Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Психология пәні бойынша тест сұрақтары

Психологияның мән -мағынасы Дұрыс жауаптар
1. Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс: C)адам физиологиясы С
2. Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым: D)социология D
3. Әлеуметтік процестерді зерттеуді барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі: C)географияда С
4. Психология зерттеууіндегі ерекше құбылыстар ауқымы: E)адам ықылас-ниеттері Е
5. Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі: D)өзіндік толғанысы D
6. Әр адамның өзіндік толғанысы ең алдымен көрінеді: B)іс-әрекетінде В
7. Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы: C)айқындығында С
8. Әр қандай нақты заттың қабылдаудағы кейпі мен заттың өзі: D)ажыралып тұрады D
9. Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінгі D)тәннен бөлек жасайды D
10. Ғылымдық деңгейге дейінгі жай психологиялық пайымдалулардың жинақталу көзі: A)әр адамның күнделікті өз өмір тәжірибесінен А
11. Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына: D)200 жылға жуық D
12. Психологияның философиядан бөлініп жаратылстану ғлымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі: B)18 ғасыр басынан В
13. Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты: C)жан туралы ғылым С
14. Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ қате түсінік C)адам болмысын өзіндік сана белсенділігі айқындайды С
15. Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым: A)Аристотель B)Рубейнштейн C)Декарт D) Маслоу E)Торндайк С
16. Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы: A)жан мен тән өзара тәуелді B) жан алғашқы C) жан мен тән өзара тәуелсіз D) тән-алғашқы E) жан ми өнімі С
17. Декарт тағылымының психологияда алған атауы: A)субъективизм B) объективизм C) дуализм D) материализм E) психологиялық параллелизм С
18. Жан, сана және іс-әрекет психологиясының кризиске келуінің басты себебі: A)ғылыми негізінің болмауы B)эксперименталды зеттеулердің кемдігі C)капиталистік өндірістің дамуына практикалық тұрғыдан сай болмауы D)ғылыми аралық байланыстардың жоқтығы E)зерттеу нәтижелерінің объективсіздігі С
19. Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабороторияны ұйымдастырушы: A)1960, Торндайк B) 1910, Фрейд C) 1879, Вундт D) 1930, Крамер E) 1760,Декарт С
20. Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт: A) фрейдизм B) гуманизмC) когнитивизм D) бихевиоризмE) прагматизм D
21. Саналық психологияның әдіснамалқ негізі: A) идеолизм В)сенсуализм C) материализм D) метафизика E)дуализм А
22. Бихевиористік психологияның әдіснамалық негізі: A) субъектив идеолизм B) дөрекі материализм C) интроспектік теория D) психоанализ E) когнитивизм В
23. Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры: A) объектив идеализм B) диалектикалық материализм C) діни догматика D) дуалистік философия E)метафизикалыық көзқарас В
24. Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі: A) ой B) іс-әрекет C) материя D) сана E)қабілет С
25. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы: A) жануар-өсімдік-адам B) адам-жануар-өсімдік C) өсімдік-жануар-адам D) жануар-адам-өсімдік E)өсімдік-адам-жануар С
26. Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория A)интроспектік бақылау B)сана біріншілігі C)бейнелеу теориясы D) гештальтизм E)психоанализ С
27. Психикалық бейне негізі: A) материя қасиеті, ми қызметі B) табиғаттан тыс күштер туындысы C) тумадан берілген қабілет D) адамға өздігінен қосылатын қасиет E)адам миының өзіндік қасиеті А
28. Психиканың бастапқы қызметі A) адам іс-әрекетін жоспарлау B)тұжырымдамалар беру C) дүние байланыстарын бейнелеу D) анализдеу E)синтездеу С
29. Психология ғлмының міндеті: A)субъектив ойды баяндау B) процестерді сол күйінде суреттеу C) психологиялық құбылыстардың объектив заңдарын ашу D) табиғаттан тыс болмысты деректеу E)адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу С
