А) Камералдық трассалау
Лекции.Орг

Поиск:


А) Камералдық трассалау

А) Теодолит

В) Нивелир

С) Тахеометр

D) Дальномер

E) Мензула

 

$$$ 24

Жергілікті жерде жобалық биіктікті жерге көшірі үшін нивелирді орнатады

А) Көшіретін нүкте мен белгілі биіктігі бар репер арасына

В) Биіктігі белгілі репердің үстіне

С) Биіктігі белгілі реперден 50м қашықтықта

D) Биіктігі белгілі реперден 100м қашықтықта

E) Биіктігі белгілі реперден 150м қашықтықта

 

$$$ 25

Бөлу жұмыстарын жүргізу барысында келесі әдістерді қолданады

А) Полярлы және тікбұрышты координат жүйесі

B) Бұрыштық қиыспаушылық

C) сызықтық және бір бағыттас қиыспаушылықты

D) Жанынан нивелирлеуді

E) Алға қарай нивелирлеуді

 

$$$ 26

Аймақтың бас жоспары, ол:

А) Аймақтың топографиялық планы

B) Аймақтың ситуациялық планы

C) құрылыс ғимараттары көрсетілген топографиялық план

D) Жобаланған құрылыс ғимараттары көрсетілген топографиялық план

E) елді мекен жерінің топографиялық планы

 

$$$ 27

Полигонометрияны тұрғызады:

А) Жақтарды өлшеу әдісімен

B) Бұрыштарды өлшеу әдісімен

C) Жақтарды және бұрыштарды өлшеу әдісімен

D) Нүктелерді орнату әдісімен

E) Тригонометриялық нивелирлеу әдісімен

 

$$$ 28

Құрылыс сеткасының мінездемелік айырмашылығы дегеніміз не?

А) квадраттардан сетка құратын пункттердің орналасуы

В) Үшбұрыштардың жүйесін құратын пункттердің орналасуы

С) Толық емес сызық жүйесін құратын пункттердің орналасуы

D) Көпбұрыштардың жүйесін құратын пункттердің орналасуы

E) Трапеция жүйесін құратын пункттердің орналасуы

 

$$$ 29

Бөлу жұмыстары кезінде анықтайды:

А) Нүктелердің координаталары

В) Жергілікті жерде ғимараттардың нүктелерінің орналасуы

С) Арақашықтық

D) Өсімше

E) Еңкіштік

 

$$$ 30

Аспаптың горизонты бұл:

А) Нивелир биіктігі

B) Нивелирлеудегі рейканың биіктігі

C) Нивелир осінің биіктігі

D) шартты горизонтқа келетін көру дүрбісінің биіктігі

E) Аралық нүктелердің биіктігі

 

$$$ 31

Жергілікті жерге көшіру жұмыстарында мәндерді дайындайды

А) Іс сызбаларын

B) Жұмыс сызбаларын

C) Сұлбалық сызбаларын

D) Біріктіру сызбаларын

E) Жобалық сызбаларын

 

 

$$$ 32

Тригонометриялық нивелирлей қандай аспаппен жасалады?

А) Нивелир

B) Барометр

C) Теодолит

D) Тахеометр

E) Мензула

 

$$$ 33

Құрылыстағы геодезиялық сапалық тексеріледі

А) Құрылыс жұмыстарын жүргізуде

B) жобамен салыстыруда

C) тексеріс шурфтарын жүргізуде

D) бақылаумен

E) түсіріспен

 

$$$34

Жоғарғы этаждарға биіктіктер беріледі

А) Жіппен және теодолитпен

B) Рулеткамен және нивелирмен

C) Рулеткамен

D) Нивелирмен

E) Теодолитпен

 

$$$ 35

Трассаның негізгі элементтерін атаңыз.

А) Синус, косинус, тангенс

B) Биссектриса, қисық, тангенс, домер

C) Биссектриса, түзу, косинус

D) қисық, түзу, синус

E) Синус, косинус, тангенс, котангенс

 

$$$ 36

Геометриялық нивелирлеуде Х нуктесі ол:

А) Келесіге өту

B) Аралық

C) Беретін

D) белгілі

E) қағылған

 

$$$ 37

Полярлық координат әдісінде бастапқы бағыттан анықталатын нүктені жергілікті жерде жобадағы сызықтан салады

А) бұрышпен, арақашықтық

В) бұрыштық

С) арақашықтық

D) вертикал бұрыштармен

Е) вертикал бұрыштармен және арақашықтықпен

$$$ 38

Жазықтыққа жобаланып салынған жергілікті жердің қағаздағы кішірейтілген суреті аталады

