Лекции.Орг


Поиск:
Розділ IV комісії референдуму
Стаття 42. Система комісій референдуму

1. Систему комісій референдуму, що здійснюють підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, становлять:

1) Центральна виборча комісія як центральна комісія референдуму;

2) окружні комісії референдуму;

3) дільничні комісії референдуму.

2. Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення референдуму здійснюються:

1) Центральною виборчою комісією - на всій території України та у закордонному окрузі референдуму;

2) окружною комісією референдуму - у межах територіального округу референдуму;

3) дільничною комісією референдуму - у межах дільниці референдуму.

3. Повноваження окружної комісії референдуму закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія.

Стаття 43. Статус комісій референдуму

1. Комісії референдуму є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення всеукраїнського референдуму та забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про референдум.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему комісій референдуму, які організовують підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних комісій референдуму, передбачених цим Законом.

3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних комісій референдуму.

4. Статус окружних та дільничних комісій референдуму визначається цим Законом.

5. Окружна комісія референдуму є юридичною особою. Окружна комісія референдуму є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних комісій референдуму в межах відповідного територіального округу референдуму.

6. Дільнична комісія референдуму не є юридичною особою. Дільнична комісія референдуму є суб'єктом відповідного процесу референдуму, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична комісія референдуму має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 44. Повноваження комісій всеукраїнського референдуму

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Окружна комісія референдуму:

1) забезпечує підготовку та проведення всеукраїнського референдуму у межах територіального округу;

2) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним комісіям референдуму;

4) утворює дільниці всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, повідомляє про це учасників всеукраїнського референдуму;

5) розподіляє кошти між дільничними комісіями референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;

6) контролює разом з дільничними комісіями референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;

7) заслуховує повідомлення дільничних комісій референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;

8) передає дільничним комісіям референдуму бюлетені для голосування та бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком бюлетенів для голосування в межах територіального округу;

9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та скриньок для бюлетенів та передає їх дільничним комісіям референдуму;

10) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та направляє його до Центральної виборчої комісії;

11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, і приймає по них рішення;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Повноваження окружної комісії референдуму закінчуються через п'ятнадцять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.

3. Дільнична комісія референдуму:

1) перевіряє точність списків учасників всеукраїнського референдуму;

2) забезпечує можливість ознайомлення громадян із списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;

3) завчасно вручає або надсилає громадянам України іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

4) забезпечує можливість ознайомлення громадян України з формулюванням питань, що виносяться на всеукраїнський референдум, а у разі проведення законодавчого чи конституційного референдуму також із текстом закону, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;

5) організовує голосування на дільниці та за місцем перебування учасників всеукраїнського референдуму, які не здатні пересуватися самостійно;

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування;

7) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;

8) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;

9) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці, складає протокол про підсумки голосування на дільниці та передає його та іншу документацію референдуму відповідній окружній комісії з всеукраїнського референдуму;

10) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, у тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Повноваження дільничної комісії референдуму закінчуються через десять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.

4. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України окружні, дільничні комісії референдуму не утворюються, їх повноваження виконують відповідні окружні, дільничні виборчі комісії. Порядок організації роботи окружної, дільничної виборчої комісії одночасно і як окружної, дільничної комісії референдуму визначає Центральна виборча комісія.

У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму. Порядок організації роботи дільничних комісій референдуму одночасно і як дільничних виборчих комісій визначає Центральна виборча комісія.

Стаття 45. Порядок утворення окружних комісій референдуму

1. Окружні комісії референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії з всеукраїнського референдуму.

Подання щодо кандидатур до складу окружної комісії референдуму вносяться не пізніше ніж за сорок два дні до дня всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, м.Києва та м.Севастополя.

2. У поданні зазначається наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі комісій з всеукраїнського референдуму чи виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.

3. Склад окружної комісії референдуму складається із п'ятнадцяти осіб.

4. Порядок проведення жеребкування, щодо призначення голови, заступника та секретаря окружної комісії референдуму визначається Центральною виборчою комісією.

5. Окружна комісія референдуму у п'ятиденний строк після її утворення публікує у місцевих засобах масової інформації з державною участю відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи, свій склад, а також зміни у них.

6. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу окружної комісії референдуму осіб становить менше п'ятнадцяти, Центральна виборча комісія за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад окружної комісії референдуму на підставі пропозицій, поданих відповідними державними адміністраціями.

7. До складу окружної комісії референдуму можуть входити громадяни України, які проживають у межах території України. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї комісії референдуму.

8. До складу окружної комісії референдуму не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

9. Членам окружної комісії референдуму Центральна виборча комісія видає посвідчення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією.

