Массасы 100 кг аспайтын өнімдерге соққының әсер етуін сынау үшін пайдаланылатын стдентдтері
Лекции.Орг

Поиск:


Массасы 100 кг аспайтын өнімдерге соққының әсер етуін сынау үшін пайдаланылатын стдентдтері
электрогидравикалық соқтығысу стедтері

Механикалық факторлардың әсер етуіне берітігі -

бұйымдарға механикалық факторлардың әсер етуінен кейінгі бекітілген нормалар шегінде өз парамтрлерін сақтау және өз қызметтерін атқару қабілеті.

Механикалық факторлардың әсер етуін тұрақтылығы -

бұйымдарға механикалық факторлардың әсер етуі кезінде бекітілген нормалар шегінде өз параметрлерін сақтау және өз қызметтерін атқару қабілеті..

Механикалық әсерлерге ... жатады:

статикалық, дірілдік және соққылық жүктемелер, сызықтық үдеулер және акустикалық шу

МЭК ұсыныстарында дірілге стендтік сынаудың келесі сатылары көрсетілген:

резонанстың бастапқы айқындалуы, дірілге беріктікке сынау кезінде ұстау және резонансты түпкілікті айқындау;

Металдар мен қорытпаларды коррозиялық сынау ... бөлінеді:

далалық, табиғи, зертханалық

Материалдардың қаттылығын бақылау үшін бұзбайтын бақылаудың келесі әдістерін қолданады:

акустикалық, магниттік, электрмагниттік, рентгендік

Микрометрдің өлшеу қателігі өлшеудің жоғарғы шегіне байланысты болады және қанда

0-25мм-ден

НННННННННННННННН

Нысанды бақылау немесе өндіріс процесінің кезеңдері:

ұшатын, кезеңдік және үздіксіз

НТҚкөрсетілгенжағдайдажәнепартияқұрамындағытауарлардыңақаумөлшері 10 пайызданаспағандақолданылатынбақылаутүрі

іріктеп

Нақты бақылау объектісін көрсет

шикізат, бұйым, материалдардың сапасы

Негізгі әсер ететін факторлардың түрлері:

механикалық, климаттық, биологиялық, арнайы орта, иондалатын және электромагниттік сәуле

Негізгі әсер етуші факторларға ... жатады:

механикалық, климаттық, биологиялық, арнайы орталар, иондаушы және электрмагниттік сәуле шығару

Нысанның сапасын бақылау үшін өткізілетін сынақтар

бақылау сынақтары

ОООООООООООООООО

Объектіні немесе өндірісті үрдіс сатысын бақылау мүмкін емес:

Универсалды

Объектініңбірнемесебірнешесипатынөлшегенде, сараптағанда, байқағанданемесебағалағандажәнеанықтауүшіналынғандеректердібелгіленгенталаптарменсалыстыруға, әрсипатынсәйкестігінеқолжеткендігінбілуәрекеттері –бақылау

Объектінің белгіленген техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру түрі – бұл

техникалық бақылау

Объектінің техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің белгіленген жүйесінде шектік қалыпының басталуына дейінгі жұмысқа қабілеттілік жағдайын сақтау қасиеті - бұлҰзақсүргіштік

Объектінің бірқатар уақыт ішінде немесе бірқатар істелген жұмыс барысында жарамдылық қалпын үздіксіз сақтай алу қасиеті – бұл

Тоқтаусыздық

Объектінің сенімділікке ықпал ету сипаты қандай факторға тәуелді?

Сенімді

Объектінің техникалық қызметтер мен жөндеулер жүргізу жолымен жұмысқа жарамдылық жағдайын сақтау және қалпына келтіру қасиеті -жөндеуге жарамдылық

Объектінің сақталу мерзімі ішінде, және одан кейін, сондай-ақ тасымалдануы барысында тоқтаусыздық, ұзақсүргіштік және жөндеуге жарамдылық көрсеткіштерінің мәнін сақтау қасиет -

Сақталу

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Ндіріс кезіндегі іске асырылатын бақылау

өндірістік бақылау

Німдерді эксплуатациялау кезіндегі іске асырылатын бақылау

эксплуатациялық бақылау

Німді қолдану мүмкіндігіне сай бақылау қалай бөлінеді?

бұзылмайтын, бұзылатын

Лшеу құралдарын қолдануда іске асырылатын бақылау

өлшемдік бақылау

Нім сапасын бағалаудың зертханалық әдістерінің жіктелуі

физикалық, биологиялық, химиялық, технологиялық

Өнімді өндіру кезеңінде өткізілетін сынаулар

біліктілік, талап етушілік, қабылдау-тапсыру, кезеңдік, типтік, сертификациялық, инспекциялық

Німге сынақ жүргізуге қандай сынау зертханалары құқылы?

аттестатталған немесе аккредиттелген

Өнім сапасын бақылау –

өлшеу, сынау және калибрлеу жұмыстарын жүргізу, байқау, тұжырым жасау жолымен сәйкестікті бағалау болып табылады

Өнімнің бақыланатын қасиеттері мен параметрлеріне байланысты бақылау түрлері

физикалық, химиялық, механикалық қасиеті, геометриялық және функционалды параметрлері

Німді өндіру үшін келіп түскен шикізат сапасын бақылау түрі

кіріс

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 495 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.