ТЕСТ 1. Податковий менеджмент ─ це...
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕСТ 1. Податковий менеджмент ─ це...

а) сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для досягнення конкретного результату;

б) сукупність податків, зборів та обов'язкових платежів, що спла­чуються до бюджетів, та форм і методів їх розрахунку й сплати;

в) сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету й виливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери.

 

ТЕСТ 2. Які органи мають право встановлювати та скасовувати податки і збори до бюджету та державних цільових фондів:

а) Верховна Рада України, сільські, селищні, міські ради;

б) виключно Верховна Рада України;

в) Верховна Рада України і міська рада Києва.

 

ТЕСТ 3. Встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами - це принцип податкової системи:

а) компетенції;

б) рівномірності;

в) соціальної справедливості;

г) економічної обґрунтованості;

д) єдиного підходу.

 

ТЕСТ 4. Вкажіть статус ДФІ району у місті:

а) має статус юридичної особи;

б) не має статусу юридичної особи, є підрозділом ДПІ міста;

в) не має статусу юридичної особи, є підрозділом ДФА області;

г) Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 5. Видатки на утримання органів державної податкової служби фінансуються:

а) з Державного бюджету;

б) з бюджету відповідного рівня (ДФА України — з Державного бюджету, ДФА обласного рівня — з обласного бюджету, ДФІ міста — з місцевого бюджету і т.д.);

в) одночасно з бюджетів різних рівнів;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 6. Органи державної податкової служби вищого рівня:

а) можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів державної податкової служби, крім рішень податкової міліції;

б) можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів державної податкової служби;

в) не можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів державної податкової служби;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 7. Які умови необхідні для усунення подвійного оподаткування доходів резидентів України, одержаних за її межами:

а) міжнародна угода (договір) про усунення подвійного оподаткування;

б) письмове підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави про факт сплати податку;

в) необхідні умови А) і Б);

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 8. Які органи є органами стягнення податкового боргу:

а) органи державної податкової служби;

б) контрольно-ревізійні управління;

в) органи Пенсійного фонду України;органи Фонду соціального страхування України;

г) митні органи.

 

ТЕСТ 9. Який день вважається останнім строком подання податкової декларації, якщо він припадає на вихідний або святковий день:

а) перший робочий день, що наступає за вихідним або святковим днем;

б) останній робочий день перед вихідним або святковим днем;

в) перший робочий (операційний) банківський день, що наступає за вихідним або святковим днем;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 10. Яка сума вважається податковим боргом:

а) узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена у визначений строк;

б) сума податкового зобов'язання, не сплачена у визначений строк;

в) узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена у визначений строк, а також штрафні санкції і пеня (за їх наявності), нараховані на суму такого податкового зобов'язання;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 11. В яких випадках виникає право податкової застави:

а) у разі несплати узгодженої суми податкового зобов'язання в установлений строк;

б) у разі методологічна помилка у декларації;

в) вірні відповіді А) і Б);

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 12. Вкажіть обставини, що не є умовою для застосування адміністративного арешту активів платника податків:

а) платник податків не подає податкову декларацію у визначений строк;

б) платник додатків відмовляється від проведення документальної перевірку за наявності обставин для її проведення;

в) платник податків порушує правила відчуження заставлених активів;

г) особа не має є свідоцтва про державне реєстрацію;

д) особа не зареєстрована як платник податків в податковому органі.

 

ТЕСТ 13. Рішення про розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань стосовно загальнодержавних податків затверджується:

а) податковим органом вищого рівня;

б) ДФА України;

в) фінансовим органом місцевого органу виконавчої влади;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 14. Рішення про розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань стосовно місцевих податків і зборів затверджується:

а) фінансовим органом місцевого органу виконавчої влади;

б) податковим органом вищого рівня;

в) ДФА України;

г) ДФА обласного рівня.

 

ТЕСТ 15. Який орган державної податкової служби надає (присвоює) фізичним особам — платникам податків ідентифікаційні номери:

а) ДФА України;

б) ДФА обласного рівня;

в) ДФІ за місцем проживання фізичної особи;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 16. Яка форма заяви використовується для зняття з податкового обліку філії у разі її закриття за рішенням юридичної особи:

а) 8-ОПП;

б) 5-ОПП;

в) 6-ОПП;

г) 12-ОПП.

 

ТЕСТ 17. До Державного реєстру фізичних осіб не вноситься інформація про осіб, які:

а) через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації;

б) нерезиденти, але відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні;

в) постійно проживають в Україні, мають об'єкти оподаткування та зобов'язані сплачувати податки;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 18. Підприємства — банкрути знімаються з обліку в податкових органах:

а) після затвердження судом ліквідаційного балансу і прийняття рішення про ліквідацію;

б) після сплати податкового боргу;

в) після порушення у господарському суді справи про банкрутство;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 19. За якими критеріями платників податків — юридичних осіб зараховують до категорії великих платників:

а) сукупний валовий доход;

б) прибуток до оподаткування;

в) загальна сума нарахованих платежів до бюджету;

г) сума ПДВ, задекларована до відшкодування з бюджету;

д) загальна сума сплачених платежів до бюджету.

