Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Тема 3. Суспільно-політичні процеси на українських землях за часів національної революції і козацької державиЗагрузка...

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Для студентів денної форми навчання

Заняття №1

Тема 1. Етногенез східних слов’ян. Суспільство держави Київська Русь

Питання семінарського заняття

1. Київська Русь: етапи становлення держави та суспільної організації.

2. Суспільно-політичний та економічний розвиток Київської Русі за часи князювання Володимира і Ярослава (кінець Х – перша половина ХІ ст.):

а) характер політичної системи в державі. Роль князя, дружини. Боярська рада;

б) економічне життя Київської Русі;

в) соціальна структура суспільства. Зародження феодальних відносин;

г) релігійне життя Київської Русі. Прийняття християнства, його роль в історії становлення і розвитку суспільства Київської Русі.

3. Формування юридично-правових засад функціонування суспільства. «Руська правда», «Правда Ярославичів».

 

Заняття №2

 

4.Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.

5.Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини і наслідки.

6. Етнополітичні процеси Київської Русі. Передумови формування української народності.

7. Українська та зарубіжна політична думка щодо проблеми походження українців.

8. Культура, освіта, наука Київської Русі

9.Історичний вплив Київської Русі на розвиток європейської цивілізації.

Реферати:

1. Княгиня Ольга, її походження, вплив на політичний розвиток Київської Русі.

2. Роль жінки в суспільному житті Київської Русі.

3. Князь Святослав як типовий зразок середньовічного правителя. Його внутрішня і зовнішня політика.

4. Політичний портрет Данила Галицького.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. «Історія українського суспільства як наука, її предмет». Роль науки у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю.

2. Методологічні засади, джерела вивчення курсу «Історія українського суспільства».

3.Східнослов’янські племінні княжіння на території України в V – VIII ст. н.е. Започаткування державності.

4. Перші Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика

5. Міжнародні відносини Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.

6. Володимир Мономах, його внутрішня і зовнішня політика

7. Історичні та політичні обставини утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич

8. Внутрішня і зовнішня політика князя Данила Галицького.

9. Культура Галицько-Волинської держави

10. Причини занепаду Галицько-Волинської держави. Роль Галицько-Волинської держави в історії Європи ХІІ- першій половині ХІV століть.

Рекомендований список літератури:

Історія українського суспільства. навч. посіб. /[І.Д. Дудко, В.Д. Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук. ред. д-ра політ.н. І.Д.Дудко – К.:КНЕУ, 2011.

Історія українського суспільства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Дудко І.Д. (керівн. кол. авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.] – К.:КНЕУ, 2011.

Субтельний О. Україна. Історія. – Київ: «Либідь», 1991.

Історія України / Керівник авт. кол. Зайцев Ю. – Львів: Вид-во «Світ», 1998.

Крип’якевич І.П. Історія України. –Львів: Вид-во «Світ», 1990.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев: «Либидь», 1991.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVII століття. – Київ: «Либідь», 1992.

Історія України / Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І та ін. Під ред.. Смолія В.А. – К.: Альтернатива, 1997.

Бойко О.Д.Історія України.Навчальний посібник - К.: Академвидав, 2006

Юрій М. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів. – К.: «Кондор», 2007.

Литвин В.М. Історія України: Підруч. - К.: Наук. думка, 2006.

Історія України: навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. — К.: Знання, 2008.

 

Заняття №3

 

Тема 2. Українське суспільство на етапі литовсько-польської доби (ХІV -ХVI ст.)

Питання семінарського заняття:

1. Унійні процеси Литви і Польщі (XVIст.) Остаточна інкорпорація українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на політичні наслідки Люблінської (1569 р.) унії.

2. Соціально-економічний, правовий, національно-культурний статус українського суспільства у складі Речі Посполитої:

а) господарське життя на українських землях під владою Польщі. Особливості суспільного та економічного життя українських міст. Магдебурзьке право;

б) соціальна структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути;

в) релігійні процеси на українських землях під владою Польщі. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні національного етносу;

г) визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI - початку XVII ст.

3. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в ХVI – перш. пол. XVII ст.