10. Забезпечення окружних комісій референдуму приміщеннями та іншим матеріально-технічним обладнанням покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

Стаття 46. Порядок утворення дільничних комісій референдуму

1. Дільнична комісія референдуму утворюється відповідною окружною комісією референдуму не пізніше як за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії референдуму.

Дільничні комісії референдуму утворюються за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

Відповідні подання вносяться до окружної комісії референдуму не пізніше як за двадцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

2. Дільнична комісія референдуму утворюється у кількості одинадцяти осіб, крім випадків, передбачених цим Законом.

На дільницях, де кількість осіб, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична комісія референдуму може утворюватися у складі голови, секретаря та одного - трьох членів комісії референдуму.

У поданні зазначається наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі комісій з всеукраїнського референдуму чи виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної комісії референдуму, про згоду на участь у її роботі.

3. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї комісії референдуму.

4. До складу дільничної комісії референдуму не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

5. Голова, заступник голови, секретар дільничної комісії референдуму визначаються шляхом проведення жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

6. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу дільничної комісії референдуму осіб становить менше одинадцяти, окружна комісія референдуму за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад дільничних комісій референдуму на підставі пропозицій місцевих державних адміністрацій у кількості одинадцяти осіб та призначає з цього складу голову, заступника, секретаря відповідних дільничних комісій референдуму в порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті.

7. Дільнична комісія референдуму спеціальної дільниці, утвореної на судні, яке в день всеукраїнського референдуму перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною комісією референдуму у строк, передбачений частиною першою цієї статті, за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за поданням капітана судна, керівника полярної станції України, про що повідомляється технічними засобами зв'язку.

8. Дільнична комісія референдуму закордонної дільниці утворюється Центральною виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України зобов'язано забезпечити кількість подань на членів дільничних комісій референдуму закордонних дільниць, що забезпечила б склад відповідних дільничних комісій референдуму закордонних дільниць у кількості не менше одинадцяти осіб. У разі об'єктивної неможливості утворення дільничних комісій референдуму закордонних дільниць у зазначеному кількісному складі Центральна виборча комісія утворює відповідні дільничні комісії закордонних дільниць у складі голови, секретаря та одного - трьох членів комісії з всеукраїнського референдуму.

9. Рішення про утворення дільничної комісії референдуму підлягає оприлюдненню в друкованих виданнях або, у разі неможливості, в інший спосіб не пізніше як на третій день з дня її утворення.

10. Членам дільничної комісії референдуму окружна комісія референдуму видає посвідчення, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією.

11. Забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями та іншим матеріально-технічним обладнанням покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

Стаття 47. Організація роботи комісій референдуму

1. Комісії референдуму є колегіальним органом. Окружні та дільничні комісії референдуму організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону та порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

2. У разі необхідності засідання комісії референдуму може бути скликане рішенням комісії референдуму вищого рівня.

3. На письмову вимогу третини складу комісії референдуму голова комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Перше засідання комісії референдуму скликається її головою не пізніш як на наступний день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

5. Засідання комісії референдуму є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії. В день голосування та під час підрахунку голосів повноважним є засідання комісії референдуму незалежно від кількості присутніх на ньому членів комісії референдуму.

6. Засідання комісії референдуму скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

7. Членам комісії референдуму надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

8. Засідання комісії референдуму веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає із свого складу головуючого на засіданні.

9. Комісія референдуму на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням комісії референдуму вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а у день голосування, крім дільничної комісії референдуму, - невідкладно. Дільнична комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування, за виключенням питань про внесення змін до списку учасників всеукраїнського референдуму.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх членів комісії.

11. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

12. Член комісії референдуму, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання комісії референдуму і є його невід'ємною частиною.

13. Рішення комісії референдуму, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами процесу референдуму, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації.

14. Рішення комісії референдуму, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване комісією референдуму вищого рівня, Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення або з власної ініціативи чи визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку комісія референдуму вищого рівня, Центральна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.

15. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до комісії референдуму, приймаються та реєструються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

16. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, комісія референдуму може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

17. Ніхто не має права втручатися у діяльність комісій референдуму, крім як у випадках, передбачених законом.

Стаття 48. Право присутності на засіданні комісії

1. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії та представники засобів масової інформації, акредитовані у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

2. На засіданнях окружної чи дільничної комісії референдуму, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на дільниці референдуму в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени комісій референдуму вищого рівня;

2) уповноважені особи та офіційні спостерігачі ініціативної групи - суб'єкта процесу референдуму (разом не більше двох осіб);

3) акредитовані міжнародні спостерігачі;

4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії референдуму тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї статті, на дільниці референдуму під час проведення голосування, а також на засіданні комісії референдуму при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування забороняється.

