор≥днених дисципл≥н при вир≥шенн≥ практичних завдань.

ќсновн≥ завданн€ контрольноњ роботи:

І поглиблене вивченн€ структури й функц≥ональних особливостей основних блок≥в ≥ пристроњв сучасного ѕ ;

І придбанн€ навичок самост≥йноњ роботи з≥ спец≥альною техн≥чною л≥тературою.

 

1. «агальн≥ вимоги до виконанн€ контрольноњ роботи

 

 онтрольн≥ роботи Ї складовою частиною вивченн€ дисципл≥ни. Ќаведен≥ завданн€ п≥дготовлен≥ у в≥дпов≥дност≥ до навчального плану курсу дл€ бакалавр≥в по спец≥альност€м "ќбл≥к ≥ аудит", "‘≥нанси", "Ѕанк≥вська справа" ≥ "ѕрикладна статистика" заочноњ форми навчанн€.

 онтрольна робота виконуЇтьс€ прот€гом 3 тижн≥в п≥сл€ отриманн€ завданн€. –обота подаЇтьс€ на кафедру "≤нформац≥йних систем та технолог≥й" подаЇтьс€ в електронному вигл€д≥. ≤мТ€ файла формуЇтьс€ таким чином:

<номер групи>_<ѕ≤Ѕ студента>

ѕерший аркуш повинен бути титульним (див ƒќƒј“ќ  ¬).

¬≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ потребують ретельноњ роботи з л≥тературою.  р≥м виписок ≥ конспектуванн€ з л≥тературних джерел, наприклад, з Internet, студент повинен знайдений ≥ вивчений матер≥ал п≥днести у форм≥ свого баченн€ ≥ зробити висновки.

«агальний обс€г роботи не повинен перевищувати 10-12 стор≥нок машинописного тексту формату ј4, надрукованого через одинарний ≥нтервал, з пол€ми: верхнЇ Ц 1,5 см; нижнЇ Ц 1,5 см; л≥ве Ц 3 см; праве Ц 1,5.

¬имоги до виконанн€ та оформленн€ контрольноњ роботи

–обота повинна бути виконана самост≥йно.

“итульний аркуш оформлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до зразка (див. ƒќƒј“ќ  ), обрамленн€ - т≥льки титульного аркуша, форма вибираЇтьс€ користувачем самост≥йно;

починаючи з 2 стор≥нки використовувати верхн≥й ≥ нижн≥й колонтитули: у верхньому - з вир≥внюванн€м по л≥вому краю вказати пр≥звище ≥ ≥н≥ц≥али студента, що виконав роботу, з вир≥внюванн€м по правому краю - групу за €кою закр≥плений цей студент, а в нижньому - з вир≥внюванн€м по центру нумерац≥ю стор≥нок, починаючи з другоњ стор≥нки.

–обота повинна м≥стити вступ (обс€гом до 1 стор.), де в≥дображаютьс€ актуальн≥сть та значим≥сть теми; висновки (обс€гом до 1 стор.), де розгл€дають питанн€ економ≥чноњ доц≥льност≥ ≥ практичного застосуванн€ сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й та обчислювальноњ техн≥ки.

” к≥нц≥ роботи необх≥дно подати використану л≥тературу (джерела).

ѕ≥сл€ реЇстрац≥њ робота передаЇтьс€ викладачу дл€ перев≥рки. –обота, що виконана з помилками й в≥дхиленн€ми в≥д вимог методичних вказ≥вок, повертаЇтьс€ студентов≥ дл€ доробки. «ахист контрольноњ роботи зд≥йснюЇтьс€ п≥д час окремого зан€тт€.

 

 

2. ћетодика виконанн€ завданн€ є1

«авданн€ є1 виконуЇтьс€ на основ≥ вивченн€ л≥тературних джерел на запропоновану тему. ѕерел≥к тем наведено у додатку ј. Ќомер завданн€ обираЇтьс€ за двома останн≥ми цифрами зал≥ковоњ книжки студента.

¬≥дпов≥дно тем≥ описуютьс€ структурн≥ й функц≥ональн≥ особливост≥ того або ≥ншого пристрою або окремого блоку сучасного комп'ютера.

ѕри цьому варто в≥добразити:

І призначенн€, роль ≥ м≥сце розгл€нутого пристрою в загальн≥й структур≥ ≈ќћ;

І основн≥ принципи роботи;

І основн≥ етапи розвитку;

І склад ≥ взаЇмод≥ю основних вузл≥в ≥ блок≥в;

І основн≥ характеристики роботи;

І основн≥ напр€мки розвитку й удосконаленн€.

 

3. ћетодика виконанн€ завданн€ є2

«авданн€ є2 виконуЇтьс€ у вигл€д≥ номер≥в в≥дпов≥дей на питанн€ тесту (ƒќƒј“ќ  Ѕ):

номер питанн€ Ц номер правильноњ в≥дпов≥д≥.

ѕриклад оформленн€ завданн€ є2.

є1  
є2 1,3,4
є3  
є 4  
≥ т.п.  

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 321 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2072 - | 1930 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.