леуметтану пәні бойынша емтихан тест сұрақтары. <question> Әлеуметтану дегеніміз:
Лекции.Орг

Поиск:


леуметтану пәні бойынша емтихан тест сұрақтары. <question> Әлеуметтану дегеніміз:

 

 

<question> Әлеуметтану дегеніміз:

<variant> Индивидтердің әлеуметтік өмірі немесе әлеуметтік қарым-қатынас

жүйесіндегі тұлғалар туралы ғылым

<variant> Діни көзқарастар туралы

<variant> Саяси және әлеуметтік өмір туралы

<variant> Этикалық құндылықтар туралы

<variant> Жеке адамның мінез-құлқы туралы

 

<question> Микроәлеуметтануға жатады:

<variant> символикалық интеракционизм

<variant> структуралық функционализм

<variant> эволюционизм

<variant> позитивизм

<variant> Марксизм

 

<question> Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?

<variant> конфликтология

<variant> социометрия

<variant> әлеуметтік жүйені талдау теориясы

<variant> этнометодология

<variant> шағын топтар әлеуметтануы

 

<question> Әлеуметтік институт дегеніміз:

<variant> тарихи қалыптасқан адамдардың біріккен іс-әрекетінің тұрақты түрін

ұйымдастыру

<variant> әлеуметтік қатынас арқылы біріккен адамдар тобы

<variant> белгілі бір әлеуметтік қасиеттердің негізінде қалыптасқан топтың, қауымның үлкен жиынтығы

<variant> жоғарғы оқу орны

<variant> өзінің тұтастығымен, тарихи және әлеуметтік әрекет, мінез-құлқымен ерекшеленетін субьект, эмпирикалық белгіленетін шын мәнінде бар адамдардың жиынтығы

 

<question> Социологияның негізін қалаушылардың ойынша қоғамдағы ынтымақтастықты және келісімділікті дамытудың қай жолын көрсетті:

<variant> реформалық

<variant> социалистік революция

<variant> революция

<variant> Бүлік

<variant> үгіт-насихат

 

<question> Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші:

<variant> Қоғамдағы мәдениет

<variant> Қоғамдағы саясат

<variant> Өзара пікір- талас

<variant> Жеке адам

<variant> Индивид

 

 

<question> Әлеуметтану ғылым бойынша иерархия термині қандай мағына береді?

<variant> Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау үшін қолданылады

<variant> Аз топ

<variant> Алғашқы топ

<variant> Екінші топ

<variant> Әлеуметтік бақылау

 

<question> Антикалық дәуірдің алғашқы социологтары деген атқа ие болған

әлеуметтік философтарды атаңыз:

<variant> Платон, Аристотель

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> Дж.Мид

<variant> Т.Парсонс

 

<question> Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз?

<variant> Әлеуметтік жүйе

<variant> Әлеуметтік философия

<variant> Психология

<variant> Саяси процесс

<variant> Экономикалық факті

 

<question> «Социология» деген сөз алғаш рет қашан қолданылды?

<variant> ХІХғ. 40 ж.

<variant> 1750 ж.

<variant> ХХғ. басында

<variant> Б.з. 3 ғ.

<variant> Х1Х ғ. соңында

 

<question> Нормалық жүйенің негізгі элементтері:

<variant> салт-дәстүрлі

<variant> қарапайым

<variant> мақсатты-рациональды

<variant> Күрделі

<variant> аффективті

 

<question> Әлеуметтік жүйенің тиімді жағдайы қоғамадағы тұрақтылық пен теңдікті сақтау деп санаған кім?

<variant> Т.Парсонс

<variant> М.Вебер

<variant> А.Тойнби

<variant> Ч.Кули

<variant> Дж.Мид

 

<question> Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

<variant> С.Липсет

<variant> А.Тойнби

<variant> Ф.Теннис

 

<question> Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:

<variant> К.Маркс

<variant> М.Вебер

<variant> Г.Спенсер

<variant> О.Конт

<variant> Э.Дюркгейм

 

<question> Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Ф.Теннис

<variant> В.Парето

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

 

<question> Қоғамның маңызды әлеуметтік институттарына отбасы, дін, саяси және экономикалық институттарды жатқызған ғалым:

<variant> Г.Спенсер

<variant> О.Конт

<variant> П.Сорокин

<variant> Э.Мэйо

<variant> Р.Мертон

 

<question> Мәдениеттер қақтығысындағы мәдениеттердің іріктелуін зерттеуші:

<variant> М.Мид

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> П.Сорокин

<variant> И.Кант

 

<question> Социализм капитализмді жеңіп шығады деген пікірді айтқан:

<variant> К.Маркс

<variant> Г.Лебон

<variant> Т.Парсонс

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> О.Конт

 

<question> Әлеуметтік институттардың түрін атаңыз?

<variant> Діни, білім беру, отбасы және неке

<variant> Биресми ұйымдардың институты

<variant> Географиялық

<variant> Миграциялық

<variant> Мәртебелік

 

<question> Мәдениет дегеніміз:

<variant> Салт-дәстүрлердің, әлеуметтік норма, тәртіптердің жиынтығы

<variant> Мемлекеттің сыртқы саясаты

<variant> Қарым – қатынас

<variant> Өзара әңгімелесу

<variant> Ішкі саясат

 

<question> Элита дегеніміз:

<variant> Қоғамдағы ең таңдаулы, сұрыпталған адамдар

<variant> Қоғамдағы ең төменгі адамдар

<variant> Орта тап өкілдері

<variant> Төменгі- төменгі тап

<variant> Орта таптың төменгі қабаты

 

<question> Қоғам дамуын өндіріске дейінгі, өндірістік және постөндірістік деп

бөлген ғалым:

<variant> Д.Белл

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> Р.Мертон

<variant> Г.Тард

 

<question> О.Конттың пікірінше қоғамның негізгі бірлігі неде?

