Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Список використаних джерел. 2.4.1 Посилання на літературу

Оформлення посилань

2.4.1 Посилання на літературу

Під час використання матеріалів будь-яких авторів (як теоретичного, так і практичного характеру) необхідно посилатися на джерело інформації.

Посилання має бути в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку, а друга – номер сторінки із позначкою с.

Наприклад:

Стиль Н.Королевої, як зазначав О.Мишанич, засвідчує “синтез двох культур – західноєвропейської й української. В українську культуру вона привнесла новий струмінь європеїзму й античності – і не стільки на рівні теми, скільки на рівні духу, високого інтелекту, навіть європейського стилю письма“ [149, с. 639].

У разі посилання на весь підручник (статтю, електронне джерело тощо) номер сторінки може не вказуватися.

Наприклад:

Аналіз творчості Н.Королевої з точки зору журналістикознавства все ще чекає на своїх дослідників, хоча накресленню тенденцій розвитку цього питання була присвячена стаття М.Комариці [87].

Якщо числа в квадратних дужках стоять через крапку з комою – [24; 35; 38], або [24, с. 21; 35, с. 32; 38, с. 23], це вказує на те, що згадується кілька різних авторів, розташованих у алфавітному порядку у списку використаних джерел, або йде посилання на кілька праць одного автора, при цьому можуть указуватися чи не указуватися сторінки.

Наприклад:

Публіцистику,, зокрема нариси, розглядають у своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні вчених-журналістикознавці, як-от В.Алєксєєв [2; 3; 4], В.Ампілов [7; 8], Є.Прохоров [46; 47], О.Тертичний [50; 51].

2.4.2 Посилання на джерела інформації

В разі цитування газети (журналу) теле- або радіопрограми, сайтів, рекламних і ПР-матеріалів треба в круглих дужках вказати:автора (авторів), назву, канал (газету, журнал, сайт) +:

- рік, число, сторінку (для друкованих видань),

- рік , число (для електронних ЗМІ крім інтернету),

- рік, число, електронну адресу сайту (для інтернет-ЗМІ),

- вихідні дані для рекламних і ПР-матеріалів, якщо вони надруковані окремо (видавництво, рік).

Наприклад:

(А.Безулик. Я так думаю. - 1+1. – 2005. – 23 грудня)

NB!Якщо буде виявлений плагіат, викладач (або комісія) мають право поставити незадовільну оцінку із подальшим винесенням догани й вимагати змінення теми дослідження.

2.4.3 Посилання на додатки чи малюнки, схеми і формули

У разі аналізу інформації, розміщеної у додатках чи поданої у виглядімалюнків, схем і формул у тексті чи додатках, на неї посилаються таким чином.

Наприклад: (див. Додаток А) чи (див. Схему 1)

2.5 Оформлення малюнків, схем і формул у тексті

Великі малюнки, схеми, формули (1/2 сторінки і більше) виносяться у додатки із загальною нумерацією. Назви типу „Малюнок 3”, „Схема 1”, „Формула 12” розташовуються зверху над об’єктами і вирівнюються по центру. Об’єкти при цьому розташовуються також по центру.

Наприклад:

Малюнок 1

 

 

Якщо невеликий малюнок, схема, формула (не перевищує ¼ сторінки) уводиться до тексту як елемент увиразнення чи посилення розуміння, то між ним і основним тестом має бути відстань у 1 інтервал. Назви розташовуються над малюнком, пишуться жирними літерами, вирівнюються по ширині.

Наприклад:

Малюнок 2

 

Якщо у роботі використовуються як маленькі, так і великі малюнки, схеми, формули, то загальна нумерація має бути наскрізною (починатися у тексті й завершуватися у додатках).

 

2.6 Оформлення додатків

Додатки дозволяють більш виразно представити роботу, містять додаткову інформацію у вигляді малюнків, схем, журналістських матеріалів студентів і майстрів пера, які ілюструють дослідження.