30. Сана деректерін, заңдылқтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым: A) логикаB) френологияC) хиромантия D) психология E)психопатология D
31. Психиканың рефлекторлы принципін алғашы айқындаған ғалым психолог: A) И.П.Павлов B) Л.С.Рубейнштейн C) А.М.Леонтьев D) М.И.Сеченев E)Б.Ф.Ломов В
32. Бас ми рефлекс доғасының ортаңғы бірлігі: A) сыртқы тітіркендіргіштер B) сыртқы қозғалыстар C) қозу және тежелу процестері D) сезімдер E)ой С
33. Қандай да әрекеттің бастапқы себебі: A) ішкі ой толғанысында B) тысқы сезімдік қозуда C) табиғаттан тыс күште D) тума жаратылыста E)ішкі сезімдік шарпуда В
34. Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті: A) ойлау және қорытындылау B) анализдеу C) синтездеу D) жалпылау және нақтылау E)сигнал жеткізу және реттеу Е
35. Психика рефлекстігі мен іс-әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы: A) И.П.Павлов B) Л.С.Рубейнштейн C) А.М.Леонтьев D) М.И.Сеченев E)Б.Ф.Ломов С
36. И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы: A) бейнелеу теориясы B) сана мен рефлекс түсініктері C) шартты рефлекстер жөніндегі теория D) саналық әрекеттер теориясы E)саналық элементтер теориясы С
37. Психикалық іс-әрекеттің негізгі физиологиялық механизмі: A) рефлекс B) қозу C) тежелу D) уақытша байланыс E)тітікену D
38. Мида түзілетін қалаған уақытша байланыстың соңғы нәтижесі: A) ой B) қиял C) елес D) ес E)сырттай көрінген әрекет Е
39. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы: A) Р.Декарт B) И.П.Павлов C) Маслоу D) И.М.Сеченов E)А.Н.Леонтьев В
40. Жануарлар әрекетінің негізі: A) екі сигнал бірдей B) бірінші сигналдық жүйе C) екінші сигналдық жүйе D) логикалық жүйе E)қозғалыс жүйесі В
41. Екі сигналдық жүйенің көрініс құралы A) бейне B) қозғалыс C) тербеліс D) сөз E)сезім D
42. Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе: A) екінші сигналдық B) сигналдар сигналы C) бірінші сигналдық D) бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі E)тітіркендіруші жүйе D
43. Психологиялықь зерттеулер аймағы кеңейіп, жаңа ғылыми бағыттар мен салалардың дүниеге келуі: A) 19 ғасыр бассында B) 20 ғасырдың соңы C) 18 ғасырдың соңғы ширегінде D) 20 ғасырдың 20 жылдары E)әуел бастан В
44. Осы заманғы психологияның тірек категорияларын айқындаған ғалым: A) Рубинштейн B) С.Д.Выготский C) И.М.Сеченов D) Б.Ф.Ломов E)И.П.Павлов D
45. Психологиялық кәсіби қызметтің ерекше саласы A) жалпы психология B) эксперименталды психология C) теориялық психология D) таным психологиясы E)қолданбалы психология Е
46. Психологияны қамтушы ғылымдар тобы: A) философиялық B) гуманитарлық C) философиялық-жаратылыстану D) гуманитарлық-жаратылыстану E)жаратылыстану D
47. Гуманитарлық ғылымдардың негізгі зерттеу объектісі A) жануарлар дүниесі B) жалпы тіршілік C) өсімдіктер дүниесі D) адам табиғаты мен болмысы E)бүкіл дүние заттары мен құбылыстары D
48. Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы: A) кибернетика B) социология C) психология D) философия E)антропология С
49. Психология экспериментал әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы: A) философиялық B) техникалық C) гуманитарлық D) жаратылыстану E)өнертану D
50. Тіршілік иелерінің қоршаған ортаның құбылмалы жағдайларына икемделудегі психиканың рөлін айқындауға негіз болған теория: A) Фрейдтің психоанализі B) Дарвиннің эволюциялық танымы C) Торндайктың прагматистік бағыты D) Кречмердің френологиясы E)Пиаженің гуманистік көзқарасы В
51. Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы: A) философиялық B) гуманитарлық C) жаратылыстану D) техникалық E)қоғамдық Е
52. Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы: A) салыстырмалы психология B) педагогикалық психология C) еңбек психологиясы D) жас ерекшеліктер психологиясы E)арнайы психология В
53. Психология малаларын классификациялаудың негізгі принципі: A) психиканың рефлекторлығы B) психиканың доминанттығы C) психиканың мекендігі D) психиканың іс-әрекетте дамуы E)психиканың детерменизмі D
