Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырып 11. –ефлекси€ педагогтың өз≥н-өз≥ тану механизм≥ рет≥нде.
ћақсаты:  әс≥би өз≥н-өз≥ тану және өз≥н-өз≥ дамытуды психологи€лық-педагогикалық қолдауын талдау.

 

1. –ефлекси€.

2. ѕедагогтың Ђћен -тұжырымдамасыї

3.  әс≥би өз≥н-өз≥ тану және өз≥н-өз≥ дамытуды психологи€лық-педагогикалық қолдау

 ≥лтт≥к сөздер: этникалық,конфесси€лық, гендерл≥к

1. –ефлекси€ (лат. reflexio - кей≥нге оралу) - бейнелеуд≥, сондай-ақ таным актис≥н зерттеуд≥ б≥лд≥рет≥н термин. Әртүрл≥ филос. жүйеде рефлекси€ның мазмұны б≥рдей емес. Ћоқтың ойынша, түйс≥к сыртқы заттармен т≥келей ұштасады, ал бақылау сананың ≥шк≥ ≥с-әрекеттер≥не бағытталғанда рефлекси€ ерекше б≥л≥мн≥ң бастамасы болмақ. Ћейбниц үш≥н, рефлекси€ - адамның жан дүниес≥ндег≥ өзгер≥стерге көң≥л бөл≥п, елеуш≥л≥к, ёмн≥ң ұйғарымынша, иде€лар - сырттан қабылдайтын әсерлерд≥ рефлекси€лау. √егель үш≥н, рефлекси€ - ек≥ түрл≥ нәрсен≥ң мысалы, мен құбылыстың өзара бейнелену≥. <<–ефлекстеу>> термин≥ сананы өз-өз≥не үң≥лд≥руд≥ өз психикалық күй≥не ой ж–ефлекси€

Қаз≥рг≥ таңда ел≥м≥здег≥ б≥л≥м беру жүйес≥нде бағалаудың ек≥ түр≥ де қолданылып жүр. ритериалды бағалау ек≥ге ж≥ктелед≥. Ѕ≥р≥нш≥с≥: жиынтық және қалыптастырушы.∆иынтық бағалауды оқыту үш≥н бағалау,қалыптастырушы бағалауды оқу үш≥н бағалау деп атайды.ЂЅағалауї термин≥ латын т≥л≥нен аударғанда Ђжақын отыруїдеген мағынаны б≥лд≥ред≥. Ғалымдар тарапынан,бағалаудың араларындағы айырмашылықтар 1960 жылдардан бастап зерделен≥п,мән≥ нақты анықталуда. Ѕ≥з бүг≥н жаңа не б≥лд≥к?Ѕағалау оқушыға шынайы әр≥ нақты қойылу қажет. ≈гер баға белг≥л≥ б≥р дискрипторларға сүйенбей қойылса, үлкен дау жәнеоқушылардың ынта мен қызығушылықтарының төмендеу≥не әкел≥п соғатыны бүг≥нг≥ топтық жұмыс барысында байқалды.“оптарға бер≥лген “апсырма: Ђ“оп болып јлма ағашын жасау.ї јлма ағашын топ болып б≥р≥г≥п жасадық,б≥рақ б≥з дайындаған алма ағашының макет≥не сараптаушы топ Ђ3їдеген бағаға лайық деп санады.Ѕ≥з жасаған Ђјлма ағашынаї төменг≥ баға қойылғаны б≥зге эмоциональды түрде ерекше әсер қалдырды. Ѕағалау үдер≥с≥ кез≥ндег≥ өз тәж≥рибем≥зде болған жағдай маған ерекше әсер етт≥?Ќе себепт≥? —ебеб≥: Ѕала жұмысын,≥с-әрекет≥н,шығармашылығын бағалауда ең ти≥мд≥с≥: өзара бағалау екен≥н түс≥нд≥м.

«ерттеулерге сүйенсем өзара бағалаудың нақты 3 критерийлер≥ бар:

1.Ќе тексер≥лу керек екен≥н түс≥ну қажет

2.ќқушыларға өз≥н≥ң жұмыстарын қайта қарауға мүмк≥нд≥к беру.

3.Өз жұмыстарын жақсарту үш≥н не ≥стеу керект≥г≥н анықтауға көмектесу.