NB! Додатки нумеруються великими літерами української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Наприклад:

Додаток А

В разі великої кількості додатків, якщо вони згруповані за тематикою, дозволяється використання позначень Додаток А 1, Додаток А 2 тощо.

розділ 3

оСНОВНі вимоги до написання курсової роботи

Курсова робота становить собою невелике завершене наукове дослідження студента з актуальної теми, в якому студент на основі вивченого матеріалу з певної дисципліни, з одного боку, збирає, аналізує й компілює попередні розробки вченихпевної проблеми (теоретичний розділ), виробляючи на їх основі власну робочу концепцію,а з іншого – у практичному розділі здійснює власний аналіз, доходячи певних результатів, що відбиває у висновках і репрезентує на захисті. Обсяг роботи складає 20-25 сторінок основного тексту, без урахування списку використаних джерел та додатків.

3.1 Структура курсової роботи

Курсова робота повинна містити:

- титульний аркуш,

- зміст,

- перелік умовних позначень (при необхідності),

- вступ,

- основну частину (найчастіше з двох основних розділів – теоретичного і практичного, що можуть у свою чергу поділятися на підрозділи – не більше 2х у розділі!),

- висновки,

- список використаних джерел,

- додатки (якщо вони необхідні).

Для прикладу оформлення курсової роботи загалом дивись Додатки А, Б, Г, Д.

3.2 Титульний аркуш курсової роботи містить

- найменування вищого навчального закладу, де виконана робота;

- прізвище, ім’я, по батькові автора, назву;

- науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника,

- місто і рік.

Титульна сторінка враховується, але не нумерується (зразок оформлення подано в додатку А)

 

3.3 Зміст

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів (при необхідності), загальних висновків, додатків, списку використаних джерел… (див. Додаток Б)

3.4 Список умовних скорочень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)

Якщо в роботі використовується специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік має бути поданий на початку перед основним змістом роботи у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення (символ…), а справа їх детальну розшифровку:

 

ФО МК Фразеологічна одиниця Маркетингові комунікації

 

Якщо в роботі специфічні терміни повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

3.5 Вступ (2-3 сторінки)

Вступ розкриває сутність і стан наукового аспекту дослідження проблеми, що розглядається у роботі, підстави і вихідні дані для розробки теми.

Це найважливіша частина роботи і тому є трудність при його написанні. Побутує думка про те, що вступ можна написати в останню чергу.

Така думка, на наш погляд, є хибною. Приступаючи до написання творчої роботи, варто обґрунтувати необхідність проведення дослідження, вказати шляхи його здійснення. І.Л.Михайлин вважає, що вступ у студентській науковій роботі виконує чотири завдання:

1.Здійснює постановку теми дослідження й обґрунтовує її актуальність.

2.Формулює теоретичні засади дослідження й дає визначення поняттям, які будуть вживатися далі.

3.Обмежує конкретними завданнями своє дослідження.

4.Описує засади розміщення матеріалу в роботі та її композицію.

На наш погляд, недоречними у вступі є часті цитування (хоч вони й до­пускаються), абстрактні розмірковування на тему дослідження. Він потребує обов'язкового обґрунтування теми, постановки проблеми, з'ясування ступеня наукової розробки, актуальності теми, визначення предмету, мети і завдання. Обов'язковою є назва основних дослідників з обраної теми, окреслення хронологічних рамок та методів дослідження, структури роботи. Це треба робити чітко і стисло. Обсяг вступу не повинен перевищувати 15 відсотків усього дослідження (2-5 сторінок) в залежності від виду роботи.

Розпочинати вступ варто стислим розкриттям сутності і стану наукової проблеми, її значимістю, у тому числі і для автора роботи, та обґрунтуванням необхідності проведення дослідження.

Основні пункти обґрунтування необхідності проведення дослідження виділяються жирними літерами і розташовуються у такому порядку:

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаними проблемами обгрунтовують актуальність та доцільність роботи в галузі тієї чи іншої наукової парадигми.

