Лекции.Орг


Поиск:
Знаки та цифри
§ Нельзя, чтобы между разделительными знаками, кроме тире, и словом был пробел.

§ Три точки перед словом нельзя отделять пробелом.

§ Тире между цифрами нельзя отделять пробелами: 20-30.

§ В прямой речи тире справа отделяется пробелом.

§ Дефис не должен отделяться пробелами.

§ Кавычки набираются тем же шрифтом, что и текст.

§ Знаки градусов, процентов, минут, секунд нельзя отделять пробелом от цифры: 6%. Сокращения, идущие за знаком градуса, отделяются пробелом: 20° С. Два знака номера или параграфа пишутся вместе: №№, §§.

§ Между цифрами, которые обозначают разные единицы - сотни и тысячи, тысячи и миллионы делается пробел: 4 655 210. Обозначение дроби нужно набирать без пробела: 3.456.

§ Знаки + и - не отбиваются пробелом от цифры: +10.

§ Дроби записываются без пробела: 4/7.

4.3.5 Нерозривний дефіс

Не можна розривати переносом такі скорочення зі вживанням дефісу як ун-т, ін-т, 2-е, 4-те і подібні. Справа в тому, що текстові редактори погано розуміють такі скорочення. Тому в таких випадках слід користуватися символом нерозривного дефісу.

У OpenOffice.org Writer, Microsoft Word та деяких текстових редакторах нерозривний дефіс ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl + Shift + - (Ctrl + Shift + Дефіс; Ctrl + Shift + «Мінус у верхньому цифровому ряді клавіатури»).

4.3.6 Дефіс, коротке та довге тире

Слід розрізняти такі знаки як дефіс, коротке та довге тире, які вводяться в різних випадках.

У Microsoft Word коротке тире ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl + «Сірий мінус» (Ctrl + «Мінус біля цифрової клавіатури клавіатури праворуч»).

У Microsoft Word довге тире ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Alt + Ctrl + «Сірий мінус» (Alt + Ctrl + «Мінус біля цифрової клавіатури клавіатури праворуч»).

5 Вимоги до здачі контрольної роботи на перевірку

5.1 Порядок здачі контрольної роботи на перевірку

1. Електронний документ контрольної роботи надіслати на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем до 24 березня 2014 року в установленому порядку (який описується у пункті 5.2 цих методичних рекомендацій).

2. Здати на перевірку роздруковану на папері контрольну роботу в установленому порядку.

5.2 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи на перевірку

1. Студент надсилає електронний документ контрольної роботи на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем: [email protected]. У темі листа необхідно зазначити англійськими літерами «aspi_izdn» (без лапок) та через пробіл українською прізвище та ім’я, щоб лист обминув спам-фільтр та був швидше оброблений, наприклад: «aspi_izdn Іваненко Роксолана» (без лапок).

2. Викладач оцінює отриманий електронний документ контрольної роботи.

3. У разі достатнього рівня виконання та оформлення контрольної роботи викладач надсилає студенту повідомлення «Підтвердження прийняття», яке має таку структуру:

 

Назва поля Зміст поля
Повідомлення Підтвердження прийняття
Зауваження [Виявлені недоліки, які впливають на оцінку]

 

Призначення повідомлення «Підтвердження прийняття»: повідомлення студента про те, що його робота прийнята, оскільки має достатній рівень виконання та оформлення.

4. У противному випадку, якщо контрольна робота має недостатній рівень виконання та оформлення, викладач надсилає студенту повідомлення «Відмова від прийняття», яке має таку структуру:

 

Назва поля Зміст поля
Повідомлення Відмова від прийняття
Причина відмови [Обґрунтування причини відмови]

 

Призначення повідомлення «Відмова від прийняття»: повідомлення студента про те, що його робота не може бути прийнята, оскільки має недостатній рівень виконання та оформлення, і потребує доопрацювання.

 

5. Якщо студент не отримав жодного повідомлення від викладача протягом трьох днів з моменту відправлення роботи, робота вважається не доставленою одержувачу — викладачу. В такому випадку студент повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронного документу контрольної роботи (можливо з іншої електронної адреси). Якщо надіслати електронний документ контрольної роботи не вдається, потрібно доставити електронний документ викладачу альтернативним шляхом (на носії CD, DVD або флешці).

6 Рекомендовані джерела інформації та література

6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література

1. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст]: Підручник / Наталя Миколаївна Кушнаренко, Валерія Костянтинівна Удалова. — 4‑те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. — ISBN 966-346-234‑5.

2. Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева; Под ред. Ю.Н. Столярова. — М.: ФАИР, 2007. — 400 с. — (Специальный издательский проект для библиотек). — ISBN 978-5-8183-1248‑4.

3. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст]: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Т. Г. Горбаченко. — 2‑ге вид., перероб. і доп. — К.: Університет «Україна», 2008. — 312 с. — ISBN 978-966-388-242‑0.

4. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст]: Навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К.: ДАКККіМ 2006. — 290 с. — ISBN 966-8683-39‑0.

5. Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных документов [Текст]: Практическое пособие / Д. И. Блюменау. — СПб.: Профессия, 2002. — 256 с. — (Специалист). — ISBN 5-93913-033‑X.

6. Голубцов С. Б. Средства менеджмента библиографической информации [Текст]: Учебно-методическое пособие / Станислав Брониславович Голубцов. — М.: ИВЭСЭП, 2009. — 84 с. — ISBN 978-5-7320-1101‑2.

7. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet [Текст] / Дмитрий Владимирович Ландэ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 272 с. — (Профессиональная работа). — ISBN 5-8459-0764‑0.

6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література

1. Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації [Текст]: Практ. посіб. / В. І. Лутовинова; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка; Академія педагогічних наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К.: Четверта хвиля, 2007. — 71 c. — (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек). — ISBN 978-966-529-152‑7.

2. Башмаков А. И. Интеллектуальные информационные технологии [Текст]: Учеб. пособие / Александр Игоревич Башмаков, Игорь Александрович Башмаков. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 304 с. — (Информатика в техническом университете). — ISBN 5-7038-2544‑Х.

3. Романенко В. Н. Сетевой информационный поиск [Текст]: Практическое пособие / Владимир Николаевич Романенко, Галина Васильевна Никитина; Российская академия естественных наук. Северо-Западное отделение образования и развития науки. — СПб.: «Профессия», 2005. — 288 с. — ISBN 5-93913-044‑5.

4. Морвиль П. Тотальная видимость [Текст] = Ambient Findability / Питер Морвиль; Пер. с англ. С. Иноземцева. — СПб.: Символ-Плюс, 2008. — 272 с. — ISBN 978-5-93286-123‑3.

5. Розенфельд Л. Информационная архитектура в Интернете [Текст] = Information Architecture for the World Wide Web / Луис Розенфельд, Питер Морвиль; Пер. с англ. — 3‑е изд. — СПб.: Символ-Плюс, 2010. — 608 с. — ISBN 978-5-93286-164-6. — ISBN 978-0-596-52734‑1.

6. Ландэ Д. В. Интернетика [Текст]: Навигация в сложных сетях: Модели и алгоритмы / Дмитрий Владимирович Ландэ, Андрей Александрович Снарский, Игорь Васильевич Безсуднов. — М.: Либроком, 2009. — 264 с. — ISBN 978-5-397-00497‑8.

7. Маннинг К. Введение в информационный поиск [Текст] / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-8459-1623-5. — ISBN 978-0-5218-6571‑5.

8. Introduction to Metadata [Text] / Tony Gill, Anne J. Gilliland, Maureen Whalen, Mary S. Woodley; edited by Murtha Baca. — 2nd ed. — Los Angeles: The Getty Research Institute, 2008. — 96 p. — ISBN 978-0-89236-896‑9.

9. International Standard Bibliographic Description. Preliminary Consolidated Edition [Text]: ISBD 2007 / ISBD Review Group. — IFLA; K. G. Saur, 2007. — 320 p.

10. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1–2003. — Введ. 2004.01.07. — М., 2004. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

11. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.80–2000. — Введ. 2001.07.01. — Минск, 2000. — 7 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

12. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ Р 7.0.5–2008. — Введ. 2009.01.01. — М., 2008. — 22 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

13. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации [Teкст]: ГОСТ 7.59–2003. — Введ. 2004.01.01. — Минск, 2003. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

14. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Teкст]: у 2 кн. / Пер. з англ. — К.: Кн. палата України, 2002. — Кн. 1. Таблиці. — 932 с. — Кн. 2. Алфавітно-предметний покажчик. — 812 с.

15. Универсальная десятичная классификация [Электронный ресурс]: [Таблицы официального российского эталона по состоянию на 2001 год] // Национальная библиотека республики Саха (Якутия): Веб-сайт. — Электрон. дан. — Якутск: Национальная библиотека республики Саха, 2009. — Режим доступа: World Wide Web. — URL: http://www.nlib.sakha.ru/cataloque/udk/index.shtml. — Загл. с экрана. — Описание на основе версии, датированной 2 февраля 2011.

16. Ландэ Д. В. Интернетика [Электронный ресурс]: Навигация в сложных сетях: Модели и алгоритмы / Дмитрий Владимирович Ландэ, Андрей Александрович Снарский, Игорь Васильевич Безсуднов // WebGround: Проект мониторинга Рунета. — Электрон. дан. — М.: Корпорация «Галактика», 2009. — Режим доступа: World Wide Web. — URL: http://webground.su/services.php?param=book&part=internetica_content.htm. — Загл. с экрана. — Описание на основе версии, датированной 25 марта 2011.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 376 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

1279 - | 1039 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.