Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Сынылатын Әдебиеттер тізімі

Загрузка...

Негізгі:

1. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. –М: Наука, 1983.

2. Дагаев М.М., Демин В.Г., Климшин И.А., Чаругин В.М. Астрономия. –М: Просвещение, 1983.

3. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач и практических упражнений по астрономии. –М: Наука, 1972.

Қосымша:

1. Климшин И.А. Астрономия наших дней. –М: Наука, 1986.

2. Иванов В.В., Кривов А.В., Денисенков П.А. – Парадоксальная Вселенная. -СПб: Изд-во СПбГУ, 1997.

3. Сюняев Р.А. (ред.) – Физика космоса. -М.: Сов. энциклопедия, 1986.

4. Chaіsson E., McMіllan S. – Astronomy Today. Prentіce Hall, 1997.

5. Генкин И.Л., Ахметов Е.А. Астрономия. -Алма-Ата: Қазақ университеті, 1981.

 

АСТРОФИЗИКА НЕГІЗДІРІ

1. Астрофизикада зерттелетін электромагниттік сәулелену аймағы.

2. Жұлдызаралық орта

3. Жұлдызаралық газдың әртүрлі бақыланатын күйлері

4. Жұлдызаралық магнит өрісі

5. Космостық сәулелер, пайда болуы және удетілу мәселелері

6. Синхротронды радиосәулелену

7. Жұлдыздар түзілуі: Гравитациялық орнықсыздық

8. Жұлдыздар түзілуі: Айналудың сығылуға әсері

9. Жұлдыздардағы энергия көздері.

10. Джинс орнықсыздығы

11. Герцшпрунг-Рессел диаграммасы

12. Жұлдыздардағы ядролық реакциялар

13. Газтозаңдық дискілер

14. Тозғындалған жұлдыздар. Жұлдыздар энергиясының көздері

15. Масса мен радиус арасындағы байланыс, жұлдыздардың шекті массалары

16. Нейтронды жұлдыздар

17. Пульсарлар

18. Қалыпты емес және қосжұлдыздар

19. Жаңа жұлдыздар

20. Аса жаңа жұлдыздар. Жұлдыздардың спектрлік классификациясы

21. Аса жаңа жұлдыздардың қалдықтары және оларды бақылау

22. Күн – жұлдыз. Жалпы сипататтамалары. Спектрі мен химиялық құрамы

23. Күннің ішкі қабаттары. Күн ішіндегі конвекция..

24. Күн атмосферасы. Күн тәжінің қыздырылу механизмдері.

25. Күн белсенділігі туралы түсінік. Күн белсенділігінің циклдары.

26. Күннің магнит өрісі және оның ерекшеліктері.

27. Күн спектрі. Хромосфера және күн тәжі.

28. Астрофизикадағы колориметрия негіздері.

29. Қара құрдымдар.

30. Жұлдыздар үшін Вириал теоремасы

31. Әртүрлі типтес галактикалардың құрамы мен құрылымы

32. Ақ ергежейлілер. Нейтронды жұлдыздар мен қара құрдымдар

33. Үлкен қызыл сызықты ығысуы бар объектілерді бақылау және галактикалар эволюциясы. Ғалам құрылымы

34. Галактикалар классификациясы

35. Квазарлар

36. Галактикалар шоғырларының классификациясы

37. Стандартты космологиялық сценарий

38. Космология элементтері. Хаббл заңы.

39. Телескоптар және сәуле қабылдағыштар: Оптикалық телескоптар мен қабылдағыштар

40. Радиотелескоптар. Рентген телескоптары және детекторлар

СЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. Постнов К.А. Лекции по общей астрофизике для физиков. – М: МГУ, 2001.

2. Бочкарев Н.Г. Основы физики межзвездной среды. – М: Изд. МГУ, 1992.

3. Липунов В.М. Астрофизика нейтронных звезд. - М.: Наука, 1987 .

4. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. – М: Наука, 1979

5. Липунов В.М. Астрофизика нейтронных звезд. - М: Наука, 1987

6. Шапиро C., Тьюколски С. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. В 2-х частях. Т.2. Гл. 16. - М.: Мир, 1985.