4. Комісія референдуму може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню.

5. Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.

Стаття 49. Документування діяльності комісії референдуму

1. Документування діяльності Центральної виборчої комісії здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про Центральну виборчу комісію". Документування діяльності окружної, дільничної комісії референдуму здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства комісій референдуму, який затверджується Центральною виборчою комісією.

2. На засіданні комісії референдуму ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.

3. Рішення комісії референдуму з розглянутого питання оформляється у вигляді постанови, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову комісії референдуму вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

4. Постанова підписується головуючим на засіданні комісії референдуму. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.

5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною комісією референдуму, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування, - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання комісії референдуму. Така постанова у цей же строк доводиться також до відома суб'єктів процесу референдуму, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою комісії референдуму чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії референдуму, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб'єкту процесу референдуму, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

6. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.

7. Комісія референдуму складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.

8. Акти і протоколи комісії референдуму складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, підписи яких скріплюються печаткою комісії референдуму.

Стаття 50. Статус члена комісії референдуму

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Статус члена окружної чи члена дільничної комісії референдуму, а також порядок набуття цього статусу визначаються цим Законом.

3. За рішенням комісії референдуму, яке затверджується комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної (загальною кількістю не більше шести осіб) чи дільничної комісії референдуму (загальною кількістю не більше шести осіб) протягом усього періоду повноважень комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у комісії референдуму з оплатою їх праці в комісії відповідно до цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

4. Член комісії референдуму має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії референдуму;

2) виступати на засіданнях комісії референдуму, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної комісії референдуму перевіряти діяльність комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами комісії референдуму, членом якої він є, та комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена комісії референдуму, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Член комісії референдуму зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення референдуму;

2) брати участь у засіданнях комісії референдуму;

3) виконувати рішення відповідної комісії референдуму, рішення комісій референдуму вищого рівня та обов'язки члена комісії референдуму.

6. Член комісії референдуму має також інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.

7. На час безпосереднього виконання обов'язків члена комісії референдуму (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії референдуму поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час.

Член комісії референдуму звільняється від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, та не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у комісії референдуму.

8. Члену комісії референдуму протягом часу своїх повноважень забороняється проводити агітацію на підтримку чи проти питання референдуму чи публічно надавати оцінку питанню референдуму.

Стаття 51. Дострокове припинення повноважень складу комісії референдуму або члена комісії референдуму

1. Повноваження усього складу окружної, дільничної комісії референдуму можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

2. Дострокове припинення повноважень усього складу комісії референдуму не є ліквідацією цієї комісії.

3. Повноваження члена окружної, дільничної комісії референдуму припиняються достроково комісією, яка її утворила, у зв'язку із:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня голосування включно за межі України (або вибуття на період до дня голосування включно за межі країни, на території якої утворена закордонна дільниця референдуму), що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

5) реєстрацією його представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою ініціативної групи референдуму;

6) входженням його до складу іншої комісії референдуму;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу комісії референдуму, до складу якої він входить;

8) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про референдум, встановленим рішенням суду або рішенням комісії референдуму вищого рівня;

9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

10) визнанням його недієздатним;

11) його смертю.

4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3-6, 9-11 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії референдуму припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 2, 7, 8 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

5. Комісія референдуму вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу комісії, окремого члена комісії або виявила підстави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад комісії референдуму у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму відповідна комісія вищого рівня не пізніше ніж на другий день з дня припинення його повноважень, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму в останній день перед днем голосування чи в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної комісії референдуму іншого представника за поданням відповідної державної адміністрації.

9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці до складу комісії включається інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України. У разі неможливості здійснення відповідної заміни комісія з референдуму закордонної дільниці виконує свої повноваження у наявному складі.

10. У разі якщо голова, заступник голови або секретар комісії референдуму систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна окружна або дільнична комісія може звернутися до комісії референдуму, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів відповідної комісії референдуму. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частинах сьомій, восьмій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії референдуму не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної комісії референдуму.

Стаття 52. Набуття та припинення окружною комісією референдуму статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення окружною комісією референдуму статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Окружна комісія референдуму набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної комісії референдуму як юридичної особи не сплачується.

4. Статус окружної комісії референдуму як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної комісії референдуму не сплачується.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

1315 - | 1156 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.