Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Основні економічні категорії і поняття. Дохід. Види доходів. Первинні доходиДохід. Види доходів. Первинні доходи. Кінцеві доходи. Необхідний продукт. Заробітна плата. Форми заробітної плати. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Погодинна та відрядна заробітна плата. Системи заробітної плати. Тарифна система. Нормальний підприємницький дохід. Дохід від власності. Орендний дохід. Доходи на інтелект. Процент на капітал. Соціальні програми. Прожитковий мінімум. Трансфертні платежі.

Реферати (фіксовані виступи)

1. Якість життя населення в Україні.

2. Еволюція поглядів на суть і принципи розподілу у ринковій економіці.

3. Теорії заробітної плати.

4. Доходи населення в сучасній Україні.

5. Соціальна політика держави.

План самостійної роботи (2 год.)

1. Заробітна плата в сучасних умовах господарювання.

2. Пенсійна реформа в Україні.

3. Компенсаційна політика держави.

Пошукові питання

1. Які причини існування різних концептуальних підходів до проблеми формування доходів у ринковій економіці?

2. Проаналізуйте визначення категорії „заробітна плата" в економічній літературі.

3. Які зміни відбулися у застосуванні форм заробітної плати під впливом науково-технічного прогресу?

4. Які принципи розподілу створеного продукту в Україні?

5. Чи здатна держава і яким чином впливати на зменшення диференціації у розподілі доходів між окремими членами суспільства?

6. Як ви ставитесь до проблеми платності послуг?

7. Проаналізуйте основні напрями поліпшення оплати праці.

Запитання для самоконтролю

1. Які існують види доходів населення? Назвіть джерела їх формування.

2. Охарактеризуйте основні підходи до визначення суті заробітної плати.

3. Які існують форми та системи заробітної плати?

4. Що визначає розмір мінімальної заробітної плати?

5. Які зміни в оплаті праці відбуваються з розвитком ринкових відносин?

6. Поясніть необхідність, суть і мету соціальних виплат населенню. За рахунок чого формуються соціальні програми?

7. Які особливості розподілу соціальних фондів споживання?

8. Як розраховується мінімальний споживчий бюджет?

9. Що Ви розумієте під компенсаційною політикою держави?

Тести і задачі

1. Яке з положень найкраще виражає суть заробітної плати з погляду теорії
  трудової вартості:
а) заробітна плата є цінністю праці;
б) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час;
в) заробітна плата – це грошова форма вартості і ціни товару робоча сила;
г) заробітна плата – це плата за працю.
   
2. Заробітна плата має види:
а) погодинна і відрядна;
б) ціна товару робоча сила і посадові ставки;
в) участь у прибутках підприємства;
г) номінальна і реальна.
   
3. Реальну заробітну плату можна обчислити:
а) величиною номінальної заробітної плати;
б) рівнем цін на товари і послуги;
в)   кількістю матеріальних благ і послуг, придбаних на номінальну заробітну плату;
г) немає правильної відповіді.
   
4. До основних видів доходу не відносять:
а) заробітну плату;
б) прибуток;
в) стипендію студентам навчального закладу;
г) відсоток.
   
5. Які витрати з сімейного бюджету громадян України є основними в сучасних умовах:
а) на харчування;
б) на одяг;
в) на житло;
г) на навчання і медичне обслуговування.
   
6. За яких умов виникає безробіття:
а) за умови, що пропозиція робочої сили співпадає з попитом на неї;
б) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропозиції;
в) за умови, що економіка країни перебуває в кризовому стані;
г) за умови високого рівня інфляції.
   
7. Природне безробіття – це:
а) циклічне і добровільне;
б) циклічне, фрикційне і структурне;
в) фрикційне і структурне;
г) циклічне і структурне.
   
8. Якщо людина втратила роботу у зв’язку із скороченням виробництва, до якої форми безробіття це відноситься:
   
а) структурної;
б) фрикційної;
в) циклічної;
г) всі відповіді неправильні.

 

Література

1. Гвелесіані А.Т. Стан грошових доходів та майнова диференціація населення в Україні.// Економіка АПК. – 2002. - №3. С.102-106.

2. Економічна теорія: Навч. посібник / За ред. В.О.Білика, П.Т.Саблука. - К.: ІАЕ, 2004.- 560 с.

3. Махсма М.Б. Рівень життя сільського населення. // Економіка АПК.– 2002. - №3. – С.112-117.

4. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні. // Фінанси України. – 2002. - №4. – С.32-38.

5. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. Підручник.- К.: ЦУЛ, 2003. - 540 с.

6. Новіков В.І. Проблеми реалізації державної політики регулювання доходів населення.// Економіка України. – 2002. - №9. – С.66-71.

7. Оплата праці в сільському виробництві / За ред. Ю.Я. Лузана. — К.: ІАЕ, 2000.-464 с.

8. Праця та соціальна політика в Україні: Анал. стат. зб. / С.А. Вегера та ін. - К.: Соцінформбюро, 1999. -112 с.

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання, або
 2. I. Поняття кредитних правовідносин. Види кредиту
 3. II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ
 4. quot;Соціальна економія" Густава Касселя (1866 –1945 р.р.). Специфічне розуміння Касселем поняття "соціальної економії" (проблеми торгівельно-промислового циклу).
 5. V Основні етапи підготовки поурочного конспекту
 6. Адміністративна юстиція: поняття й види
 7. Адміністративне правопорушення. Поняття і ознаки.
 8. Банківські правовідносини: поняття, види та суб’єкти
 9. Безробіття: вимір, форми, соціально-економічні наслідки, шляхи зниження. Природний рівень безробіття.
 10. Будова і основні функції спинного мозку.
 11. Вакуумне іонне осадження. Основні схеми. Переваги та недоліки.
 12. Варто розрізняти три основні логічно й історично послідовні типи МПП: загальний, частковий і одиничний.


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.