Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

Щоденника студента-практикантаПРАКТИКА

програма та методичні рекомендації

для студентів напряму підготовки

6.030103 Практична психологія

 

 

 

 

Бердянськ, 2014 рік


ЗМІСТ

 

 

Мета і завдання практики
Організація проведення практики
Зміст практики
Вимоги до звіту про практику
Підведення підсумків практики
Література
Додатки

1. Мета і завдання практики

Виробнича діагностико-психокорекційна практика відповідно навчального плану проводиться усьомому навчальному семестрі з відривом від навчання протягом 8 тижнів.

 

Шифр та назва галузі знань Напрям підготовки Загальна характеристика навчальної дисципліни
Соціально політичні науки 6.030103 Практична психологія Семестр VІІ
Кількість кредитів ECTS 4,5
Змістовних модулів
Загальна кількість годин
Вид контролю Захист звітної документації, виступ на конференції

 

Мета – сформувати у студентів систему необхідних психолого-педагогічних умінь й навичок здійснювати емпіричні дослідження з визначення особливостей психологічного розвитку дітей різного вікового періоду; удосконалити професійні вміння та навички на основі ознайомлення з практичною діяльністю психолога та її осмислення; стимулювати у студентів потребу в систематичному набутті теоретичних знань та практичних навичок у галузі психології.

Завдання практики:

· Безпосередня участь у вирішенні основних психологічних проблем у конкретній сфері практичної психології;

· Набуття практичного досвіду з використання різних форм, методів роботи практичного психолога, відповідно до бази практики;

· Участь у діяльності практичного психолога бази практики: науково-дослідницький, діагностичній та просвітницькій;

· Дотримання етичних принципів діяльності практичного психолога у процесі проходження практики;

· Формування у студентів професійних якостей майбутнього психолога, у т.ч. здатності до аналізу ситуації, виділення актуальної проблеми, яка потребує першочергового вирішення, здатності до установлення комунікативного контакту та ведення нормативної документації;

· Формування умінь співвідносити наукові знання з практичною діяльністю психолога, відповідно до бази практики;

· Формування уміння застосовувати набуті знання для здійснення науково-дослідної роботи, розвиток дослідницьких вмінь та навичок, сприяння розвитку наукового потенціалу студента.

Даний вид практики виконує декілька функцій: діагностико-корекційну, адаптаційну, розвивальну.

Інтегральні завдання до знань та умінь студентів:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

· Нормативні документи психологічної служби в школі.

· Обов'язки та зміст роботи шкільного психолога.

· Особливості планування роботи й звітну документацію діяльність шкільного психолога.

· Методичні інструктивні матеріали, що регламентують роботу шкільного психолога.

· Зміст, методи й технологію психологічної освіти педагогічного колективу, учнів різних вікових груп, батьків.

· Зміст, методи й технологію психопрофілактичної, консультативної, психодіагностичної, психокорекційної діяльності шкільного психолога.

· Особливості роботи шкільного психолога з учнями різних вікових груп.

· Особливості роботи шкільного психолога з учнями «групи ризику».

уміти:

Конструктивні вміння:

· Проводити психологічні спостереження за діяльністю та поведінкою учнів на уроці.

· Проводити діагностичну та корекційну роботу із учнями різного віку.

· Вести щоденник практики.

· Накопичувати методичні матеріали психологічних досліджень і організації шкільної психологічної служби, видів планування й звіту в діяльності шкільного психолога, методичну психологічну літературу, методи й методики психолого-педагогічної діагностики та інше.

· Спостерігати, аналізувати і планувати навчально-виховний процес.

· Визначати конкретні навчально-виховні завдання з урахуванням вікових психолого-фізіологічних та індивідуальних особливостей учнів і соціально-психологічних особливостей колективу.

Комунікативні вміння:

· Будувати ділові та особисті стосунки з усіма особами, що приймають участь у навчанні та вихованні учнів.

· Використовувати різноманітні форми і методи педагогічного спілкування з учнями, батьками, колегами у різних життєвих ситуаціях.

· Розвивати почуття розуміння і співпереживання учням, батькам, колегам.

· Вміти будувати гуманні стосунки з дітьми.

