Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Основні терміни та поняття. Завдання держави, цілі держави, функції держави, класифікація функцій держави, внутрішні функції державиЗавдання держави, цілі держави, функції держави, класифікація функцій держави, внутрішні функції держави, зовнішні функції держави, функція охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку, економічна, соціальна, культурна функція, екологічна функція, фіскальна функція, функція оборони держави, підтримки світового порядку, функція розвитку міждержавного співробітництва, правові форми здійснення функцій держави, організаційні форми здійснення функцій держави.

Література:

1. Барчук В. Роль Служби безпеки України в реалізаціїї внутрішніх правоохоронних функцій держав / В. Барчук, І. Дуленчук // Підприємництво, господарство і право. − 2005. − № 10. − С. 83−87.

2. Беляєва Н. В. Класифікація функцій Української держави / Н. В. Беляєва // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. − № 4.− С. 127−134.

3. Варич О. Основні засади ефективності економічних функцій держави / О. Варич // Право України. − 2009. − № 11. − С. 175−180.

4. Варич О. Г. Функції сучасної держави:проблеми визначення та класифікації / О. Г. Варич // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 30. − С. 73−77.

5. Влах И. Функции государства и государственного управления / И. Влах // Закон и жизнь. − 2009. − № 11. − С. 26−29.

6. Гусарєв С. Д. Особливості сучасних інтепретацій змісту категорії "функція держави"/ С. Д. Гусарєв, І. І. Мотиль / Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2009. − № 1. − С. 18−27.

7. Давиденко В. В. Економічна функція сучасних держав: порівняльна характеристика та тенденції розвитку / В. В. Давиденко // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 30. − С. 66−73.

8. Джураєва О. О. До питання про культурно-просвітницьку функцію сучасної держави / О. О. Джураєва // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 90−92.

9. Джураєва О. О. Економічні функції сучасної держави / О. О. Джураєва // Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, Львів, 5−6 груд. 2003 р. – Одеса : Юрид. література, 2004. – С. 99−101.

10. Кваша Л. Ф. Структурно-организационное обеспечение милицией охранительных функций государства в условиях переходного периода / Л. Ф. Кваша // Российский следователь. − 2006. − № 4. − С. 54−58.

11. Клімов О. О. Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення / О. О. Клімов // Право і безпека. − 2005. − №4−5. − С. 17−20.

12. Копієвська О. Р. Структура механізму реалізації культурної функції держави: реалії та перспективи розвитку / О. Р. Копієвська // Четверті юридичні читання : матеріали міжнар. наук. конф., 3−4 квіт. 2008 р. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-та ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 80−83.

13. Краковська А. Реалізація соціальної функції держави і становлення соціального законодавства в Україні / А. Краковська // Юридична Україна.− 2009. − № 8. − С. 16−17.

14. Лощихін О. М. Вчення про механізм реалізації функцій держави: історія становлення та сучасні підходи / О. М. Лощихін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 42−51.

15. Лощихін О. М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави / О. М. Лощихін // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2006. − Вип. 33. − С. 30-39.

16. Мотиль І. І. Основні внутрішні функції української держави : монографія / І. І. Мотиль. – К. : ТОВ «ВБ Аванпост –Прим», 2008. – 183 с.

17. Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції Української держави / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право. − 2006. − № 8. − С. 3−8.

18. Онопенко П. Види та зміст правоохоронних функцій держави / П. Онопенко // Підприємництво, господарство і право. − 2004. − № 11. − С. 66−69.

19. Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії "функція держави" (загальний огляд проблеми) / Г. Падалко // Право України.− 2006. − № 8. − С. 63−69.

20. Падалко Г. Функції Української держави у сфері місцевого самоврядування / Г. Падалко // Право України. − 2006. − № 11. − С. 21−27.

21. Пелих Н. Функції української держави / Н. Пелих / Підприємництво, господарство і право.− 2005.− № 1.− С. 3−7.

22. Родионова О. В. Социальная функция государства:правовая сущность и проблемы ее осуществления на современном этапе / О. В. Родионова // Государство и право. − 2006. − № 8. − С. 98−101.

23. Сердюк В. Еволюція функцій держави в процесі розвитку суспільства / В. Сердюк // Юридична Україна. – 2006. − № 12. – С. 21−27.

24. Сидоров А. І. Функції держави як важливий аспект та спосіб її дослідження / А. І. Сидоров // Часопис Київського університету права.− 2008.− № 4.− С. 69−75.

25. Тихомиров О. До проблеми розуміння функцій сучасної держави / О. Тихомиров // Підприємництво, господарство і право. − 2009.− № 1.− С. 72−76.

ТЕМА 5. Механізм держави

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

План

1. Поняття механізму держави, його структура та співвідношення з апаратом держави, засади діяльності.

2. Органи держави, їх ознаки. Класифікація органів держави.

3. Апарат держави, принципи його організації та діяльності.

4. Антропологічний та соціокультурний контекст діяльності механізму держави.

5. Механізм Української держави, проблема ефективності його роботи в контексті сучасного суспільного розвитку.

Реферати

1. Механізм держави як система державних організацій.

2. Принцип розподілу влади та його історичні витоки.

3. Співвідношення форми та механізму держави.

4. Органи державної влади України.

5. Критерії диференціації органів держави.

6. Принцип демократизму як засада діяльності державного механізму.

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 341 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.