<variant> Отбасы

<variant> Жеке адам

<variant> Әлеуметтік топ

<variant> Қарым –қатынас

<variant> Қоғам

 

<question> К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?

<variant> өндірістік тәсілмен

<variant> өндірістік құралдармен

<variant> өндірістік құрал-саймандармен

<variant> еңбек құрал-саймандармен

<variant> еңбек құралдарымен

 

<question> Номинальды қауымдастық дегеніміз:

<variant> Белгілі бір мәселені зерттеу үшін бөлінген қауымдастық

<variant> Реальды топ

<variant> Қарым-қатынас

<variant> Жүйе

<variant> Жеке тұлға

 

<question> Алғашқы топ дегеніміз:

<variant> Ұзақ әрі берік байланысатын және дәстүрлерді сақтайтын аз топ

<variant> Адамдардың жиынтығы

<variant> Бір сәтке жиналған адамдар

<variant> Жеке адам

<variant> Ер адам

 

<question> Символикалық интеракционизм нені оқытады?

<variant> өзара іс- әрекет

<variant> сенім

<variant> таным

<variant> әлеуметтік жүйелер

<variant> стратификация (жіктелу)

 

<question> Этнометодология дамытқан идеяларды көрсетіңіз:

<variant> феноменологиялық әлеуметтану

<variant> символикалық интеракционизм

<variant> құрылымдық функционализм

<variant> позитивизм

<variant> Марксизм

 

<question> «Айнадағы мен» теориясын қалыптастырушы:

<variant> Ч.Кули

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Дж.Мид

<variant> Г.Тард

<variant> Г.Маркузе

 

<question> «Орташа деңгейлер» теориясы ұғымын енгізуші:

<variant> Р.Мертон

<variant> В.Парето

<variant> О.Конт

<variant> Э.Фромм

<variant> Т.Парсонс

 

<question> Р.Мертон мына түсініктерді талдай отырып функционализді толықтырды:

<variant> дисфункция

<variant> операция

<variant> процедура

<variant> құрылым

<variant> интеракция

 

<question> Қауым мен қоғамды бөліп көрсеткен:

<variant> Ф.Теннис

<variant> А.Шюц

<variant> Дж. Морене

<variant> Э.Мэйо

<variant> Дж.Мид

 

<question> «Адамшылдық қарым –қатынас» концепциясын (тұжырымдамасын) енгізген кім?

<variant> Э.Мэйо

<variant> Дж.Мид

<variant> П.Сорокин

<variant> Л.Уорд

<variant> Н.Смелзер

 

<question> «Түсінетін әлеуметтануды» қалыптастырушы:

<variant> М.Вебер

<variant> Г.Спенсер

<variant> З.Фрейд

<variant> Г.Тард

<variant> Дж.Мид

 

<question> Позитивизмнің дамуына үлес қосқан ғалым.:

<variant> О.Конт

<variant> А.Шюц

<variant> Дж. Морене

<variant> Э.Мэйо

<variant> Дж.Мид

 

<question> Әлеуметтік өзара іс-әрекетті оқыту қай бағыттың пәні болып табылады:

<variant> микроәлеуметтану

<variant> макроәлеуметтану

<variant> орташа деңгейлер теориясы

<variant> білім әлеуметтану

<variant> психология

 

<question> Әлеуметтік жанжал теориясының өкілі:

<variant> Р.Дарендорф

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> О.Конт

<variant> Дж.Хоманс

<variant> Дж.Мид

 

<question> Мына теоретиктердің ішінде эволюцияның мәні дифференциалды және күрделі қызмет процесінде деп санаған кім?

<variant> Г.Спенсер

<variant> О.Конт

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> П.Сорокин

<variant> Э.Гидденс

 

<question> «Әлеуметтікті әлеуметтік арқылы» оқыту әдісі дегеніміз:

<variant> социологизм

<variant> Түсіну

<variant> диалектикалық логика

<variant> сауал

<variant> герменевтика

 

<question> Құрылымдық – функционалдық талдау мектебінің өкілін көрсетіңіз:

<variant> Т.Парсонс

<variant> Р.Мертон

<variant> П.Сорокин

<variant> Э.Мэйо

<variant> Г.Зиммель

 

<question> У.Томас және Ф. Знанецкий өкілдері:

<variant> эмпирикалық әлеуметтанудың

<variant> органикалық мектептің

<variant> позитивизмнің

<variant> өндірістік әлеуметтанудың

<variant> әлеуметтік айырбас әлеуметтануының

 

<question> Обьективті мақсат үшін күресте индивидтердің, әлеуметтік топтардың сезімдері мен ұмтылыстарын бейнелейтін әлеуметтік дау-жанжалды идеологиялық құбылыс ретінде анықтаған кім?

