Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

ТЕМА 1. ЗАКОНИ ВАВИЛОНСЬКОГО ЦАРЯ ХАММУРАПІЗагрузка...

Методичні вказівки:

Завданням семінару є вивчення характерних рис рабовласницької держави і права країн Стародавнього Сходу. Для правильного і повного розуміння особливостей розвитку стародавнього Вавилону треба проаналізувати його суспільний і державний лад. Відсутність протягом тривалого часу приватної власності на землю, збереження сільської общини, поєднання патріархальних форм рабства з пережитками родового ладу, східний деспотизм як форма державної влади. Все це знайшло своє відображення у вавилонському праві.

При підготовці до семінару важливе значення має ознайомлення з першоджерелами, зокрема з текстом законника Хаммурапі. Вивчення і аналіз законника допоможе студенту глибше зрозуміти особливості соціальних і державно-правових інститутів однієї з характерних держав, які вперше виникли в історії людства.

Питання для обговорення:

1. Джерела права у стародавньому Вавилоні. Причини видання та система законів царя Хаммурапі.

2. Форми власності на землю і рабів.

3. Зобов'язальне (договірне) право.

4. Шлюбно-сімейне і спадкове право.

5. Кримінальне право. Злочини і покарання.

6. Пережитки первіснообщинного ладу. Судовий процес Докази.

Контрольні питання:

1. Які особливості розвитку держави у Вавилоні у порівнянні з Древнім Єгиптом та Стародавньою Індією.

2. Які етапи розвитку Давньовавилонської держави?

3. Які причини занепаду Вавилону?

4. Які джерела права передували прийняттю законів царя Хаммурапі?

5. Які особливості правового режиму "ілку".

6. Які особливості договору тамкара з шамаллу?

7. Який порядок спадкування існував у вавилонському праві?

8. Класифікація злочинів за законником Хаммурапі.

9. Які особливості судового розгляду справ у древньому Вавилоні?

Література:

1. Авдиев В.И. История древнего востока. М: Политиздат, 1955. -С.77-99.

2. Антонова Е. В. Месопотамия на пути к первым государствам. - М., 1998.

3. Батыр К.И. и др. История государства и права зарубежных стран.Учебник. - М. , 2003.

4. Бостан Л. М, Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008.

5. Воробйов-Десятковський В. С. Нариси історії Стародавнього Сходу. - Київ: Радян.шк., 1957.

6. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., : 2010.–356 с.

7. Жидков О. А. История государства и права Древнего Востока. - М. :Госюриздат, 1963.125 с.

8. Кащенко С.Г. Всеобщая история государства и права новейшего времени. Учебное пособие для студентов юридических специальностей высших учебных заведений. — Симферополь: ДОЛЯ, 2006.

9. Керам К. Боги. Гробницы. Ученые. - М.: Иностр. лит., 1960.

10. Крамер С. Н. История начинается в Шумере / Перевод с английского. - М., 1991.

11. Хрижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу. - К.: Либідь, 2000.

12. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: "Аттіка",2000.

13. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів /В. І. Орленко, В. В. Орленко. -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008.

14. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Учебное пособие / Под ред. проф. А. И. Рогожина и проф. Н. Н. Страхова. - Харьков: Выща школа, 1981.

15. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юрид. спец, вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., переробл. та допов.-К.: Ін Юре, 2003.

16.Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. Навчальний посібник Т. І. Львів: Сполом, 1999 р.

17. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2011.– 381 с.

18.Хома Н. М. . Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К Каравела, 2008.

19.Черниловський 3. М. Всеобщая история государства и права. - Москва : изд. группа "Юристь", 1999 р.

20.Закони Хаммурапі - У кн.: Струве В.В. Хрестоматия по древней истории. - М.: Госюриздат, 1950. - Ч. 1. - С. 149 -173.

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. проф. 3. М. Черниловського - М. Госюриздат, 1973. - С. 10-25.

22.Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. акад. М. А. Коростовцева. - М. Высш. школа, 1980. - С. 151 -178

23. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: хрестоматія/За ред. В.Д. Гончаренка .-К.:Вид-во Ін Юре,2002 .-716 с.

Дата добавления: 2017-02-11; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.