Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќнкологи€дан ∆“ƒ мамандығы бойынша интерндерге арналған тест сұрақтары 5 страница
/

қан талдауы, биохими€лық талдаулар

/

рентгеноскопи€

!

Ѕауыр қатерл≥ ≥с≥г≥ кез≥нде қызулау, қалтырау:

/

науқастардың көп бөл≥г≥нде кездесед≥, ұзақ сақталады

/

кездеспейд≥

/

өте сирек кездесед≥

/

ағып терлеумен б≥рге болады

/

сирек, көб≥не түнг≥ уақытта болады

!

Ұйқы без≥... өнд≥ред≥.

/

трипсин, липаза, амилаза

/

пепсин

/

песиноген, муцин

/

өт, билирубин

/

тұз қышқылын, фибриноген

!

Ұйқы без≥ қатерл≥ ≥с≥г≥ кез≥нде сарғаюдың пайда болуы... белг≥с≥.

/

≥с≥кт≥ң ұйқы без≥н≥ң басында орналасуының /

/

≥с≥кт≥ң асқынып кету≥н≥ң

/

гепатит қосылуының

/

асқорыту бұзылысының

/

уланудың

!

Ұйқы без≥ басының қатерл≥ ≥с≥г≥ кез≥нде қанның биохими€лық талдауында... байқалады.

/

тура билирубинн≥ң аса жоғарылауы

/

билирубинн≥ң б≥ркелк≥ жоғарылауы

/

лактатдегидрогенезаның аса жоғарылауы

/

јЋ“, ј—“ тез жоғарылауы

/

холестеринн≥ң азаюы

!

 реаторе€... кез≥нде кездесед≥.

/

ұйқы без≥ қатерл≥ ≥с≥г≥

/

асқазан қатерл≥ ≥с≥г≥

/

тоқ ≥шек қатерл≥ ≥с≥г≥

/

т≥к ≥шек қатерл≥ ≥с≥г≥

/

бауыр қатерл≥ ≥с≥г≥

!

∆≥ң≥шке ≥шекте... жи≥рек кездесед≥.

/

лимфоретикулосаркомалар

/

миосаркомалар

/

ангиосаркомалар

/

хондросаркомалар

/

эндотелиалды саркомалар

!

... тоқ ≥шек қатерл≥ ≥с≥г≥н≥ң ≥с≥к алды ауруы.

/

аденоматозды полип, таралған полипоз

/

қарапайым колиттер

/

гиперпластикалық колиттер

/

 рон ауруы

/

созылмалы колит

!

“оқ ≥шек қатерл≥ ≥с≥г≥... жи≥ асқынады.

/

≥шек өт≥мс≥зд≥г≥мен

/

сарғаюмен

/

энтероколитпен

/

асқазан жарасымен

/

ұлтабар жарасымен

!

“оқ ≥шек қатерл≥ ≥с≥г≥н емдеуде... препараттар жи≥ қолданылады.

/

5-фторурацил, кампто

/

тио-тэф

/

сарколизин

/

винкристин, винбластин

/

адриамицин, адрим

!

≈мхана жағдайында т≥к ≥шект≥ тексеруд≥ң ең қолайлы әд≥с≥ - бұл:

/

саусақпен тексеру

/

”ƒ«

/

рентгенографи€

/

сканерлеу

/

фиброколоноскопи€

!

≈гер мойын лимфа түй≥ндер≥, бауыр, көк бауыр зақымданса, бұл лимфогранулематоздың... сатысы.

/

төрт≥нш≥

/

ек≥нш≥

/

үш≥нш≥

/

бастапқы

/

висцералды

!

Ѕалаларда лимфогранулематоз кез≥нде иммунитет:

/

төмендейд≥

/

жоғарылайды

/

өзгермейд≥

/

өзгер≥с≥ анықталмаған

/

қызылшаға қарсы төмендейд≥

!

Ћимфогранулематоз кез≥нде зақымданған аймақты сәулелеуд≥ң жалпы дозасы:

/

45-50 √р

/

30-40 √р

/

10-30 √р

/

50-80 √р

/

60-90 √р

!

∆үйке жүйес≥н≥ң ≥с≥г≥не күд≥к туындағанда м≥ндетт≥ түрде... жүрг≥зу қажет.

/

жұлын, сүйек кем≥г≥н≥ң пункци€сы

/

қанның жалпы талдауын

/

мидың сканерлеу≥н

/

бас сүйект≥ң рентгенографи€сын

/

”ƒ«

!

Ѕалалардың бас тер≥с≥нде пайда болған... облигатты қатерл≥ ≥с≥к алды ауруы саналады.

/

пигментт≥ ксеродерма

/

пигментт≥ қал

/

гемангиома

/

лимфангиома

/

папиллома

!