7. Ранцини Ж. Космос. Сверхновый атлас Вселенной.–М: Эксмо, 2005.-216с

Қосымша:

1. Сюняев Р.А. (ред.) – Физика космоса. - М.: Сов. энциклопедия, 1986.

2. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. - М.: Наука,1979

3. Ливитин Е.П. Физика Вселенной. - М.: Наука,1979

4. Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Введение в космогонию. –М.: Наука,1976

5. http://www.sai.msu.ru

6. www.astronet.ru

7. http://astra.prao.psu.ru

 

АСТРОМЕТРИЯ

1. Астрометрияның пәні, оның негізгі міндеттері.

2. Сфералық геометрия негіздері: негізгі ұғымдары, сфералық координаттар жүйесі, сфералық тригонометрияның негізгі формулалары.
3. Жер пішіні: Жерді шартәрізді деп. алғандағы географиялық координаттар
4. Жер пішіні:геоид, орташа жер эллипсоидтері, жергілікті референц-эллипсоидтер.
5. Географиялық координаталардың астрономиялық, геодезиялық және геоцентрлік жүйелері.
6. Аспан. Аспан денелерінің көрінетін қозғалыстары
7. Аспан сферасы. Аспан сферасындағы негізгі сызықтар мен нүктелер.
8. Горизонталь координаттар жүйесі.
9. 1-ші экваторлық координаттар жүйесі.
10. 2-ші экваторлық координаттар жүйесі.
11. Эклиптикалық координаттар жүйесі.
12. Галактикалық координаттар жүйесі
13. Параллакстық үшбұрыш және аспан координаттарын өзара түрлендіру
14. Аспан сферасының тәуіліктік айналуы, шырақтардың тәуіліктік қозғалыс кезіндегі координаттар өзгерісі
15. Шырақтың кульминациясы. Әртүрлі параллелдегі жұлдызды аспанның көрінісі
16. Күннің экваторлық координаттарының өзгерісі
17. Қазіргі заманғы астрометрияда координат жүйелерін анықтау
18. Каталог дәуірі, күн мен түннің теңелу дәуірі, стандарт дәуірі
19. Қазіргі заманғы астрометрияда аспан координаттар жүйелерін жүзеге асыру
20. Жер осінің прецессиялық қозғалысы

Дебиет тізімі

Негізгі әдебиет

1) Жаров В.Е. Сферическая астрономия – М., 2002.

2) Б.А. Воронцов-Вельяминов – Сборник задач и упражнений по астрономии. М., Физматгиз, 1963. – 260с.

3) Ковалевский Ж. Современная астрометрия – М. Век-2, 2004. – 480 с.

4) Кононович Э.В., Мороз В.И. - Общий курс астрономии. М. ,УРСС, 2001. – 544с

5) Дагаев М.М Сборник задач по астрономии – М., 1980.

6) Дагаев М.М Лабораторный практикум.– М., 1980.

 

Осымша әдебиет

14 П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз - Курс общей астрономии. М., Наука, 1983. - 560с.

15 С.Н. Блажко - Курс практической астрономии. М. Наука, 1979

16 Машонкин Л.И., Сулейманов В.Ф. Задачи и упражнения по общей астрономии – Казань, КГУ, 2002.

17 Подобед В.В., Нестеров В.В. Общая астрометрия - М., Физматгиз, 1983.

18 ESA - The HIPPARCOS and TYCHO catalogues-VI. Introduction and Guide to data, 1997 (сеть “Интернет”)

19 J. Kovalevsky – Modern Astrometry. Berlin: Springer, 1995

20 Иванов В.В., Кривов А.В., Денисенков П.А. Парадоксальная Вселенная. 175 задач по астрономии - С-Пб., СПбГУ, 1997.

21 http://www.sai.msu.ru

22 www.astronet.ru

23 http://astra.prao.psu.ru

 


Осымша 1


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ | Емтихан сұрақтары

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 569 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.