Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

Тема 3. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ПАРТІЙНІ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 

1.Суть, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій.

2.Типологія політичних партій і партійних систем.

3.Особливості демократичного інституту виборів: поняття, принципи та різновиди.

4.Типологія та особливості основних виборчих систем.

 

Реферати

1. Політичні рухи: суть, різновиди, етапи розвитку.

2. Інститут референдуму в умовах представницької демократії.

3. Виборче законодавство України: переваги, недоліки, відповідність. міжнародним стандартам.

4. Особливості партійної системи в Україні

 

Література

1. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. – 1993. - № 7. – С. 50-52.

2. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. – М.: 1995.

3. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

4. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

5. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

6. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. – 1996. - № 2. – С. 21-31.

7. Коліушко І. Пропорційна виборча система та досвід її застосування // Громадянське об’єднання „Нова хвиля”. Зб. аналіт. матер. – 1995. – Вип. 2. – С. 16-24.

8. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко, К., 1999.

9. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

10. Політологія /За ред. Колодій А. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.

11. Примуш М. Історія та теорія політичних партій. – Донецьк, 2000.

12. Скібіна О. Вибори як основоположна форма участі громадян України в політичному процесі // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 28-33.

13. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособие. – М., 2006.

14. Ставнійчук М. Вибори в умовах політичної реформи // Віче. – 2003. – № 3.

15. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

16. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

17. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

18. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

19. Яворський В. Роль інституту виборів в політичній системі суспільства // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60. – С. 64-73.

 

Методичні рекомендації

Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та партійних систем, а також аналіз інституту демократичних виборів.

При розгляді першого питання необхідно зосередити увагу на з’ясуванні суті та ознак політичних партій, передумов їх виникнення. Також варто наголосити на впливі політичних партій на політичне життя суспільства [9; 10, с. 203-207; 17, с. 6-80, 233-261].

Дослідження другого питання потребує здійснення детальної класифікації політичних партій за різноманітними критеріями. Особливу увагу рекомендовано приділити загальноприйнятій класифікації політичних партій за місцем у спектрі політичних сил на ліві, центристські і праві. Крім того необхідно розглянути класифікацію партійних систем, проаналізувати особливості різновидів альтернативних і неальтернативних партійних систем на прикладі країн світу [10, с. 210-215, 219-223 ; 17, с. 289-335, 386-490].

У третьому питанні потрібно здійснити аналіз інституту виборів як ключового механізму реалізації сучасної демократії, як невід’ємного її атрибуту, розглянути суспільні функції виборів і здійснити їхню класифікацію. Також рекомендується звернути увагу на особливості демократичних принципів виборів як умови функціонування стабільної демократичної політичної системи [4; 5; 8; 13; 15].

У четвертому питанні потрібно розкрити поняття „виборча система”, проаналізувати три основні різновиди виборчих систем (мажоритарну, пропорційну та змішану), розглянути найбільш поширені на практиці варіанти їх використання, визначити переваги і недоліки кожної з виборчих систем та їхній вплив на розвиток політичної системи [6; 8; 10, с. 215-219; 10].

Під час підготовки першого реферату увагу потрібно зосередити на аналізі політичних рухів як вторинних суб’єктів політики, з’ясуванні їх різновидів та етапів розвитку [9; 10, с. 207-209].

При розкритті другого реферату потрібно проаналізувати сутність референдуму як головного елементу прямої демократії в сучасних державах і дати характеристику його різновидів [2; 8].

Написання третього реферату передбачає аналіз українського виборчого законодавства з погляду його демократичності, відповідності міжнародним демократичним виборчим стандартам [4; 5].

При підготовці четвертого реферату необхідно проаналізувати умови та особливості становлення багатопартійності в Україні після здобуття незалежності [9; 10].

 

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. FUNCTION: ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL ENGINEERING AT THE OPERATIONAL LEVEL Функція: Електрообладнання, електронна апаратура і системи управління на рівні експлуатації
 2. II.3. Головне меню системи
 3. IX. Порядок оформлення результатів технічного огляду та обстеження системи газопостачання
 4. Аналіз системи цілей підприємства та стратегії їх досягнення
 5. Банки, їх функції, операції та види. Особливості банківської системи її Україні.
 6. БУДОВА СИСТЕМИ ПНЕВМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 7. Бюджетна система. Бюджетний дефіцит. Особливості бюджетної системи України
 8. В установленням радянської тоталітарної системи
 9. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ.
 10. Виборчі системи та виборчі технології (теорія і сучасна практика).
 11. Виконати розрахунки зон річного графіку навантаження енергетичної системи, його нерівномірність і густину.
 12. Витягуюча» та «виштовхуюча» системи оперативного управління


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.