· Вміти висловлювати і обґрунтовувати свою позицію.

· Вміти мотивувати поведінку і діяльність.

· Володіти емоціями і почуттями.

· Вміти будувати міжособистісні відносини у різних групах.

· Вміти охарактеризувати сутність культури, її місце і роль в житті людини і суспільства.

Організаторські уміння:

· Організувати і проводити позаурочні виховні заходи.

· Сприяти згуртованості шкільного колективу.

· Організувати індивідуальну роботу з учнями, групою, колективом у цілому.

Дослідницькі вміння:

· Вивчати особистість і колектив з метою діагностики і проектування їх розвитку.

· Вивчати психологічні особливості навчально-виховної діяльності (облік вікових і індивідуальних особливостей учнів, особливостей пізнавальної діяльності учнів; дослідження мотивації навчання учнів, особливостей спілкування у класному колективі).

· Збирати матеріали по темі курсової або кваліфікаційної роботи, накопичувати емпіричний матеріал.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Проведення виробничої діагностико повинно забезпечити подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, що отримані в університеті, для всебічного застосування їх у процесі практичної, наукової, дослідницької, педагогічної діяльності в закладах освіти та в організаціях, де необхідні фахівці з психології. Особливістю виробничих психологічних практик є те, що студенти вводяться в коло реальних проблем професійної праці практичного психолога, знайомляться з реальним змістом і обсягом його роботи, включаються до всіх основних видів його діяльності.

Таким чином, діяльність студента під час практики за змістом і обсягом адекватна діяльності психолога-професіонала. Саме в цей період реалізуються теоретичні знання із спеціальності. Для ефективного проведення психокорекційної роботи необхідно досконало володіти спеціальними знаннями з фаху; мобілізувати і застосовувати знання про суть процесів діагностики і корекції, принципів роботи психолога з учнями, здобутих під час вивчення різних розділів психології, Крім того, необхідно використовувати знання з фізіології (про основні принципи будови, закономірності і фізіологічні особливості функціонування організму дітей різних вікових груп; про вищу нервову діяльність у конкретних умовах життя).Практика дає можливість перевірити ступінь готовності практиканта до самостійної діяльності у якості практичного психолога, оцінити свої здібності, професійні якості з точки зору відповідності їх вимогам до психолога. Тому в цей період надзвичайно інтенсифікується професійна самоосвіта і самовиховання майбутніх психологів.

Відповідальність за організацію практики і контроль покладається на кафедру психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, відділу практики БДПУ.

Перед початком практики зі студентами проводиться настановча конференція, на якій керівник практики називає бази (місце проходження) практики та методистів, стосовно наказу; розкриває завдання та зміст практики, вимоги до звітної документації.

Базами даного виду практики є загальноосвітні навчальні заклади різних типів, які мають необхідну і достатню навчально-методичну і матеріальну базу та кваліфіковані педагогічні кадри.

Керівники практики від університету:

· Контролюють підготовленість баз практики перед її початком.

· Забезпечують проведення всіх організаційних заходів на початку практики (інструктаж з техніки безпеки, порядок проведення, надання студентам необхідних документів – направлення, програми, завдання, методичні рекомендації тощо).

· Доводять до відома студентів інформацію щодо системи звітності з практики.

· Контролюють виконання студентами програми практики.

· Приймають звітну документацію з практики та оцінюють її.

· Подають письмовий звіт про проведення психолого-педагогічної практики із закріпленою групою студентів; у звіті керівника практики від кафедр (педагогіки і психології)систематизуються та узагальнюються результати практичної діяльності студентів; розробляються пропозиції щодо поліпшення практичної підготовки студентів до педагогічної діяльності.

Розподіл студентівна практику здійснює відділ практики БДПУ із урахуванням напряму навчання та самостійного вибору студентом бази практики.

Студенти зобов’язані:

· До початку практики одержати від керівників практики від університету консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, зокрема направлення на базу практики.

· Своєчасно прибути на базу практики.

· Своєчасно скласти індивідуальний план роботи.

· У повному обсязі виконувати всі завдання за програмою практики і вказівки її керівників.