Висвітлення актуальності в курсовій роботі не повинно бути багатослівним. Достатньо парою абзаців висловити головне – сутність проблеми і наукового знання.

Наприклад,

Сучасні дослідження в сфері журналістикознавства й тенденції тотальної глобалізації медіапростору дають можливість нарешті приділити належну увагу доробку публіцистів, які довгий час залишалися поза увагою українських вчених-істориків журналістики. Творчість діячів, що у свій час належали до української діаспори й були позбавлені можливості друкуватися і бути знаними на так званій “материковій Україні”, на сьогодні є однією з лакун, які належить освітлити й проаналізувати, - тому тема курсового дослідження є актуальною.

Історія української журналістики першої половини ХХ століття, так само, як і української літератури, є насиченим і складним суперечливим процесом, діячі якого й досі не всі повернені широкому загалу читачів, не отримали належного визнання на Батьківщині. Насамперед це стосується авторів, які були знищені під час репресій або змушені були податися на чужину, жити в екзилі. Наталена Королева є відокремленою постаттю в історії української літератури й публіцистики ХХ століття, якщо не сказати, в загальному процесі розвитку української літератури й публіцистики. Аристократка, напівполячка-напівіспанка, доктор археології й філософії, оперна співачка й художниця, історик і мовознавець, поліглот, непересічна літературна письменниця й умілий публіцист.

Мета і завдання дослідження

Мета і завдання формулюють загальне спрямування роботи й ті питання, які необхідно вирішити для їх досягнення. Не варто формулювати мету іменником “Дослідження…” або “Вивчення…” , тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету. Краще використати дієслівні конструкції на зразок “Мета передбачає дослідити… (вивчити тощо)”.

Наприклад:

Мета роботи: знайти, вивчити й проаналізувати публіцистичну спадщину, зокрема нариси, з’ясувати їх місце у творчому доробку Наталени Королевої.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) проаналізувати стан розробки питань функціонування й особливостей публіцистичних творів у сучасному вітчизняному й зарубіжному журналістикознавстві;

2) зібрати фактичний матеріал;

3) проаналізувати стан дослідження творчості Н.Королевої прижиттєвими й сучасними критиками;

4) дослідити особливості ідейно-тематичного розмаїття нарисистики авторки;

5) виявити основні духовні пріоритети у світосприйнятті Н.Королевої;

6) простежити мовно-стилістичні особливості творів.

Об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження завжди вужчий за об’єкт і міститься в його межах.

Наприклад,

Об'єктом дослідження є масив публіцистичної творчості Н. Королевої, опублікований у вітчизняній та зарубіжній періодиці 20-60 років ХХ століття, матеріали Київського відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України (нарис “Невмируща вдача“), матеріали Празького літературного архіву “Pamatnik Narodniho Pisemnictvi“: рукописи нарисів “Помпейська згадка“, “Турецька неволя“, “Домік Лермонтова (З моїх пестрих згадок)“, “Невмируща вдача“; біографічні матеріали, що зберігаються у Statni Oblastni Archiv v Treboni, Statni Okresni Archiv Pisek (Державному обласному архіві в Требові та державному регіональному архіві в Пізеку, Чехія).

Предметом дослідження є ідейно-тематичне розмаїття, духовні орієнтири та мовно-стилістичні особливості нарисів Наталени Королевої.

Методи дослідження

Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Наприклад,

У процесі дослідження застосовувалися такі методи: аналізу й синтезу під час вироблення наукової концепції, порівняльно-історичний, типологічний та компаративістський під час аналізу практичного матеріалу при залученні українського і загальносвітового публіцистичного контексту доби, що аналізується.

Методологічна і теоретична основа роботи

Цей пункт передбачає перелік основних авторів, концепції яких складають основу курсової роботи із вказівкою наукової сфери, яка ними аналізується. Автори подаються за принципом алфавіту.

