Дәріс тақырыптары
Лекции.Орг

Поиск:


Дәріс тақырыптары
 

№1 дәріс

Кіріспе. Құрылыс мекемелерінің жүйелері туралы түсініктер

№2 дәріс

Ғимарат салу жөніндегі өндіріс жұмыстарына жасалатын техникалық құжаттар

№3 дәріс

Құрылысты ұйымдастыру жобасы. Жұмыс өндірісінің жобасы

№4 дәріс

Нормативтік және өндірістік-техникалық құжаттама

№5 дәріс

Құрылысты және жұмыс жүргізуді ұйымдастыру. Құрылыс өндірісін басқаруды

ұйымдастыру

№6 дәріс

Құрылыстағы дайындық жұмыстары. Құрылыс алаңын әзірлеу

№7 дәріс

Материалдар мен конструкцияларды қабылдау және қатарлап орналастыру

№8 дәріс

Ғимарат салу кезінде жұмыс жүргізуді ұйымдастыру

№9 дәріс

Бригадалық еңбекті ұйымдастыру формалары

№10 дәріс

Үйлер мен ғимараттарды тұрғызудың тасқынды әдістері. Жұмысты жүргізу жобасы.

№11 дәріс

Жеке үйлер мен ғимараттардың құрылысын күнтізбелік жоспарлау және ұйымдастыру

№12 дәріс

Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар

№13 дәріс

Ғимараттар мен құрылыстарды кескіндеу

№14 дәріс

Құрылыс-жинақтау жұмыстарының сапасын геодезиялық бақылау

№15 дәріс

Монтаждау механизмдері және жабдықтау

№16 дәріс

Арқандар. Жүк қармалағыш құралдар.

№17 дәріс

Жүк көтергіш крандар

№18 дәріс

Монтаждау әдістері. Қауіпсіздік техникасына қойылатын жалпы талаптар

№19 дәріс

Элементтерді көтеруге дайындау және строптар салу

№20 дәріс

Болаттан жасалған қалау бөлітерін және дәнекерленген байланыстарды тоттан қорғау

№21 дәріс

Жапсарлар мен жіктерді бекіту

№22 дәріс

Темірбетон конструкцияларының жапсарларын бекіту

№23 дәріс

Құрылыстағы қойма шаруашылығын ұйымдастыру міндеттері, принциптері. Қоймаларды

классификациялау. Қоймалардың ауданын есептеу

№24 дәріс

Уақытша сумен жабдықтау және су құбырлары

№25 дәріс

Құрылыстың материалдық-техникалық базасының дамуы мен ұйымдастырылуының негізгі

ережелері

№26 дәріс

Құрылыс алаңдарын электрмен жабдықтау және жарықтандыру

№27 дәріс

Электрмен жабдықтау көздері

№28 дәріс

Жылумен қамтамасыз етудің жобалау тәртібі

№29 дәріс

Құрылыс өндірісін басқару

№30 дәріс

Өндіріс процесін оперативті басқару, құрылыс кәсіпорындарының еңбек ұжымдары.

 

 

6. Практикалық сабақтардың тақырыбы:

 

№1 Практикалық сабақ

Құрылысты ұйымдастыру және жұмыс өндірісі жобаларының техника-экономикалық бағалануы

№2 Практикалық сабақ

Құрылыс тасқындарының түрлерін анықтау

№3 Практикалық сабақ

Құрылыс тасқындарының параметрлерін есептеу

№4 Практикалық сабақ

Тең ырғақты құрылыс тасқындарының параметрлерін есептеу

№5 Практикалық сабақ

Құрылыстағы ығыстырып істейтін жұмыс тасқынын анықтау

№6 Практикалық сабақ

Әртүрлі ырғақты құрылыс тасқындары. Ығыстырмай істейтін жұмыс тасқынын анықтау

№7 Практикалық сабақ

Ығыстырып істейтін әртекті ырғақты құрылыс тасқындарын есептеу

№8 Практикалық сабақ

Ырғақсыз тасқындарды есептеу әдістері. Біртекті ырғақтың өзгерілуі, ығыстырмай істейтін жұмыс

№9 Практикалық сабақ

Ырғақсыз тасқындар. Біртекті өзгерілетін ырғақ және ығыстырып істейтін жұмыс (с однородным изменением ритма с совмещением работ)

№10 Практикалық сабақ

Ырғақсыз тасқындар. Біртексіз өзгерілетін ырғақ және ығыстырмай істейтін жұмыс

№11 Практикалық сабақ

Кешенді тасқындарды есептеу.

