Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрацоҐны подзв≥г савецкага народа
¬айна маб≥л≥завала працаҐн≥коҐ савецкага тылу, €к≥€ таксама адчувал≥ с€бе Ґдзельн≥кам≥ в€л≥кай б≥твы за свабоду сваЄй јйчыны. ” лютым 1942 г. ѕрэз≥дыум ¬— ———– выдॠ”каз Ђјб маб≥л≥зацы≥ працаздольнага гарадскога насельн≥цтва дл€ работы на вытворчасц≥ ≥ Ґ будаҐн≥цтве на перы€д ваеннага часуї. ћаб≥л≥зацы≥ падл€гал≥ мужчыны ад 16 да 55 гадоҐ ≥ жанчыны ад 16 да 45 гадоҐ з л≥ку не зан€тых у дз€ржаҐных установах ≥ на прадпрыемствах. ƒл€ большасц≥ жыхароҐ дэв≥зам≥ працоҐнай дзейнасц≥ стал≥ Ђ”сЄ Ц дл€ фронту, усЄ Ц дл€ перамог≥ над ворагам!ї. ƒас€гненн≥ савецкай эканом≥к≥ Ґ гады ¬€л≥кай јйчыннай вайны был≥ б немагчымы без працоҐнага гера≥зму савецк≥х людзей.

Ёнтуз≥€зм панавॠу працоҐных калектывах, асабл≥ва з пачаткам перамог на фронце. Ўырока выкарыстоҐвал≥с€ пачыны, €к≥€ дазвал€л≥ значна пав€л≥чыць вытворчасць працы, эканом≥ць матэры€льны€ рэсурсы, пав€л≥чваць выпуск прадукцы≥. —€род ≥х найбольш значным≥ зТ€Ґл€л≥с€ Ґсесаюзны€ сацы€л≥стычны€ спаборн≥цтвы, рух шматстаночн≥каҐ, рух за сум€шчэнне сумежных прафес≥й, рух рацы€нал≥затарॠ≥ вынаходн≥каҐ, рух тыс€чн≥каҐ, рух ударн≥кॠ≥ камсамольска-маладзЄжных брыгад ≥ ≥нш. ” сельскай гаспадарцы аднав≥лас€ спаборн≥цтва жаночых трактарных брыгад. Ќа транспарце шырокае распаҐсюджанне атрымал≥ пачыны, нак≥раваны€ на эканом≥ю пал≥ва ≥ выкарыстанне €го малакаларыйных сартоҐ, прав€дзенне б€гучых рамонтॠтранспарту сва≥м≥ с≥лам≥ ≥ г.д. Ўырок≥€ памеры набыҐ рух за выпуск звышпланавай прадукцы≥. ” 1943 г. пачынаецца рух маладзЄжных брыгад за пал€пшэнне €касц≥, выкананне ≥ перавыкананне плана. ƒз€куючы гэтаму Ґ 1943-1945 гг. значна пав€л≥чыҐс€ выпуск не тольк≥ прамысловай прадукцы≥, кольк≥ ба€вой тэхн≥к≥, узбраен툥 ≥ боепрыпасаҐ, адбывалас€ бесперапыннае Ґдасканаленне танкаҐ, гармат, самалЄтаҐ.

”зн≥кл≥ пачыны дабравольных адл≥чэн툥 ва Ґс€л€к≥€ абарончы€ фонды. « л≥пен€ 1941 г. па пачыну маскоҐскага завода Ђ„ырвоны пралетарыйї усе працуючы€ пачал≥ штомес€чна адл≥чваць у ‘онд абароны частку свайго заробку, а калгасн≥к≥ Ц частку працадзЄн. ” фонд паступ≥ла да сакав≥ка 1942 г. больш за
4 млрд. руб., кал€ 8 тон серабра, 90 кг золата. јд калгасॠ≥ калгасн≥кॠпаступ≥л≥ дзес€тк≥ тыс€ч тон харчаванн€. ѕерад з≥мой 1941 г. насельн≥цтва перадало „ырвонай јрм≥≥ 1175 тыс. пар валЄнак, 500 тыс. кажухоҐ ≥ звыш 4,5 млн. ≥ншых цЄплых рэчаҐ. ≤ гэта ва Ґмовах значнага зн≥жэнн€ ҐзроҐню Ґласнага спажыванн€, паста€ннага недахарчаванн€.