А) Профиль

B) Карта

C) План

D) Абрис

E) сызба

 

$$$ 39

Бастапқы нүктелерді пайдаланып сызықты қиыспаушылықтың әдісін пайдаланып жерге көшірілетін нуктенің жобамен қиылысуын анықтау

А) бұрышпен, арақашықтық

В) бұрыштық

С) арақашықтық

D) вертикал бұрыштармен

Е) вертикал бұрыштармен және арақашықтықпен

 

$$$ 40

Техникалық және эконлмикалық шарттарға байланысты, трассаны таңдаудағы ізденістер жұмыстарының жиынтығы дегеніміз

А) Трассалау

B) Нивелирлеу

C) жобалау

D) жұмыстар жиынтығы

E) Түсіріспен

 

$$$ 41

Топокарта, план, аэротүсірістік материалдар және жердің сандық моделінің трассасын жобалау дегеніміз

А) Камералдық трассалау

B) Далалық трассалау

C) Трассалау

D) Нивелирлеу

E) Ортадан нивелирлеу

 

$$$ 42

Вертикалдық жоспарлау келесі кезеңмен болады:

А) Нивелирлеу

B) Теодолиттік түсіріспен

C) Мензулалық түсіріс

D) Тахеометриялық түсіріс

E) Теодолиттік және Тахеометриялық түсіріс

 

$$$ 43

Геодезиялық жұмыстардың жобадан берілген мәндері бойынша жерге көшірде бөлу жұмыстарының элементтері болып

А) Бұрыштық, сызық және биіктік.

B) Нүктелердің координаталары

C) Нүктелердің биіктіктері

D) Арақашықтық

E) Өсімше

 

$$$ 44

Елді мекен пункттерін салуда негізгі элементтері болып табылатын құрылыс обьектілерін шартты түрде мына топтарға бөледі

А) Ғимараттар және Имараттар

B) имараттар және жер асты коммуникациясы

C) Ғимараттар және электр желісі

D) Ғимарат және өндіріс обьекттілері

E) Ғимараттар және трасса

 

$$$ 45

Ғимаратта бөлу жұмыстары дегеніміз

А) Имараттың және ғимараттың жобасын жер бетіне көшіру

B) имараттың және ғимараттың түсірісі

C) Ғимараттың негізгі элементтерін жобалау

D) Планға ғимараттың негізгі остерін салу

E) Мензулалық түсіріс

 

$$$ 46

Тұрғын үй кварталындағы жаппай салу кезіндегі обьектідегі бөлу жұмыстарының негізі болып табылады

А) Теодолиттік және полигонометриялық жүрістер

B) Нивелирлік жүрістер

C) Мензулалық түсіріс

D) Тахеометриялық түсіріс

E) Теодолиттік түсіріс

 

$$$ 47

Ғимараттың конструкциясында отырып кету жағдайын бақылауда, салынады

А) отыру маркалары

B) Қазықтар

C) Реперлер

D) Ағаш қазықтар

E) бөліп тұратын заттар

$$$ 48

Биіктік анықтауда негізгі биіктік мәні болып табылады

А) Тірек реперлері

B) Аралық реперлер

C) Реперлер

D) Ағаш арасындағы реперлер

E) Түсіріс кезіндегі нүктелер

 

$$$ 49

Су қоймасының контурының жобалық горизонталын мынадай жүрістерді салуда анықтайды

А) Техникалық және тригонометриялық нивелирлеу

B) Техникалық нивелирлеу

C) Тригонометриялық нивелирлеу

D) Теодолиттік

E) Тахеометриялық

 

$$$ 50

Тірек торлары , белгілі (Х, У) координаталарын мемлекет аумағында орналасқан тірек пункттерін қалай атайды

А) мемлекеттік геодезиялық тор

В) Жергілікті геодезиялық тор

С) Түсіріс геодезиялық тор

D) Жоспарлық геодезиялық тор

Е) Биіктік торы

 

$$$ 51

Тірек торлары , биіктігі белгілі болса, мемлекет аумағында орналасқан тірек пункттерін қалай атайды

А) Биіктік торы

В) Жергілікті геодезиялық тор

С) Түсіріс геодезиялық тор

D) Жоспарлық геодезиялық тор

Е) мемлекеттік геодезиялық тор

 

$$$ 52

Қандай тірек торы Балтық теңізі бойынан басталып есептелінеді?