54. Психологиялық бітістерді қазіргі заманның әлемдік проблемаларына байланысты зерттеуші ғылым: A) ғарыштық психология B) әлеуметтік психология C) жалпы психология D) арнайы психология E)салыстырмалы психология А

 

  Психика дамуы. Сана Дұрыс жауаптар
55. Психиканың дамуы жөніндегі жалпы көзқарас байланысты А)діни ұғымдармен В)теориялық заңдылықтармен   В
56. Антропопсихизм атанған психологиялық бағдарды ғылымға енгізген: А)Аристотель В)Декарт С)Гербарт D)Гиппократ E)Платон В
57. Психиканың пайда болуын адамның келіп шығуымен байланыстырған психологиялық бағыт: С)антропопсихизм С
58. «Панпсихизм» теориясының мәні: D)психика бүкіл табиғатқа тән   D
59. Тіршілік пайда болуының негізгі шарты: С)күрделі белоктық жасушалар   С
Тіршілік негізі-күрделі блоктық молекулалардың ғылыми атамасы А)синапс В)нейрон С)каоцерват D)рефлекс E)диффузия С
Каоцерваттардың зат алмасу процесіне себепші әсерлерді сезу қасиеті А)сезім В)тітіркену С)қабылдау D)ойлау E)диссимиляция В
Тітіркену бұл- В)барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру   В
Тітіркену процестерін негізгі сипат етіп алған өмір кезеңі А)жәндік-жануарлар дүниесі В)өсімдіктер дүниесі С)жербауырлаушылар дүниесі D)омыртқалылар дүниесі E)сүтқоректілер дүниесі В
Жәндік-жануарлар дүниесі кезеңіне сай психикалық құбылыс А)сезім В) қабылдау С) тітіркену D)ойлау E)сөйлеу А
Әрекет қылықтың жеке дара өзгермелі ормаларын қалыптастыруға негіз болған психикалық құбылыс: А) қабылдау В) тітіркену С) сезім D) ойлау E) сөйлеу А
Өзгермелі әрекет-қылықтың қалыптасуын алғашқы зерттеген ғалым: А)Павлов В)Сеченов С)Брамштедт D)Декарт E)Гиппократ С
Көпжасушалылар деңгейіне көтерілуімен пайда болған жүйке жүйесі А)орталық жүйке жүйесі В)торлы-тармақты жүйке (диффузды) В
Ганглиозды жүйке жүйесінің қызмет принципі: А)жүйке тобы бір нүктелі орталыққа байланысты А
Ес (жад) қасиетінің белгілері нышан берген тіршілік кезеңі: А)каоцерваттар В)өсімдіктер С)жәндік-құрт D)сүтқоректілер E)приматтар С
Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан ұрпақа берілу қасиеті А)сезімдік В)инстинкт С)дағды D)интеллект E)саналық В
Инстинктік деңгейдегі болмысты бейнелеу А)тұтастай бейнелеу формасына ие А
Сезімдік психика кезеңіне тән процесс А)қабылдау В)түйсіну С)саналы ойлау D)сөзді өрнектеу E)әрекетпен бейнелеу В
Жануардың жеке ауыспалы әрекет формаларын қажет еткен өмір кезеңі А)молекулярлық В) өсімдік С)су сферасындағы өмі D)құрлықтағы өмір E)интеллекті дүние D
Жануардың жеке ауыспалы әрекет формаларын іске асырушы жүйке А)арқа миы В)бас миы С)диффузды жүйке D)ганглиозды жүйке E)торлы-тармақты жүйке В
Бас миының ең төменгі қабатының қызметі А)сөйлеуді басқарады В)жүріс-тұрысты басқарады С)эмоцияларға ықпал етеді D)ақыл-ой әрекеттерін реттейді E)организмнің ішкі тума қалпын реттейді Е
Төменгі дәрежелі жүйке құрылымдарына жетекшілік ететін ми бөлігі А)ми қабығы асты жүйке В)ежелгі қабық С) қарақұс D)еңбек E)үлкен ми жарты шарлары А
Жануарлардың өмірге келуімен туындап, әрекеттің қарапайым тума формаларын басқарушы ми тетігі А) қабық асты жүйке В) ежелгі қабық С) үлкен ми жарты шарлары D) қарақұс E) еңбек А
Жербауырлаушылармен құстарда басымдау ми бөлігі А) ми қабығы асты В) ежелгі қабық С)мишық D) үлкен ми жарты шарлары E)жаңа қабық D
Ауысқан жағдайда икемді әрекет түрлерін дайындап, оларды жадыда сақтап қалу қызметінатқарушы ми бөлігі: А) жаңа қабық В) ежелгі қабық С) ми асты қабығы D) мишық E) үлкен жарты шарлар А
Бас миы үлкен жарты шарлары қабығының пайда болу негізі А)тума В)экологиялық жағдайлар С)жануарлар қалауымен D)табиғаттан тыс әсер E)адам араласуымен В
Бас миы қабығының жәрдемімен іске қосылатын жеке ауыспалы қылық (дағды) механизміне қарағанда инстинктік механизм қарапайым, неліктен? С)тума белсенділігінен С
жануардың табиғат аясында белсенді бағыт-бағдар таңдай алу қабілетін экспериментті дәлеледеген ғалымдар: А)Аристотель, Платон В)Павлов6 Сеченов С) Толмен, Креч D)Брамштедт, Декарт E)Торндайк, Кречмер В
