Лекции.Орг


Поиск:
Оқу пәнінің 4-сыныптағы базалық білім мазмұны
26. Қайталау (10 сағ):

27. 1000-нан 1 000 000-ға дейінгі сандар. Шамалар арасындағы тәуелділік. Шеңбер және дөңгелек (50 сағ):

1) разрядтар және кластар кестесі;

2) миллионға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру;

3) сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазу;

4) шамалар арасындағы тәуелділіктер: жылдамдық, арақашықтық (жүрілген жолдың ұзындығы), уақыт; өнімділік, жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; егіннің түсімділігі,ауданы және массасы;

5) қозғалысқа берілген есептер. Бірігіп атқарылған жұмысқа берілген есептер. 3-4 амалдан тұратын есептер;

4) шеңбер және дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы және диаметрі.

28. Миллионға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау. Текше және тікбұрышты параллелепипед (70 сағ):

1) бөліндінің мәні көптаңбалы сан болғанданөлге аяқталатын сандарға бөлу;

2) 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу. Санды көбейтіндіге бөлу;

3) бөліндінің мәні бір сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу. Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда нөлге аяқталған сандарға бөлу. Нөлмен аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу;

4) қосындыны санға және санды қосындыға көбейту. Санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, екітаңбалы санға ауызша көбейту.

5) екітаңбалы санға жазбаша көбейту. Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда екітаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу. Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда екітаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу;

6) бөліндінің мәнінде көптаңбалы сандар болғанда екітаңбалы санға жазбаша бөлу;

7) бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда екітаңбалы санға жазбаша бөлу;

8) санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, үштаңбалы санға ауызша көбейту;

9) үштаңбалы санға жазбаша көбейту;

10) бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда үштаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу;

11) Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда үштаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу;

12) бөліндінің мәнінде көптаңбалы сандар болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу;

13) бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу;

14) қарама-қарсы қозғалыс. Жақындау жылдамдығы;

15) қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс. Қашықтық жылдамдығы;

16) бір бағыттағы жылдамдық;

17) белгісізді екі айырым бойынша табуға арналған есептер;

18) әріпті теңдіктердің (формулалардың) көмегімен қосу мен көбейтудің қасиеттерін жазу. Екі әрпі бар өрнектің мәнін табу;

19) геометриялық салу: циркульдің және сызғыштың көмегімен кесіндіні қақ бөлу;

20) ауданның бірлігі – гектар (1 га). Аудан бірліктері арасындағы қатынастар: 1 га = 10 000 м2;

21) тікбұрышты параллелепипед және оның өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі). Тікбұрышты параллелепипедтің төбелері, қырлары және жақтары;

22) көлем. Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі;

23) көлем бірліктері – кубтық миллиметр (1 мм3), кубтық сантиметр (1 см3), кубтық дециметр (1 дм3), кубтық метр (1 м3).

29. Білімді жүйелеу және қайталау (40 сағ):

натурал сандар және нөл саны. Натурал сандар. Натурал сандарды қолдану;натурал сандар және нөл санымен арифметикалық амалдарды орындау; натурал сандар және нөл санымен орындалатын арифметикалық амалдардың қасиеттері, арифметикалық амалдардың компоненттерінің атаулары. Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табудың ережелері;қосу мен азайтудың, көбейту мен бөлудің байланыстары;микрокалькулятордың көмегімен есептеу. Микрокалькулятор. Калькуляторда сандарды енгізу және өшіру;

калькулятордың көмегімен арифметикалық амалдарды орындау;

жақшалармен, жақшаларсыз берілген және 4-5 амалдан тұратын өрнектің мәнін табу;өрнектер мен теңдеулер. Санды және әріпті өрнектер. Өрнектің мәні. Санды өрнектің мәнін табу ережелері;

өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолдану; теңдеу. Теңдеудің шешімі (түбірі); арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережелері; тура санды теңдіктердің қасиеттерін қолдана отырып таңдау тәсілімен теңдеулерді шығару;шамалар. Шамалар: ұзындық, аудан, көлем (сыйымдылық), масса, уақыт, баға, құн, жылдамдық, өнімділік, түсім; шамалар бірліктері. Шамаларды салыстыру; шамаларға арифметикалық амалдар қолдану: шамаларды қосу, азайту, бөлу, шаманы санға көбейту. Шамалар арасындағы тәуелділік;

көпбұрыштың периметрі және тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы;тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі;

есептер. Есептің құрылымы: шарты, сұрағы. Есептің шешуі. Есептің жауабы. 1-4 арифметикалық амалмен (есептің шешуін амалдар бойынша жазу; өрнек және оның мәнін табу) және теңдеудің көмегімен шығарылатын есептер;геометриялық фигуралар. Нүкте, сызық (түзу, қисық, сынық), кесінді, бұрыш (тік, сүйір, доғал, жазыңқы), көпбұрыш (үшбұрыш, төртбұрыш және т.б.), тіктөртбұрыш (шаршы); тікбұрышты параллелепипед (текше). Шеңбер, дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрі.

 

.........................................................................................

«Адам мінез-құлқының қозғаушы күштері оның биологиялық тегіне байланысты» деп түсіндірген ғалым: Зигмунд Фрей

«Бала жаны не болса соны жаза беретін таза ақ тақта емес, оған өмір жазатын әріптердің мәні тәрбиеші мен жазу құралына және сол тақтаның өз сапасына байланысты» деген ойдың авторы: В.Г.Белинский

«Бала жаны табиғатынан ақ тақта сияқты тап-таза болады, сондықтан тәрбиеші нені қажет деп тапса, соны сол таза ақ тақтаға жазуы тиіс»-деген кім? Джон Локк

«Балалар әлемі» еңбегінің авторы: К.Д.Ушинский

«Баланы жетектеп жұрушы» көне гректік терминді анықтайтын ғылым: Педагогика

«Дидактикалық очергтер» еңбегінің авторы: Р.Г.Лемберг

«Құл болушылықты немесе бағынушылықты табиғаттың заңы» деген кім? Аристотель

«Мұғалімге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ» деп жазған: Коменский Я.А.

«Оқу құралы» еңбегінің авторы: А.Байтұрсынов

«Субьектілік» ұғымы сипаттайды: Тұлғаның іс-әрекетке белсенді, өзіндік бағыты

Авторитарлық тәрбие-бұл: тұлғаны басу, баланың бас бостандығы мен құқын бұзу

Авторитарлық, демократиялық, либералдық және еркін тәрбие-бұл: & қарым-қатынас стилінің белгісі бойынша жіктеу

Ағартушы-педагог А.Байтұрсыновтың қалдырған мұрасы: «Оқу құралы»

Адам дамуының психикалық ерекшеліктері: Естің, қабылдаудың, елестетудің, ойлаудың сезіну үрдістерінің күрделенуі

Адам қоғамымен бірге дамыған: Тәрбие

Адамның әлеуметтендіруіне кіреді: Адаптация, игтеграция, самореализация

Адамның әлеуметтік дамуының ерекшеліктері: Қоғамға бірте-бірте кіріктенуі, қоғамның бір мүшесі болуы

Адамның даму қабілеттерінің міндетті шарты, іс-әрекетте жоғары нәтижеге жету – бұл: Тұлғаның белсенділігі

Адамның дамуы: физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді

Адамның жан-жақты дамуының әлеуметтік жаәдайларға тәуелді екендігін көрсеткен кім? Томмазо Кампанелла

Адамның рухани дамуының ерекшеліктері: Жапкершіліктің пайда болуы, өмірінің құндылығын түсінуі, өз-өзін дамуына талаптануы

Аксиология дегеніміз- Құндылықтардың табиғаты жайлы және дүниедегі құндылықтар жүйесі туралы философиялық ілім