А) нивелирлік тор

В) триангуляциялық тор

С) полигонометриялық тор

D) аналитикалық тор

Е) теодолиттік жүріс

 

$$$ 53

Тордың үшбұрыштарының ішкі бұрыштарын өлшеу арқылы, геодезиялық тірек торын құрудың әдісін айтады

А) триангуляциялық

В) трилатерациялық

С) полигонометриялық

D) қиыспаушылық

Е) нивелирлеу

 

$$$ 54

Тордың үшбұрыштарының ішкі жақтарының ұзындығын өлшеу арқылы, геодезиялық тірек торын құрудың әдісін айтады

А) трилатерация

В) триангуляция

С) полигонометрия

D) қиыспаушылық

Е) нивелирлеу

 

$$$ 55

Тордың горизонталь бұрыштарын және сызық ұзындығын өлшеу арқылы, геодезиялық тірек торын құрудың әдісін айтады

А) полигонометрия

В) триангуляция

С) трилатерация

D) қиыспаушылық

Е) нивелирлеу

 

$$$ 56

Тордың жоспарлық және биіктік жиілетуі дегеніміз:

А) үлкенмасштабты түсіріс үшін :

В) Мемлекеттік жоспарлық торды құру үшін;

С) Мемлекеттік биіктік торды құру үшін;

D) Бөлу жұмыстарын орындау үшін;

E) спутниктік геодезиялық торды құру үшін.

 

$$$ 57

Жоспарлық торды жиілетуге жатады:

A) 2 классты триангуляция және полигонометрия;

B) III класса нивелирлеу торы;

C) 4 классты полигонометрия, 1 және 2 разрядты триангуляция және полигонометрия;

D) 3 және 4 класты полигонометрия;

E) 3 және 4 класты триангуляция.

 

$$$ 58

Биіктік торды жиілетуге жатады:

A) нивелирлеудің III және IV класы;

B) полигонометрияның 3 және 4 класы;

C) нивелирлеудің I және II класы;

D) триангуляцияның 3 класы

E) триангуляцияның 4 класы

 

$$$ 59

1 разрядты триангуляцияда үшбұрыштың жақтарының ұзындығы

A) 10 км;

B) 5 км;

C) 3 км;

D) 8 км;

E) 1 км.

 

$$$ 60

1 және 2 разрядтағы триангуляцияда бұрыштар қандай әдіспен өлшенеді

A)айналдырма тәсілдер әдісімен;

B) бөлек бұрыштар әдісімен;

C) барлық комбинациялар әдісімен ;

D) Аладжалов әдісімен;

E) Попов әдісімен.

 

$$$ 61

Сызбада жердің қандай сызығы үзік сызықпен көрсетілген?

А) экватор

В) меридиан

С) ендік

D) бойлық

Е) солтүстік полюс

 

$$$ 62

Зоналық тікбұрышты координаталар басы қандай нүктеден басталады

А) бастапқы меридианнан батысқа 500 км де жүргізілген сызықпен экватор сызығының қиылысында

В) экватормен остік меридианның қиылысқан нүктесінде

С) экватормен шынайы меридианның қиылысқан нүктесінде

D) бастапқы меридианнан шығысқа 500 км де жүргізілген сызықпен экватор сызығының қиылысында

Е) экватормен магниттік меридианның қиылысқан нүктесінде

 

$$$ 63

Жергілікті жердің релефі қандай шартты белгімен көрсетіледі?

А) горизонталмен

В) масштабсыз

С) түсіндірмемен

D) контурмен

Е) бергштрихпен

 

$$$ 64

Тіктеме жазықтығымен жер бетінің қағаздағы кішірейтілген көрінісін атайды

А) профиль

В) жоспар

С) карта

D) абрис

Е) сұлба

 

$$$ 65

Теодалиттік түсірісте бұрыштық қиыспаушылық қалай бөлініп тасталады?

А) барлық өлшенген бұрыштарға бірдей қылып

В) бұрыштың үлкендігіне пропорционалды

С) жақтардың арақашықтықтарына пропорционал

D) барлық өлшенген бұрыштарға

Е) барлық сүйір бұрыштарға

 

$$$ 66

Теодалиттік түсірісте сызықтық қиыспаушылық қалай бөлініп тасталады?