Өмірлік бағдар таңдау қабілеті өте кем, енжар дамыған жануарлар тобы: А)адам В)жыртқыштар С)құстар D)қой E)сиыр D
Тума әрекет түрлері мен жаңа қалыптасқан ауыспалы әрекет формалары арасындағы тығыз байланыс А)жоғары омыртқалыларда В)жербауырлаушыларда С)су тіршілігінде D)өсімдіктерде E)каоцерваттарда А
«Интеллектуалды» деп белгіленген жеке ауыспалы қылықтың жаңа формасы тән А) су тіршілігіне В) каоцерваттарға С) өсімдіктерге D) жербауырлаушыларға E)приматтарға Е
Сынама байқау қозғалыстарымен қабаттасып келмей, олардан алдын-алажүргізілетін психикалық әрекет: А)тітіркену В)сезім С)инстинкт D)дағды E)интеллектуалды Е
Кезіккен міндеттердің шешілу жолын тауып беруші зерттестіру, қылық бағдарламасын түзу әрекеті А) инстинкт В) дағды С) интеллект D)манипуляция E)қозғалыс С
Жануардың зат қозғалысын бақылай отырып, мүмкін болар өзгерісті алдын-ала тану қасиеті А) тітіркену В) сезім С)қиялдау D)экстраполяциялық рефлекс E)перспективтік таным Е
Интеллектік әрекет –қылықтың пайда болуына жағдай жасайтын фактор А) тітіркену күші В) сезім аумағының кеңеюі С)ес беріктігінің ұлғаюы D)дағдының қалыптасуы E)инстинктер бекуі С
Интеллектуалды әрекеттің негізі А) тітіркенуде В)инстинкте С)дағдылануда D)заттар арасындағы күрделі қатынастарды тануда E)жаттығуда D
Жануардың табиғат байланыстарын сезе отырып, кезіккен жағдайдың нәтижесін алдн-ала білу қабілетін дәлелдеген ғалым: А)Сеченов В)Павлов С)Выготский D)Лернер E)Рубинштейн В
Психика дамуының ең жоғарғы шегі – интеллектуалды тіршілік түрі: А)каоцерваттар В)өсімдіктер С)су жануарлары D)қанатты жануарлар E)сүтқоректілер Е
Жануарлар психикасының дамуы тәуелді: А)қоғамдық-тарихи шарттарға В)биологиялық заңдылықтарға С)табиғаттан тыс күштерге D)биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға E)қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге В
Адам психикасының дамуы тәуелді А) қоғамдық-тарихи шарттарға В)биологиялық заңдылықтарға С)табиғаттан тыс күштерге D)биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға E)қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге D
Жеке адам санасының дамуына тәуелді: А) қоғамдық-тарихи шарттарға   А
Психикалық кемелденудің әрбір жаңа басқышы тәуелді С)интеллектке   С
Қарапайым сенсорлық психика бұл- А)қоршаған ортаның айырым қасиеттерін бейнелеу   А
Перцептивті психика бұл- В)тұтастай нақты бейнелеу   В
Жануарлар әрекет қылығының бәрі адам іс-әрекетінен ажыралады А)қоғамдық-тарихи мәнді В)тікелей биологиялық сипатта С)ойлау арқылы орындалады D)сөзге негізделген E)екінші сигналдық жүйеде В
Жануардың өзі тектестерге қатынасы А)инстикті сипатта А
Жануар «тілінің» адам тілінен айырмашылығы А) мәнге негізделген В)сөзден құралған С)ресми кодтармен өрнектеледі D)объектив мазмұнға ие E)биологиялық қажеттіліктің бәріне бірдей Е
Адам санасыныңи жануар психикасынан айырмашылығы: А)тітіркенуден В)сезімнен С)қабылдаудан D)рефлекс жауап беруден ішкі субъектив бейнелеуден E)ішкі субъектив бейнелеуден Е
«Әлемнің субъектив бейнеге енуі- адам психикасының мәңгі зерттелетін сыры», атаған ғалым А)Выготский В)Леонтьев С)Рубинштейн D)Сеченов E)Павлов В
Сананың пайда болу негізі: А)тума беріледі В) табиғаттан С)табиғаттан тыс күштен D)еңбек пен қоғамдық қатынастан E)адамның өзіндік әрекетінен D
Ерлік пен жанпидалыққа бару байланысты А)тума қасиетке В)инстинкте С)дағдыға D)интелектке E)жоғары санаға Е
Адам санасының негізгі қызметі А)тітіркенуге жауап В)сезімді талдау С)рефлекстік әсерге ықпал D)нақты бейнелеу E)терең заңдылықтарды тану Е
Адам иелігіндегі әрекет қылық тәсілдері А)тума беріледі В)тәжірибе өнімі С)игеру-үйренуден D)болмыстан тыс күш арқылы беріледі E)биологиялық В
Аламның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын шарт А) биологиялық В)өз тәжірибесі С)болмыстан тыс күш D)тіл қатынасынан E)дағдыланудан В
Адамның жануардан түпкі ерекшелігі- А)еңбек қаруын дайындау В)қару пайдалану С)әрекет тәсілін білу D)биологиялық қажетті сезу E)объектті тану А
