Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕ≥л≥м алушылардың б≥л≥м≥ мен дағдыларын бағалау әд≥стер≥
—туденттерд≥ң б≥л≥м≥н бағалау және үлгер≥м≥н бақылау 25 тамыз 2006 жылғы Қ– ћ∆ћЅ— 5.03.006-2006 ЂҚазақстан –еспубликасының б≥л≥м беру жүйес≥. ∆оғарғы оқу орнында б≥л≥мд≥ бағалау және бақылауї, ќҚћ‘ј қабылдаған рейтинг әд≥с≥не сәйкес нег≥зделген. Ѕақылаудың келес≥ түрлер≥ қолданылады: ағымдығы,аралық, қорытынды.

јғымды бақылау Ц жазбаша, ауызша сұрау, бақылау тест≥лер≥, —Ө∆ тапсырмаларының орындалу қорытындыларын бақылау, к≥ш≥ топтарда жұмыс ≥стеу кез≥нде өз≥нд≥к және топтық бағалау.

јралық бақылау Ц өтк≥з≥лген бөл≥мдер (дәр≥с, тәж≥рибел≥к сабақ, —Ө∆) бойынша бақылау тест≥лер≥

Қорытынды бақылау Ц емтихан (—Ө∆, ағымдық, аралық бақылаулардың қорытыныдысын қамтитын тест түр≥нде).

 