А) жақтардың ұзындығына пропорционал

В) барлық жақтарға бірдей қылып

С) барлық ұзын жақтарға

D) барлық қысқа жақтарға

Е) релефке байланысты барлық жақтарға

 

$$$ 67

Горзонталь арақашықты қандай формуламен табылады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 68

Квадраттар торын құратын инженерлік-геодезиялық тор ол

А) геодезиялық құрылыс сеткасы

В) полигонометриялық тор

С) сызықтық бұрыштық тор

D) трилатерациялық тор

Е) триангуляциялық тор

 

$$$ 69

Бөлу жұмыстарында жергілікті жерде қағылған нүктелермен тексеріліп анықталады

А) Жобаланған геометриялық ғимарат болса

В) еңкіш бұрыш

С) горизонталь арақашықтық

D) объекті өлшемдері

Е) геодезиялық торлардың пункттері

 

$$$ 70

Жобалық бұрышты салуда қандай аспап қолданады

А) теодолит

В) нивелир

С) тахеометр

D) мензула

Е) GPS

 

$$$ 71

Жерге көшіру жұмыстарында биіктік беру жүзеге асады

А) нивелирдің көмегімен

В) теодолиттің көмегімен

С) тахеометрдің көмегімен

D) мензуланың көмегімен

Е) буссолдың көмегімен

 

$$$ 72

Тура бұрыштық қиыспаушылық әдісінде, жобалық нүктені жергілікті жерге көшіруде жобадағы бастапқы пункттен бастап салынатын, жоба бойынша салынады

А) бұрышпен

В) арақашықтықпен

С) бұрышпен, арақашықтықпен

D) вертикал бұрышпен

Е) вертикал бұрышпен және арақашықтықпен

 

$$$ 73

Бастапқы нүктеден сызықтық қиылыспаушылық әдісімен көшірілетін нүкте жобалық қиыспаушылықта анықталады

А) арақашықтық

В) бұрыш

С) бұрышпен, арақашықтықпен

D) вертикал бұрышпен

Е) вертикал бұрышпен және арақашықтықпен

 

$$$ 74

Полярлық координата әдісінде, жобалық нүктені жергілікті жерге көшіруде жобадағы бастапқы пункттен бастап салынатын, жоба бойынша салынады

А) бұрышпен, арақашықтықпен

В) бұрышпен

С) арақашықтықпен

D) вертикал бұрышпен

Е) вертикал бұрышпен және арақашықтықпен

 

$$$ 75

1 және 2 разрядтағы триангуляцияда бұрыштар қандай әдіспен өлшенеді

A)айналдырма тәсілдер әдісімен;

B) бөлек бұрыштар әдісімен;

C) барлық комбинациялар әдісімен ;

D) Аладжалов әдісімен;

E) Попов әдісімен.

 

$$$ 76

1 және 2 разрядтағы триангуляцияда теодалитті центрлеу қандай қателікпен орындалуы керек

A) 10 см көп емес;

B) 2 мм көп емес;

C) 5 мм көп емес;

D) 1 м көп емес;

E) 10 мм көп емес.

 

$$$ 77

1 және 2 разрядтағы 4 кластағы полигонометриядағы бұрыштық өлшемдер орындалады

A) техникалық теодолитпен;

B) дәл теодолитпен және тахеометраммен;

C) техникалық теодолитпен және тахеометрмен;

D) жоғары дәлдікті теодолитпен;

E) дәл нивелирмен.

 

$$$ 78

Екі аралас жақтардың бұрышы аталады

А) горизонтал бұрыш

В) дирекциондық бұрыш

С) румб

D) магниттік азимут

Е) шынайы азимут

 

$$$ 79

Жобалық горизонтал бұрышты жерге көшіру жұмыстарында қандай жұмыстардан басталады?

А) центрирлеу

В) теодалитті жұмыс бабына келтіру

С) нуктеге бағыттау

D) микроскоп бойынша есеп алу

Е) деңгейді тексеру

 

$$$ 80

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 90018/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 113012/ тең болса

А) 157006/30//

В) 242011/30//

С) 77025/30//

D) 353041/30//

Е) 183003/30//

$$$ 81

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 90018/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 87015/тең болса

А) 183003/30//

В) 157006/30//

С) 242011/30//

D) 77025/30//

Е) 353041/30//

 

$$$ 82

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 90018/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 276037/тең болса

А) 353041/30//

В) 183003/30//

С) 157006/30//

D) 242011/30//

Е) 77025/30//

 

$$$ 83

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 90018/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 192053/ тең болса

А) 77025/30//

В) 353041/30//

С) 183003/30//

D) 157006/30//

Е) 242011/30//

 

$$$ 84

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 90018/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 28007/тең болса

А) 242011/30//

В) 77025/30//

С) 353041/30//

D) 183003/30//

Е) 157006/30//

 

$$$ 85

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 155048/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 113012/ тең болса

А) 89000/30//

В) 3055/30//

С) 168041/30//

D) 252025/30//

Е) 63003/30//

 

$$$ 86

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 155048/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 87015/тең болса