· Вивчити та дотримуватися правил з охорони праці, техніки безпеки. санітарної гігієни.

· Виконувати правила внутрішнього трудового режиму загальноосвітнього навчального закладу, підкорятися розпорядженням директора ЗНЗ, заступників директора з навчальної та виховної роботи, інших осіб, які мають право інспектувати навчальний заклад.

· Нести відповідальність за виконану роботу.

· Своєчасно скласти звіт та залік з практики.

Керівники-консультантипрактики від бази практики:

· Організовують практику студентів за її програмою.

· Забезпечують майбутніх фахівців необхідними матеріалами.

· Надають відповідні консультації.

· Допомагають вирішувати організаційні питання практики за її програмою (відвідування та аналіз уроків, проведення занять, складання індивідуальних характеристик учнів, підготовка та оформлення звітної документації тощо).

Під час практики застосовуються різні форми та методи контролю за діяльністю студентів:

- систематичний контроль за відвідуванням та виконанням змісту практики з боку адміністрації бази практики;

- відвідування баз практики керівником та методистом ВНЗ;

- перевірка та надання вказівок щодо ведення щоденника практики;

- спостереження за роботою студента-практиканта, аналіз виконаних ним завдань.


3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Тематичний план практики

№ та теми ЗК, ЗМ Зміст завдань Всього годин
ЗК № І Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі
ЗМ №1 Умови проходження практики Завдання 1. Присутність на настановчій конференції. Отримання завдань діагностико-психокорекційної практики
Завдання 2. Добір методик щодо складання психологічної характеристики на учнівський колектив, вивчення психологічних особливостей учнів
ЗМ № 2 Організація діяльності студента Завдання 1. Ознайомлення студентів з базою практики, організацією роботи практичного психолога
Завдання 2. Ознайомлення з умовами й організацією праці шкільного психолога
Завдання 3. Розроблення індивідуального плану роботи
ЗК № ІІ Планування й організація роботи шкільного психолога
ЗМ № 3 Організація психологічної служби школи Завдання 1. Бесіда зі шкільним психологом. Етика професійної роботи шкільного психолога
Завдання 2. Аналіз та вивчення студентами матеріалів та документації психологічної служби школи (нормативно-правова, навчально-методична, довідково-інформаційна, обліково-статистична та документація для службового використання).
ЗМ № 4 Участь студентів у роботі шкільного психолога з різними віковими групами Завдання1. Відвідування занять шкільного психолога з молодшими школярами
Завдання 2. Відвідування занять психолога з учнями підліткового та раннього юнацького віку.
Завдання 3. Вивчення методів роботи шкільного психолога з дітьми «групи ризику».
ЗК № ІІІ Психодіагностика й психокорекція в діяльності шкільного психолога
ЗМ № 5-6 Специфіка психодіагностичної та психокорекційної роботи шкільного психолога Завдання 1. Бесіда з психологом
Завдання2. Аналіз та вивчення звітної документації шкільного психолога щодо результатів діагностичної роботи
Завдання 3. Участь у психодіагностичній діяльності психолога з учнями, вчителями, батьками.
ЗК № IV Проведення психологічного дослідження
ЗМ № 7 Вивчення психологічних особливостей учнів Завдання 1. Дослідити прояв у навчальному процесі індивідуальних та типологічних особливостей учнів
Завдання 2. Дослідити особливості учіння, пізнавальної активності та вихованості школяра
ЗМ № 8 Психологічне дослідження учнівського колективу Завдання 1. Написання психолого-педагогічної характеристики на учня.
Завдання 2. Дослідження психологічних особливостей учнівського колективу
Завдання 3. Написання психолого-педагогічної характеристики на учнівський колектив
ЗК № IV Звіт про проходження діагностико-психокорекційної практики
ЗМ № 9 Оформлення звітної документації Завдання 1. Підготовка та оформлення звітної документації за результатами практики
Завдання 2. Підготовка звіту до підсумкової конференції
РАЗОМ
         

І ТИЖДЕНЬ

ЗК № І.

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі

ЗМ №1. Умови проходження практики

Завдання 1. Відвідати настановчу конференцію, під час якої ознайомитися з базою та терміном проходження практики, її завданнями та змістом, вимогами до звітної документації.

