Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

B. Практикалық сабақтар тақырыптары



АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Азақ технология және бизнес университеті

Менеджмент және туризм» кафедрасы

«Келісілді» ОӘБ бастығы ___________ Аманжолов С.А. «____»__________2016 ж. «Бекітемін» ОТЖ Проректоры _______Танкибаева М.Х. «____»__________2016 ж.

 

Сіпкерлік қызметін басқару және ұйымдастыру

ПӘННІҢ ОҚУӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

МАМАНДЫҚ 5В091200

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Оқу түрі – күндізгі

Курс 2 семестр 3

Астана, 2016


МАЗМҰНЫ

     
4.9.1 Типтік бағдарлама  
4.9.2 Оқу жұмыс бағдарламасы  
4.9.3 Оқу бағдарламасы (силлабус)  
4.9.4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  
4.9.5 Пәннің оқуәдістемелік қамтамассыздандырылу картасы  
4.9.6 Дәрістік кешен  
4.9.7 Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспары  
4.9.8 Пәнді игеру бойынша әдістемелік нұсқаулар  
4.9.9 Типтік есептеулер, есептемеграфикалық, зартханалық жұмыстарды, курстық жұмыстарды (жобаларды) орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар  
4.9.10 Студенттің өзіндік жұмыстарына арналған материалдар  
4.9.12 Студенттердің оқу үлгерімін қадағалау және бағалау бойынша материалдар (жазбаша бақылау жұмыстары, тесттік тапсырмалар; өзінөзі тексеруге арналған сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.)  
4.9.13 Оқу сабақтарын программалық және мультимедиялық сүйемелдеу (пәннің мазмұнына байланысты)  
4.9.14 Арнайыланған аудиториялар, кабинеттер және зертханалар тізімі  

 


АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Азақ технология және бизнес университеті

Менеджмент және туризм» кафедрасы

Оқу жұмыс бағдарламасы

«Қәсіпкерлік қызметін басқару және ұйымдастыру»

Пәні бойынша

Таңдау бойынша компонент

МАМАНДЫҚ

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Астана, 2016


 

 

«Қәсіпкерлік қызметін басқару және ұйымдастыру» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы 2016 жылдың «___» _____________ №___ хаттамамен ҚазТБУ Ғылыми кеңесінде бекітілген 5В051000 -«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының оқу жұмыс жоспарына сәйкес құрастырылған

 

Құрастырушы: Мизамбекова Ж.К. э.ғ.к, ассоциалдық профессор

Оқу жұмыс бағдарламасы Қазақ технология және бизнес университетінің Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде бекітілген

«____» ___________2016 ж. Хаттама № _____

 

Төрағасы ______________Танкибаева М.Х.

 

Оқу жұмыс бағдарламасы Қазақ технолдогия және бизнес университетінің «Менеджмент және туризм» кафедрасының мәжілісінде талқыланып мақұлданған

«____» __________2016 ж. Хаттама №_____

 

Кафедра меңгерушісі: _____________Курманкулова Н.Ж.

ОҚЫТУШЫ ЖАЙЫНДА МӘЛІМЕТТЕР

Мизамбекова Ж.К. э.ғ.к, ассоциалдық профессор

Кафедра: Менеджмент және туризм, 404 аудитория

Кеңес беру уақыты: бейсенбі 12.00 – 13.00 сағ.

ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ

Экономикалық теория, Математикадағы экономика.

ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ

Өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпорын менеджменті, Кәсіпкерлік құқық.

 

ПӘННІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

Пәннің мақсаты мен міндеттері

Курстың мақсаты:

Курстың мақсаты болып бәсекелік жағдайларда студенттерге кәсіпкерлік қызеттерді ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибиелік әдістері туралы білім беру.

 

Курстың негізгі міндеті:

· кәсіпкерліктің теориялық негіздерін қарастыру;

· кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру үрдісін зерттеу және оның тиімділігін бағалау;

· кәсіпкерліктің дамуын мемлекеььік қолдау аспектілерімен таныстыру.

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

A. Дәрістік сабақтар тақырыптары

  № Дәріс атауы Сағаттар саны
Кәсіпкерлік: түсінігі,негізгі түрлері
Кәсіпкерлік қызметінің қызметінің мазмұны
Кәсіпкерлік қызмет түрлері
Жеке жәене ұжымдық кәсіпкерлік
Кәсіпкерлік ерекшеліктері
Кәсіпкерлік қызметінің объектілері
Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері
Кәсіпкерлік капиталы және оның құрылуы
Кәсіпкерлк қызметтіңде кадр таңдау
Кәсіпкерлк қызметінде кадр орналастыру
ҚР кәсіпкерліктің даму факторлары
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі
Іскерлік карым қатынастары
Кәсіпкерліктің ұймдастыру кағидалары
Кәсіпкерліктің құқықтық формалары
Барлығы

b. Практикалық сабақтар тақырыптары





Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 646 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.