А) 63003/30//

В) 89000/30//

С) 3055/30//

D) 168041/30//

Е) 252025/30//

 

$$$ 87

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 155048/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 276037/тең болса

 

А) 252025/30//

В) 63003/30//

С) 89000/30//

D) 3055/30//

Е) 168041/30//

 

$$$ 88

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 155048/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 192053/тең болса

А) 168041/30//

В) 252025/30//

С) 63003/30//

D) 89000/30//

Е) 3055/30//

 

$$$ 89

Келесі жақтың дирекциондық бұрышын есепте , егер алдыңғы бұрыштың дирекциондық бұрышы a = 155048/30//, ал жүрістің оң жағында жатқан бұрыш b = 28007/ тең болса

А) 3055/30//

В) 168041/30//

С) 252025/30//

D) 63003/30//

Е) 89000/30//

 

$$$ 90

АВ жақтарының дирекциондық бұрышы 270035/15//, ВС жақтарының дирекциондық бұрышы 145015/35//. b горизонталь бұрышын анықтау керек?

A) 54040/20//

B) 94027/37//

C) 154040/20//

D) 135028/23//

E) 109028/40//

 

$$$ 91

АВ жақтарының дирекциондық бұрышы 130047/58//, ВС жақтарының дирекциондық бұрышы 45015/35//. b горизонталь бұрышын анықтау керек?

A) 94027/37//

B) 54040/20//

C) 109028/40//

D) 135028/23//

E) 154040/20//

 

$$$ 92

АВ жақтарының дирекциондық бұрышы 100035/15//, ВС жақтарының дирекциондық бұрышы 75015/35//. b горизонталь бұрышын анықтау керек?

 

A) 154040/20//

B) 94027/37//

C) 54040/20//

D) 109028/40//

E) 135028/23//

$$$ 93

АВ жақтарының дирекциондық бұрышы 315046/55//, ВС жақтарының дирекциондық бұрышы 245015/35//. b горизонталь бұрышын анықтау керек?

 

A) 109028/40//

B) 154040/20//

C) 94027/37//

D) 54040/20//

E) 135028/23//

 

$$$ 94

АВ жақтарының дирекциондық бұрышы 189047/12//, ВС жақтарының дирекциондық бұрышы 145015/35//. b горизонталь бұрышын анықтау керек?

 

A) 135028/23//

B) 109028/40//

C) 154040/20//

D) 94027/37//

E) 54040/20//

 

$$$ 95

0,2мм-ге тең горизонталь ұзындықтың жергілікті жердегі жатыс сызығын планда(картада) қалай атайды:

А) масштабтың графикалық дәлдігі

В) масштабтың дәлдігі

С) арақашықтық

D) қиманың ұзындығы

Е) жатыс сызығы

 

$$$ 96

Өлшеуден дөрекі қателік мынаны алып тастайды:

А) қайталанып өлшеуді

В) түзетулердің енгізілуін

С) өлшеу нәтижелерін теңестіруін

D) орташа арифметикалық қателіктің табылуын

Е) орташа өлшенген мәннің табылуын

 

$$$ 97

Өлшеуден жүйелік қателік мынаны алып тастайды:

А) түзетулердің енгізілуін

В) қайталанып өлшеуді

С) өлшеу нәтижелерін теңестіруін

D) орташа арифметикалық қателіктің табылуын

Е) орташа өлшенген мәннің табылуын

 

 

$$$ 98

Кездейсоқ қателікке жатады :

А) математикалық өңдеуде

В) нәтижелерден түзетулердің енгізілуін алып тасталынуы

С) нәтижелерден қайталанып өлшеулердің алып тасталынуы

D) шынайы қателікті табу үшін өңдеу

Е) шынайы шаманы табу үшін өңдеу

 

$$$ 99

Алға қарай нивелирлеуде h қалай анықталады?

А) h=i-b

В) h=a-b

С) h=a+b

D) h=i-a

Е) h=i+b

 

$$$ 100

Ортадан нивелирлеуде h қалай анықталады?

А) h=a-b

В) h=a+b

С) h=i-b

D) h=i+b

Е) h=i-a

 

 

Номер вопроса Номер темы Уровень сложности Правильный ответ
C
C
E
C
A
A
B
B
A
E
B
A
D
E
A
B
E
D
А
А
А
В
А
А
А
D
C
А
В
D
B
C
B
B
B
B
А
C
А
А
А
А
Номер вопроса Номер темы Уровень сложности Правильный ответ
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
Номер вопроса Номер темы Уровень сложности Правильный ответ
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
А) Камеральным трассированием | КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 561 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.079 с.