Соціально – економічна сутність маркетингу
Лекции.Орг

Поиск:


Соціально – економічна сутність маркетингу
Поняття «маркетинг» вперше з’явилось в економічній літературі на межі ХIX – XX століть. Воно походить від англійського слова «market» (ринок) і в буквальному розумінні означає ринкову діяльність, роботу з ринком. Проте це занадто загальне визначення, воно не розкриває сутність цього явища. Маркетинг як економічна категорія володіє дуже широким змістом, що і зумовлює велике різноманіття його трактувань.

Відомо, що трактування поняття «маркетинг» також еволюціонувало.

Змінювалися форма, зміст, функції та мета маркетингової діяльності. Серед відомих значень поняття «маркетинг», які наведені на рис.1, слід звернути увагу на ті з них, котрі власне не лише символізують певні зміни у поглядах на маркетинг, й суттєво змінюють вектор маркетингової діяльності.

Аналізуючи наведені дефініції поняття маркетингу, слід підкреслити наступне:

1. Маркетинг розглядають як інструмент дослідження ринку, впливу на нього з єдиною (підкреслюємо) метою збільшення продажу.

2. Маркетинг ототожнюють з системою управління фірмою, що ґрунтуються знову ж таки на дослідження процесів, які вже відбулися або відбуваються на ринку.

3. Маркетингу приписують пасивну технічну, технологічну функцію, пов’язану зі спрямуванням потоку вже виготовлених товарів від виробника до споживача.

4. Маркетинг розцінюють як творчу діяльність, в основу якої покладено виявлення запитів ринку, наукові дослідження та розробки новинок

Подібний погляд на маркетинг суттєво змінює зміст і напрям маркетингової діяльності, адже відбувається роздвоєння акцентів між необхідністю вивчення ринку, запитів його клієнтури та пропозицією новинок, тобто чи не вперше маркетингу замість пасивної відведена активна роль – не сліпо слідувати за запитами ринку, а пропонувати такі товари, які невідомі ринку. Хоча при цьому мета маркетингу полягаю у збільшенні виробництва та продажу товарів.

маркетинг
Система заходів з визначення ринку, активного впливу на попит з метою збільшення продажу
Різноманітні види господарської діяльності, які спрямовують потік товарів від виробника до споживача
Творча діяльність, яка сприяє збільшенню виробництва та максимальному продажу товарів і ґрунтується на виявленні запитів ринку, наукових дослідженнях, розробках новинок
Діяльність, спрямована на освоєння ринків, активізацію потенційних можливостей обміну та задоволення запитів ринку
Виявлення потреб, створення та пошук нових способів задоволення потреб на основі обміну та поліпшення якості життя людини і суспільства
Система управління фірмою, базована на вивченні процесів, які відбуваються на ринку

 


Рис. 1. Еволюція трактування поняття «маркетинг»

 

5. Маркетинг сприймають як силу, що здатна запропонувати нову філософію життя людини, функціонування суспільства. Відбувається очевидне зміщення акцентів не відкидаючи необхідності вивчення та виявлення потреб людини, наголошується на можливості інструментами маркетингу створювати нові потреби і способи задоволення цих потреб. Однак вершиною сучасного тлумачення маркетингу є те, що збільшення обсягів продажу товару розглядається як опосередкована мета, тоді як головна мета підприємства, що застосовує концепцію маркетингу, полягає у пропонуванні таких товарів, які підвищували б рівень життя людини та суспільства загалом.

Не заперечуючи різноманітних підходів до визначення маркетингу, його сутність найповніше розкрита на основі комплексного підходу. З цих позицій маркетинг потрібно розглядати як :

· економічний процес;

· господарська функція;

· господарська концепція.

Маркетинг як економічний процес спрямований на підвищення ефективності задоволення всього різноманіття особистих і виробничих потреб за допомогою обміну – акта «придбання деякого бажаного товару в обмін на дещо, пропоноване іншій стороні» (Ф.Котлер). Для його втілення необхідно ряд умов: наявність суб’єктів, які мають в своєму розпорядженні цінності, інтерес до яких носить взаємний характер; кожен із них повинен бути досить комунікабельним для пошуку компромісів комерційних рішень і готовим виконувати прийняті на себе обов’язки; кожна сторона повинна бути вільна в виборі – входити в обмін чи ні. Виконання вказаних умов робить обмін можливим, а чи відбудеться він чи ні – залежить від того, чи прийшли сторони до спільного рішення і чи готові вони заключити угоду.

Обмін – історично встановлена форма розподілу, яка досить суттєво впливає на виробництво. Тільки на основі інформації можуть бути визначенні реальні запити споживачів. Прагнення до їх задоволення стає рушійною силою виробництва, а ступінь задоволення – одним із критеріїв його ефективності.

Маркетинг як економічний процес забезпечує контакт виробника і споживача, сприяє підвищенню ефективності здійснення обмінів. Внаслідок цього він є засобом зведення до мінімуму невідповідність попиту та пропозиції. Маркетинг встановлює і постійно підтримує не тільки товарний, а й також і інформаційний обмін між потенційними учасниками ринкових відносин. Саме розвинуте ринкове середовище є одним з головних чинників для ефективного функціонування маркетингу, який всіма можливими способами забезпечує умови, за яких потенційний контакт між виробниками і споживачами є реальним актом купівлі – продажу.

Маркетинг як господарська функція разом з такими функціями, як виробництво, фінанси, кадри здійснюється всіма підприємствами – незалежно від розмірів – для досягнення своїх цілей.

Однозначно перерахувати види робіт, які включає в себе маркетинг як господарська функція підприємства, досить важко. Проте не викликає сумнівів його роль при пошуку підприємством індустрії гостинності відповідей на наступні запитання :

· Які товари і покупки, кому і на яких умовах варто запропонувати?

· Як організувати доведення товарів і послуг до споживачів?

· Яким шляхом забезпечити зворотній зв'язок з клієнтом?

Маркетинг як господарська концепція передбачає орієнтацію виробництва на задоволення потреб конкретних споживачів. Головною в концепції маркетингу є діяльність, спрямована на визначення потреб ринку і можливості їх задоволення в конкретних умовах ринкового середовища [2, с.10].

 

 

Дата добавления: 2017-03-18; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.