Саналы іс-әрекеттің бірінші формасы А)болжастыру В)тану С)қабылдау D)сезу E)көру А
  Жануарлар қылығының түпкі мақсаты А) болжастыру В)қару дайындау С)мән білдіру D)өз қажетін қанағаттандыру E)қоғамдық қатысқа келу D
Адамның ақпарат топтауының негізі А) көру В) сезу С)тітіркену D)қабылдау E)тіл Е
Тілдің шығу негізі: А) тумадан В) рухани еңбектен С)Алладан D)қоғамдық еңбектен E)адамның өз қалауынан D
Сана қалыптасуының негізгі себебі: А) тума қасиеттер В) тіл мен еңбек С)қоршаған орта D)үлгі мен өрнек E)инстинкт В
Саналы тіл белгісі: А) бейне В) таңба С)сөз-сөйлем D)қозғалыс E)ым-ишара С
Адамның бүкіл саналы өмірінің арқауы А) тіл мен сөз В) бейне С)таңба D)ым-ишара E)қозғалыс А
Сана бұл- А) табиғат өнімі В) қоғамдық болмыс С)инстикттік өнім D)дағдыланудан E)табиғаттан тыс берілетін қасиет В
Барша танымдық процестерді қамтушы психикалық деңгей А) каоцерваттық В) сенсорлық С)саналық D)интелекттік E)манипуляциялық С
«Сана ең алдымен, адам араласқан қоғам қатынастарын бейнелейтін сезімдер жүйесін қамтиды» деген тұжырымды қолдаушы философиялық бағыт А) идеализм В) материализм С)дуализм D)догматизм E) метафизика В
Астар санаға баййланысты психологиялық теорияның негізін қалаушы А) Шопенгауер В) Юнг С)Кант D)Фрейд E)Платон D
Ұйқы кезіндегі психикалық әрекеттердің (түс көру, ұйқылы жүру) төркіні А) ашық санадан В) астар санадан С)инстинкттен D)дағдыдан E)табиғаттан тыс күштен В
Астар санамен ашық сана бір-біріне А) тәуелді В) тәуелсіз С)ашық сана дербес D)астар сана дербес E)өзара кірігіп, байланысып жатады Е
Тікелей байқалмаған тітіркендігіштерге жауап әрекет (түшкіру, қалтырау) А) саналы жоспарлаудан В) инстинктен С)дағдыланудан D)астар санадан E)табиғаттан тыс күштен D

 

 

  Тән мен жан Дұрыс жауаптар
Психикалық әрекетті туындатушы орган А) анализатор В) рецептор С)жұлын D)ми E)эффектор D
Рецептор қызметі А) сигналдарды өңдеу В) сигналдарды қабылдау С)ойлау D)сөйлеу E)қозғалысты басқару В
Бұлшық еттер мен без секрецияларын іске қосушы ми клеткасы А) рецептор В) эффектор С)синапс D)дендрит E)аксон В
Организмнің біртұтас тіршілігін қамтамасыз етуші жүйке жүйесі А) жұлын В) перифериялық жүйке С)орталық жүйке D)мишық E)рецептор С
Жүйке жүйесінің негізгі элементі А) дендрит В) аксон С)нейрон D)синапс E)эффектор С
Синапс қызметі: А) сигналдар қабылдайды В) жаңа байланыстар түзеді С)қозуды жүргізеді D)қозуды қабылдайды E)қозғалыстарды басқарады В
Жүйке жүйесінің ең жоғарғы күрделі бөлігі А) орта ми В) үлкен жарым шарлар С)қабық асты түйіндері D)қабық асты E)мишық В
Тума шартсыз рефлекстер басқарымы А) арқа мида В) үлкен жарым шарларда С) орта ми D) қабық асты түйіндері E)көру төмпешіктері А
Мишық міндеті А) ойлау мен сөйлеу В) дене қозғалысы мен теңдестігі С)қозу жеткізу D)қозу қабылдау E)ішкі құрылымдарды басқару Е
Психикалық қабілеттердің мекендігі теориясының авторы А) Павлов В) Сеченов С)Рубинштейн D)Клейст E)Галль Е
Галь френологиясына қарсы пікір білдірген ғалым А) Павлов В) Флуранс С) Сеченов D) Клейст E) Рубинштейн В
Л.Брока және К.Верникенің ми психологиясына байланысты ашқан жаңалығы А) рефлекс теориясы В) сөйлеу және сөз ұқпау орталығы С)психиканың әлеуметтігі D)екі сигнал E)ассоциациялық байланыстар В
Ми қызметінің мекендік картасын жасаған ғалым А) Галль В) Клейст С) Флуранс D) Павлов E)Выготский В
Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы А) желке (қарақұс) В) төбе (еңбек) С)көру зонасы D)шеке (есту зонасы) E)маңдай Е
Мидың иіс сезу зонасы өте күшті дамыған жануар А) адам В) құс С)кірпі D)су жануарлары E)жер бауырлаушылар С
Бағдарлы жүріс не оқу қызметі сияқты күрделі әрекеттердің мидың бөлінген бір аймағынан басқарылуы мүмкін еместігін дәлеледеген ғалым А) Рубинштейн В) Лернер С)Гальперин D)Давыдов E)Анохин Е
Күрделі психикалық процестердің мидағы ұйымдасу принциптерін нақтылаған ғалым: А) Гальперин В) Лурия С)Давыдов D) Анохин E) Рубинштейн В
Адам бас миы бірнеше блоктан тұрады, солардың нақты саны А) екеу В) бесеу С)үшеу D)төртеу E)сансыз С