№12 Практикалық сабақ

Өнеркәсіптік және азаматтық тұрғын-үй объектілері құрылысына торлы график тұрғызу

№13 Практикалық сабақ

Торлы графиктің элементтері және негізгі түсініктемелері мен ережелері

№14 Практикалық сабақ

Күнтізбелік жоспар

№15 Практикалық сабақ

Жұмыс жұргізу жобасындағы техника-экономикалық көрсеткіштер

 

 

7. Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін сабақтардың жоспары (БАОӨЖ)

Тапсырма Өткізу түрі Әдістемелік ұсыныс Әдебиеттер
1 2 3 4 5
Құрылыс өндірісін ұйым-дастыру туралы түсінік Дискуссия Құрылыс мекемеле-рінің жүйелері туралы түсініктеме. НӘ-9[12-19] НӘ-1[8-12]  
Жобаларды ұйымдастыру мін-деттері. Жоба кезеңдері, олардағы құжаттардың құрамы Тақырып бойынша талдау Құрылыстағы инже-нерлік ізденіс және жобалау НӘ-9[19-34] НӘ-1[14-20]  
Объектілер құрылысын күнтіз-белік жоспарлау қағидалары мен міндеттері, арналуы және оған қойылатын талаптар, бас-тапқы деректер Дискуссия Құрылыстағы ұйым-дасдастыру және күнтізбелік жоспарлау тақырыбы НӘ-9[76-119] НӘ-1[32-45]
Реферат тақырыптарын талдау Дискуссия Тапсырма бойынша берілген тақырыптар НӘ-1-20  
Құрылыс бас жоспарын жоба-лаудағы жалпы принциптер. Жалпы алаңдық объекталық құрылыс бас жоспарлары Дискуссия Құрылыстық бас жоспарды белгілеу және оның түрдері НӘ1[194-205]  
Рефератты қабылдау Реферат тапсыру Берілген тапсырма бойынша рефератты қорғау -
Монтаждау краны мен көтергіш механизмдерді жай-ғастыру. Уақытша жолдарды орналастыру туралы түсінік Талдау Мұнаралы крандар-дың кран асты жол-дарының көлденең байланысы НӘ9[209-223]  
Үйлер мен ғимараттар кешенін ұйымдастыру және күнтізбелік жоспарлау Талқылау Құрылыстың күнтізбелік жоспары НӘ9[120-139]  
Объектілер құрылысына торлы график тұрғызу Дискуссия Торлы графиктің элементтері. Торлы графикті құру. НӘ9[144-193] НӘ6[46-48]
Уақытша жолдар құрылысы. Теміржол транспорты Дискуссия Уақытша жолдар. Жалпы түсініктеме. НӘ9[224-233]  
Құрылыс қоймаларын ұйым-дастыру Дискуссия Объектілер жанындағы қоймалар. Жалпы түсі-ніктемелері НӘ9[233-242] НӘ6[51-55]
1 2 3 4 5
Құрылыс алаңындағы уа-қытша үйлер Тақырып бойынша талдау Құрылыс алаңындағы уақытша үйлер туралы жалпы түсініктемелер НӘ9[243-259] НӘ6[57-58]
Құрылыс алаңын электрмен жабдықтау Дискуссия Электрлік күшті есептеудің әдістері НӘ9[260-278] НӘ6[59-62]
Уақытша жылумен қамта-масыз ету   Дискуссия Уақытша жылумен қамтамасыз етудің жалпы түсініктеме-лері НӘ9[279-291] НӘ6[59-62]
Уақытша сумен жабдықтау және канализацияны қамтама-сыз ету Талдау Судағы қажеттілікті анықтаудың есебі НӘ-9[292-297]  
Құрылысты материалдық-тех-никалық базасымен ұйым-дастыру Талдау Құрылысты материал-дық-техникалық базасымен ұйымдасты-рудың негізгі ережелері НӘ-9[298-302]  
Өнеркәсіп объектілерін мате-риалдармен және конструк-циялармен ұйымдастыру Дискуссия Құрылыс өндірісін ма-териалдармен және конструкциялармен ұйымдастыруды қам-тамасыз ету НӘ-9[302-322]  
Құрылыс машиналарын ұйым-дастыру Талдау Құрылыс машинала-рын ұйымдастыру және пайдалану НӘ-9[337-345]  
Құрылыстағы транспортты ұйымдастыру Дискуссия Құрылыстағы транс-портты ұйымдастыру туралы негізгі ережелер НӘ-9[350-362]  
Құрылыстағы басқару Дискуссия Құрылыстағы басқару-дың принциптері НӘ-9[363-370]  
Басқарудың әдістемелік негіз-дері Дискуссия Өндірістік жүйелер НӘ-9[371-385]  
Басқарудың ұйымдастырулық құрылымы Дискуссия Басқару жүйелерінің құрылымы НӘ-9[386-389]  

 

 

Дата добавления: 2017-01-21; просмотров: 796 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.