Ақпаратты беру және қабылдау логикасына негізделген оқыту әдістері: индуктивтік, дедуктивтік

Алған білімді практикада қолдана білу: іскерлік

Алғашқы педагогикалық ойлар кездеседі еңбектерінде: Сократ, Платон, Аристотель

Арнайы жасалған жазбаша сауалнама арқылы бұқаралық материалдарды жинақтау: Сауалнама

Ата-аналардан балаларға берілетін қасиеттер: Нерв жүйесі; темпераменті

Ата-аналардан балаларға берілмейтін тәжірибе: әлеуметтік тәжірибе

Аттестациялаудың мақсаты - бұл: білім беру қызметкерлерінің мамандығы, педагогикалық кәсібилігі мен іс-әрекеті деңгейлерінің өсуін, еңбегінің нәтижелі болуы мен бағалауының тиімді жүйесін құру

Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыс – бұл: тексеру түрлері

Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар: Бақылау әдістері.

Әдіснамалық дегеніміз: Ғылыми-танымдық әрекетінің тәсілдері және ғылыми принциптер, формалар туралы білім

Әлеуметтендірудің кезеңдері: Еңбекке дейін, еңбек, еңбектен кейін

Әлеуметтендірудің негізгі факторлардың топтары: Мегафактор, макрофактор, мезофактор, әлеуметтік ортаның микрофакторлары

Әлеуметтік ортаның тәрбиеге және адамның білім алуға педагогикалық әсер етуін зерттейді: Әлеуметтік педагогика

Әлеуметтік, табиғи орта және тәрбие келесі факторларға жатады: Сыртқы

Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымының саласы: салыстырмалы педагогика

Әр түрлі тарихи заманды зерттейтін педагогикалық жүйелер: Педагогика тарихы

Бағдарламалап оқытудың мақсаты: оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік деңгейін көтеру, оқытуды даралау

Бақылау ғылыми әдіс ретінде: Іс-әрекет міндетімен шартталған арнайы мақсатты қабылдау;

Баланың әрекетін негізгі түрі ретінде оқу үрдісінде пайдаланатын оқыту әдісі: Дидактикалық ойындар

Баланың ерекше сапаларының дамуының ең оптималді жастықшақ кезеңдері аталады: Сензитивті

Баланың интеллектуалдық дамуын қамтамасыз ететін белсенділіктің түрі: Танымдық

Баланың мінез-құлқын тәрбиелеуді қай жастан бастау керек? өмірінің алғашқы күндерінен

Баланың тұлғасын тәрбиелеу және оқыту процесінде ең басты құндылық деп есептейтін гуманизм принципіне негізделген педагогикалық жүйені құрған педагог, «Балаға жүрек жылуы» кітабының авторы: В.А.Сухомлинский

Бастауыш мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетінің объектісі: ғылым негіздері

Бастауыш сынып оқушыға өзінің бір нәрсеге деген қатысын орнатуда кімнің көзқарасы маңызды болып саналады: Мұғалімнің пікірі

Белгілі бір профиль бойынша оқу пәндерін тереңдете оқытуға бағытталған жалпы білім беретін оқу орны: лицей

Белсенді өмір позициясын қалыптастыру: Өзіндік өмірлік белсенділік іс әрекетке бейімдеу

Берілген тапсырмалардың арасындағы дұрыс жауапты белгілеуге бағытталған педагогикалық зерттеу әдісі: Тестілеу

Биологиялық даму- бұл: дене дамуы, морфологиялық, биохимиялық, физиологмиялық өзгерістер

Біліктілік пен дағдыны қалыптастыру мақсатындағы оқу әрекетін бірнеше рет орындау: жаттығу;

Білім алу көздері – бақыланатын объектілер, құбылыстар: көрнекі

Білім беру жүйе ретінде қарастырады: Дамытушылық мекемелерінің әр түрлі типтері мен деңгейлерін

Білім беру мекемелерінің құрылымы мен қызметін анықтайтын ережелер жиынтығы: устав-жарғы

Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттері: Оқыту әдісі.