Ми қабығының іс қуатына жәрдем беріп, әрекет бағдарын түзуші, оны қадағалаушы энергетикалық блок А) үшінші блок В) бірінші блок С)екінші блок D)желке зонасы E)төбе В
Мидың екінші блогының қызметі А) ақпарат қабылдап, өңдеу В) ми қабығына қуат беру С)әрекет жоспарын түзу D)әрекетті реттеп бару E)әрекет нәтижесін бақылайды А
Ми қабығының сергектік, қуат көзі А) тумадан беріледі В) дағдылық әрекеттерден С)сыртқы және ішкі импульстер D)қозудан E)тежелуден С
Тек адамға қатысты рухани қажеттіктер бағдарламасын басқарушы ми тетігі А) мишық В) орталық ми С)гипоталамус D)бәсеңдеуші ретикулярлы формация E)энергетикалық блок D
Ми қабығының алғашқы немесе құрастырушы аймағы келіп түскен ақпараттарды А) синтездейді В) өңдейді С)бөлшектейді D)сақтайды E)реттейді С
Талдағыштардан келіп түскен ақпараттарды біріктіру қызметі ми қабығының А) алғашқы аймағында В) туынды аймағында С)ең жоғары, үшінші зонасында D)астыңғы түйіндерінде E)бағаналы бөлігінде В
Мидың үшінші блогы адамның белсенді әрекет бағдарламасы түзіп, оны реттеп, бақылап барады, ол мидың қай аймағында? А) жұлында В) қарақұста С)төбеде D)көру зонасында E)маңдайда Е
Ниет тілектердің ұзақ сақталмауы, әрекет бағдарын ұмыту мидың қай аймағыныың зақымдануынан А) шеке В) төбе С)қарақұс D)маңдай E)жұлын D
Адамның психикалық өмірінің материалық негізін тануға қажет тетіктер А) гистологиялық В) физиологиялық С)медициналық D)механикалық E)логикалық В
Психикалық әрекеттер негізінде жатқан мидың күрделі жұмыс фермалары А) импульстер В) рефлекстер С)анализаторлар D)рецепторлар E)эффекторлар В
Шартсыз рефлекстерді іске асырушы ми бөлігі А) маңдай В) көру зонасы С)ми қабығының жоғарғы зонасы D)ми қабығының төменгі жүйкелері E)шеке жүйкелері D
Сырттың ауыспалы әсерлеріне икемсіз келетін организмнің тума әрекеттерін басқарушыы А)шартты рефлекстер В) шартсыз рефлекстер С)үйреншікті рефлекстер D)импульстер E)дағдылар В
Шартты рефлекстер жоғары дамыған жануарлар бас ми қабығында жасалады, осыдан олардың қызметі А) тума әрекеттерді басқару В) органикалық қажеттіліктерді іске асыру С)инстинктерді орындау D)тітіркенуді мәнді сигналға айналдыру E)қозғалысты реттеу В
Шартты рефлекстердің жасалуынан мида түзілетін физиологиялық процесс А) уақытша байланыстар В) қозу С)тежелу D)радиация E)иррадиация А
Уақытша байланыстар түзілетін ми бөлігі А) мишық В) үлкен ми сыңарлары С)арқа ми D)орта ми E)ми бағанасы В
Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқан А) Павлов В)Сеченов С) Рубинштейн D)Выготский E)Декарт А
Қозу бір орнында бекіп қалмай ми қабығының бетіне, жақын жердлегі қабық астына түгелдей жайылады. Бұл процесс- А) тітіркену В) перцепция С)иррадиация D)тұйықталу E)апперцепция С
Доминанта ұғымының мәні: А) ең көп қозу орны В) тежелу аймағыС)жайылу мекені D)тұйықтаушы әрекет E)уақытша байланыстар А
Көрнекті орыс физиологы А.А.Ухтомский ашқан жаңалық А) уақытша байланыстар теориясы В) доминанта теориясы С)рефлекстер теоиясы D)индукция заңы E)дедукция В
Организмнің өмір жағдайларына икемдесуін қамтамасыз етуші шартты рефлекстер негізінде ми қабығының қай әрекеті жатыр? А) біріктіру В) жаю С)талдау D)салыстыру-талдау E)талдау-біріктіру А
Жүйке процестері нақты бір орында басталып, басқа учаскелерге жайылады, бұл құбылыс- А) қозу В) тежелу С)шоғырлану D)иррадиация E)индукция D
Жүйке процесіндегі қозу мен тежелу бірін бірі күшейтеді не әлсіретеді, бұл құбылыс- А) оң индукция В) өзара индукция С)кері индукция D)иррадиация E)радиация В
Кері индукция нәтижесі- А) қозу В) тежелу С)жайылу D)таралу E)сөну В
Ми қабығындағы күшті қозу пайда етуші процесс: А) кері индукция В) оң индукция С) өзара индукция D) иррадиация E) радиация В
«Бас миы қабығының жүйелеу қызметі» дегеніміз тітіркендіргіштерді А) бүтін бір топқа біріктіру В) жеке элементтерге жіктеу С)өзара салыстыру D)бірізді реттеу E)бірін екіншісінен айыру А