Наприклад:

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені розгляду публіцистики, зокрема нарисів, таких вітчизняних і зарубіжних вчених-журналістикознавців: В.Алєксєєва, В.Ампілова,Т.Беневоленської, Є.Богата, В.Вакурова, М.Климова, О.Нерух, Б.Польового, Д.Прилюка, Є.Прохорова, В.Рослякова, Г.Солганик, О.Тертичного.

Наукова новизна одержаних результатів

Дається коротка анотація нових наукових положень, запропонованих на основі висновків, до яких приходить студент у кінці роботи над курсовою.

Наприклад:

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є першою спробою визначити, виокремити й детально проаналізувати масив публіцистики Наталени Королевої, з’ясувати її ідейно-тематичне, духовне і мовно-стилістичне багатство, заглибитися в мікроструктуру нарисів письменниці, художній стиль якої полягає в синтезі старогрецького, скіфського, візантійського й староруського світів.

Практичне значення одержаних результатів

У роботі треба подати відомості про можливості наукового використання отриманих результатів під час ваших подальших досліджень, або порекомендувати сферу, де можна застосувати результати курсової (під час розробки спецкурсів чи спецсемінарів, наукових робіт, у подальших дипломних дослідженнях).

Наприклад:

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані під час подальших наукових розробок, викладання вузівських і шкільних курсів,пов’язаних з історією української публіцистики, при написанні курсових та дипломних робіт студентами факультету журналістики.

Апробація результатів роботи

Цей пунктфакультативний (необов’язковий)івикористовується в разі наявності виступів на конференціях, участі в різних конкурсах, наукових семінарах.Однак, цей пункт є обов’язковим у магістерських роботах чи науковому різновиді кваліфікаційної роботи бакалавра.

Наприклад:

Апробація основних положень і висновків дослідження здійснювалась таким чином:

1) виступ «Одна сторінка історії журналістики (огляд публіцистики Наталени Королевої, 1888-1966)» був здійснений на Міжнародній науково-практичній конференції «Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів» (Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики, 19-20 квітня 2005 р.);

2) доповідь на тему «Публіцистична спадщина Н.Королевої» на щорічній конференції студентів і викладачів ЗНУ (Запоріжжя, 21 квітня 2005 р.);

3) доповідь “Високодуховність публіцистики Наталени Королевої й сучасна ситуація на ринку ЗМІ” в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Глобалізація та проблеми вітчизняного медіапростору” (Запоріжжя, 10-13 травня 2005 р.).

 

Публікації

Цей пункт також факультативний і передбачається за наявності статей або тез конференцій (форумів, семінарів, симпозиумів тощо) у фахових чи нефахових наукових збірниках. Однак він обов’язковий у магістерських роботах чи науковому різновиді кваліфікаційної роботи бакалавра.

NB! Спочатку вказуються фахові, потім нефахові видання. Список складається від найдавнішого до найновішого джерела.

Наприклад:

Матеріали виступів були рекомендовані до друку й згодом будуть опубліковані наукові статті у фахових збірниках «Вісник ЗНУ. Філологічні науки», «Нова філологія».

Або

За змістом роботи здійснено такі публікації (якщо в співавторстві – вказати це!):

1. Буслаєва К.О. Духовний світ Ноель крізь призму античності (автобіографічна повість “Без коріння“ Н. Королевої) / К.О. Буслаєва //Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Зб. наук. праць. – Вип.9. – К.– Кривий Ріг: Твім інтер, 2001. – С.170 – 177.

2. Буслаєва К.О. Доля України в “Легендах старокиївських“ Наталени Королевої
/ К.О. Буслаєва //Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. – Вип.5. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – С.54 – 56.

3. Буслаєва К.О. Архетип любові у творчості Наталени Королевої (тріада Маріам – Кай – Руфіла, “Quid est veritas?”) / К.О. Буслаєва // Мова і культура. – Вип.6. – Том VІ. – Частина ІІ. – Художня література в контексті культури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – С. 53 – 61.