З’ясувати права та обов’язки студента-практиканта під час проходження навчальної психолого-педагогічної практики.

Ознайомитися з правилами охорони праці.

Завдання 2. Добір методик щодо складання психологічної характеристики на учнівський колектив, вивчення психологічних особливостей учнів.

ІІ ТИЖДЕНЬ

ЗМ №2. Організація діяльності студента

Завдання 1. Ознайомлення студентів з базою практики, організацією роботи практичного психолога

Орієнтовний план для ознайомлення із ЗНЗ.

1. Тип навчального закладу: загальноосвітній навчальний заклад, гімназія, ліцей.

2. Матеріальна база:

· будинок: типовий, індивідуальний проект, пристосоване приміщення;

· пришкільна ділянка: дитячий майданчик, географічний майданчик, спортивно-фізкультурний блок, сад, дослідна ділянка, квітники, загальне озеленення тощо;

· шкільні кабінети;

· ТЗН, лінгафонні, дисплейні класи і кабінети інформатики;

· спортивний комплекс: зала, спортивні снаряди, тренажери, басейн, душ, роздягальні;

· кіно- та актова зала; зала ритміки і хореографії;

· бібліотека і читальна зала;

· майстерні для трудового навчання і творчої діяльності;

· медичні кабінети;

· їдальня.

3. Педагогічний колектив: кількісний і віковий склад, стаж, освіта.

4. Типовий статут середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

5. Річний план роботи загальноосвітнього закладу.

6. Традиції ЗНЗ та їх оцінка.

7. Інновації у діяльності колективу.

Результати записати у щоденник (Додаток 3).

Завдання 2. Ознайомлення з умовами й організацією праці шкільного психолога

· Обов'язки та зміст роботи шкільного психолога.

· Оформлення кабінету шкільного психолога, основна методична література.

Матеріали додаються до звіту практики

Завдання 3. Розроблення індивідуального плану роботи

Індивідуальний план роботи повинен відповідати:

· Завданнями практики.

· Завданням тижнів.

Індивідуальний план роботи повинен бути обговорений

· З психологом школи

· З керівником практики

Схему оформлення індивідуального плану дивись у Додатку 2.

ІІІ ТИЖДЕНЬ

ЗК № ІІ

Планування й організація роботи шкільного психолога

ЗМ № 3. Організація психологічної служби

Завдання 1. Бесіда зі шкільним психологом. Етика професійної роботи шкільного психолога. Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

Завдання 2. Аналіз та вивчення студентами матеріалів та документації психологічної служби школи.

· Нормативно-правова.

· Навчально-методична.

· Довідково-інформаційна.

· Обліково-статистична.

· Для службового використання.

Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

IV ТИЖДЕНЬ

ЗМ № 4. Участь студентів у роботі шкільного психолога з різними віковими групами

Завдання1. Відвідування занять шкільного психолога з молодшими школярами.

· Визначити особливості професійної роботи психолога з молодшими школярами.

· Визначити зміст і методи практичної роботи психолога.

· Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

Завдання 2.Відвідування занять психолога з учнями підліткового та раннього юнацького віку.

· Особливості професійної роботи психолога з підлітками та учнями раннього юнацького віку.

· Зміст і методи практичної роботи психолога з даними віковими групами.

· Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

 

Завдання 3. Вивчення методів роботи шкільного психолога з дітьми «групи ризику».

· Визначити наявність учнів «групи ризику» та ознайомитися з методами їх діагностики.

· Визначити зміст і методи практичної роботи психолога з даною групою.

· Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

 

V ТИЖДЕНЬ

ЗК № ІІІ

Психодіагностика й психокорекція в діяльності шкільного психолога

ЗМ № 5 -6. Специфіка психодіагностичної роботи шкільного психолога

Завдання 1. Бесіда з психологом:

· основний зміст, методи й технологія психодіагностичної роботи шкільного психолога;

· основний зміст, методи й технологія психокорекційної роботи шкільного психолога

· Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

Завдання 2. Аналіз та вивчення звітної документації шкільного психолога щодо результатів діагностичної роботи: протоколи, методи оформлення інтерпретації та опрацьованих даних дослідження.

Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

Завдання 3. Участь у психодіагностичній діяльності психолога з учнями, вчителями, батьками.

· Участь в обробці та оформленні результатів діагностичної роботи психолога.

· Аналіз методів та ефективності психодіагностичної роботи шкільного психолога.

· Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

VI ТИЖДЕНЬ

ЗК № IV

Проведення психологічного дослідження

ЗМ № 7. Вивчення психологічних особливостей учнів

Завдання 1. Дослідити прояв у навчальному процесі індивідуальних та типологічних особливостей учнів.

Завдання 2. Дослідити особливості учіння, пізнавальної активності та вихованості школяра.

· Проведення психологічних тестів: проективних, інтелектуальних, особистісних.

· Проведення психологічного спостереження, організованого на різних підставах, за різними процедурами, з використанням різних схем фіксації результатів

· Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

VIІ ТИЖДЕНЬ

ЗМ № 8. Психологічне дослідження учнівського колективу

Завдання 1.Написання психолого-педагогічної характеристики на учня.

Завдання 2. Дослідження психологічних особливостей учнівського колективу. Оволодіння методикою проведення соціометрії, референтометрію, психологічного експеримент.

Оформити результати виконання даного завдання у щоденнику практики.

Завдання 3. Написання психолого-педагогічної характеристики на учнівський колектив. Комплексна соціометрія для визначення особистісних переваг учнів у відношенні до своїх однокласників.

 

VIІІ ТИЖДЕНЬ

ЗМ № 9. Звіт про проходження діагностико-психокорекційної практики

Завдання 1. Підготовка та оформлення звітної документації за результатами практики.

· Оформити звітну документацію. Інформацію у щоденник (Додаток 3) можна записати від руки або надрукувати на комп’ютері. Всі проведені форми роботи мають бути оцінені шкільним психологом і підтверджені підписом.

· До початку звітної конференції студенти від кожної бази практики мають підготувати фотоколаж результатів її проходження.

Завдання 2. Підготовка звіту до підсумкової конференції.

Підготувати виступ до звітної конференції. Виступ має бути підготовлений у формі доповіді із застосуванням комп’ютерних презентацій. У доповіді кожен студент має висвітлити результати проходження практики, свої досягнення та труднощі з якими він стикався.


4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

До підсумкової конференції студент готує папку звітної документації (Додаток 1), яку регіструє у старшого лаборанта кафедри та надає керівнику практики (методисту) від ВНЗ. Документація з практики, визначена програмою практики, здається студентами-практикантами на перевірку упродовж п’яті днів після закінчення практики.

Перелік звітної документації

виробничої діагностико-психокорекційної практики

1. Щоденник практики з вказівкою видів роботи, що виконувалася студентом, власних спостережень, аналітичних роздумів, висновків (Додаток 3).

2. Індивідуальний план роботи практиканта-психолога (Додаток 2).

3. Результати виконання практичних завдань:

– характеристика шкільного колективу (Додаток 9);

– індивідуальна характеристика на учня, підтверджена протоколами проведення окремих методик (Додаток 8).

4. Індивідуальний план науково-дослідної роботи студента.

5. Характеристика студента-практиканта, видана шкільним закладом, підписана директором та психологом школи, засвідчена печаткою установи (Додаток 11).

6. Звіт про результати проходження практики (Додаток 4).

7. Фото або відеозвіт про результати проходження практики.


5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Підсумки проходження студентами-практикантами навчальної психолого-педагогічної практики проводяться на звітній конференція. На конференцію запрошуються: завідуючий відділом організації практик БДПУ, представники директорату (деканату), керівник та методисти від університету, студенти-практиканти.

Конференція проходить у формі співбесіди зі студентами-практикантами. Студенти, які проходили практику за місцем проживання можуть демонструвати виконання програми практики у відеозапису.

За результатами звітної конференції, студентам виставляється оцінка, яка заносяться в екзаменаційну відомість, проставляється в заліковій книжці і в журнал обліку успішності.