Тітіркендіргіштердің белгілі тобына болған жауаптардың бүтін жүйесі А) доминанта орталығы В) иррадиация әрекеті С)динамикалық стереотип D)шартты рефлекс E)өзара индукция С
Динамикалық стереотип игерілгеді А) өңдеуге араласады В) қабылдайды С)ұзақ мерзім есте сақтауға жәрдеседіD)мезеттік есте қалдыру құралы E)реттеп барады С

 

  Психология ғылымы тарихынан Дұрыс жауаптар
Интроспектік (сана) психологиясының дағдарысқа түсу кезеңі А) 16 ғ В) 18ғ. басы С)20ғ. басы D)20 ғ. аяғы E)21 ғ. С
Психология зерттеулерінің 20ғ. басында дағдарысқа ұшырау себебі: А) әлеуметтік көзқарастардан В) мемлекеттік саясаттан С)экономикалық өндіріс талабынан D) діни тиымдарынан E)зерттеу әдістерінен С
Психологияның тек сана жөніндегі ғылым еместігін дәлелдеуге негіз болған зерттеулер А) физиологиядағы В) невропатологиядағы С)биологиядағы D)экологиядағы E)логикадағы В
Психологиялық дүниенің қоршаған орта мен тіршілік иесінің икемдесу әректінен ажыралуы мүмкін еместігін дәріптеген ғылыми бағыт А) Декарт интроспекциясы В) Галль френологиясы С)Дарвиннің эволюционизмі D)Дарвин рефлексологиясы E)Маслоу гуманизмі С
Бихевиоризм зерттеулерінің объекті А) сана В) жан С) әрекет-қылық D) интеллект E) психикалық тұтастық С
Адамды тану үшін сананы емес, әрекет-қылықты зерттеу қажет деп білген психологиялық бағыт: А) когнитивтік В) гуманистік С)гештальт психологиясы D)бихевиоризм E)генетикалық психология D
Американ ғалымы Э.Торндайк бастауын салып, дамытқан психологиялық теория А) генетикалық В) тұңғиық психологиясы С)гештальт психология D) бихевиористік психология E)гуманистік психология D
Элементтер психологиясына қарсы шығып, психикалық қастықты дәріптеуші психология бағыты: А) гештальт психология В) ассоциативті психология С)фрейдизм D)нейропсихология E)генетикалық А
«Гештальт» ұғымын алғаш рет ғылымға енгізген А) Дж.Уотсон В) Эренфельд С)Торндайк D)Пиаже E)Маслоу В
Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория А) бихевиористік В) гештальттық С)гуманистік D)генетикалық E)прагматистік В
Швейцария ғалымы Ж.Пиаже өрбіткен психологиялық теория: А) гуманистік В) генетикалық С) бихевиористік D)когнитивтік E)фрейдизм В
Генетикалық психологиялық зерттеулер аймағы А) ересектер психикасы В) балалар психикасы С)жануарлар әрекет-қылығы D)сана мен әрекет байланысы E)адам интеллекті В
Бала интелектін зертеу арқылы ересектер психикасының қалыптасуының күнілгері пайымдауға болатынын дәлелдеуге тырысқан ғалым: А) Фрейд В) Торндайк С)Пиаже D)Маслоу E)Уотсон С
Пиаженің психика теориясындағы басты қателік: ақыл-ой негізі А) жаратылыстан тыс күште В) адамның өзінде В
Интелект дамуында оқудың, әлеуметтік қоғамдық фактордың маңызын жоққа шығарған психологиялық бағыт: А) материалистік В) гуманистік С)генетикалық D)когнитивтік E)прагматтық С
Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт А) фрейдизм В) когнитивизм С)прагматизм D)материализм E)дуализм А
Фрейд психологиясының негізгі идеясы А) адам қоғаммен үндес В) қоғам адамға жау   В
Адам іс-әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген А) Торндайк В) Уотсон С)Фрейд D)Пиаже E)Маслоу С
Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт: А) когнитивтік В) гуманистік С) фрейдизм D) бихевиоризм E)гештальттық А
Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері А)тума қасиеттер В)көңіл-күй қалыптары С)танымдық процестер D)мінез E)қабілет С
Когнитивтік психология бойынша адамның психикалық іс-әрекетіне бастаушы негіз А)гомоспиенс В) қоғам С)гомонкулюс D)гуманизм E)Алла С
Дж. Бруннер ж т.б. бастаған психологиялық бағыт А) гуманистік В) генетикалық С)бихевиористік D)гештальттық E)когнитивтік Е
Гуманистік психология теоретигі А)Фрейд В) Пиаже С)Маслоу D)Торндайк E)Брунер С
Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген бағыт А) когнитивтік В) гуманистік С)фрейдтік D) бихевиористік E) гештальттық В
Адамның өз мүмкіншіліктерін ашуға болған қажеттіліктің негізі, Маслоу пікірінше А)бейтарап қалу В) қорғаныс С)жақсылыққа ұмтылу D)пайдакүнемдік E)жамандық ниет С