<variant> Л.Козер

<variant> Т.Парсонс

<variant> Дж.Хоманс

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

 

<question> Әлеуметтік дау - жанжалды қарастыратын бағытты көрсетіңіз:

<variant> конфликтология

<variant> позитивизм

<variant> постмодернизм

<variant> айырбас әлеуметтануы

<variant> эволюционизм

 

<question> Күнделікті оқып – білу әлеуметанудың қай бөлімінің мәселесі:

<variant> білім әлеуметтануы

<variant> феноменологиялық әлеуметтану

<variant> Марксизм

<variant> позитивизм

<variant> педагогика

 

<question> «Адамның интелектуалды дамуының үш сатысы» заңын қалыптастырушы:

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> А.Тойнби

<variant> К.Маркс

<variant> Р.Мертон

 

<question> «Өрлеуші және бәсеңдеуші» мобильділік – түрі:

<variant> тік ( вертикалды) мобилділік

<variant> көлденең (горизанталды) мобильділік

<variant> конвергенция

<variant> идентификация

<variant> әлеуметтендіру

 

<question> Профессор атағы неге жатады:

<variant> статус (мәртебе)

<variant> рөлді күту

<variant> рөлді атқару

<variant> Девиация

<variant> рөлдік жанжал

 

<question> Белгілі-бір әлеуметтік қажеттілікті және қызығушылықтарды қанағаттандыруға бағытталған нормалар жүйесі бұл -- әлеуметтік:

<variant> Институт

<variant> Процесс

<variant> Прогресс

<variant> әлеуметтілік

<variant> Тексеру

 

<question> Теңсіздік әлеуметтік дамудың басты негізі деп есептеген кім?

<variant> Т.Парсонс

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> П.Сорокин

 

<question> Әлеуметтік мобильділіктің тік (вертикальді) және көлденең (горизонтальді) түрін көрсеткен кім?

<variant> П.Сорокин

<variant> О.Конт

<variant> Т.Парсонс

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> К.Маркс

 

<question> П.Сорокин стратификацияның қанша түрін көрсетті?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 5

<variant> 7

 

<question> Әлеуметтік статус дегеніміз:

<variant> тұлғаның қоғамдағы орны

<variant> топтан топқа ауысу

<variant> тұлғаның жеке мамандығы

<variant> материалдық және рухани құндылықтарды иемдену

<variant> шығу тегіне байланысты

 

<question> Стратификация термині әлеуметтану ғылымына қай ғылымнан енген?

<variant> Геология

<variant> Биология

<variant> философия

<variant> саясаттану

<variant> Физика

 

<question> Стратификацияның қанша өлшемі(критериі) бар?

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 8

<variant> 10

<variant> 12

 

<question> Мобильділіктің қандай түрінде статус өзгереді?

<variant> Тік

<variant> Көлденең

<variant> ұрпақаралық

<variant> ұрпақішілік

<variant> географиялық

 

<question> Қазіргі батыс қоғамындағы орта таптың саны:

<variant> 60%

<variant> 10%

<variant> 30%

<variant> 15%

<variant> 25%

 

<question> Адамдардың әлеуметтік жіктерге, қабаттарға бөлінуін көрсететін термин:

<variant> Әлеуметтік стратификация

<variant> Әлеуметтік мобильділік

<variant> Әлеуметтік институттар

<variant> Әлеуметтік топ

<variant> Әлеуметтік шындық

 

<question> Әлеуметтік құрылымның элементтері:

<variant> Кәсіптік топтар

<variant> Саяси партия

<variant> Діни ұйым

<variant> Жеке адам

<variant> Мәртебе

 

<question> Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?

<variant> Меншіктік қатынастар

<variant> Саяси қатынастар

<variant> Жеке адамның мінез-құлықы

<variant> Элитаға қатысты

<variant> Қарым – қатынас

 

<question> Престиж дегеніміз не?

<variant> Құрметке жету

<variant> Адамның қоғамдағы орны

<variant> Рөл

<variant> Қарым-қатынас

<variant> Құндылық

 

<question> «Өрлеуші» мобильділік мобильділіктің қай түріне жатады?

<variant> Тік

<variant> Көлденең

<variant> Ұрпақаралық

<variant> Ұрпақішілік

<variant> географиялық

 

<question> Жеке тұлға қоғамдағы индивидтердің орындайтын рөлдері жиынтығының функциясы болып табылады – осы жағдай:

<variant> рөлдік теория

<variant> айнадғы мен теориясы

<variant> Марксизм

<variant> айырбас теориясы

<variant> дау – жанжал теориясы

 

<question> Тұлғаны мәдениет (қоғам) арқылы анықтайды:

<variant> Микроәлеуметтану

<variant> Макроәлеуметтану

<variant> Интернализация

<variant> Интеракция

<variant> Стратификация

 

<question> Ұлт дегеніміз:

<variant> туа біткен статус

<variant> шартталған статус

<variant> қолы жеткен статус

<variant> Роль

<variant> Таңдау

 

<question> Аномия дегеніміз:

<variant> ортақ мәндегі тәртіптің болмауы

<variant> қоғамның ынтымақтасуы

<variant> әлеуметтік адаптация (бейімделу)

<variant> Жанжал

<variant> өзара әрекет

 

<question> Әлеуметтік норманы бұзу:

<variant> Ауытқушылық

<variant> Қалыпты жағдай

<variant> Мінез-құлық

<variant> Тәртіп

<variant> Жүйе

 

<question> «Идеалды түр» түсінігінің авторы болып табылады:

<variant> М.Вебер

<variant> Ф.Теннис

<variant> Г.Зиммель

<variant> О.Конт

<variant> Э.Дюркгейм

 

<question> Адамдардың психоэмоцианальдық әрекеттеріне негізделген әлеумететтік әрекет дегеніміз:

<variant> аффективті

<variant> дәстүрлі

<variant> құндылықты

<variant> рациоанльды

<variant> қарапайым

 

