Лекции.Орг


Поиск:
Виконавчі органи
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - їх виконавчі ко­мітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзві­тними відповідним радам, а з питань здійснення делегова­них їм повноважень органів виконавчої влади — також під­контрольними відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчий комітет ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень у складі відповідно сільсь­кого, селищного, міського голови, заступника (заступників) голови з питань діяльності ви­конавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управ­лінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Очолює виконавчий комітет відповідно сільський, се­лищний, міський голова - голова відповідної ради. Після закінчення повноважень ради, сіль­ського, селищного, міського голови, голови районної у міс­ті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається самостійно відповідною радою, а його персональний склад затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за пропози­цією голови відповідної ради.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, ра­йонної у місті ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради. Він, зокрема:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соці­ально-економічного і культурного розвитку, цільових про­грам з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, підприємств, установ та органі­зацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх ке­рівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпоряд­кованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих орга­нів ради, а також їх посадових осіб.

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які скликаються відповідно сільським, селищ­ним, міським головою в міру необ­хідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомоч­ними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської ради створюються ра­дою у межах затверджених нею структури і штатів для здійснення повноважень, що належать до відання виконав­чих органів сільських, селищних, міських рад. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначають­ся на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, за погоджен­ням з відповідними органами виконавчої влади.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 722 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

1282 - | 1265 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.