Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Пән бойынша оқу- әдістемелік материалдарЗагрузка...

Материалдар кедергісі» пәнінің тақырыптық жоспары

Тақырыптардың аталуы Сабақ көлемі (сағат)
Дәріс Практикалық сабақ Зертха- налық сабақ СӨЖ ОСӨЖ Барлығы
Кіріспе. «Материалдар кедергісінің» мәні. - -
Түзу сырықтардың созылу және сығылу деформациясы. -  
Конструкциялық материалдардың механикалық сипаттамалары. Созылуы және сығылу кезінде беріктікке және қатаңдыққа есептеу. -
Кернеулі және деформацияланған күй теориялары. - -
Ығысу (кесілу) деформациясы - -
Жазық көлденең қималардың геометриялық сипаттамалары. -  
Түзу сырықтардыңбұралуы -
Түзу сырықтардың иілуі -
Статикалық түрде анықталмайтын сырықтар жүйелері -   -
Сырықтар жүйесінде жалпы түрде түсірілген күштер жүйесінен туындайтын орын ауыстырулар және деформацияның потенциялық энергиясы. -  
Күрделі қарсыласулар. Оралған серіппелерді есептеу. -  
Пластикалық және беріктік теориялары (болжамдары). -   -
Деформацияланатын серпімді жүйелердің тепе-теңдік күйінің орнықтылығы. -
Дүркінді өзгеретін кернеулер жағдайындағы беріктік - -
Динамикалық күштер   -
Барлығы: -

Дәріс №1,2

Тақырып. Кіріспе.«Материалдар кедергісінің» мәні.

Дәріс мазмұны: «Материалдар кедергісі» пәнінің мәселелері мен мақсаты. Инженер дайындаудағы басқа пәндермен байланысы. «Материалдар кедергісінің» негізгі есептері: беріктік, қатаңдық, орнықтылық. «Материалдар кедергісінің» негізгі болжамдары. Сыртқы күштер, оларды жіктемелеу. Деформация және орынауыстырулар. Кернеулер, оның түрлері. Ішкі күштерді анықтау әдісі. Қима әдісі.

Зертханалық сабақ №1. Пластикалық материалдарды (болатты) созылуға сынау.

Негізгі әдебиет: 1,2 (4-17 б), 3 (3-13 б), 4 (4-27 б),

Қосымша әдебиет: 5 (4-7 б)

Дәріс №3,4

Тақырып. Созылу-сығылу деформациясы.

Дәріс мазмұны: Созылу мен сығылу деформациясы. Бойлық күш пен тік (бойлық) кернеу. Созылу-сығылу кезіндегі Гук заңы. Бойлық күш, тік кернеу және деформация эпюралары. Деформациясының потенциялдық энергиясы. Созылу-сығылу кезіндегі статикалық анықталған және анықталмаған есептер. Температуралық және монтаждық кернеулер.

Зертханалық сабақ №2. Пластикалық материалдарды (болатты) созылуға сынау.

Негізгі әдебиет: 1 (27-33 б), 3, (13-20 б), 4 (27-55 б)

Қосымша әдебиет: 4,5 (4-7 б)

 

Дәріс №5,6

Тақырып. Материалдардың механикалық қасиеттері. Беріктікке және қатаңдыққа есептеу.

Дәріс мазмұны: Кернеулер мен деформацияларды есептеудің эксперименттік әдістері. Материалдардыңсозылу мен сығылу диаграммалары. Материалдардың беріктік және созымдылық қасиеттері. Шектік күй. Беріктік шарты мен есептері. Қауіпті және қауіпсіз кернеулер. Қор коэффициенті. Рұқсат етілетін кернеулер.

Зертханалық сабақ №3. Созымды және морт сынатын материалдарды сығылуға сынау.

Негізгі әдебиет: 1 (33-55 б), 2,3 (20-42 б), 4 (60-96 б),

Қосымша әдебиет: 5 (8-11 б)

 

Дәріс №7,8

Тақырып. Кернеулі және деформацияланған күйлер теориясы.

Дәріс мазмұны: Кернеулік күйлер, оның түрлері. Кернеу құраушылары және оларды белгілеу. Жазық кернеулік күй. Бас кернеулер мен бас аудан. Жанама кернеудің жұптық заңы. Экстремальды жанама кернеу. Жалпылама Гук заңы. Көлемдік өзгеріс. Деформацияның меншікті потенциялдық энергиясы.

Зертханалық сабақ №4. Созымды және морт сынатын материалдарды сығылуға сынау.

Негізгі әдебиет: 1 (57-69 б), 3 (42-71 б),

Қосымша әдебиет: 5 (8-11 б)

 

Дәріс №9,10

Тақырып. Ығысу (кесілу).

Дәріс мазмұны: Таза ығысу. Ығысу кезіндегі Гук заңы. Ығысу модулы. Ығысу кезіндегі деформация. Деформациясының потенциялдық энергиясы. Ығысу деформациясына практикалық есептеулер: тойтармалы шегелі және пісіріп қосылу.

Зертханалық сабақ №5. Ығысу деформациясына сынау.

Негізгі әдебиет: 1 (76-80 б), 3 (71-79 б), 6 (69-77 б),

Қосымша әдебиет: 5 (11-13 б)

Дәріс №11,12

Тақырып. Жазық көлденең қималардың геометриялық сипаттамалары.

Дәріс мазмұны: Жазық қиманың қарапайым және күрделі геометриялық сипаттамалары. Статикалық моменттер, ауырлық ортасын табу. Остік, полярлық және ортадан тепкіш инерция моменттері. Бас инерция моменттері мен бас остердің орналасуы. Күрделі қималар үшін инерция моменттерін есептеу.

Зертханалық сабақ №6. Болат үлгіні бұралуға сынау. Ығысу модулын анықтау.

Негізгі әдебиет: 1 (17-23 б), 3, (79-88 б), 4, (152-165 б),

Қосымша әдебиет: 5 (14-17 б)

Дәріс №13,14

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.