Студент, що не виконав програму практики, отримав незадовільну оцінку або незадовільний відгук від керівника бази практики, направляється на практику вдруге або відраховується з навчального закладу.

Система нарахування рейтингових балів

№ ЗК Види робіт Бали
ЗК № І Завдання 1. Присутність на настановчій конференції. Отримання завдань діагностико-психокорекційної практики
Завдання 2. Добір методик щодо складання психологічної характеристики на учнівський колектив, вивчення психологічних особливостей учнів
Завдання3. Ознайомлення студентів з базою практики, організацією роботи практичного психолога
Завдання 4. Ознайомлення з умовами й організацією праці шкільного психолога
Завдання 5. Розроблення індивідуального плану роботи
ЗК № ІІ Завдання 6. Бесіда зі шкільним психологом. Етика професійної роботи шкільного психолога
Завдання 7. Аналіз та вивчення студентами матеріалів та документації психологічної служби школи (нормативно-правова, навчально-методична, довідково-інформаційна, обліково-статистична та документація для службового використання)
Завдання 8. Відвідування занять шкільного психолога з молодшими школярами
Завдання 9. Відвідування занять психолога з учнями підліткового та раннього юнацького віку.
Завдання 10. Вивчення методів роботи шкільного психолога з дітьми «групи ризику».
ЗК № ІІІ Завдання 11. Бесіда з психологом
Завдання12. Аналіз та вивчення звітної документації шкільного психолога щодо результатів діагностичної роботи
Завдання 13. Участь у психодіагностичній діяльності психолога з учнями, вчителями, батьками.
ЗК № IV Завдання 14. Дослідити прояв у навчальному процесі індивідуальних та типологічних особливостей учнів
Завдання 15. Дослідити особливості учіння, пізнавальної активності та вихованості школяра
Завдання 16. Написання психолого-педагогічної характеристики на учня.
Завдання 17. Дослідження психологічних особливостей учнівського колективу
Завдання 18. Написання психолого-педагогічної характеристики на учнівський колектив
ЗК № IV Завдання 19. Підготовка та оформлення звітної документації за результатами практики
Завдання 20. Підготовка звіту до підсумкової конференції.
РАЗОМ

Шкала оцінювання

За національною шкалою Кількість балів
Прописом цифрою
Відмінно 90-100
Добре 65-89
Задовільно 50-64
Незадовільно 1-49

90-100 балів («відмінно») студент отримує в тому випадку коли повністю виконав програму практики, підготував звіт, який за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у виконанні, бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований. Виявив глибокі знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу, показав достатній рівень організаторських навичок, отримав позитивний відгук від керівника колективу та адміністрації навчального закладу, в якому проходив практику.

65-89 балів («добре») ставиться в тому випадку, коли студент повністю виконав програму практики, підготував звіт, який за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями у другорядному матеріалі, які студент сам виправляє. Студент продемонстрував достатній рівень теоретичних знань та практичних навичок з дисциплін психолого-педагогічного циклу, показав організаторські навички, отримав позитивний відгук від керівника колективу та адміністрації навчального закладу, в якому проходив практику.

50-64 балів («задовільно») ставиться в тому випадку, коли студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту із значними помилками, які студент виправляє з допомогою викладача. Студент показав середній рівень теоретичних знань, до завдань практики відносився безвідповідально, не проявляв творчої ініціативи, самостійності мислення, допускав методичні помилки під час самостійного проведення навчальної та виховної роботи з дітьми.

1-49 балів («незадовільно») ставиться в тому випадку, коли студент виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає вимогам програми практики, але має значні неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.

Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, за рішенням директорату інституту (деканату факультету) може бути поданий на відрахування з університету.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри, а матеріали звітів з практики зберігаються на кафедрі впродовж семестру.


ЛІТЕРАТУРА

1. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

2. Бітянова М. Р. Психолог у школі : зміст діяльності і технології / М. Р. Бітянова. – К.: Главник, 2007. – 160 с.

3. Большая психологическая энциклопедия. – М. : Эксмо, 2007. – 544 с.

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук. –СПб.: Питер, 2000. – 528 с.

5. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь : теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – К., 1997. – 112 с.