Реферати:

1. Участь українського козацтва у суспільному та міжнародному житті Польсько-Литовської держави.

2. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Його політична, військова та просвітницька діяльність.

3. Життя та діяльність митрополита П. Могили.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою і Польщею територій давньоруських удільних князівств. Унії. Еволюція ролі і місця в Литовській державі українських земель (XIV – перша пол.. XVI cт.).

2. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Січі. Життя та побут запорозьких козаків.

3. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу.

4. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка.

5. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. XVII ст., їх вплив на подальший розвиток українського суспільства.

Рекомендований список літератури:

Історія українського суспільства. навч. посіб. /[І.Д. Дудко, В.Д. Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук. ред. д-ра політ.н. І.Д.Дудко – К.:КНЕУ, 2011.

Історія українського суспільства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Дудко І.Д. (керівн. кол. авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.] – К.:КНЕУ, 2011.

Субтельний О. Україна. Історія. – Київ: «Либідь», 1991.

Історія України / Керівник авт. кол. Зайцев Ю. – Львів: Вид-во «Світ», 1998.

Крип’якевич І.П. Історія України. –Львів: Вид-во «Світ», 1990.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев: «Либидь», 1991.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVII століття. – Київ: «Либідь», 1992.

Історія України /Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І та ін. Під ред.. Смолія В.А. – К.: Альтернатива, 1997.

Бойко О.Д.Історія України.Навчальний посібник - К.: Академвидав, 2006

Історія України: Навч.-метод. посіб. для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв. — К.: Знання, 2006

Юрій М. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів. – К.: «Кондор», 2007.

Литвин В.М. Історія України: Підруч. - К.: Наук. думка, 2006.

Історія України: навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. — К.: Знання, 2008.

 

Заняття №4

 

Тема 3. Суспільно-політичні процеси на українських землях за часів національної революції і козацької держави

Питання семінарського заняття:

1. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б.Хмельницького.

2. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б.Хмельницького.

3. Історичні обставини та хід Переяславської ради. Українсько-російський договір та його оцінки в сучасній історичній літературі.

4. Українське суспільство в умовах «великої руїни». Боротьба за об’єднання України. П.Дорошенко. Д.Многогрішний.

5. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії України.

Реферати:

1. Політичний портрет Б.Хмельницького. Роль Б.Хмельницького в історії України.

2. Українська національна революція в контексті англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Хронологія подій української національної революції 1648-1676 рр.: воєнно-політичний і державницький аспекти. Угоди.

2.Основні напрями зовнішньої політики Б.Хмельницького.

3. Гетьман Івана Виговський: основні напрями державної політики. Гадяцький договір 1658. р. Конотопська битва 1659. Початок громадянської війни.

4. Друге гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславський договір. Слободищенська угода та її наслідки.

5. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Андрусівське перемир'я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.).

Рекомендований список літератури:

Історія українського суспільства. навч. посіб. /[І.Д. Дудко, В.Д. Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук. ред. д-ра політ.н. І.Д.Дудко – К.:КНЕУ, 2011.

Історія українського суспільства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Дудко І.Д. (керівн. кол. авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.] – К.:КНЕУ, 2011.

Субтельний О. Україна. Історія. – Київ: «Либідь», 1991.

Історія України /Керівник авт. кол. Зайцев Ю. – Львів: Вид-во «Світ», 1998.

Крип’якевич І.П. Історія України. –Львів: Вид-во «Світ», 1990.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев: «Либидь», 1991.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVII століття. – Київ: «Либідь», 1992.

Історія України /Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І та ін. Під ред. Смолія В.А. – К.: Альтернатива, 1997.

Бойко О.Д.Історія України.Навчальний посібник - К.: Академвидав, 2006

Історія України: Навч.-метод. посіб. для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв. — К.: Знання, 2006

Юрій М. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів. – К.: «Кондор», 2007.

Литвин В.М. Історія України: Підруч. - К.: Наук. думка, 2006.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.). – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.

Бульвінський А.Г. Витоки української державної ідеї // Історико-політичні студії. – 2013. - № 1. – С. 10-19.

 

 

Заняття №5

 

 

Тема 4. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності (остання третина ХVII – ХVIII ст.)

