Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

I-тоқсандық бақылау жұмысы

Загрузка...

Физика және астрономия 9-сынып

 

Тақырыптар:Қозғалыс және денелердің өзара әсерлесуі.

 

Мақсаты:Оқушылардың тарау бойынша алған білім, білік дағдысын тексеру.

Б.Б.Д:Оқушылар механикалық қозғалыс салыстырмалылығы, жол және орын

ауыстыру, жылдамдық, күш, период, жиілігі сияқты ұғымдардың фи-

зикалық мағынасын түсінуі, бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыс ке-

зіндегі дененің жүрген жолы мен жылдамдығын есептеуге арналған

формулаларды қолдануы, Ньютон заңдарының әсерін көрнекі түрде

көрсете алуы тиіс.

I- нұсқа

 

1. 1. Қандай қозғалыс механикалық қозғалыс деп аталады ?

2. Векторлық шамаларға мысалдар келтіріңдер

3. Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығының анықтамасын беріңдер.

4. Үдеу дегеніміз не?

5. Ньютонның II- заңын тұжырымдаңдар.

6. Массасы 5 кг дененің 15 м/с үдеумен вертикаль құлауы үшін оған

қандай күш әсер етуі керек?

III. Жеңіл автомобильдің массасы 2 т, ал жүк автомобилінікі 8 т. Жүк автомобилінің тарту күші жеңіл автомобильдікінен 2 есе артық, олардың үдеулерін салыстырыңдар.

 

 

II– нұсқа

 

1. 1. Материялық нүкте деген не?

2. Векторлық шамалар қалай қосылады?

3. Бірқалыпты қозғалыстағы орын ауыстырудың формуласы.

4. Центрге тартқыш үдеудің формуласын жаз.

5. Ньютонның III- заңын тұжырымдаңдар

6. Массасы 1 кг денеге Жер қандай күшпен әсер ететінін есептеңдер.

  • Ілмегіндегі тарту күші 15 кН болатын трактор тіркемеге 0,5 м/с үдеу береді, Тарту күшін 60 кН-ға жеткізетін трактор сол тіркемеге қандай үдеу береді?

 

 

Бағалау параметрі:

  • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.
  • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.
  • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.

 

 

II-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 9-сынып

Тақырыбы: Сақталу заңдары. Тербелістер. Математикалық және серіппелі маятник-

Тердің тербелістері.

Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.

Б.Б.Д:Оқушылар импульс, серіппелі және математикалық маятник тербеліс пе-

риоды формулаларын білуі тиіс, кинетикалық энергия мен импульстің фор-

муласын, потенциалдық энергия мен серпімділік күшін байланыстыра алуы

тиіс, импульстің сақталу заңын қолдана алуы тиіс.

 

I- нұсқа

I . Дененің импульсі 10 кг·м/с, ал кинетикалық энергиясы 20 Дж. Дененің

жылдамдығын тап.

 

1. Бірінші дененің массасы екіншісінікінен 3 есе көп, ал жылдамдығы 3 есе аз.

Олардың киентикалық энергияларын салыстыр.

 

III. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды 0,2 с, ал серіппенің қатаңдығы 200 Н/м

болса, серіппедегі жүктің массасын тап.

 

II- нұсқа

 

1. I. 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 т вагон жолында

тұрған массасы 10 т платформаға соғылып тіркеседі. Ары қарай, олар қандай

жылдамдықпен қозғалады?

 

II Серіппені 3 см-ге жиыру үшін 20 Н күш жұмсалған. Сығылған серіппенің

потенциалдық энергиясын тап.

 

III. Бірдей уақыт ішінде маятниктердің біреуі 30, ал екіншісі 36 тербеліс жасайтын

болса, олардың периодтарын салыстыр.

 

Бағалау параметрі:

  • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.
  • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.
  • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.

 

III-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 9-сынып

Тақырыбы:Толқындар. Атомдық құбылыстар

Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.

Б.Б.Д:Оқушылар толқын ұзындығы, жиілігі периоды формулаларын, квант энер-

гиясы формуласын, фотоэффектінің негізгі теңдеуін білуі тиіс. Электромаг-

ниттік тербеліс теңдеуін пайдалана алуы тиіс.

 

I- нұсқа

 

I.Тербелмелі контур индуктивтілігі 0,6 мГн болатын катушкадан және

сыйымдылығы 50 пФ болатын конденсатордан тұрады. Контур шығаратын

электромагниттік толқынның ұзындығы неге тең?

 

1. Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне

түсетін кернеуді тап.

 

III. м толқын ұзындығында жұмыс істейтін лазердің жарық шоғының куаты

0,1 Вт. Лазердің 1 секундта шығаратын фотондарының санын тап.

 

II- нұсқа

1. Тербелмелі контур ауада ұзындығы 150 м болатын электромагниттік толқын

шығарады. Егер контурдың индуктивтілігі 0,25 мГн болса, онда контурдағы

конденсатордың сыйымдылығы неге тең?

 

II Қызыл түсті сәуле толқын ұзыдығы 0,7·10 м үшін фотон массасын тап.

 

III. Толқын ұзындығы 3·10 м шыққан жарық затқа түседі, ол зат үшін

фотоэффектінің қызыл шекарасы 4,3·10 Гц. Фотоэлектрондардың

кинетикалық энергиясы неге тең?

 

 

Бағалау параметрі:

  • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.
  • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.
  • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Физика және астрономия 8-сынып | КВАРТИРА РЯБОВЫХ. СПАЛЬНЯ.

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 961 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.