ќсы жерде Қайта қарауға мүмк≥нд≥к беру Ђбесїбалдық бағалауды қоймастан бұрын жүрг≥з≥лсе оқушылардың белсенд≥л≥г≥ мен қызығушылығы басылмас ед≥ деп ой түйд≥м. Ѕ≥з үш≥н орын алған бүг≥нг≥ қиындық б≥зд≥ң алдағы уақытта сынып оқушыларымызбен өзара байланыста кездесу≥ мүмк≥н проблемаларды қалай шешуге болатынын нақты ұғындырды.—араптаушының немесе топ жұмысының талапқа сай болмауы мектеп тәж≥рибес≥нде орын алатын шынайы құбылыстар. ћен сараптаушының осылай төменг≥ деңгей қойып бағалағанына б≥р жағынан қуандым. —ебеб≥: кез келген адамның қател≥г≥ болуы шынайыдүние.Ѕ≥з де дәл осындай шынайы дүниен≥ өз бойымыздан топ болып сез≥нд≥к. б≥рақ б≥з б≥р нәрседен ұттық деп ойлаймын. Ѕұлай ойлауыма не себеп? ќқушы бойларынан өтет≥н сез≥мдерд≥ б≥з нақты түс≥н≥п оны түс≥нуге сен≥м≥н арттыруға қалай жұмыс жасау керект≥г≥н,қандай әд≥с-тәс≥лдерд≥ қолдануға болатынын пайым жасадық.ƒәл осылай жағдай сыныптағы топтарда болса б≥з бұл кедерг≥лерд≥ жою амалдарын қолдану дағдыларын меңгерд≥к деп айта аламын. яғни, сыни ойлау,өз-өз≥н реттеу,мұғал≥м тарапынан жетк≥л≥кт≥ дәрежеде қолдау көрсету,қателермен жұмыс жасау үш≥н уақыт бөлу қажет екен≥н үйренд≥к.÷иммерман өз≥н- өз≥ бағалауды Ђөз≥н≥ң оқу үдер≥с≥нде оқушылардың метатанымдық, ынталандырушылық және м≥нез-құлықтық белсенд≥л≥г≥ї рет≥нде сипаттайды.Ќе түйд≥м,нен≥ меңгер≥п қалай өзгерд≥м?Қател≥ктер жасалуы мүмк≥н. ќқыту үрд≥с≥нде барлығымыз да қате ж≥берем≥з.Қател≥ктен сабақ алып,сындарлы ойлап,өз-өз≥м≥зд≥ рететсек өз-өз≥м≥зге деген сен≥м≥м≥з ныға€ түсед≥,ағаттықтарды жою үш≥н не ≥стеуге болатынын б≥лу дағдысы бойымызда қалыптасты және дағдыларды табысты қолдана аламыз деп ой түйд≥м.

2. ѕедагогтың Ђћен -тұжырымдамасыї

"ћен" тұжырымдамасы нег≥з≥нде жеке адам өзгелермен қарым-қатынас жасап, өз≥не деген көзқарасын қалыптастырады. јдам бойындағы Уменд≥кФ қасиет адамның ≥с-әрекет≥ мен әлеуметт≥к ортамен қарым-қатынас жасауы барысында қалыптасады.  ез келген адамның өз Умен≥нФ айыра алуы тұлғалық қасиетт≥ң өзект≥ белг≥с≥ болып табылады. "ћен" тұжырымдамасы әлеуметт≥к өзара ≥с-қимылдың алғышарты мен салдары бола тұра, әлеуметт≥к тәж≥рибе барысында анықталады.

ќны құрайтындар:

шынайы УменФ (осы шақтағы өз≥ туралы түс≥н≥к),

идеалдық УменФ (өз≥н≥ң п≥к≥р≥ бойынша, субъект≥н≥ң моральдық нормаларға бағдар алғанда қандай болуға ти≥с екенд≥г≥),

серп≥нд≥ УменФ (субъект≥н≥ң қандай болғысы келет≥нд≥г≥ туралы ниет≥),

фантастикалық УменФ (егер мүмк≥н болса, субъект≥н≥ң қандай болуды армандайтындығы), т.б.

"ћен" тұжырымдамасының қалыптасуы адамдар арасында қызмет алмасу жағдайында жүр≥п, оның барысында субъект Убасқа адамға айнадағыдай көр≥нед≥Ф және сол арқылы өз мен≥н≥ң бейнес≥н сақтап, айқындайды және түзетед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1454 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1486 - | 1321 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.