<question> Дж.Мид – негізін салушы:

<variant> символикалық интеракционизмнің

<variant> этнометодологияның

<variant> құрылымдық функционализмнің

<variant> социометрияның

<variant> айырбас әлеуметтануының

 

<question> Жанжалдың басты себебі біреулердің өзгелерге өкілетті болу фактісінен деген пікірді қалыптастырған:

<variant> Р.Дарендорф

<variant> К.Маркс

<variant> Р.Мертон

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Г.Спенсер

 

<question> Адамның ұмтылысына, өз еркіне, таңдауына байланысты берілетін статус:

<variant> қолы жеткен

<variant> интегральды

<variant> Аралас

<variant> Басты

<variant> туа біткен

 

<question> Әлеуметтену (социализация) процесіне көмек беруші адамдар мен мекемелер:

<variant> Агенттер

<variant> Бағыт

<variant> Позиция

<variant> обьектілер

<variant> субьектілер

 

<question> «Статустар жиынтығын » терминін енгізген кім:

<variant> Р.Мертон

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> Т.Парсонс

<variant> Э.Мэйо

 

<question> «Әлеуметтік айырбас» концепциясының авторы:

<variant> Дж. Хоманс

<variant> Дж. Мид

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> Т.Парсонс

 

<question> Тұлғаралық, топішілік және адамдардың күнделікті өзара іс-әрекетін

зерттейтін:

<variant> Микроәлеуметтану

<variant> Макроәлеуметтану

<variant> Әлеуметтік жүйе

<variant> Әлеуметтік құрылым

<variant> Дәстүрлі іс-әрекет

 

<question> Ресоциализация дегеніміз:

<variant> Өмірдің әрбір кезеңінде жаңа рөлдерді, құндылықтарды, білімдерді

меңгеру процесі:

<variant> Өмірді теріс түсіну

<variant> Күнделікті іс-әрекет

<variant> Әңгімелесу

<variant> Қарапайым іс-әрекет

 

<question> Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?

<variant> Меншіктік қатынастар

<variant> Саяси қатынастар

<variant> Жеке адамның мінез-құлықы

<variant> Элитаға қатысты

<variant> Қарым – қатынас

 

<question> К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?

<variant> өндірістік тәсілмен

<variant> өндірістік құралдармен

<variant> өндірістік құрал-саймандармен

<variant> еңбек құрал-саймандармен

<variant> еңбек құралдарымен

 

<question> Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

<variant> С.Липсет

<variant> А.Тойнби

<variant> Ф.Теннис

 

<question> Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:

<variant> К.Маркс

<variant> М.Вебер

<variant> Г.Спенсер

<variant> О.Конт

<variant> Э.Дюркгейм

 

<question> Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Ф.Теннис

<variant> В.Парето

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

 

<question> Капиталистық қоғамға қай жүйе тән?

<variant> Таптық

<variant> Жабық

<variant> Сословиялық

<variant> Этакратиялық

<variant> Касталық

 

<question> Әлеуметтік мүмкіншілігіне қарай бөлінетін топ, ол ?

<variant> тап

<variant> Ұйым

<variant> Шағын топ

<variant> Қауым

<variant> Страта

 

<question> Кіріс, білім, билік, престиж – қандай жүйенің компоненттері:

<variant> Таптық

<variant> Сословиялық

<variant> физико-генетикалық

<variant> Құлдық

<variant> Касталық

 

<question> Социологияның бірінші ғылыми бағыты, ол:

<variant> позитивизм

<variant> Феноменология

<variant> еңбек социологиясы

<variant> эмпирикалық социология

<variant> жаңамарксизм

 

<question> Статус жөніңдегі адамдардың тұрақты байланысы дегеніміз не?

<variant> әлеуметтік қатынас

<variant> Әрекет

<variant> өзара әрекет

<variant> Еңбек

<variant> Жүйе

 

<question> "Әлеуметтану" терминінің пайда болуын қай еңбекпен сәйкестендіреді?

<variant> Позитивті философия курсы

<variant> Қауым жыне қоғам

<variant> Ақша философиясы

<variant> Социология

<variant> Макросоциология және микросоциология

 

<question> «Айнадағы мен» теориясы қандай процесті түсіндіреді?

<variant> әлеуметтендіру процесі

<variant> Девиацияны

<variant> Аномияны

<variant> Эволюцияны

<variant> Циклді

 

<question> Адам психикасының құрылымы туралы теорияның негізін салушы - ол?

<variant> З. Фрейд

<variant> Дж. Хоманс

<variant> А. Шюц

<variant> Ч. Кули

<variant> Э. Мейо

 

<question> Қоғамда бейімделушілік қызметін атқаратың қандай жүйе?

<variant> Әлеуметтік

<variant> Саяси

<variant> Мәдени

<variant> Құқықтық

<variant> Ғылыми

 

<question> Қоғамның мақсатқа жетушілік қызметін атқаратын жүйе?

<variant> Саяси

<variant> Мәдени

<variant> Құқықтық

<variant> Ғылыми

<variant> Экономикалық

 

<question> «Әлеуметтік қызмет және әлеуметтік құрылым» еңбегінің авторы?

<variant> Р. Мертон

<variant> Г. Спенсер

<variant> Т. Парсонс

<variant> П. Сорокин

<variant> О. Конт

 

<question> Қоғамға, адамға арналған маңызды мақсат – ол?