 

ТЕСТ 20. Яка форма заяви використовується фізичною особою — СПД у разі зміни адміністративного району її проживання для зняття з обліку у податковому органі за попереднім місцезнаходженням:

а) 8-ОПП;

б) 1-ОПП;

в) 9-ОПП;

г) 11-ОПП.

 

ТЕСТ 21. Особові рахунки платників податків відкриваються відділом обліку:

а) щорічно — з початку року;

б) один раз — при реєстрації платника у податковому органі;

в) щоквартально — з початку кварталу;

г) немає правильної відповіді.

 


ТЕСТ 22. Якщо по особовому рахунку платника нарахована сума податку перевищує фактично сплачену суму, то результатом розрахунку сальдо буде:

а) недоплата (недоїмка);

б) переплата;

в) недоплата та переплата;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 23. На підставі якого документу не проводиться запис про нарахування бюджетних платежів в особовому рахунку платника:

а) копія квитанції (ф10 або ф24) про прийом обов'язкового платежу органами місцевого самоврядування;

б) рішення господарського суду;

в) угода про податковий компроміс;

г) податкова декларація податкове повідомлення;

д) рішення про надання податкового кредиту платнику податків.

ТЕСТ 24. У разі наявності недоплати (недоїмки) з бюджетних платежів по особовому рахунку платника в автоматичному режимі нараховується:

а) пеня;

б) фінансові санкції;

в) пеня і фінансові санкції;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 25. Планова виїзна перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності контролюючим органом проводиться не частіше:

а) одного разу на рік;

б) одного разу на два роки;

в) без обмежень за планом контролюючого органу;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 26. Адміністративний штраф за податкове правопорушення на підприємстві сплачується за рахунок:

а) особистих доходів посадової особи;

б) чистого прибутку підприємства;

в) валових витрат підприємства;

г) немає правильної відповіді.

 


ТЕСТ 27. Податковий ризик — це:

а) вірогідність порушення податкового законодавства, в результаті чого можливі втрати бюджету;

б) вірогідність порушення податкового законодавства, в результаті чого можливі як переплати, так і втрати бюджету;

в) вірогідність подання апеляцій та скасування раніше визначеного податкового зобов'язання;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 28. Конфірмація — це прийом аудиту, який полягає в:

а) одержанні у письмовій або усній формі відповіді третьої незалежної сторони;

б) службовому спостереженні господарських операцій;

в) поданні запитів до платників податків;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 29. Реєстратор розрахункових операцій (РРО) не призначений для:

а) реєстрації операцій суб'єкту малого бізнесу, який застосовує спрощену систему оподаткування;

б) реєстрації продажів в роздрібній торгівлі, сфері послуг і громадського харчування;

в) реєстрації операцій в пунктах-обміну валюти;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 30. При визначенні міри кримінальної відповідальності під великим розміром коштів слід розуміти недоплати:

а) сум податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ;

б) сум податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ;

в) сум податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 31. В суму податкового кредиту не включається:

а) ПДВ, нарахований платником податку у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат;

б) ПДВ, сплачений платником податку у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат;

в) ПДВ, сплачений платником податку у зв'язку з придбанням основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації;

г) немає вірної відповіді.

 


ТЕСТ 32. Датою виникнення права платника ПДВ на податковий кредит при здійсненні бартерних операцій є:

а) дата оприбуткування продукції або дата відвантаження продукції;

б) дата відвантаження продукції;

в) дата події А) чи події B), яка відбулася раніше;

г) дата події А) чи події B), яка відбулася пізніше.

 

ТЕСТ 33. При складанні декларації з податку на прибуток приріст залишків балансової вартості матеріальних цінностей на кінець звітного кварталу у порівнянні з його початком:

а) додається до суми валового доходу звітного кварталу;

б) вираховується із суми валових витрат звітного кварталу;

в) не враховується при визначенні валових витрат;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 34. Критеріями віднесення матеріальних цінностей до основних фондів платника податку на прибуток є:

а) вартість матеріальних цінностей та термін їх використання в господарській діяльності платника податку;

б) вартість матеріальних цінностей;

в) термін використання матеріальних цінностей в господарській діяльності платника податку;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 35. Датою збільшення валового доходу при здійсненні бартерних операцій платником податку на прибуток є дата:

а) немає правильної відповіді;

б) відвантаження продукції;

в) оприбуткування продукції;

г) події А) чи події Б), яка відбулася раніше;

д) події А) чи події Б), яка відбулася пізніше.

 

ТЕСТ 36. Штрафні (фінансової)санкції, що застосовуються податковими органами до платників єдиного податку, визначені:

а) Указом Президента України №746/99;

б) Законом України №2181;

в) Законом України №2063;

г) немає правильної відповіді.