Питання семінарського заняття:

1. Суспільно-політичний та економічний розвиток Лівобережної України наприкінці ХVII – XVIII ст.:

а) характер політичної автономії Гетьманщини, правові засади її функціонування в останній третині ХVІІ - ХVІІІ ст. Видатні політичні постаті Гетьманщини;

б) соціальна структура українського суспільства в умовах Гетьманщини, її еволюція з кінця ХVІІ та протягом ХVІІІ ст.;

в) економічний розвиток Лівобережної України. Зародження ранньокапіталістичних відносин.

2. Розвиток української культури наприкінці ХVII- XVIII ст.

Реферати:

1.Діяльність гетьмана П.Орлика та українська політична еміграція.

2. Наказний гетьман П.Полуботок.: міфи і реальність.

3. Збройні сили Гетьманщини.

4.Формування української буржуазії.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Державотворча діяльність І.Мазепи.

2. Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIІ ст. Основні положення Конституції Пилипа Орлика.

3. Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні (XVIIІ ст.).

4. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі правобережних та західноукраїнських земель.

5. Централізаторська політика Катерини ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини.

Рекомендований список літератури:

Історія українського суспільства. навч. посіб. /[І.Д. Дудко, В.Д. Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук. ред. д-ра політ.н. І.Д.Дудко – К.:КНЕУ, 2011.

Історія українського суспільства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Дудко І.Д. (керівн. кол. авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.] – К.:КНЕУ, 2011.

Субтельний О. Україна. Історія. – Київ: «Либідь», 1991.

Історія України /Керівник авт. кол. Зайцев Ю. – Львів: Вид-во «Світ», 1998.

Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Вид-во «Світ», 1990.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев: «Либидь», 1991.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVII століття. – Київ: «Либідь», 1992.

Історія України / Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І та ін. Під ред.. Смолія В.А. – К.: Альтернатива, 1997.

Бойко О.Д.Історія України.Навчальний посібник - К.: Академвидав, 2006

Історія України: Навч.-метод. посіб. для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв. — К.: Знання, 2006

Юрій М. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів. – К.: «Кондор», 2007.

Литвин В.М. Історія України: Підруч. - К.: Наук. думка, 2006.

Історія України: навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. — К.: Знання, 2008.

 

 

Заняття №6

 

Тема 5. Українські землі у складі іноземних держав наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.)

Питання семінарського заняття:

1.Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперіїнаприкінці XVIII - першій половині XIX ст. Особливості соціальної структури українського суспільства

2. Національне відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політичних організацій. Кирило-Мефодіївське братство.

3. Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі. Тенденції соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у першій половині XIX ст.

4. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст. Вплив революції 1848-1849 рр. на західноукраїнську суспільність: політичний, соціально-економічний, національно-культурний виміри.

 

Реферати:

1. Трудова українська еміграція у першій половині XIX ст.

2.Початок відродження української свідомості на Лівобережній Україні в перші десятиліття ХІХ ст.

3.Іван Котляревський – основоположник української літератури.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Особливості російського визвольного руху на східноукраїнських землях у першій половині XIX ст. Україна в програмних документах декабристів.

2. Основні напрями розвитку польського національно-визвольного руху на східноукраїнських землях у першій половині XIX ст.

3. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії (перша половина ХІХ ст.). Населення західноукраїнських земель. Національне і соціальне становище українців.

4. Діяльність українців в першому парламенті Австро-Угорщини.

5. Розвиток української культури наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.

 

Рекомендований список літератури:

Історія українського суспільства. навч. посіб. /[І.Д. Дудко, В.Д. Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук. ред. д-ра політ.н. І.Д.Дудко – К.:КНЕУ, 2011.

Історія українського суспільства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Дудко І.Д. (керівн. кол. авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.] – К.:КНЕУ, 2011.

Субтельний О. Україна. Історія. – Київ: «Либідь», 1991.

Історія України /Керівник авт. кол. Зайцев Ю. – Львів: Вид-во «Світ», 1998.

Крип’якевич І.П. Історія України. –Львів: Вид-во «Світ», 1990.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – Киев: «Либидь», 1991.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVII століття. – Київ: «Либідь», 1992.