Білім беру, оқыту, тәрбие категориялар жатады: Педагогикаға

Білім берудегі іс-әрекеттік тұғырының мәні: Оқушы іс-әрекеттің белсенді субьектісі ретінде қарастырылады;

Білім беруді дамытудың тенденцияларына жатпайтын: ұлттандыру

Білім берудің мазмұнының тұпнұсқасы және құрал ретінде тәрбиелейтің, ұлттық мәдениетті толық қолдануын талап ететін бағыт-бағдар: Этнопедагогикалық

Білім мақсатына жету әрекетіндегі қандай да бір ғылымның, өнердің негіздері бойынша дидактикалық сараптаудан өткен білім жүйесі: оқу пәні

Білім негізінде оқушының белгілі әрекетті орындай алу бейімділігі - бұл: білік

Білім, білік, дағдылар және іс-әрекет пен мінез-құлық, тұлғалық ерекшеліктер қалыптасатын педагог пен оқушының белсенді, мақсатты бағытталған өзара іс-әрекет процесі – бұл: оқыту

Бірінші кезекте балаларда логикалық ойлау, талдау, синтездеу қабілеттерін дамыту қажеттіліктерін қарастыратын білім теориясы: Формальдық білім беру;

Валидтілік, мықтылық, объектілік: тестіге қойылатын талаптар

Ғылыми білімдер, практикалық білік және дағдылар жүйесі, іс-әрекет пен ойлау әдістері жиынтығымен анықталған дидактикалық ұғым: Оқыту мазмұны;

Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық органы: мектептің педагогикалық кеңесі

Ғылыми педагогика қай ғасырда қаланды? ХVІІ

Ғылыми танымдық әдістер, формалар және принциптер туралы білім – бұл:Идеология

Ғылыми түсініктерді жалпылайтын негізгі педагогикалық категориялар – бұл: Категориялар

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіс – бұл: Педагогикалық құбылыстарды зерттеу тәсілі

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістеріне жатады: Оқуға деген көзқарасын анықтау үшін мұғалімнің оқушымен әңгімесі

Ғылымның әдіснамасы – бұл: Ғылыми-танымдық әрекетін құру принциптары туралы білім

Ғылымның деректерін, ұғымдарын, заңдары мен заңдылықтарын түсіну, есте сақтау және қайта жаңғырту – бұл: білім

Даму – бұл: Ішкі және сыртқы факторлардың әсерлері бойынша тұлғаның бойындағы

Даму бұл: жеке адамның сандық және сапалық басқарылмайтын факторлар арқылы өзгеріске ұшырауы.

Дамуының алдында жүретін үрдістер (Л.С. Выготский бойынша): Тәрбие және оқыту

Демократиялық тәрбие-бұл: бала тұлғасын құрметтеу, тұлғаның жағымды қасиеттері мен құндылық сапаларына сүйену

Дене тәрбиесінің міндеттері: денені дұрыс дамытуға ықпал жасау және денсаулықты шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту

Деңгейлеп оқыту технологияның мәні: Оқушының жеке қабілеттеріне және мүмкіншіліктеріне сәйкес уақыт бөлу қажет

Дефектология: табиғатында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы

Дидактикалық принциптерге жатпайды: үздіксіздік;

Дидактикалық тест – бұл: белгілі материал бойынша стандартты тапсырмалар жиынтығы

Дидактиканың пәніне жатпайды: ата-аналардың балаға әсері

Дидактиканың ұғымдарын (категорияларын)көрсет:

Диктант – бұл: тексеру әдісі

Диктант: бақылау әдісі

Догмалық оқыту дегеніміз: оқу материалын және оның сөзбе - сөз қайталануын есте ұстау мұғалімнің пікірімен толық келісу