<variant> Құндылық

<variant> Норма

<variant> Талап

<variant> Қажеттілік

<variant> Әрекет

 

<question> О. Конт қоғам дамуын қандай кезеңдерге бөлді?

<variant> теологиялық, метафизикалық, позитивтік

<variant> метафизикалық, дәстүрлі

<variant> классикалық, модерн

<variant> теологиялық, модерн, казіргі

<variant> модерн, метафизикалық

 

<question> Қоғам дамуын цикл ретінде қарастырған:

<variant> П.Сорокин

<variant> О.Конт

<variant> М. Вебер

<variant> Г.Спенсер

<variant> Э. Дюркгейм

 

<question> Адамның құқықтық жағдайы қандай стратификацияның өлшемі ?

<variant> Сословиялық

<variant> Касталық

<variant> Этакратиялық

<variant> Құлдық

<variant> Таптық

 

<question> Қоғамның ережелерін орындайды, бірақ мақсаттарын қабылдамайды:

<variant> ритуалист

<variant> эскейпист

<variant> жаңашыл

<variant> Бүлікші

<variant> Конформист

 

<question> Әлеуметтанудың мақсаты- индивидтердің әлеуметтік әрекеттерін зерттеу деген кім ?

<variant> Вебер

<variant> Мид

<variant> Дюркгейм

<variant> Парсонс

<variant> Конт

 

 

<question> Әлеуметтанудың классиалық кезеңінің өкілдері:

<variant> О.Конт, Г.Спенсер

<variant> М.Вебер, Э.Дюркгейм

<variant> Р.Мертон, Т.Парсонс

<variant> Д.Мид, Ч.Кули

<variant> У.Томас, Ф.Знанецкий

 

<question> М.Вебердің пікірінше, қандай қоғамда индивидтердің іс-әрекетті рационалды принципке негізделеді:

<variant> Дәстүрлі

<variant> Аграрлы

<variant> Өндірістік

<variant> Модернистік

<variant> Қазіргі

 

<question> Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші:

<variant> Қоғамдағы мәдениет

<variant> Қоғамдағы саясат

<variant> Өзара пікір- талас

<variant> Жеке адам

<variant> Индивид

 

<question> Нормалық жүйенің негізгі элементтері:

<variant> салт-дәстүрлі

<variant> қарапайым

<variant> мақсатты-рациональды

<variant> Күрделі

<variant> аффективті

 

<question> Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

<variant> С.Липсет

<variant> А.Тойнби

<variant> Ф.Теннис

 

<question> Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Ф.Теннис

<variant> В.Парето

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

 

<question> Әлеуметтік институттардың түрін атаңыз?

<variant> Діни, білім беру, отбасы және неке

<variant> Биресми ұйымдардың институты

<variant> Географиялық

<variant> Миграциялық

<variant> Мәртебелік

 

<question> Білім институтының қоғамдық нормалар мен құқықтарын түсінуге үйрету функциясын қалай атаймыз?

<variant> тәрбиелеу

<variant> әлеуметтік бақылау

<variant> білімін жоғарылату

<variant> мамандар дайындау

<variant> кадрларды жетілдіру

 

<question> Мәдениеттер қақтығысындағы мәдениеттердің іріктелуін зерттеуші:

<variant> М.Мид

<variant> О.Конт

<variant> Г.Спенсер

<variant> П.Сорокин

<variant> И.Кант

 

<question> Аз топтардағы тұлға аралық қатынастар құрылымын зерттейді:

<variant> социометрия

<variant> Экономикалық әлеуметтану

<variant> Әлеуметтік психология

<variant> Әлеуметтік шындық

<variant> Макроәлеуметтану

 

<question> Мәдениет дегеніміз:

<variant> Салт-дәстүрлердің, әлеуметтік норма, тәртіптердің жиынтығы

<variant> Мемлекеттің сыртқы саясаты

<variant> Қарым – қатынас

<variant> Өзара әңгімелесу

<variant> Ішкі саясат

 

<question> Элита дегеніміз:

<variant> Қоғамдағы ең таңдаулы, сұрыпталған адамдар

<variant> Қоғамдағы ең төменгі адамдар

<variant> Орта тап өкілдері

<variant> Төменгі- төменгі тап

<variant> Орта таптың төменгі қабаты

 

<question> Күнделікті оқып – білу әлеуметанудың қай бөлімінің мәселесі:

<variant> білім әлеуметтануы

<variant> феноменологиялық әлеуметтану

<variant> Марксизм

<variant> позитивизм

<variant> педагогика

 

<question> Тұлғаны мәдениет (қоғам) арқылы анықтайды:

<variant> Микроәлеуметтану

<variant> Макроәлеуметтану

<variant> Интернализация

<variant> Интеракция

<variant> Стратификация

 

<question> Полигамия әлеуметтанудың қай саласының түсінігі:

<variant> отбасы әлеуметтануы

<variant> еңбек әлеуметтануы

<variant> білім беру әлеуметтануы

<variant> құқық әлеуметтануы

<variant> этноәлеуметтануы

 

<question> О.Конттың пікірінше қоғамның негізгі бірлігі неде?

