Туракты, маусымдык, уакытша
Лекции.Орг

Поиск:


Туракты, маусымдык, уакытша
- курылымдык, функционалдык

- аймактык жане уакытша

- маусымдык жане касипкойлык

- накты жане жоспарлы

\/

/\

Рентабельдилик денгейи есептеледи (ЖОК-жалпы оним куны,ТОК-толык озин

дик кун, П- пайда)

- Р=ЖОК/ТОК*100

- Р=ТОК/ЖОК*100

- Р=ТОК/П*100

+ Р=П/ТОК*100

- барлык жауаптары дурыс

\/

/\

Рентабельдилик денгейине кандай факторлар асер етеди:

- усыным, сураным, басеке

- оним сапасы

- онимнин озиндик куны, багасы

- онимнин саны мен сапасы

- сатылган оним курылымы

\/

/\

Жалпы табыс мына формуламен есептелинеди(ЖТ-жалпы табыс,ЖОК-жалпы оним

куны,Т-откизилген онимнен тускен акшалай тусим,МШ-матер. шыгындар,ОШ- ондиристик шыгындар,ТШ-туракты шыгындар, АШ-айнымалы шыгындар)

+ ЖТ=ЖОК-МШ

- ЖТ=ЖОК-ОШ

- ЖТ=Т-ОШ

- ЖТ=ТШ-АШ

- барлык жауаптары дурыс

\/

/\

Астык ондирисинин натуралды тиимдилигин сипаттайтын корсеткиштер

- онимдилик, ц/га

- енбек онимдилиги

- озиндик кун оним бирлигинин, тг/ц

- шыгын отемдилиги

- барлык жауаптары дурыс

\/

/\

Кормен карулану есептеледи (ЖОК-жалпы оним куны, S-жер колеми, Фкун-негизги корлардын орташа жылдык куны,Т-орташа жылдык жумыскерлер саны)

- Фкар=ЖОК/S

- Фкар=S/ЖОК.

- Фкар=Фкун/S.

+ Фкар=Фкун/Т .

- Фкар=Т/Фкун.

\/

/\

Таза табыс есептеледи (ТТ-таза табыс, АШ-айнымалы шыгын, МШ-материалдык

шыгындар, ЖОК-жалпы оним куны,ОШ-ондиристик шыгындар)

- ТТ=ЖОК-МШ

+ ТТ=ЖОК-ОШ

- ТТ=ТШ-АШ

- ТТ=ТШ-АШ

- барлык жауаптары дурыс

\/

/\

Айналым куралдарынын экономикалык мани:

- оздеринин заттык нысандарын сактап бирнеше ауыспалы айналымга катысып тозады

- бир ауыспалы айналымда толык тутынымын, озинин заттык нысанан озгертеди

- ондирис процесине катыспайды

- ондирис процесине катыспай тозады

- дурыс жауабы жок

\/

/\

Негизги ондиристик куралдардын пайдалану тиимдилигин сипаттайтын корсеткиш

Кор кайтарымы, кор сыйымдылыгы

- енбек онимдилиги

- корлар курылымы

- рентабельдилик денгейи

- пайда жане жалпы табыс денгейи

\/

/\

Оним бирлигинин озиндик куны дегенимиз?

- туракты шыгындардын жалпы оним колемине катынасы

- ондиристик шыгындардын онимнин белгили бир туринин жалпы оним колемин катынасы

- айнымалы шыгындардын жалпы оним колемине катынасы

- ондиристик шыгындардын салыстырмалы багамен алгандагы жалпы оним кунына катынасы

- дурыс жауабы жок

\/

/\

Негизги корлар

+ ондирис удерисинде оздеринин заттык нысандарын сактап, бирнеше айналымда катысып тозады

- бир ауыспалы айналымда толык тутынылып, озинин заттык нысанын озгертеди

- ондирис удерисине катыспайды

- ондирис удерисине катыспай тозады

- дурыс жауабы жок

\/

/\

Кор кайтарымы есептеледи мына формула бойынша (Фкайт-кор кайтарылымы

ЖОК-жалпы оним куны, S-жер колеми, Фкун-негизги корлардын орташа жылдык куны,Т-жумыскерлер саны)

- Фкайт=ЖОК/S

+ Фкайт=ЖОК/Фкун.

- Фкайт=Фкун/ЖОК

- Фкайт=ЖОК/Т

- Фкайт=S/Фкун

\/

/\

Оним ондирудин тауарлы денгейи есептеледи (ЖО-жалпы оним,Т-откизилген оним, П-пайда)

- К=ЖО/Т*100.

- К=Т/ЖО*100 .

- К=П/Т*100.

- К=Т/П*100.

- барлык жауаптары дурыс

\/

/\

Енбек ресурстарын пайдалану тиимдилигин сипаттайды

- касипорыннын каржылык натижеси

- рентабельдилик денгейи

- оним ондируге жумсалган енбек шыгыны

- оним ондируге жумсалган енбек шыгыны

Енбек онимдилиги

\/

/\

Еркин нарыктын белгилери

- ис-арекеттин еркиндиги

- нарык туралы толык акпарат

- бага еркин басеке жагдайында калыптасады

- мемелекеттин роли шектеули

- барлык жауап дурыс

\/

/\

Ондирис процесиндеги роли бойынша шыгындар калай жиктеледи

Негизги жане косымша

- айнымалы жане туракты

-жай жане кешенди

- тикелей жане жанама

- барлык жауап дурыс

\/

/\

Озиндик кунга енгизу жолы бойынша шыгындар клай жиктеледи

-жай жае кешенди

Тикелей жане жанама

-туракы жае айнымалы

-агымдагы жае келешектеги

-негизги жан ксымша

\/

/\

Ондирис колемине катынасы бойынша шыгындар калай жиктеледи

Айнымалы жане туракы

- жай жане кешенди

- агымдагы жане келешектеги

- негизги жане айнымалы

- барлыкжауап дурыс

\/

/\

Курамы бойынша шыгындар калай жиктеледи

Жай жане кешенди

- агымдагы жане келешектеги

- айнымалы жане туракты

- негизги жане косымша

- барлык жауап дурыс

\/

/\

Уйымдык кукыктык нысаны бойынша калай болинеди

- ондиристик, коммерциялык, каржылык

- жеке, мемлекеттик, жергиликти

- жеке, ужымдык

- онеркасиптик, курылыс, колик, байланыс

Дата добавления: 2017-04-04; просмотров: 1859 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.