6. Вітенко І.С. Основи психології. Основи педагогіки / І.С Вітенко. – Чернівці, 2009. – 200 с.

7. Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І. Власова. – К.:Либідь, 2005. – 400 с.

8. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М. : Просвещение,1986. – 272 с.

9. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Akademia, 1997. – 496 с.

10. Габай Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. – М., 2003. – 272 с.

11. Гамезо М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М. : Просвещение,1986. – 272 с.

12. Гуревич П.С. Психология / П.С. Гуревич. – М. : Мир,1999. – 270 с.

13. Дубравська Д.М. Основи психології / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280 с.

14. Забродський М.М. Педагогічна психологія / М.М. Забродський. – К., 2000. – 280 с.

15. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А Зимняя. – М.,1999. – 332 с.

16. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Канн-Калик. – М., 1987. – 250 с.

17. Казанская В.Г. Педагогическая психология / В.Г. Казанская. – Спб. : Питер, 2003. – 350 с.

18. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія / В.П. Кутішенко. – К., 2005. – 128 с.

19. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник / Л. Ковальчук. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

20. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник / О. Ковальчук, С. Когут; [за заг. ред. Л. Ковальчук]. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 624 с.

21. Лещинская Е. А. Тренинг общения для учащихся. В помощь школьному психологу / Е. А. Лещинская. – К.,1994. – 46 с.

22. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы : справочник практического психолога / Ирина Германовна Малкина-Пых. – М. : ЭКСМО, 2004. – 896 с.

23. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. – М., 2002. – 250 с.

24. М’ясоїд П.А. Загальна психологія / П.А. М’ясоїд. – К. : Вищ.шк. – 2000. – 479 с.

25. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: учеб. для студ. педвузов / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 288 с.

26. Новые педагогические и информативные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. – М., 2001. – 420 с.

27. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат. – 1990. – 494 с.

28. Практическая психология в тестах или как научиться понищать себя и других. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – 400 с.

29. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

30. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие / Евгений Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 368 с.

31. Социальная психология : [учебное пособие для вузов] / сост. Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – Новосибирск, 2001. – 408 с.

32. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія / О.В. Скрипченко, Л.П. Василенко. – К. : Просвіта, 2001. – 320 с.

33. Савчин М.В. Вікова психологія / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с.

34. Словник-довідник психолога-консультанта / укл.: Н.В. Гаркавенко, Я.В. Чапрак, С.К. Шандрук, І.І. Солійчук / Наук. ред. В.Г. Панок. – Чернівці, «Рута», 2010. – 200 с.

35. Справочник психолога средней школы / Істратова О.Н., Єксакусто Т.В. – Ростов н/Д. : Фенікс, 2008. – 510 с.

36. Талызина Н.Г. Педагогическая психология / Н.Г. Талызина. – М., 2004. – 380 с.

37. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / В.М. Целуйко. – Екатеренбург : У-Фактория, 2007. – С. 264 – 344 с.

38. Філоненко М.М. Психологія спілкування / М.М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки звітної документації

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Кафедра психології

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

З_________________________________________________ПРАКТИКИ

_____________________________________________________________

(ПІБ студента)

Студента(ки)_________курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв спеціальності ___________________________________________

Місце проходження практики_______________________________________

__________________________________________________________________

Термін практики___________________________________________________

Оцінка____________________________________________________________

Керівник практики________________________________________________

М. Бердянськ, 20___


Додаток 2

Схема індивідуального плану студента-практиканта

Затверджую

________________

(підпис керівника)

«_____»____________20__ р.

Індивідуальний план роботи студента-практиканта

_________________________________________________________________

(ПІБ)

Зміст роботи Термін виконання Примітка
       

Студент-практикант__________________________________________П.І.Б.

(підпис)


Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки та структури

щоденника студента-практиканта

ЩОДЕННИК

_______________________________________________ ПРАКТИКИ

(вид практики)

Студента__________________________________________________________

(ПІБ)

__________курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Термін практики: з__________________по______________________20__ р.

Місце практики: __________________________________________________

__________________________________________________________________

Клас______________________________________________________________

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 4962 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.047 с.