є Ѕақылау түр≥ Ѕаға Ѕағалау критериилер≥
1. јуызша жауап,мылқау картамен жұмыс Өте жақсы бағасы   —тудент жауап беру кез≥нде қандай да б≥р қател≥ктер, дәлс≥зд≥ктер ж≥берген жоқ. ќқытылатын пән бойынша теори€ны, концепци€ны, бағыттарды жақсы б≥лед≥ және оларға сын баға беред≥, басқа пәндерд≥ң ғылыми жет≥ст≥ктер≥н қолданады.
∆ақсы бағасы   —тудент жауап беру кез≥нде өрескел қател≥ктер ж≥берген жоқ, студентт≥ң өз≥мен түзет≥лген түбегейл≥ емес дәлс≥зд≥ктер немесе қател≥ктер ж≥берд≥, оқытушының көмег≥мен бағдарламалық материалды жүйге келт≥рд≥.
Қанағаттанарлық бағасы   —тудент жауап беру кез≥нде түбегейл≥ емес дәлс≥зд≥ктер немесе қател≥ктер ж≥берд≥, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеттер≥мен шектелд≥, материалды жүйеге келт≥руде үлкен қиындыққа тап болды.
Қанағаттанарлықсыз бағасы   —тудент жауап беру кез≥нде түбегейл≥ қател≥ктер ж≥берд≥, тақырып бойынша нег≥зг≥ әдебиеттермен жұмыс ≥стеу толық жүрг≥з≥лмеген. ѕәнн≥ң ғылыми терминдер≥н қолдана алмайды, стилистикалық және қонымды өрескел қател≥ктер ж≥берд≥.
2. ѕрактикалық жұмысты орындау, аппаратурамен, кестелермен жұмыс ≥стеу, зерттеу нәтижелер≥н талқылау, хаттамаларды безенд≥ру Өте жақсы “әж≥рибел≥к және лаборатори€лық жұмыстарды орындауда қандай да б≥р қател≥ктер ж≥бермей, уақытысында орындады және есеп тапсырды. ∆ұмыс нәтижелер≥н талқылауда белсенд≥ қатысты. ƒәйект≥ қорытынды жасады және осы кезде оригиналды ойлау қаб≥лет≥н көрсетт≥.
∆ақсы “әж≥рибел≥к және лаборатори€лық жұмыстарды уақытысында орындады және принципиалды ескертулерс≥з есеп тапсырды. ∆ұмыс нәтижелер≥н талқылауда белсенд≥ қатысты.
Қанағаттанарлық   “әж≥рибел≥к және лаборатори€лық жұмыстарды уақытысында орындады және есеп тапсырды. ∆ұмыс нәтижелер≥н талқылауда белсенд≥л≥к танытпады, оқытушының көмег≥н қажетс≥нд≥.
Қанағаттанарлықсыз   ≈септ≥ уақытысында тапсырмады, орындау кез≥нде принципиалды қател≥ктер ж≥берд≥. Ѕағдарламада көрсет≥лген практикалық және лаборатори€лық жұмыстарды түгел орындамады. ∆ұмыс нәтижелер≥н талқылауда белсенд≥л≥к көрсетпед≥.
3. —итуаци€лық есептерд≥ дайындау және шығару, к≥ш≥ топтарда жұмыс жүрг≥зу Өте жақсы ∆ұмысты орындауда белсенд≥л≥к танытты, оригиналды ойлау қаб≥лет≥н, материалды терең б≥лет≥н≥н көрсетт≥, талқылау кез≥нде басқа пәндерд≥ң ғылыми жет≥ст≥ктер≥н қолданды.
∆ақсы ∆ұмысты орындауда белсенд≥л≥к танытты, материалды б≥лет≥н≥н көрсетт≥, студентт≥ң өз≥мен түзет≥лген түбегейл≥ емес дәлс≥зд≥ктер немесе қател≥ктер ж≥берд≥, оқытушының көмег≥мен бағдарламалық материалды жүйге келт≥рд≥.
Қанағаттанарлық   ∆ұмыс барысында пассивт≥, түбегейл≥ емес дәлс≥зд≥ктер немесе қател≥ктер ж≥берд≥, материалды жүйелеу кез≥нде үлкен қиындыққа тап болды.
Қанағаттанарлықсыз   “оппен жұмыс ≥стеуге қатыспады, оқытушының сұрағына жауап беру кез≥нде принципиалды қател≥ктер және дәл емес жауаптар берд≥, ғылыми терминологи€ны қолданбады.
4. “ест≥к тапсырмаларды орындау Өте жақсы 90-100% дұрыс жауаптар
∆ақсы 75-89% дұрыс жауаптар
Қанағаттанарлық 50-74% дұрыс жауаптар
Қанағаттанарлықсыз 50% төмен дұрыс жауаптар
5. –ефератты дайындау және қорғау Өте жақсы Өз бет≥нше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәт≥нд≥, 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған.–ефераттың тақырыбына ти≥ст≥ схемалар, кестелер, суреттер келт≥р≥лген. –ефератты қорғауда мәт≥нд≥ оқымай, әңг≥мелед≥. Қойылған барлық сұрақтарға сен≥ммен және қатес≥з жауап берд≥.
∆ақсы Өз бет≥нше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәт≥нд≥, 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған.–ефераттың тақырыбына ти≥ст≥ схемалар, кестелер, суреттер келт≥р≥лген. –ефератты қорғауда мәт≥нд≥ оқымай, әңг≥мелед≥. Қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде принципиалды емес қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлық   Өз бет≥нше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәт≥нд≥, 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған.–ефераттың тақырыбына ти≥ст≥ схемалар, кестелер, суреттер келт≥р≥лген. –ефератты қорғауда мәт≥нд≥ оқиды. Қойылған барлық сұрақтарға сен≥мс≥з жауап берд≥ және принципиалды қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлықсыз   Өз бет≥нше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәт≥нд≥, 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, рефератты ұқыпсыз орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырмаған.. –ефератты қорғауда мәт≥нд≥ оқиды. Қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде өрескел қател≥ктер ж≥берд≥ және материалмен хабардар емес.
