Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ыртқы тер≥ жабын инфекци€сы
 

425.—≥респен≥ң иммунопрофилактикасы қай жастан басталады:

ј ƒ—т≥ң б≥р≥нш≥ дозасы алғашқы айында

ј ƒ—т≥ң б≥р≥нш≥ дозасы үш≥нш≥ айында

ј ƒ—т≥ң б≥р≥нш≥ дозасы ек≥нш≥ айында

“өрт≥нш≥ айдан

јлтыншы айдан

***

426.—≥респен≥ң нег≥зг≥ бер≥лу механизм≥н көрсет≥ң≥з:

‘екальды-оральды

“рансмиссивт≥

јспирационды

 онтакт≥л≥

∆асанды

***

427.√азды гангренаның нег≥зг≥ бер≥лу жолы:

 онтакт≥л≥ жарақат алғанда

‘екальды-оральды

¬ертикальды

јспирационды

“рансмиссивт≥

***

428.“рансмиссивт≥ механизмд≥ зоонозды табиғи ошақты ауруларға жатады:

»ерсиниоз

 енел≥к энцефалит

Ћептоспироз

ЅруцеллЄз

ѕсевдотуберкулЄз

***

429. Ѕруцеллез ауруында инфекци€ қоздырғыш көз≥н атаңыз:

јуру адам

≤р≥ қара мал

реконвалесцент

кем≥рг≥штер

кенелер

***

430.јдамның бруцеллезбен зақымдалу жолын атаңыз:

трансмиссивт≥

сулы

контакт≥л≥

вертикальды

ауа тамшылы

***

431. Ѕруцеллезде қау≥п тобы болып табылады:

медқызметкерлер

қойшылар

тағам өнд≥р≥с≥нлег≥ жұмысшылар

меутеп оқушылар

студенттер

***

432.‘екальды оральды механизмд≥ зоонозды табиғи ошақты ауруларға жатады:

—ары қызбы

ќписторхоз

√еморраги€лық лихорадка  рым- онга

 енел≥к энцефалит

ќба

***

433.Ѕруцеллезге қарсы қаз≥рг≥ таңдағы адамдарға вакцинаци€ның мән≥:

Ўешуш≥
∆анама

2000 жылдан тоқтатылған

Ѕелг≥л≥ эпидеи€логи€лық шараларда

Ѕбелг≥л≥ эпизоотологи€лық шарттарда

***

434.—≥б≥р жарасының жедел профилактикасы жүрг≥з≥лед≥:

“≥р≥ вакцина

Өл≥ вакцинамен

’ими€лық вакцина

»ммуноглобулин және антибиотиктермен

—арысумен

***

435.—≥б≥р жарасына эпидеми€лық бақылаудың нег≥зг≥ мақсаты

∆ануарлар арасындағы аурушаңдылықтың төмендеу≥

јдамдар ауруын алдын алу

 ем≥рг≥штерд≥ жою

—у жүйес≥н≥ң санитарлық жағдайын бақылау

“ұрғындық елд≥ мекендерд≥ң санитарлық жағдайын бақылау

***

436.Қоздырғыштың соңғы бер≥лу факторы топырақ болып табылатын инфекционды аурулар:

 үл

Ћептоспироз

Ћистериоз

—ибир жарасы

Ѕезгек

***

437.—≥б≥р жарасының таралуынның алдын алу шараларын таңдаңыз:

∆ануарларды жойғанда ветеринарлы-санитарлы бақылау

∆ануарларды вакцинаци€лау

’алықты вакцинаци€лау

 ем≥рг≥штерд≥ жою

ѕищеблокта инвентарларды дұрыс сақтау, маркировкалау

 онтакт≥ге түскендерд≥ хими€лық алдыгалу

***

438.—≥б≥р жарасымен ауырған науқастың жанұ€сында шараларды көрсет≥ң≥з:

»зол€ци€лау

јнтибиотиктермен жедел профилактика

ƒәр≥герл≥к бақылау

Қарастырылмайды

√лобулиннопрофилактика

***

439.Ѕрилль ауруы қай нифекци€ тобына жатады:

≥шект≥к

аэрозольды

қандық

сапронозды

зоонозды

***

440.Ѕезгек қоздырғышы қай топқа жатады:

бактери€ларға

вирустарға

риккетси€ларға

қарапайымдыларға

спирохеталарға

***

441.Ѕезгек қай топқа жатады:

≤шект≥к инфекци€

“ыныс алу жол инфекции

“ер≥ жабындылар инфекции

Қанды инфекци€

«оонозды инфекци€ларға

***

442.Ѕезгек эпидеми€логи€лық ж≥ктемес≥ бойынша инфекционда аурулардың қайсысына жатады:

антропозооноздарға

сапроноз

зооноз

антропоноз

зооантропоноз

***

443.Ѕезгек қоздырғышының бер≥лу механизм≥н көрсет:

аспирационды

трансмиссивт≥

фекальды-оральды

контакт≥л≥-тұрмыстық

вертикальды

***

444.Ѕезгек қоздырғышының тасымалдаушысын көрсет:

соналар

Aedes туысындағы маса

A. Africanus масасы

Phlebotomus papathasi москит≥

Anopheles туысындағы масасы

***

445.Ѕезгект≥ң бер≥лу жолын көрсет≥ң≥з:

алиментарлы

сулы

инокул€ционды

тұрмыстық

ауа тамшылы

***

446.Ѕезгекте инфекци€ көз≥ болып табылады:

Ќауқас жануар

Қан сорғыш насекомдар

јуру адам және паразит тасымалдаушысы

маса

маймылдар

***

447.“ул€реми€дан ти≥мд≥ алдын алу шарасы:

∆ануарларды иммунизаци€лау

јдамдарды иммунизацилау

ƒезинсекци€

ƒератизаци€

ƒезинфекци€

***

448. онго- рымд≥к геморраги€лық қызбада қоздырғыштың нег≥зг≥ көз≥:

≤р≥ қара мал

Ұсақ қара мал

Ѕалық

ћысық

ќрман тышқандары мен саршұнақтар

***

449. рымд≥к геморрагиче€лық қызбада қоздырғыш тасымалдаушысы:

Ѕүргелер

“аракандар

ћасалар

 енелер

Ўыбындар

***

450.  рымской геморраги€лық қызбамен көб≥не зақымдалады

ћалшылар мен ауылшаруашылық қызметкерлер

 әс≥б≥ маңызды емес

Қала тұрғыны

құрылысшылар

“ағамдық өнд≥р≥с қызметкерлер≥

472. ќба бұл

“рансмиссивт≥ бер≥лу механизм≥м≥ен еркшеленет≥н анторпонозды вирусты инфекци€

 онтакт≥л≥ бер≥лу механизм≥м≥ен еркшеленет≥н антропозды бактериалды инфекци€

“рансмиссивт≥ бер≥лу механизм≥м≥ен еркшеленет≥н зоонозды бактери€

“рансмиссивт≥ бер≥лу механизм≥м≥ен ерекшеленет≥н зоонозды вирус

 онтакт≥л≥ механизм арқылы бер≥лет≥н зоонозды вирусты инфекци€

473.ќба ошағында қатынаста болғандарға қанша күн ұадағалау жүрг≥з≥лед≥:

3күн

6күн

4күн

2күн

5күн

474.обамен ауру қауп≥ бар топты атаңыз:

∆ұмыссыздар

ћектепке дей≥н мекемелерд≥ң жұмыскерлер≥

“ағамдық өнеркәс≥птег≥ жұмысшылар

јңшылар

ћед қызметкерлер

475.оба таралуына тән көр≥н≥стерд≥ атаңыз:

јймақтық

«оналық

√лобальды

“абиғи ошақтық

јнтропурги€лық ошақтық

476. јдам үш≥н иерсиниоз қоздырғышының көз≥ боып табылады:

≤р≥ қара мал

Ұсақ қара мал

—инантропты кем≥рг≥штер, шошқалар

∆ыртқыштар

–ептили€лар

477. иерсиниоз кез≥нде нег≥зг≥ бер≥лу факторы болып табылады:

∆ем≥с жидектер көк≥н≥стер

ѕ≥с≥р≥лген сүт

≈т және ет өн≥мдер≥

Ўаң

јуа

478. псевдотуберкулезде жануардан адамға бер≥лу механизм≥н≥ң нег≥зг≥с≥:

‘екальды оральды

јэрозольды

“рансмиссивт≥

 онтакт≥л≥

¬ертикальды

479.ѕсевдотуберкулезд≥ң адамдаға тән нег≥зг≥ бер≥лу механизм≥ нелерден болады:

—инантропты кем≥рг≥штерден,үй жануары,құстар

жыртқыш құстар

лималар мен қасқырлар

жарғанаттар

рептили€лар

Ј ѕсевдотуберкулез кез≥нде нег≥зг≥ қоздырғыштың бер≥лу факторы:

Ј ауа,шаң

сақтауға қойылға көкөн≥стер және жем≥с жидертер

≈т және ет өн≥мдер≥

төсек жабдықтары

қақырық

***

 

√ельминттер

 

Ј Ћептоспироздың табиғи ошағында инфекци€ның қоздырғыш көз≥н көрсет≥ң≥з:

ауру адам

кем≥рг≥штер

бактери€ тасмалдаушы

құстар

жәнд≥ктер

***

Ј јдамға лептоспирд≥ң нег≥зг≥ бер≥лу жолдарын көрсет≥ң≥з:

ауа-тамшылы

жанасу, алиментарлы, су арқылы

қанмен

вертикальды

трансфузионды

***

 

Ј јдамға лептоспирд≥ң бер≥лу факторларын атаңыз:

ауа

су және тағамдық өн≥мдер

қансорғыш жәнд≥ктер

қан

медициналық аспаптар

***

Ј “өменде көрсет≥лген микроорганизмдер тобының ≥ш≥нде қайсысы ќмды геморраги€лық қызбаның қоздырғышы болып табылады:

бактери€

вирустар

клебсиеллар

микоплазмалар

қарапайымдылар

***

Ј ћына залалданған организмнен ќмды геморраги€лық қызба бөл≥нед≥:

ауамен

фекальмен

зәрмен

қансорғыг жәнд≥ктерд≥ң шағуымен

жаралы бөл≥нд≥лерден

***

Ј ќмды геморраги€лық қызба кез≥нде кәс≥би қау≥п тобына жататындар:

мектепке дей≥нг≥ балалар мекемелер≥

құрылыс жұмысшылары

тағам өнд≥р≥с қызметкерлер≥

қарапайым аңшылар

мед. қызметкерлер

***

Ј  ең лентец даму цикл≥н≥ң ерекшел≥г≥:

аралық иес≥-құс

аралық иес≥-балық

соңғы иес≥-адам

қосымша иес≥-ша€н

қосымша иес≥ болмайды

***

Ј  өрсет≥лген нег≥з≥ әд≥стерд≥ң ≥ш≥ндег≥ описторхоздың диагностикасы болып табылады:

клиникалық тексеру

нәж≥сте описторхоз жұмыртқаларының табылуы

қанның биохими€лық анализ≥

қанның жалпы анализ≥

анал аралық жиындықтардан соскоб әд≥с≥

***

Ј адамның дифиллобатриозбен залалдануына осыны қолданғанба болады:

құс ет≥

су

жуылмаған көкөн≥с

шошқа ет≥

шик≥ балық

***

Ј ƒифиллоботриозы бар науқасты анықтаған жағдайда жүрг≥з≥лет≥н медициналық шаралар:

анықталған науқастарда дегилментаци€ жасау және белсенд≥ анықтау

санитарлы-ағарту жұмыстары

жанасқан адамдарға иммунопрофилактика жүрг≥зу

ашық су қоймаларын нәж≥спен бүл≥ну≥н қорғау

әлс≥з тұздалған және шик≥ балықтарды терми€лық өңдеу

***

Ј јдамның тениархозбен залалдану жүред≥:

финнозды ет қолданғанда

қан сорушы жәнд≥ктер арқылы

суды қолданған жағдайда

науқаспен жанасқанда

балықты қолданғанда

***

“ениаринхоз кез≥нде кәс≥би қау≥п тобы болып есептелед≥:

қойшылар

аңшылар

көкөн≥с сақтау қызметкерлер≥

медициналық қызметкерлер

жануарлар фермасының жұмысшылары

***

Ј Ёхинококктық биологи€лық ерекшел≥г≥н көрсет≥ң≥≥з:

қозғалмалы бөлшектер

қозғалмайтын бөлшектер

б≥р камералы- құрт дәрнәс≥л≥ кистасы

 

көп камералы- құрт дәрнәс≥л≥ кистасы

топырақта дамитын жұмыртқалар

***

Ј Ёхинококк кез≥нде соңғы иес≥:

иттер

құстар

≥р≥ қара

кем≥рг≥штер

шошқалар

***

Ј јскаридоз жататын гелминт тобын анықтаңыз:

геогельминтоз

биогельминтоз

контагиознды гельминтозттер

трематодоздар

нематодоздар

***

Ј “рихоцефалездың қоздырғышы:

карликт≥ цепень

мысық двуусткасы

кең лентец

острицалар

власоглав

***

Ј ѕастереллез қоздырғышы корсет≥лген микроорганизмдерд≥ң қай тобына жатады:

вирустарға

бактери€ларға

боррелли€мларға

қарапайымдыларға

коринебактери€ларға

***

Ј ѕастереллез кез≥нде инфекци€ көз≥:

ауру адам

жұқтырушы

ауру жануар

құстар

жәнд≥ктер

***

Ј Ћистериоз кез≥нде қау≥п тобы:

ұйыдастырылған балалар

ұйымдастьырылмаған балалар

жоғары жастағы балалар

ересектер

жүкт≥ әйелдер

***

Ј Ћептоспироз ошағында жүрг≥з≥лет≥н эпидеми€ға қарсы шараларды көрсет≥ң≥ң

иммунопрофилактика

дератизаци€

жанасқан тұлғаларды анықтау

дезинсекци€

жедел профилактика

***

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2016 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1372 - | 1283 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.067 с.