<variant> Отбасы

<variant> Жеке адам

<variant> Әлеуметтік топ

<variant> Қарым –қатынас

<variant> Қоғам

 

<question> Отбасы төменде көрсетілген топтардың қайсысына жатады:

<variant> алғашқы топтың

<variant> екінші топтың

<variant> ауттоптар

<variant> квазитоптар

<variant> қарапайым топтың

 

<question> Белгілі-бір топтың ішіндегі некелік қатынастың шектелуін қадағалайтын отбасының қандай түріне жатады:

<variant> экзогамия

<variant> полиандрия

<variant> моногамия

<variant> полигамия

<variant> эндогамия

 

<question> Отбасын промискуитет, қандас-туыстық, пуналуальды, синдиасмикалық, моногамды деген түрлерге бөлген:

<variant> Л.Морган

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Т.Парсонс

<variant> П.Сорокин

<variant> Г.Лебон

 

<question> Әйелінің күйеуіне, балаларының ата-анасына тәуелділігін көрсететін

отбасы

<variant> Патриархальды

<variant> Матриархальды

<variant> Патрилокальды

<variant> Матрилокальды

<variant> Промискуйтет

 

<question> Бір ер адам мен бір әйелдің некелесуі қалай аталады?

<variant> Моногамия

<variant> Полигамия

<variant> Полиандрия

<variant> Полигиния

<variant> Эндогамия

 

<question> Жұбайлардың әлеуметтік жағдайларының критерийлері бойынша

анықталатын отбасы түрі:

<variant> Гомогенді, гетерогенді

<variant> Патрилокальды

<variant> Матрилокальды

<variant> Патриархальды

<variant> Матриархальды

 

<question> Жұбайлардың әр-түрлі әлеуметтік топтардан шығуын көрсететін отбасы түрі:

<variant> Гетерогенді

<variant> Гомогенді

<variant> Патрилокальды

<variant> Матрилокальды

<variant> моногамия

 

<question> Экономикалық әлеуметану нені оқытады?

<variant> Экономикалық іс-әрекетті әлеуметтік іс-әрекет түрі ретінде

<variant> Философиялық танымды

<variant> Психологияны

<variant> Жалпы әлеуметтануды

<variant> болмыс туралы

 

<question> Кәсіпкерлік әлеуметтану ғылымының қай саласына жатады?

<variant> Экономикалық әлеуметтану

<variant> Отбасы әлеуметтану

<variant> Дін әлеуметтануы

<variant> Қоғамдық пікір әлеуметтануы

<variant> Саясат әлеумметтануы

 

<question> Менеджмент ұғымы қандай ғылымға жатады?

<variant> Экономика

<variant> Саясаттану

<variant> Әлеуметтану

<variant> Дінтану

<variant> Психология

 

<question> Экономикалық іс-әрекетті әлеуметтік іс-әрекет түрі ретінде оқытады:

<variant> Экономикалық әлеуметтану

<variant> Дін әлеуметтануы

<variant> Саяси әлеуметтану

<variant> Экономика

<variant> Психология

 

<question> Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?

<variant> Меншіктік қатынастар

<variant> Саяси қатынастар

<variant> Жеке адамның мінез-құлқы

<variant> Элитаға қатысты

<variant> Қарым – қатынас

 

<question> К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?

<variant> өндірістік тәсілмен

<variant> өндірістік құралдармен

<variant> өндірістік құрал-саймандармен

<variant> еңбек құрал-саймандармен

<variant> еңбек құралдарымен

 

<question> Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:

<variant> М.Вебер

<variant> О.Конт

<variant> С.Липсет

<variant> А.Тойнби

<variant> Ф.Теннис

 

<question> Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:

<variant> К.Маркс

<variant> М.Вебер

<variant> Г.Спенсер

<variant> О.Конт

<variant> Э.Дюркгейм

 

<question> Әлеуметтік болжау қашан пайда болды?

<variant> 1920-1930 жж.

<variant> 1910-1920 жж.

<variant> 1900-1901 жж.

<variant> 1800-1820 жж.

<variant> 1200-1220 жж.

 

<question> Қайтара зерттеудің ерекшелігі неде?

<variant> Зерттелінетін обьектіні динамикалық, өзгеріс және даму үстінде қарай алады

<variant> Ешқандай артықшылығы жоқ

<variant> Мәліметтерді дұрыс бермейді

<variant> Жалған ақпараттар көп

<variant> Мәліметтер өңделмейді

 

<question> Қайтара зерттеу қандай бөлімдерден тұрады?

<variant> Трендті, панельді, логитюдті

<variant> Бірінші және екінші

<variant> Алғашқы және соңғы

<variant> Барлаушы және сипаттаушы

<variant> Талдаушы және алғашқы

 

<question> Сұрақ-жауап (интервью) әлеуметтік зерттеу әдістерінің қайсысына жатады?

<variant> сауалнама

<variant> құжаттарды талдау

<variant> бақылау

<variant> социометрия

<variant> тестілік

 

<question> Алғашқы социологиялық ақпаратты жинау үшін тексеру құралы болып табылатын барлаушы зерттеу зерттеудің қандай түріне жатады:

<variant> пилотаждық

<variant> Панельдік

<variant> аналитикалық

<variant> сипаттамалық

<variant> Таңбалы

 

<question> Аз топтардағы тұлғаралық қарым-қатынастарды зерттеуге қандай тәсіл бағытталған:

<variant> социометрия

<variant> Тестілік

<variant> құжаттарды талдау

<variant> бақылау

<variant> тәжірибе (эксперимент)

 

<question> Анкетаның әлеуметтік және демографиялық сипаттамалар, респондент туралы мәліметтер қай орында болады.:

<variant> паспортичка

<variant> инструкция

<variant> негізгі бөлім

<variant> кіріспе бөлім

<variant> титул беті

 

<question> Зерттеу бағдарламасының процедуралық бөліміне мыналар жатады:

<variant> мәліметтерді талдау және өңдеу, жинау әдістерін суреттеу

<variant> сұрыптаудың жоспары

<variant> түсініктердің операциялануы

<variant> тақырыптарды анықтау

<variant> гипотез құрастыру

 

<question> Әлеуметтік зерттеудің түрлері:

<variant> барлаушы, сипаттаушы, талдаушы

<variant> теориялық, эмпирикалық

<variant> лонгитюдтік, гендерлік

<variant> фундаментальдық, қолданбалы

<variant> бақылау, құжаттарды талдау, сұрақ-сауал

 

<question> Анкета және интервью зерттеу әдісінің қай түріне жатқызамыз.