6. “ақырыптарды презентаци€лау Өте жақсы ѕрезентаци€ өз бет≥нше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белг≥ленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданылған. —лайдтар мазмұнды және ықшамды. Қорғау кез≥нде автор тақырап бойынша терең б≥л≥м көрсетт≥. “алқылау кез≥нде сұрақтарға дұрыс жауап берд≥
∆ақсы ѕрезентаци€ өз бет≥нше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белг≥ленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданылған. —лайдтар мазмұнды және ықшамды. Қорғау кез≥нде автор тақырап бойынша жақсы б≥л≥м көрсетт≥. “алқылау кез≥нде сұрақтарға дұрыс жауап бер≥п, принципиалды емес қател≥ктер ж≥берд≥, оны өз≥ дұрыстады.
Қанағаттанарлық   ѕрезентаци€ өз бет≥нше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белг≥ленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданылған. —лайдтар мазмұнды емес.. —ұрақтарға жауап беру кез≥нде принципиалды қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлықсыз   ѕрезентаци€ өз бет≥нше 20-дан кем слайдты қолданылып, белг≥ленген уақттан кеш орындалған. 5-тен кем әдебиеттерд≥ қолданылған. —лайдтар мазмұнды емес.. —ұрақтарға жауап беру кез≥нде автор өрекел қател≥ктер ж≥берд≥ және өз материалмен хабардар емес.
7. “ест≥к тапсырмаларды дайындау Өте жақсы “ест≥к тапсырмаларда 10-нан кем емес сұрақтар бар. Ѕелг≥ленген уақытта тапсырылған. “ест≥ң нег≥з≥ мазмұнды және сұрақ анық қойылған. ¬арианттардың жауаптары б≥ртиптес және сәйкес. ∆ауаптардың алгоритм≥ бар. ƒұрыс жауаптар дәл көрсет≥лген.
∆ақсы “ест≥к тапсырмаларда 10-нан кем емес сұрақтар бар. Ѕелг≥ленген уақытта тапсырылған. “ест≥ң нег≥з≥ мазмұнды және сұрақ анық қойылған. ¬арианттардың жауаптары б≥ртиптес емес. ∆ауаптардың алгоритм≥ бар. ƒұрыс жауаптар дәл көрсет≥лген.
Қанағаттанарлық   “ест≥к тапсырмаларда 10-нан кем емес сұрақтар бар. Ѕелг≥ленген уақытта тапсырылған. “ест≥ң нег≥з≥ мазмұнды емес және сұрақ анық қойылмаған. ¬арианттардың жауаптары б≥ртиптес емес. ∆ауаптардың алгоритм≥ бар. ƒұрыс жауаптардың барлығы дәл көрсет≥лмеген.
Қанағаттанарлықсыз   “ест≥к тапсырмаларда 10-нан кем сұрақтар бар. Ѕелг≥ленген уақытта тапсырылмаған. “ест≥ң нег≥з≥ мазмұнды емес және сұрақ анық қойылмаған. ¬арианттардың жауаптары б≥ртиптес емес. ∆ауаптардың алгоритм≥ жоқ. ƒұрыс жауаптардың 50% дәл көрсет≥лмеген.
8. ћылқау карта құрастыру Өте жақсы ћылқау карталар толық көлемде орындалған, анық, аппараттың нег≥зг≥ құрылымдары дұрыс көрсет≥лген. Ѕелг≥ленген уақытта өтк≥з≥лген. —тудент бер≥лген сұрақтарға сен≥мд≥ және қатес≥з жауап беред≥.
∆ақсы ћылқау карталар толық көлемде орындалған, анық, аппараттың нег≥зг≥ құрылымдары дұрыс көрсет≥лген. Ѕелг≥ленген уақытта өтк≥з≥лген. —тудент бер≥лген сұрақтарға жауап бергенде принципиалды емес қател≥ктер ж≥беред≥..
Қанағаттанарлық   ћылқау карталар толық көлемде орындалған, анық, аппараттың нег≥зг≥ құрылымдары дұрыс көрсет≥лген. Ѕелг≥ленген уақытта өтк≥з≥лген. —тудент қорғау кез≥нде бер≥лген сұрақтарға сен≥мс≥з жауап беред≥. ѕринципиалды қател≥ктер ж≥беред≥.
Қанағаттанарлықсыз   ћылқау карталар толық емес көлемде, ұқыпсыз дайындалған және уақтысында тапсырылмаған. —тудент қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде дөрек≥ қател≥ктер ж≥берд≥ және материалдар игермеген.
9. √лоссарий құрастыру Өте жақсы √лоссарий толық сөзд≥к көлем≥мен құрастырылған, нег≥зг≥ терминдер мен түс≥н≥ктер дұрыс көрсет≥лген.“ерминдерд≥ң салыстырмалы мағыналары бар.”ақытында тапсырылған. —тудент бер≥лген сұрақтарға сен≥мд≥ және қатес≥з жауап беред≥.
∆ақсы √лоссарий толық сөзд≥к көлем≥мен құрастырылған, нег≥зг≥ терминдер мен түс≥н≥ктер дұрыс көрсет≥лген.“ерминдерд≥ң салыстырмалы мағыналары бар.”ақытында тапсырылған. —тудент бер≥лген сұрақтар бойынша принципиалды емес қателер ж≥беред≥
Қанағаттанарлық   √лоссарий толық сөзд≥к көлем≥мен құрастырылған, нег≥зг≥ терминдер мен түс≥н≥ктер дұрыс көрсет≥лген.“ерминдерд≥ң салыстырмалы мағыналары бар.”ақытында тапсырылған. —тудент қорғау кез≥нде бер≥лген сұрақтарға сен≥мс≥з жауап беред≥, принципиалды қателер ж≥беред≥.