–етинобластоманың I-II сатысында... қолданылады.

/

көзд≥ң энуклеаци€сы

/

сәуле терапи€сы

/

химиотерапи€

/

симптоматикалық ем

/

гормонотерапи€

!

Ѕалалар арасында көк≥рек аралық... жи≥ кездесед≥.

/

нейрогенд≥ ≥с≥ктер, тимома

/

саркома

/

қатерл≥ ≥с≥ктер (рак)

/

тератома

/

хондрома

!

Ќефробластома -... ≥с≥г≥.

/

бүйрек ≥с≥г≥

/

дәнекер ұлпа

/

шем≥ршек ұлпа

/

сүйект≥ ұлпалар

/

аралас ұлпалар

!

“ератома - бұл:

/

құрамында әр түрл≥ элементтер кездесет≥н киста

/

тер≥ туындыларынан дамитын қатерс≥з ≥с≥к

/

дәнекер ұлпадан дамитын қатерс≥з ≥с≥к

/

аралас ұлпадан дамитын ≥с≥к

/

құрамында қан элементтер≥ бар киста

!

Ѕалалар арасында ≥шастар сырты кең≥ст≥г≥нде... жи≥ кездесед≥.

/

нефробластома, нейробластома

/

бүйрек үст≥ без≥ ≥с≥ктер≥

/

несеп ағар ≥с≥ктер≥

/

лимфа түй≥ндер≥ ≥с≥ктер≥

/

қан тамырлары ≥с≥ктер≥

!

јсқазан қатерл≥ ≥с≥ктер≥ арасында... гистологи€лық түр≥ жи≥ кездесед≥.

/

аденокарцинома

/

дәнекер ұлпалы

/

лимфоидты

/

жалпақ жасушалы

/

безд≥

!

Өңешт≥ң ең жи≥ кездесет≥н қатерл≥ ≥с≥к алды ауруы Ц бұл:

/

ахалази€

/

дамудың ауытқулары

/

дивертикул

/

созылмалы эзофагит

/

жедел эзофагит

!

Ѕауырда... қатерл≥ ≥с≥ктер жи≥ кездесед≥.

/

ек≥нш≥ ретт≥к

/

алғашқы

/

саркома

/

гамартома

/

липома

!

Ёндобронхиалды қатерл≥ ≥с≥к... өсед≥.

/

бронх қуысына қарай

/

өкпе ұлпасын кеулей

/

бронхыны қоршап

/

плевра қуысына қарай

/

бөл≥к аралық саңылауға қарай

!

—үт без≥н м≥ндетт≥ түрде әйелд≥... пальпаци€лайды.

/

тұрғызып қойып және жатқызып

/

жатқызып

/

тұрғызып қойып

/

жартылай отырғызып

/

 өлбеу

!

–ентген сурет≥ндег≥ дөңгелек п≥ш≥нд≥, әркелк≥ құрылымды, шеттер≥ тег≥с емес және анық емес дақ... тән көр≥н≥с.

/

өкпен≥ң шеткер≥ қатерл≥ ≥с≥г≥не

/

өкпен≥ң орталық қатерл≥ ≥с≥г≥не

/

өкпен≥ң бөл≥кт≥к қатерл≥ ≥с≥г≥не

/

өкпен≥ң қатерс≥з ≥с≥г≥не

/

пневмони€ға

!

јльфа-фетопротеинге тексеруд≥ң оң нәтижес≥... тән.

/

бауырдың алғашқы қатерл≥ ≥с≥кке

/

бауырға таралған қатерл≥ ≥с≥кке

/

бауырдың қатерс≥з ≥с≥г≥не

/

гепатитке

/

циррозға

!

Ұйқы без≥ қатерл≥ ≥с≥г≥ кез≥ндег≥ сарғаю салдарынан нәж≥ст≥ң түс≥:

/

ағарады

/

қара-қоңырланады

/

әдеттег≥дей

/

сарға€ды

/

ашық қызыл

!

Ұйқы без≥ аймағының қатерл≥ ≥с≥г≥н≥ң нег≥зг≥ клиникалық белг≥с≥ Ц бұл:

/

механикалық сарғаю

/

дене қызулауы

/

жүдеул≥к

/

бел ауыруы

/

әлс≥зд≥к

!

∆атыр мойны қатерл≥ ≥с≥г≥ гистологи€лық құрылысы бойынша көб≥несе...

/

жалпақ жасушалы

/

солидт≥

/

фиброзды

/

безд≥

/

өткел≥ жасушалы

!

Өкпе қатерл≥ ≥с≥г≥ кез≥нде дауыстың өзгеру≥ ≥с≥к үрд≥с≥н≥ң... таралуының белг≥с≥.