Структура роботи

 

Цей пункт передбачає визначення загального вигляду роботи і основні дані щодо її обсягу (змісту та форми).

NB! Варто врахувати той факт, що додатки і список використаних джерел до основного складу роботи не входять і не рахуються.

Наприклад:

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 10 додатків. Обсяг основної роботи – 26 сторінок. Список використаної літератури включає 30 найменувань (викладених на 4 сторінках).

Основна частина роботи

Основна частина курсової роботи складається з розділів і підрозділів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основному тексту може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку досліджень. У кінці кожного розділу приводяться стислі висновки, які потім у розширеному вигляді будуть вміщені у загальні висновки.

NB! Треба враховувати той факт, що обсяг підрозділів не може бути менше 6-7 сторінок!

У теоретичному розділі, проаналізувавши стан розробки проблеми, у висновках зазначаються основні терміни та дефініції, що прийняті за робочі в цьому дослідженні.

У практичному розділі до висновків виносяться головні положення й узагальнення, до яких студент доходить на основі власного аналізу практичного матеріалу із залученням теоретичних концепцій, обраних для дослідження в теоретичному вигляді.

Ідеальне співвідношення теоретичного й практичного розділів у курсовій роботі має бути 1:1, або аналіз теоретичного чи практичного матеріалу може трохи (на 10-20%) переважати.

Виклад матеріалу в основній частині підпорядкований провідній ідеї, чітко визначеній і сформульованій автором у назві роботи.

3.7 Висновки (2-3 сторінки)

Викладаються найбільш важливі наукові й практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити розв’язання проблеми, сформульованої в пункті Вступу (див. мета й завдання).

У першому абзаці висновків коротко формулюється стан розробки питання в науці. Далі містяться результати, отримані в практичному розділі, які репрезентують один із можливих аспектів розв’язання цієї проблеми курсовою роботою.

Також зазначаються методи вирішення поставленої проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими до того аспектами дослідження цієї проблеми.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації для їх використання.

Список використаних джерел

Список використаних джерел варто розміщувати в алфавітному порядку, оскільки це спрощує пошук джерела в списку літератури.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких джерел: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загальні вимоги до оформлення списку літератури вміщені далі(див. Додаток Д)

Додатки

За необхідністю до додатків включають матеріал, який допоможе повніше сприймати матеріал:

- це можуть бути різноманітні таблиці, формули, малюнки, дані статистичних опитувань тощо,

- ілюстрації практичного матеріалу – витяги з газетних і журнальних матеріалів,

- допускаються аудіо- і відеокасети у файлах, які будуть демонструватися під час захисту.

Загальні вимоги до оформлення додатків містяться у Розділі 2.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:   Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири автори 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу). 2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. 3. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
Багато­томний доку-мент 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007.— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с. 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006.— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002. — Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
Матеріали конференцій, з’їздів   1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.   2. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.   2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с. 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.
Частина книги, періодич-ного, продовжуваного видання   1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 2. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 3. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
Електронні ресурси 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вимоги до оформлення пояснювальної записки | Глава 1. Структурные свойства и нарушения функций живых систем

Дата добавления: 2015-10-20; просмотров: 3241 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. Список дополнительной литературы
 2. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК и интернет источники
 4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К РАЗДЕЛУ II
 5. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
 6. Библиографический список по теме
 7. Библиографический список по теме. 1. Анализ оборачиваемости активов / А
 8. Библиографический список по теме. 1. Анализ показателей финансового положения и финансовых результатов предприятия / А
 9. Библиографический список по теме. 1. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Росархивом 06.10.2000)
 10. Библиографический список по теме. 1. Российская Федерация. Законы
 11. Библиографический список по теме. 1. Российская Федерация. Приказы Минфина
 12. Библиографический список по теме. 1. Российская Федерация. Приказы Минфина


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.