Дұрыс, бірізділі ұйымдастырылған педагогикалық эксперимент белгілейді: Констатациялық, жаңғыртылған., бақылаушылық

Дүниетанымның ақпаратты-бейнелі қызметі байланысы: қоршаған ортадағы оқиғалар мен құбылыстарды қабылдау тәсліне және оның адас санасында бейцнеленуіне;

Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты: тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту,

Жалпы адамзаттық және ұлттық мәдениетке адамды тәрбиелеуге талап ететін бағыт- бағдар: Мәдениеттілік

Жалпы білім берудің мазмұның гуманизациялық принципі талап етеді: Жалпы адамзаттық мәдениетті игеруге жағдай жасауын

Жалпы педагогика бөлімдері: мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, кәсіптік-техникалық білім беру педагогикасы

Жалпы педагогика зерттейді: Тәрбиенің және білім берудің жалпы заңдылықтары

Жалпы педагогиканы құрастырады: Жалпы негіздері, дидактика, тәрбие теориясы, мектептану

Жаңа материалды өткен материалмен өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип: бірізділік

Жаратылыс ғылымдардың және олардың әдістерін абсолютті ететін философиялық бағыт – бұл: Позитивизм

Жарыс әдісі: өз нәтижесін басқалардың нәтижесімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту;

Жарыс дегеніміз: іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері

Жарыс: Іс әрекетті ынталандыру әдісі.

Жас кезеңдік дамудың анатомиялық көрсеткіштері: дене құрылымдағы сүйек, бұлшық ет, ми, жүрек тамырлары

Жас кезеңдік дамудың күш-қуаттық көрсеткіштері: бойдың, салмақтың, кеуде қаңқасының, бұлшық ет күштерінің өсуі

Жас кезеңдік дамудың педагогикалық шарттары: тәрбиелеу, білім беру және оқыту мүмкіндіктерін сипаттау

Жас кезеңдік дамудың психологиялық көрсеткіштері: түйсіктің, қабылдаудың, естің, зейіннің, мінездің ерекшеліктері

Жас кезеңдік дамудың физиологиялық көрсеткіштері: дем алу, қан айналыс, ішкі бездер, жїйке жїйелері

Жаттығу дегеніміз: үйрету, дағдыландыру

Жеке адам дегеніміз: адамның қоғамдық мәнін анықтайтын әлеуметтік сапалар мен тұүлғалық қасиеттерінің жиынтығы;

Жеке адамгершілік қасиеттерін қалыптасуына тұлғаның саналық әрекеті: Өз-өзін жетілуі

Жеке адамның ерекшелігі көрсетіледі: жеке даралық ерекшеліктерінде;

Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері: әңгіме, лекция

Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани-адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері: Менталитет

Жеке тұлғаның әлеуметтік жетілуін сипаттайтын сапалар: Жауапкершілік, өздігінен амуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық.

Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар: Тұқымқуалаушылық, орта,тәрбие

Жекелік бағыт-бағдарға талап қою: Тұлғаны қалыптастыруда оның өмірлік жоспарын және құндылық бағыттарын, жастық және жеке дара ерекшеліктерін есепке алу

Жоспар: жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі, алдын-ала жобаланып көрсетілген іс-шаралардың жүйесі

Жіберілген қателерді өз бетімен тауып алу, оны жою тәсілдерін іздестіру бірлігін қалыптастыруымен ерекшеленетін бақылау түрі: Өзіндік бақылау

Жіктелу белгісіне қарай сөздік, көрнекі және практикалық әдістерге жататыны: білім көзі

Зерттелетін объект туралы нақты деректі алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау: сауал-сұрақ әдісі

Зерттеудің әдісі және техникасы әдіснамалық білімнің деңгейін құрастырады: Технологиялық

Индивид дегеніміз: адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілі

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2346 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

631 - | 596 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.