/

оралма жүйкеге

/

көмей қабырғасына

/

көк ет жүйкес≥не

/

дыбыс жалғамаларына

/

симпатикалық жүйкеге

!

√орнер синдромы... қатерл≥ ≥с≥г≥не тән белг≥.

/

өкпе ұшының

/

көк≥рек аралықтың

/

оң өкпен≥ң жоғарғы бөл≥г≥н≥ң

/

өңеш

/

медиастиналды өкпе

!

“рахеоэзофагеалд≥ жыланкөзд≥ анықтау үш≥н... тексеру қолданылады.

/

сұйық барий ер≥т≥нд≥с≥н ≥шкеннен кей≥нг≥ рентгенологи€лық және бронхоскопи€лық

/

сұйық барий ер≥т≥нд≥с≥н ≥шкеннен кей≥нг≥ рентгенологи€лық

/

өңешт≥ң тыныс алу кез≥ндег≥ полирентгенографи€лық

/

бронхоскопи€лық

/

қою барий ер≥т≥нд≥с≥н ≥шкеннен кей≥нг≥ рентгенологи€лық

!

јсқазанның түб≥ мен күмбез≥ ≥с≥кпен зақымданған кезде б≥р≥нш≥ кезекте оның... қызмет≥ бұзылады.

/

қан жасау

/

резервуарлық

/

секреторлық

/

бактерицидт≥к

/

моторлы-эвакуаторлық

!

јсқазанның пилороантралд≥ бөл≥г≥ ≥с≥кпен зақымданған кезде б≥р≥нш≥ кезекте оның... қызмет≥ бұзылады.

/

моторлы-эвакуаторлық

/

резервуарлық

/

секреторлық

/

бактерицидт≥к

/

қан жасау

!

јсқазанның дене бөл≥г≥ ≥с≥кпен зақымданған кезде б≥р≥нш≥ кезекте оның... қызмет≥ бұзылады.

/

резервуарлық

/

моторлы-эвакуаторлық

/

секреторлық

/

бактерицидт≥к

/

қан жасау

!

јсқазанның... бөл≥г≥ ≥с≥кпен зақымданған кезде одан қан кету≥ жи≥рек орын алады.

/

түб≥, денес≥, и≥ндер≥

/

кардиалд≥

/

шыға бер≥с

/

үлкен и≥н≥

/

к≥ш≥ и≥н≥

!

ќстеогенд≥ саркомаға тән рентгенологи€лық белг≥ - бұл:

/

Ђкүнқағарї белг≥с≥, ине тәр≥зд≥ периостит

/

теңб≥л остеопороз (остеомиелит кез≥ндег≥дей)

/

сужение костного канала

/

пи€з тәр≥зд≥ сурет≥ бар периостальд≥ реакци€

/

түт≥кт≥ сүйектерд≥ң диафизарлық бөл≥г≥н≥ң зақымдануы

!

—үт без≥ ұлпасының атрофи€сы оның... түр≥не тән.

/

сауыт тәр≥зд≥

/

түй≥нд≥

/

≥с≥нул≥-инфильтративт≥

/

мастит тәр≥зд≥

/

барлық

!

јналық безд≥ң қатерл≥ ≥с≥г≥ анықталған жағдайда қосымша... жасау көрсет≥лген.

/

жатырдаң қосалқыларымен б≥рге қынап үст≥л≥к ампутаци€сын

/

үлкен шарбының резекци€сын

/

химиотерапи€ курсын

/

гормон терапи€сын

/

өм≥р бойы диспансерл≥к бақылау

!

’ориокарциноманы мезг≥л≥нен кеш анықтаудың нег≥зг≥ себептер≥н≥ң б≥р≥ Ц бұл... мән бермеу.

/

жатырдан алынған қырындыны гистологи€лық жолмен тексеруге

/

иммунологи€лық тексеруге

/

радиоиммунологи€лық тексеруге

/

биологи€лық тексеруге/

/

аспиратты цитологи€лық зерттеуге

!

ёинг ≥с≥г≥... жи≥ дамиды.

/

сүйек өзег≥нде

/

түт≥кт≥ сүйектерд≥ң эпифиз≥нде

/

түт≥кт≥ сүйектерд≥ң метафиз≥нде

/

үлкен түт≥кт≥ сүйектерд≥ң диафиз≥нде

/

майда түт≥кт≥ сүйектерде

!

... ёинг саркомасына тән рентгенологи€лық белг≥.

/

сүйек өзег≥н≥ң кеңею≥

/

сүйект≥ң ≥с≥ну≥, құрылымы өзгеру≥, периосталды жамалулардың болмау

/

 одмен күнқағары

/

сүйект≥ спикулалар

/

сүйект≥ң жиектер≥ тег≥с емес ақаулары

!