—≥туацы€ з кадрам≥ абвастралас€ таму, што Ґ арм≥ю было маб≥л≥завана шмат квал≥ф≥каваных рабочых, а вел≥зарны€ страты Ґ „ырвонай арм≥≥ патрабавал≥ паста€ннага папаҐненн€ войска. як вын≥к Ц значна скарац≥лас€ колькасць рабочых ≥ служачых, зан€тых Ґ вытворчасц≥.  ал≥ да вайны колькасць рабочых ≥ служачых складала амаль 34 млн. чалавек, дык у канцы 1942 г. тольк≥ 18,5 млн., прычым прыкладна трэц€€ частка зан€тых прыпадала на жанчын ≥ падлеткаҐ. –абочых рук катастраф≥чна не хапала, не гледз€чы на вельм≥ жорсткую кадравую пал≥тыку. “ым не менш, прын€ты€ маб≥л≥зацыйны€ меры знаходз≥л≥ падтрымку ≥ паразуменне. ¬а Ґмовах ваеннай пагрозы грамадз€не кра≥ны был≥ гатовы працаваць без сну ≥ адпачынку, выконваючы ≥ перавыконваючы працоҐны€ нормы Ґ 2, 3, 5, 10 ≥ больш разоҐ.

—воеасабл≥вым подзв≥гам была праца савецк≥х канструктараҐ, €к≥€ стварыл≥ лепшы€ Ґзоры Ґзбраен툥 у гады в€л≥кай јйчыннай. Ўмат хто з ≥х вымушаны быҐ працаваць у так званых Ђшаражкахї Ц лагерных канструктарск≥х бюро, у н€вол≥. јле €ны добра ведал≥, што працуюць не на асобу, а дзел€ свабоды свайго народа.

¬ыдатны€ дас€гненн≥ был≥ Ґ ав≥€будаҐн≥цтве.  анструктар —.”.≤льюшын стварыҐ ун≥кальны€ бран≥раваны€ штурмав≥к≥ ≤л-2, ≤л-8, ≤л-10.  анструктары ”.ћ.ѕетл€коҐ ≥ ј.ћ.“упалеҐ стварыл≥ п≥к≥руючы€ бамбардз≥роҐшчык≥ ѕе-2 ≥
“у-2, €к≥€ пераҐзыходз≥л≥ знакам≥ты€ н€мецк≥€ Ђ’ейнкел≥ї ≥ Ђёнкерсыї. «н≥шчальн≥к≥ як-7 ј.—.якаҐлева ≥ Ћа-5 —.ј.Ћавачк≥на панавал≥ Ґ паветры Ґ канцы вайны.

ѕан≥чны жах наводз≥ла на н€мецк≥х салдат устаноҐка рэактыҐных м≥намЄтаҐ Ц Ђкацюшї. ” 1942 г. савецка€ прамысловасць выпусц≥ла 3237 так≥х установак, што дазвол≥ла камплектаваць Ђгвардзейск≥€ м≥намЄтны€ часц≥ї пры —таҐцы √алоҐнага  амандаванн€. Ћепшым танкам 2-й сусветнай вайны л≥чыцца “-34, створаны ћ.≤. ошк≥ным, галоҐным канструктарам танкавага  Ѕ на ’аркаҐск≥м заводзе.

≤ шмат, шмат прозв≥шчॠможна прывесц≥. √эта ≥ стваральн≥к≥ аҐтаматычнай стралковай збро≥, гармат, падводных лодак, м≥намЄтॠ≥ г.д.  аб перал≥чыць ус≥х гер-≥нжэнерॠ≥ канструктараҐ, не хоп≥ць ус≥х старонак гэтага падручн≥ка.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 939 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1306 - | 1207 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.