Історія України /Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І та ін. Під ред.. Смолія В.А. – К.: Альтернатива, 1997.

Бойко О.Д.Історія України.Навчальний посібник - К.: Академвидав, 2006

Юрій М. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів. – К.: «Кондор», 2007.

Литвин В.М. Історія України: Підруч. - К.: Наук. думка, 2006.

Історія України: навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. — К.: Знання, 2008.

Заняття №7

Модульна контрольна робота №1

Заняття № 8-9

Тема 6. Суспільно-політичні процеси на українських землях на етапі становлення індустріального суспільства (др. пол. ХІХ ст. – 1914 р.)

Питання семінарського заняття:

1. Специфіка українського національно руху в Російській імперії на етапі становлення індустріального суспільства. Хлопомани. Громадівський рух.

2. Розвиток культурно-освітнього і національно-політичного руху у західноукраїнських землях в др.пол. ХІХ ст.

3. Суспільно-політична та національна проблематика в програмах політичних партій Росії і Австро-Угорщини:

а) політичні партії західної України;

б) загальноросійські політичні партії;

в) політичні партії східної України.

Реферати:

1. М.Драгоманов і суспільно-політична думка України в др. пол. ХІХ ст.

2. Ю.Бачинський та обґрунтування ідеї політичної незалежності України.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Русифікаторська політика царизму, Валуєвський циркуляр і Емський указ.

2.Зародження робітничого і соціал-демократичного руху, його особливості в Україні.

3. Політизація українського національного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: студентський рух і братство тарасівців.

4. Революція 1905-1907 рр. і Україна. Українські громади у І та ІІ російських Думах.

5. Культурне і духовне життя України на початку ХХ ст.

Рекомендований список літератури:

Історія українського суспільства. навч. посіб. /[І.Д. Дудко, В.Д. Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук. ред. д-ра політ.н. І.Д.Дудко – К.:КНЕУ, 2011.

Історія українського суспільства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Дудко І.Д. (керівн. кол. авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.] – К.:КНЕУ, 2011.

Історія сучасного світу. Навчальний посібник /Салабай В.Ф. (керівн.авт. кол.) та інші. – К.:КНЕУ, 2008.

Зайцева 3-І. Етнокультурне життя в українських землях Австро-Угорщини ( XIX - початок XX ст.): Навчально-методичний посібник. - К.: Книги - XXI, 2010

Зайцева 3.1. Українське суспільство наприкінці ХІХ - у першій половині XIX ст.: Навчально-методичний посібник. -К.: Фоліант, 2010.

Бойко О.Д.Історія України.Навчальний посібник - К.: Академвидав, 2006

Історія України / Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І та ін. Під ред. Смолія В.А. – К.: Альтернатива, 1997.

Литвин В. Історія України / Підручник.3-є вид. – К.:Наукова думка, 2009.

Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко та ін. – К: Вища школа, 2000.

Субтельний О. Україна: Історія. – K., 1993.

Українське питання в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): у 3 т. – К., 1999.

Шип Н.А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (ХІХ ст.). – К., 2004.

Реєнт О.П. Модерна українська нація. Зародження, формування й утвердження //Українське суспільство на шляху до політичної нації; історія і сучасність:колективна монографія. /кер. кол. авт. і наук. ред. д. політ. н.. проф. І.Д. Дудко; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – С. 19-38.

Ніколаєва Т.М. Доброчинність українських підприємців Наддніпрянщини в національній освіті (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) //Українське суспільство на шляху до політичної нації; історія і сучасність:колективна монографія. – С. 62-81.

Зайцева З.І. Формування модерної української інтелігенції та її роль у націотворчих процесах кінця ХІХ – початку ХХ ст//Українське суспільство на шляху до політичної нації; історія і сучасність:колективна монографія.– С.81-103.

Могильний Л.П. Національне питання в програмах українських партій наприкінці ХІХ ст. – в першій чверті ХХ ст. // Українське суспільство на шляху до політичної нації; історія і сучасність:колективна монографія.– С.103-125.

Заняття №10

 

Дата добавления: 2017-02-11; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.02 с.