<variant> сұрақ – сауал

<variant> өмірбаяндық

<variant> эксперимент

<variant> Бақылау

<variant> Сұбхат

 

<question> Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы некенің қандай түріне жатады?

<variant> полиандрия

<variant> полигиния

<variant> моногамия

<variant> полигамия

<variant> эндогамия

 

 

<question> Кіріс табу максатында таурларды сату немесе қызмет көрсетуді жүзеге асыратын іс-әрекет, ол?

<variant> кәсіпкерлік

<variant> экономикалық ұйым

<variant> Жүйелену

<variant> Стратификация

<variant> Акция

 

<question> Рухани мен материалдық игілікті қалыптастыру процесі, ол не ?

<variant> еңбек

<variant> еңбек нарығы

<variant> Даулет

<variant> Жекеменшік

<variant> Отбасы

 

<question> Еңбек процесіне әсер ететін ішкі фактор ретінде не есептеледі ?

<variant> еңбектің мазмұны

<variant> Стратификация

<variant> диплом

<variant> еңбекшінің жасы

<variant> еңбектенудің шарттары

 

<question> Индивидтің нарықтағы позиясы ?

<variant> статус

<variant> престиж

<variant> рөл

<variant> Тап

<variant> Басқару

 

<question> “Кәсіпкерлік өндірістің жаңа жолдарын ашады,”- деп кім айтқан ?

<variant> Й. Шумпетер

<variant> М. Вебер

<variant> Г. Зиммель

<variant> В. Зомбарт

<variant> О. Конт

 

<question> Жалпы ортақ мақсатқа жету үшін ұмтылған ірі топ, ол не ?

<variant> Экономикалық ұйым

<variant> страта

<variant> теңсіздік

<variant> отбасы

<variant> Институт

 

<question> Еңбек бөлінісі қарапайым түрде және туыстық немесе жерлестік байланыстар арқылы қалаптысатын қандай ұйым ?

<variant> қауымдастық

<variant> корпорация

<variant> Одақтастық

<variant> Фирма

<variant> ассоциация

 

<question> Формалды мақсат, кәсіби байланыстар – қандай ұйымның белгісі ?

<variant> корпорацияның

<variant> одақтын

<variant> қауымдастықтың

<variant> ассоциацияның

<variant> алғашкы топтын

 

<question> Жеке қатынастар, басшысы әке ретінде – қандай басқарудын түріне сәйкес?

<variant> патернализмге

<variant> фратернализмге

<variant> бюрократизмге

<variant> Корпорацияға

<variant> партнерлық

 

<question> Қандай басқаруда бастық – координатор ретінде?

<variant> Партнерлықта

<variant> Бюрократизмде

<variant> Сектада

<variant> Патернализмде

<variant> Фратернализмде

 

<question> Басшының абыройы жоғары және шешім ортақ келісім арқылы қабылданады:

<variant> фратернализм

<variant> Партнерлық

<variant> Бюрократизм

<variant> Корпорация

<variant> патернализм

 

<question> Бизнес-элита, ірі корпорацияның басшылары – қандай таптын өкілдері?

<variant> Жоғары

<variant> ортаншы

<variant> төменгі

<variant> Көп

<variant> Сыртқы

 

<question> Капиталистық қоғамға қай жүйе тән?

<variant> Таптық

<variant> Жабық

<variant> Сословиялық

<variant> Этакратиялық

<variant> Касталық

 

<question> Әлеуметтік мүмкіншілігіне қарай бөлінетін топ, ол?

<variant> тап

<variant> Ұйым

<variant> Шағын топ

<variant> Қауым

<variant> Страта

 

<question> Кіріс, білім, билік, престиж – қандай жүйенің компоненттері:

<variant> Таптық

<variant> Сословиялық

<variant> физико-генетикалық

<variant> Құлдық

<variant> Касталық

 

<question> Еңбек нарығының екінші сегменттінде қандай жұмысшылар еңбектенеді?

<variant> Уақытша алынатын

<variant> білім сапасы жоғары деңгейде

<variant> кәсіби дәрежесі жоғары

<variant> Дипломы бар

<variant> еңбек мерзімі көп

 

<question> Экономикалық социологияның пәні?

<variant> экономикалық әрекет

<variant> экономика

<variant> өндіріс

<variant> экономика дамуы

<variant> Нарық

 

<question> Екі ұрпақтан қалыптасқан жанұя:

<variant> нуклеарлы

<variant> тумалы

<variant> дәстүрлі

<variant> патриархалдық

<variant> жаңа дәстүрлі

 

<question> Қоғамда бейімделушілік қызметін атқаратың қандай жүйе?

<variant> Әлеуметтік

<variant> Саяси

<variant> Мәдени

<variant> Құқықтық

<variant> Ғылыми

 

<question> Қоғамның мақсатқа жетушілік қызметін атқаратын жүйе?