Ѕауыр қатерл≥ ≥с≥кт≥ң I-II сатысында... радикальды операци€ саналады.

/

гемигепатэктоми€

/

бауырдың сына тәр≥зд≥ резекци€сы

/

бауырдың сегментарлық резекци€сы

/

≥с≥кт≥ сылып алып тастау

/

билиодигестивт≥ анастомоз қалыптастыру

!

—үйектерд≥ң қатерл≥ ≥с≥ктер≥ кез≥ндег≥ орган сақтаушы операци€ларға... жатқызылады.

/

трансплантатпен ауыстырылған сегментарлық резекци€

/

а€қ, қолдың ампутаци€сы

/

белдеу сүйектер≥н≥ң экзартикул€ци€сы

/

сүйект≥ң сына тәр≥зд≥ резекци€сы

/

сүйект≥ң қабық астынан резекци€сы

!

ј€қ-қолдардың қатерл≥ ≥с≥г≥ кез≥нде жасалатын ампутаци€ деңгей≥н таңдау... байланысты.

/

≥с≥кт≥ң орналасуына

/

≥с≥кт≥ң мөлшер≥не

/

≥с≥к үрд≥с≥не жұмсақ ұлпалар мен тамырлардың қатысына

/

алда тұрған протездеу мақсатына

/

науқастың жалпы жағдайына

!

Қатерл≥ ≥с≥кт≥ң паренхимасын... құрайды.

/

≥с≥к жасушалары

/

дәнекер ұлпасы

/

қан және лимфа тамырлары

/

строманың жүйкел≥к және жасушалық элементтер≥

/

май ұлпасы

!

’алықаралық TNM жүйес≥... ж≥ктеу үш≥н қолданылады.

/

қатерл≥ ≥с≥ктерд≥

/

рабдомиомаларды

/

≥с≥ктерд≥ң болжамы мен ем≥н

/

≥с≥к алды жағдайларын

/

қатерс≥з ≥с≥ктерд≥

!

Қатерл≥ ≥с≥ктерд≥ң ’алықаралық ж≥ктелу≥н≥ң нег≥зг≥ мақсаты - бұл:

/

клиникалық мәл≥меттер туралы б≥ртұтас көзқарас қалыптастыру

/

қатерл≥ ≥с≥ктерд≥ емдеу жолдарын унификаци€лау

/

клиникалық онкологи€ның даму жолдарын анықтауға ұмтылыс

/

науқасты емдеуге кетет≥н қаржылық шығындар мөлшер≥н есептеу

/

қатерл≥ ≥с≥ктерд≥ң алдын-алу шараларын қарастыру

!

TNM ж≥ктелу≥ндег≥ "“" символы... сипаттау үш≥н қабылданған.

/

алғашқы ≥с≥кт≥

/

аймақтық лимфа түй≥ндер≥н

/

алшақ мүшелерге метастаз беру≥н

/

≥с≥кт≥ң гистологи€лық құрылысын

/

аурудың болжамын

!

"ћ" символы... көрсету үш≥н қабылданған.

/

алшақ мүшелерде метастаз бар-жоғын

/

лимфа түй≥ндер≥нде метастаз бар-жоғын

/

пункци€ланған лимфа түй≥ндер≥н

/

операци€ кез≥нде алып тасталған лимфа түй≥ндер≥н

/

≥с≥кт≥ң қатерл≥л≥г≥н

!

Ќефробластоманың II сатысына байланысты үйлест≥р≥лген ем алған науқаста аурудың қайта өр≥стеу және метастаз беру белг≥лер≥ анықталмаған жағдайда... клиникалық топпен үй≥не шығарылады.

/

III

/

I

/

IIа

/

II

/

IV

!

TNM ж≥ктеу жүйес≥ндег≥ цифрлар... көрсетед≥.

/

≥с≥к үрд≥с≥н≥ң таралу дәрежес≥н

/

аурудың болжамын

/

аурудың немен а€қталатынын

/

алғашқы ≥с≥кт≥ң орналасуын

/

≥с≥к үрд≥с≥н≥ң сатысы

!

јсқазан эпители≥н≥ң дисплази€сын анықтау үш≥н... қолданылады.

/

цитологи€лық, гистологи€лық зерттеу

/

рентгенологи€лық зерттеу

/

”ƒ«

/

 омпьютерл≥к томографи€

/

эндоскопи€

!

јсқазан жарасының малигнизаци€ланғанын дәлелдеу үш≥н... қолданылады.

/

эндоскопи€ және биопси€

/

”ƒ« және  “

/

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 760 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1390 - | 1194 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.121 с.