Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Актуальність обраної теми.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ РОБІТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Міжнародні відносини»

Одеса - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України” курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за період навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Навчальним планом спеціальності “Міжнародні відносини” передбачено написання трьох курсових робіт з найважливіших фахових дисциплін при навчанні за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Курсова робота є формою індивідуальної роботи студента. Написання курсової роботи дає можливість студентам ґрунтовніше засвоїти вивчений програмний матеріал з предмета, оволодіти основними навичками наукової роботи, а також розвинути свої творчі інтелектуальні здібності. Самостійна робота з документальними джерелами, науковими дослідженнями дасть змогу поглибити фахові знання, сприятиме становленню як спеціалістів. Курсова робота є видом дослідницької діяльності. Самостійна наукова робота потребує від студента творчих пошуків, має включати елементи новизни.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Основні вимоги до написання студентом курсової роботи: актуальність теми, достатній теоретичний рівень, дослідницький характер, граматична і стилістична правильність, дотримання стандартів щодо оформлення.

Тема роботи має бути актуальною з погляду сучасних процесів у міжнародних відносинах, зовнішньої політики окремих держав, різних важливих аспектів їх розвитку. Курсова робота може бути актуальною також з точки зору висвітлення прикладних політичних, економічних, соціальних, екологічних, культурних проблем розвитку окремих держав, їх зовнішньополітичної діяльності.

Курсова робота повинна бути написана студентом на рівні, відповідному сучасному стану розвитку комплексу наук, які вивчають міжнародні відносини. У процесі роботи студент має вивчити достатню кількість опублікованих джерел (оприлюднені документи, монографії, наукові статті тощо). Думки вітчизняних і зарубіжних авторів, їхні загальнотеоретичні і методологічні підходи необхідно проаналізувати та систематизувати.

Текст курсової роботи треба структурувати. Матеріал роботи викладається послідовно. У тексті не повинно бути стилістичних і граматичних помилок. Обов’язкова умова – єдиний стиль роботи. Якість курсової роботи суттєво погіршується, якщо має сукупність різностилістичних, погано пов’язаних між собою компонентів. Формування навичок і вмінь грамотного викладення тексту – одне з важливих завдань курсової роботи.

Оформлення курсової роботи повинно відповідати чинним стандартам. У тексті треба дотримуватись правил цитування. Належним чином слід оформлювати список використаних джерел. Дотримання цих вимог сприяє формуванню у студентів культури оформлення наукових праць, важливої для їхньої майбутньої професійної діяльності.

 

ДОБІР ДЖЕРЕЛ

Почати пошук необхідних джерел та літератури можна з тематичного каталогу бібліотеки. Склавши список основних праць по темі, слід перевірити його повноту за абетковим каталогом, переглянувши праці найбільш відомих авторів монографій по даній темі.

Найбільш складною є праця по обліку публікацій в періодичних виданнях. Починати треба теж з тематичного каталогу періодики, але не слід покладатись на його повноту.

Після складення списку найбільш важливих по даній темі періодичних видань, студент повинен сам переглянути щорічні бібліографічні переліки статей, що друкуються в останніх (грудневих) номерах наукових журналів. Щодо журналів останніх років, то їх слід уважно переглянути всі. Студенту-міжнароднику взагалі рекомендовано постійно вивчати матеріали таких журналів як “Політика і час”, “Політична думка”, “Сучасність”, “Віче”, “Розбудова держави”, “Політологічні читання”, “Український історичний журнал”, “Нова політика”, “Международная жизнь”, “Новая и новейшая история”, “США: экономика, политика, идеология” (з 1999 р. – “США - Канада: экономика, политика, культура”), “Новое время”, “Мировая экономика и международные отношения”, “Славяноведение”, “Вопросы истории”, “Полис”, “Вопросы экономики”, “Общественные науки и современность”, “Политика”, “Эхо планеты”, “Восток”, “Проблемы Дальнего Востока”.

Крім того студент повинен звернутись до спеціальних бібліографічних посібників “Літопис газетних статей”, “Літопис рецензій” (літописи журнальних статей, бібліографічні покажчики журналів, енциклопедії).

 

НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ

На першому курсі студенти відділення МВ пишуть курсову роботу із предмета «Політична географія». Цілями роботи на 1 курсі є одержання студентом знань і вмінь оцінювати основні параметри політико-географічної характеристики держави, а також знайомство із правилами написання й оформлення студентського наукового проекту.

Вступ.

Вступ роботи повинен містити наступні складові.

Актуальність обраної теми.

Студент повинен пояснити, чому він вибрав саме цю тему, указавши її наукову й практичну важливість. Розмір - максимум один абзац, не більше півсторінки.

Мета роботи.

Визначається питанням, навіщо потрібне дане дослідження? Розмір – одна розгорнута пропозиція. Наприклад: «Метою даної роботи є аналіз основних політико-географічних параметрів держави й виявлення їх впливу на роль держави у світовій політиці».

Завдання роботи.

Завдання роботи – це питання, на які повинен відповісти автор роботи, щоб розкрити мету курсової. Відповіді ж на дані питання надаються у Висновках. Таким чином, на завдання, поставлені у Вступі, обов'язково повинні бути дані відповіді-висновки, викладені у Висновках.

Характеристика джерел.

У цій частині студент повинен охарактеризувати ті джерела, звідки він черпав дані для своєї роботи. Необхідно вказати, якими саме базами даних користувався автор роботи й наскільки дані з різних баз збігаються або суперечать одні одним.

Розмір – орієнтовно півсторінки.

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.