Дарвиннің тек жыртқыштар мен күштілер ғана өмір сүруге бейімді деген ұғымымен келіспеген ғалым: А) Фрейд В) Пиаже С)Маслоу D)Торндайк E)Кант С
Маслоу пайымдауынша, әр адамның өз мүмкіншілігін ашудың мәні: А) қоғамға бағынбау В) әлеуметтен алшақтау С)садизмді қолдау D)гуманистік қажеттерге ұмтылу E)мазохистікке түсу D
Гуманистік психологиядағы адам қажеттерінің ең жоғары деңгейі А) қорғаныс В) физиологиялық С)шындық, әділет D)корек-тағамдық E)ұрпақ жалғасы С
Гуманистік қажеттіктер қалыптасуына себепші, бірақ Маслоу тани білмеген фактор А) қорек В) баспана С) қорғаныс D)әділдік E)қоғам D
Гуманистік теорияға орай адамның кемелденуінің негізі А) өзіндік ақыл-ойда В) нәсілдікте С)адамгершілік борыштарда D)прагматизмде E)жыртқыштықта С
Адамгершілік этикалық қасиеттер негізі, Маслоуша: А) оқу-тәрбиеден В) қоршаған ортадан С)тумадан D)қоғамдықтан E)интеллекттен С
Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық методологиялық негізі А)метафизика В) идеализм С)діни догматика D)материализм E)дуализм D
Психикалық құбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда болып, тіршілік жағдайларына орай өзгеруін негіздеуші материалистік принцип: А) сана мен іс-әрекет бірлігі В) детерменизм (себеп-салдарлық) С)даму принцципі D)өз мүмкіншіліктерін ашу E)іс-әрекеттік В
Детерменизм принципіне орай адамдағы психикалық процестердің өзгеруіне ықпал етуші фактор А)инстинктер В) тума интеллекті С)қоғамдық тарихи жағдай D)табиғат E)тылсым күш С
Хайуанаттар психикасы дамуының негізі А) қатынастар В) табиғи сұрыпталу С)тәрбие D)жаттықтырушы E)ген егу В
Қоғамдық даму заңдары мен өзгеріске келетін психикалық құбылыс: А) инстинкт В) дағды С)интеллект D)адам санасы E)адам сезімдері D
Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип А) эволюциондық В) детерменистік С)іс-әрекеттік D)даму E)креоционизм С
Ғылыми психологиядағы детерменистік бағытты арнайы принцип ретінде қарастырған психолог-ғалым А)Сеченов В) Павлов С)Выготский D)Занков E)Рубинштейн Е
Л.С.Рубинштейн пікірінше, сана мен іс-әрекет байланысының мәні А)сана тәуелсіз В) іс-әрекет дербес С)сана мен әрекеттің механистік бірлігі D)сана мен әрекет біртұтас бөлінбес E)алғашқы әрекет кейін сана D
Барша психикалық заңдылықтардың қозғалыс пен өзгеріс процесінде туындап және жойылу пинципі А) детерменизм В) эволюционизм С)гуманизм D) креоционизм E)прагматизм В
Барша психикалық болмыс нақты даму процесінде пайда болады, жасайды және өзгереді, деп тұжырымдаған ғалым- А)Выготский В) Рубинштейн С)Узнадзе D)Ломов E)Немов D
Әрқандай білім қорының ғылымдық деңгейге көтерілуінің шартты белгісі А) мақстаты В) мазмұны С)зерттеу әдістері D)тұжырымдалу формалары E)зерттеу объекттері С
Зертеу әдісінің мәні 4 принципке орай айқындалады, солардың ішінде ең бірінші дәрежелісі А) тарихи талдау В) құбылыстыың ішкі сыртқы сәйкестерін таба білу С)биологиялық факторларды пайдалану D)психикалық заңдылықтарды даму процесінде қарастыру E)психиканың көрініс формаларын ескеру В
Қазіргі заман ғылыми психологияда қолданылатын әдістер тобының саны А) алтау В) үшеу С)төртеу D)бесеу E)сансыз С
Ұйымдастыру әдістері тобына кіретін зерттеу тәсілі А) сапалық бақылау В) топ тренингі С)бақылау D)әңгімелесу E)лонгитюд әдісі Е
Психологиялқ болжауда өз ішіне қамтитын әдістер тобы А) ұйымдастыру В) эмпирикалық С)деректеді өңдеу D)реттеу E)түзету В
Педагогикалық процесті зерттеуде көп қолданылатын әрі ең қолайлы әдіс А) эксперименттік В) шығармашылық С)комплекстік D)әңгімелесу E)психотерапиялық ықпал D
Зерттеуге әр түрлі ғылым өкілдері қатысып, бір объекті жан-жақты, түрлі құралдармен зертеу әдісі А) лонгитюд В) бақылау С)комплексті D)эксперименттік E)аутотренинг С

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тестовые задания по педагогике и психологии | Количество яйцеклеток, образующихся из одного овоцита 1 порядка: 1

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 5656 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.