<variant> Саяси

<variant> Мәдени

<variant> Құқықтық

<variant> Ғылыми

<variant> Экономикалық

 

<question> Қоғамға, адамға арналған маңызды мақсат – ол?

<variant> Құндылық

<variant> Норма

<variant> Талап

<variant> Қажеттілік

<variant> Әрекет

 

<question> Қоғам дамуын цикл ретінде қарастырған:

<variant> П. Сорокин

<variant> О. Конт

<variant> М. Вебер

<variant> Г. Спенсер

<variant> Э. Дюркгейм

 

<question> Қоғамның ережелерін орындайды, бірақ мақсаттарын қабылдамайды:

<variant> ритуалист

<variant> эскейпист

<variant> жаңашыл

<variant> Бүлікші

<variant> Конформист

 

<question> Жұбайлардын арасында теңдік болуы – қандай отбасының сипаты?

<variant> Эгалитарлық

<variant> дәстүрлі

<variant> Тумалы

<variant> Патриалхалдық

<variant> дәстүрлі емес

 

<question> Жаңа сапалық сипаттағы көпшілікке арналған пікірлердің жиынтығы?

<variant> Қоғамдық пікір

<variant> Мәдениет

<variant> БАҚ

<variant> Жазушы

<variant> Тарих

 

<question> Тұлғаның қоғамдық өмірге белсенді араласуын насихаттайтын доктрина?

<variant> Динамикалық

<variant> Информациялық

<variant> Демогогиялық

<variant > Догматикалық

<variant> Саяси

 

<question> Маклуэн бойынша, рационализм және индивидуализм қай кезеңге тән:

<variant> «типографиялық және өндірістік адамның заманыңда»

<variant> «тайпалық адамның заманыңда»

<variant> «жаңа тайпалық адамның заманыңда»

<variant> «Дәстүрлі адамның заманыңда»

<variant> Ақпаратты қоғамда

 

<question> Кімнің тұжырымы бойынаша, қоғамдық пікірдің қалыптасуы еліктеу механизміне байланысты:

<variant> Г. Тард

<variant> А. Лоуэлл

<variant> А. Моль

<variant> У. Липман

<variant> Маклуэн

 

 

<question> Әлеуметтанудың мақсаты- индивидтердің әлеуметтік әрекеттерін зерттеу деген кім?

<variant> Вебер

<variant> Мид

<variant> Дюркгейм

<variant> Парсонс

<variant> Конт

 

<question> Г. Тардтың көзқарасы бойынша, қоғамдық пікірді қалыптастырушылар:

<variant> Көрермендер

<variant> Тобыр

<variant> Халық

<variant> Индивид

<variant> Тұлға

 

<question> Мемлекеттік әрекеттің бақылануын бейнелейтін қоғамдық пікірдің қызметі:

<variant> экспрессивті

<variant> директивті

<variant> консультативті

<variant> Негативті

<variant> коммуникативті

 

<question> БАҚ тән емес қызметі анықтаңыз:

<variant> директивті

<variant> насихаттаушы

<variant> Тұлғаны дамытушы

<variant> Саяси ағартушылық

<variant> Таратушы

 

<question> Ақпартты жинаудың, таратудың, сақтаудың обьективті формасы:

<variant> Тіл

<variant> Тәжірибе

<variant> Таным

<variant> Ойлау

<variant> Почта

 

<question> Бұқаралық мәдениетті таратушы:

<variant> БАҚ

<variant> Элита

<variant> Діни ұйымдар

<variant> Ғылым

<variant> Дін

 

<question> М.Вебердің пікірінше, қандай қоғамда индивидтердің іс-әрекетті рационалды принціипке негізделеді:

<variant> Дәстүрлі

<variant> Аграрлы

<variant> Өндірістік

<variant> Модернистік

<variant> Қазіргі

 

<question> Әлеуметтік әрекеттің айырбас процесі ретінде қарастырылуы:

<variant> Д.Мид

<variant> О.Конт

<variant> Д.Хоманс

<variant> Э.Дюркгейм

<variant> Ф.Теннис

 

<question> Қандай тап әлеуметтік тұрақтылықтың көрсеткіші

<variant> Орта

<variant> Элита

<variant> Жұмысшылар

<variant> Төменгі

<variant> андеркласс

 

 

<question> Тұтынушылық құндылықтарды насихаттайтын доктрина:

<variant> демагогикалық

<variant> ақпараттық

<variant> Динамикалық

<variant> Догматикалық

<variant> идеологиялық

 

<question> Қандай доктринаның мақсаты-ағартушылық:

<variant> ақпараттық

<variant> демагогикалық

<variant> Динамикалық

<variant> Догматикалық

<variant> идеологиялық

 

<question> Публицистикалық хабарламаны анықтаңыз:

<variant> Жаңалықтар топтамасы

<variant> Тарихи романдар

<variant> концерт

<variant> Ғылыми мақалалар

<variant> опера

 

<question> Экономикалық әрекетті бақылайтын, әлеуметтік нормалардың жиынтығы:

<variant> экономикалық институт

<variant> Нарықтық қатынастар

<variant> Ақша

<variant> тап

<variant> меншік

 

<question> Сандық және жүйелі түрде құжатты зерттеу, ол:

<variant> контент-анализ

<variant> Сұхбат

<variant> Бақылау

<variant> Эксперимент

<variant> Саулнама

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Что не относится к характеристике монопсонического рынка | A) Өсімдіктер мен жануарлардың түрлік құрамының ауысуы.

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 739 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.293 с.