Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ранспортн≥ витрати ≥ тарифи
–озрахунок за послуги, що надаютьс€ транспортними орган≥зац≥€ми, зд≥йснюютьс€ за допомогою транспортних тариф≥в.

“арифи включають:

Чплату, що ст€гуЇтьс€ за перевезенн€ вантаж≥в;

Чзбори за додатков≥ операц≥њ, пов'€зан≥ з перевезенн€м вантаж≥в;

Чправила обчисленн€ платн≥ та збор≥в.

“арифи €к економ≥чна категор≥€ Ї формою ц≥ни на продукц≥ю транспорту.

“ранспортн≥ тарифи мають забезпечувати:

Ч транспортному п≥дприЇмству Ч в≥дшкодуванн€ експлуа≠тац≥йних витрат та можлив≥сть отриманн€ прибутку;

Ч транспортним послугам - можлив≥сть покритт€ транспортних витрат.

¬иди зал≥зничних тариф≥в.

1. «агальн≥ тарифи: (визначають варт≥сть перевезенн€ основноњ маси товар≥в).

2. «ал≥зничн≥ тарифи: (встановлюютьс€ з в≥дхиленн€м в≥д загальних тариф≥в у вигл€д≥ спец≥альних надбавок та знижок):

Ч п≥двищен≥;

Ч занижен≥.

3. ѕ≥льгов≥ тарифи: (при перевезенн≥ вантаж≥в дл€ певних ц≥лей, а також вантаж≥в дл€ самих зал≥зниць).

4. ћ≥сцев≥ тарифи: (встановлюють начальники зал≥зниць, д≥ють у межах цих зал≥зниць).

ќсновн≥ фактори, що впливають на розм≥р плати при пе≠ревезенн≥ вантаж≥в зал≥зницею:

Ч вид в≥дправки (вантаж може бути в≥дправлено вагонною, контейнерною, малотоннажною вагою до 25 т, обс€гом до п≥в≠вагону та др≥бною в≥дправкою Ч до 10 т ≥ обс€гом до 1/3 м≥ст≠кост≥ вагона);

Ч швидк≥сть в≥дправки (висока, вантажна або пасажир≠ська);

Ч в≥дстань перевезенн€ (плата ст€гуЇтьс€ за в≥дстань за найкоротшим напр€мком (тарифна) Ч при перевезенн≥ ванта≠ж≥в вантажною або високою швидк≥стю; за д≥йсно пройдений шл€х Ч при пасажирськ≥й швидкост≥);

Ч тип вагона (ун≥версальний, спец≥ал≥зований, ≥зотерм≥ч≠ний);

Ч приналежн≥сть вагона чи контейнера (власн≥сть зал≥з≠ниц≥, вантажоотримувача, вантажов≥дправника);

Ч к≥льк≥сть вантажу, що перевозитьс€. ¬иди тариф≥в автомоб≥льного транспорту:

Ч в≥др€дн≥ тарифи;

Ч тарифи на умовах платних автотонно-годин;

Ч тарифи за погодинне користуванн€ вантажними автомо≠б≥л€ми;

Ч тарифи пок≥лометрового розрахунку;

Ч тарифи за перевезенн€ рухомого пот€гу;

Ч догов≥рн≥ тарифи.

‘актори, що впливають на розм≥р тарифноњ плати на автотранспорт≥:

Ч в≥дстань перевезенн€;

Ч вага вантажу;

Ч об'Їмна вага вантажу;

Ч вантажоп≥дйомн≥сть автомоб≥л€;

Ч загальний проб≥г;

Ч час використанн€ автомоб≥л€;

Ч тип автомоб≥л€;

Ч район, у €кому зд≥йснюЇтьс€ перевезенн€ та ≥н.

ќптим≥зац≥€ поставки товару. ≈коном≥€ сукупних витрат - зд≥йснюЇтьс€ шл€хом включенн€ оптимальних норм товароруху в оперативн≥ плани поставок та перевезень, у тому числ≥ й разових.

‘актори, що впливають на плануванн€ разових поставок:

≤ поки враховуютьс€ недостатньо

Ч вантажоп≥дйомн≥сть (детерм≥нована величина, €ка Ї ос≠новою дл€ формуванн€ норматив≥в разового в≥двантаженн€ продукц≥њ);

Ч можлив≥сть перевезенн€ контейнерами;

Ч перспективи розвитку м≥жм≥ських автоперевезень;

Ч використанн€ дек≥лькох автомоб≥л≥в; |

Ч використанн€ дек≥лькох вид≥в транспорту та ≥н.