Қанағаттанарлықсыз   √лоссарий толық емес көлемде, ұқыпсыз дайындалған және уақтысында тапсырылмаған. —тудент қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде дөрек≥ қател≥ктер ж≥берд≥ және материалды игермеген.
10. “ақырыптық альбом Өте жақсы “ақырыптық альбом өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. јльбомның тақырыбына ти≥ст≥ суреттер, аппараттардың схемалары, дәр≥л≥к жазылымдар келт≥р≥лген. јльбомды қорғауда қойылған барлық сұрақтарға сен≥ммен және қатес≥з жауап берд≥.
∆ақсы “ақырыптық альбом өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. јльбомның тақырыбына ти≥ст≥ суреттер, аппараттардың схемалары, дәр≥л≥к жазылымдар келт≥р≥лген. Қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде принципиалды емес қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлық   “ақырыптық альбом өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. јльбомның тақырыбына ти≥ст≥ суреттер, аппараттардың схемалары, дәр≥л≥к жазылымдар келт≥р≥лген. Қойылған барлық сұрақтарға сен≥мс≥з жауап берд≥ және принципиалды қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлықсыз   “ақырыптық альбом өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. јльбомның тақырыбына ти≥ст≥ суреттер, аппараттардың схемалары, дәр≥л≥к жазылымдар келт≥р≥лген. Қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде өрескел қател≥ктер ж≥берд≥ және материалмен хабардар емес.
11. кроссворд Өте жақсы  россворд 7 немесе одан да көп сөзден құралған, сөздер≥ б≥рнеше рет түй≥скен, кроссвордтың сұрақтарында қател≥ктер ж≥бер≥лмеген, сұрақтары ұқыпты және қажетт≥ жауабты алдын-ала анықтайды, безенд≥р≥лу≥ талапқа сай.
∆ақсы  россворд 7 сөзден құралған, сөздер≥ 3 рет түй≥скен, кроссвордтың сұрақтарында қател≥ктер ж≥бер≥лмеген, сұрақтары ұқыпты, б≥рақ нақты емес, безенд≥р≥лу≥ талапқа сай.
Қанағаттанарлық    россворд 7 сөзден құралған, сөздер≥ 2 рет түй≥скен, кроссвордтың сұрақтары нақты емес, қател≥ктер ж≥бер≥лген.
Қанағаттанарлықсыз    россворд 7 кем сөзден құралған, сөздер≥ 2 кем немес түй≥спейд≥, кроссвордтың сұрақтарында принципиалды, өрескел қател≥ктер ж≥бер≥лген.
12. портфолио Өте жақсы ѕортфолио өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. ѕортфолио құрамында: тақырыпқа сәйкес реферат, глоссарий, презентаци€, тестт≥к тапсырмалар, кроссвордтар және т.б. ойындар бар. ѕортфолионы қорғауда қойылған барлық сұрақтарға сен≥ммен және қатес≥з жауап берд≥.
∆ақсы ѕортфолио өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. ѕортфолио құрамында: тақырыпқа сәйкес реферат, глоссарий, презентаци€, тестт≥к тапсырмалар, кроссвордтар және т.б. ойындар бар. Қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде принципиалды емес қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлық   ѕортфолио өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. ѕортфолио құрамында: тақырыпқа сәйкес реферат, глоссарий, презентаци€, тестт≥к тапсырмалар, кроссвордтар және т.б. ойындар бар. Қойылған барлық сұрақтарға сен≥мс≥з жауап берд≥ және принципиалды қател≥ктер ж≥берд≥.
Қанағаттанарлықсыз   ѕортфолио өз бет≥нше 5-тен кем емес әдебиеттерд≥ қолданып, ұқыпты орындаған және белг≥ленген уақытысында тапсырған және қорытынды жасалған. ѕортфолио құрамында: тақырыпқа сәйкес реферат, глоссарий, презентаци€, тестт≥к тапсырмалар, кроссвордтар және т.б. ойындар бар. Қойылған сұрақтарға жауап беру кез≥нде өрескел қател≥ктер ж≥берд≥ және материалмен хабардар емес.

Әдеттег≥дей, сабақта б≥л≥мд≥ бағалаудың б≥рнеше түрлер≥ қолданылады. ∆урналға орташа баға қойылады.

≈мтиханға қойылатын бағаның критерийлер≥:

ћинималды балл: 1

ћаксималды балл: 4

≈мтихандық баға ағымдық рейтингт≥ ескер≥п қойылады:

- рейтинг≥н≥ң бағасы пән бойынша қорытынды бағаның (ҚЅ) 60% (дәр≥ст≥к, практикалық сабақтар, —Ө∆, к≥рет≥н ағымдық үлгер≥м) құрайды.

- қортынды бағалаудың бағасы (ҚЅЅ) пән бойынша емтихандағы қортынды бағаның (ҚЅ) 40% құрайды.

∆алпы баға (ағымдық + қортынды рейтинг) келес≥ шкала бойынша қойылады:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 479 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1256 - | 1183 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.