 


ТЕСТ 37. Назвіть активи платника податків, які можуть бути використані як джерела сплати податкового боргу:

а) автомобіль зареєстрований у реєстрі заставленого майна і переданий у заставу іншій особі в день виникнення права податкової застави;

б) орендоване приміщення під офіс фірми;

в) давальницька сировина, призначена для переробки;

г) кошти, призначені для виплати заробітної плати працівникам підприємства – боржника.

 

ТЕСТ 38. Функціями податкового менеджменту є:

а) планування, організація, контроль;

б) законотворчість, мотивація, контроль;

в) законотворчість, прогнозування, контроль;

г) законотворчість, аналіз, прогнозування, контроль.

 

ТЕСТ 39. За порушення податкового законодавства передбачені наступні види відповідальності:

а) адміністративна;

б) фінансова;

в) кримінальна;

г) усі відповіді правильні.

 

ТЕСТ 40. В яких випадках податкове зобов'язання платника податків визначає контролюючий орган (повна відповідь):

а) у разі неподання податкової декларації у встановлений термін у разі виявлення помилок у поданій декларації у разі виявлення помилок за даними документальної перевірки якщо контролюючий орган є особою, відповідальною за нарахування окремого податку;

б) у разі виявлення помилок у поданій декларації у разі виявлення помилок за даними документальної перевірки якщо контролюючий орган с особою, відповідальною за нарахування окремого податку;

в) у разі неподання податкової декларації у встановлений термін у разі виявлення помилок у поданій декларації у разі виявлення помилок за даними документальної перевірки;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 41. «Обмеження платника податків щодо реалізації його прав власності, які полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника податкового органу на здійснення будь-якої операції з активами» — це:

а) умовний адміністративний арешт активів;

б) повний адміністративний арешт активів;

в) податкова застава активів;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 42. Надання платнику податків бюджетного кредиту за умови, що основна сума та проценти погашаються рівними частками, починаючи з будь-якого затвердженого податкового періоду у майбутньому, але не пізніше року з моменту виникнення такого зобов'язання» — це:

а) відстрочення податкових зобов'язань;

б) розстрочення податкових зобов'язань;

в) розстрочення податкових зобов'язань та відстрочення податкових зобов'язань;

г) Немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 43. Номер особового рахунку з обліку податкових платежів фізичної особи — СПД повинен відповідати:

а) ідентифікаційному коду з Державного реєстру фізичних осіб;

б) ідентифікаційному коду з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

в) немає правильної відповіді;

г) ідентифікаційному коду з Єдиного банку даних.

 

ТЕСТ 44. В базу нарахування податкового зобов'язання з ПДВ не включається:

а) вартість зворотної тари;

б) акцизний збір;

в) отримана підприємством попередня оплата продукції;

г) натуральні виплати у рахунок оплати праці працівників підприємства;

д) передача товарів в межах балансу платника ПДВ для невиробничого використання.

ТЕСТ 45. Послуги комерційного банку з розрахунково-касового обслуговування клієнтів:

а) не оподатковуються ПДВ;

б) оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;

в) оподатковуються ПДВ за звичайною ставкою;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 46. Балансова вартість валових доходів, отриманих в іноземної валюті протягом кварталу, при складанні декларації про прибуток підприємства за звітний період перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ, який діяв:

а) на останню дату звітного кварталу;

б) на дату виникнення доходів в іноземній валюті;

в) на початок звітного кварталу;

г) немає правильної відповіді.

 


ТЕСТ 47. В базу нарахування єдиного податку не включаються:

а) штрафи (неустойки), отримані за господарськими угодами;

б) виручка від продажу продукції;

в) доход від продажу основних фондів;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 48. Чи може керівник підприємства відмовитися від підписання акту документальної перевірки:

а) так, може відмовитися від підписання акту;

б) ні, у разі незгоди повинен підписати акт із зауваженнями;

в) ні, повинен обов'язково підписати акт;

г) немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 49. Який документ не подається до податкового органу для взяття на облік юридичної особи — СПД:

а) повідомлення про відкриті банківські рахунки;

б) копія статуту, установчого договору;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г) заява;

д) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

 

ТЕСТ 50. Ставки, механізм справляння податків, пільги можуть встановлюватися:

а) відповідно до законів України про оподаткування, а також Закону України про Державний бюджет на відповідний рік;

б) відповідно до законів України про оподаткування;

в) відповідно до законів України про оподаткування, а також Закону України про Державний бюджет на відповідний рік і Постановам Кабінету Міністрів України;

г) немає правильної відповіді.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Состояние системы, когда ни одна ее структурная составляющая не находится в переходном периоде, а функционируют устойчиво.<variant> Стабильное | Нитроглицерин қабылдағаннан кейін 1 страница

Дата добавления: 2017-04-04; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.024 с.