Ч р≥зн≥ ситуац≥њ перевезенн€ вантаж≥в;

Ч ≥нтереси транспортувальник≥в;

Ч ≥нтереси вантажов≥дправник≥в та вантажоотримувач≥в;

Ч витрати на ус≥х стад≥€х перем≥щенн€ продукц≥њ.

¬ умовах ринкових в≥дносин набуваЇ актуальност≥ еконо≠м≥чне стимулюванн€ товароруху. —кладов≥ економ≥чного стимулюванн€ товароруху наведен≥ на рис. 3. –озгл€немо кожну з цих складових.

1. Ќормуванн€ транспортних витрат. Ќедол≥ки д≥ючоњ системи:

Ч була розповсюджена т≥льки на ту частину продукц≥њ, €ка реал≥зувалас€ за ц≥нами, що включали витрати на переве≠зенн€;

Ч не стимулювалас€ робота закуп≥вельно-торговельних та ≥нших комерц≥йно-посередницьких орган≥зац≥й;

Ч ор≥Їнтац≥€ на перевезенн€ одним видом транспорту.

Ќормативи транспортних витрат Ч витрати на перевезенн€

одиниц≥ продукц≥њ, що регул€рно коригуютьс€ та рекомендо≠ван≥ дл€ використанн€ закуп≥вельно-торговельними та комер≠ц≥йно-посередницькими орган≥зац≥€ми. Ќормативи повинн≥:

Ч стимулювати зниженн€ транспортних витрат;

Ч бути максимально диференц≥йован≥ продуктовими та ре≠г≥ональними ознаками (на в≥дм≥ну в≥д середн≥х ц≥н);

Ч в≥дображати в≥дм≥нност≥ у витратах на перевезенн€ (за≠лежно в≥д вантажопоток≥в ≥ транспортних операц≥й).

ѕор€док розрахунк≥в за поставку продукц≥њ при використанн≥ норматив≥в наведено на рис. 4.–ис.. 3. —кладов≥ економ≥чного стимулюванн€ товароруху

 

 

 

 

       
 
ƒодатн≥ р≥зниц≥ м≥ж нормативними витратами та величиною фактичних витрат перераховують комерц≥йно-посередницьким орган≥зац≥€м  
 
¬≥д'Їмн≥ р≥зниц≥ - викликають зб≥льшенн€ соб≥вартост≥ та не пов'€зан≥ з додатковими вимогами з боку споживач≥в, компенсуютьс€ шл€хом в≥драхуванн€ комерц≥йно-посередницькими орган≥зац≥€ми частини прибутку, €кий отримано за рахунок зменшенн€ витрат  
 

 

 


–ис..4. ѕор€док розрахунк≥в за поставку продукц≥њ при використанн≥ норматив≥в2. ¬заЇмод≥€ комерц≥йних служб ≥з транспортними орган≥зац≥€м дос€гаЇтьс€ шл€хом забезпеченн€ сп≥льноњ зац≥кавленост≥ у п≥двищенн≥ ефективност≥ товароруху у взаЇмозв'€зку з галузевими економ≥чними ≥нтересами.

2. ѕ≥двищенн€ €кост≥ транспортного обслуговуванн€. ¬их≥дн≥ передумови п≥двищенн€ €кост≥ транспортного обслуговуванн€:

Ч зац≥кавлен≥сть транспортних орган≥зац≥й;

Ч економ≥чн≥ гарант≥њ транспортних орган≥зац≥й комерц≥й≠но-посередницьким орган≥зац≥€м та вантажов≥дправникам, узгодженн€ з ними план≥в перевезень.

—пособи економ≥чного впливу на транспортн≥ орган≥зац≥њ:

–ис. 5. —истема ф≥нансових заход≥в рац≥онал≥зац≥њ процес≥в товароруху

 

Ч в≥дпов≥дальн≥сть за зменшенн€ в≥дстан≥ перевезенн€;

Ч в≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне задоволенн€ потреб у пере≠везенн€х.

« метою забезпеченн€ дотриманн€ транспортними орган≥за≠ц≥€ми зазначених вид≥в в≥дпов≥дальност≥ на державному р≥вн≥ застосовуЇтьс€ система ф≥нансових заход≥в (рис. 5).

” випадку недотриманн€ в≥дпов≥дальност≥ держава застосовуЇ ф≥нансов≥ санкц≥њ у вигл€д≥:

Ч сплати транспортними п≥дприЇмствами додаткових по≠датк≥в з прибутку, отриманого по тарифах за нерац≥ональн≥ перевезенн€;

Ч в≥драхуванн€ в бюджет ус≥Їњ чи б≥льшоњ частини ф≥нансо≠воњ виручки за нерац≥ональн≥ перевезенн€.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 609 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1462 - | 1141 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.