Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Перелік основних термінів, параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняттяМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини

Завідувач кафедри

____________ проф. Мостовий Ю.М.

«______»_______________ 20 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Сестринська справа
Модуль №  
Змістовий модуль №  
Тема заняття Основні методи обстеження терапевтичних хворих. Визначення показників життєдіяльності людини.
Курс
Факультет Медичний № 1

Методичні рекомендації складені відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.05 2003 року № 239 та експериментально – навчального плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженої наказом МОЗ України від 31.01.2005 року № 52

Вінниця – 2012

 

Актуальність теми.

Методи обстеження хворого мають важливе значення для діагностики терапевтичних захворювань. Медична сестра повинна досконало знати і володіти основними методами обстеження хворих, визначати основні життєві показники. Дані вміння сприяють своєчасній і правильній діагностиці, впливають на прогноз та одужування пацієнта.

2. Конкретні цілі:

Ø Класифікувати основні методи обстеження в клініці внутрішніх хвороб

Ø Засвоїти основні принципи та порядок проведення обстеження хворого за традиціями вітчизняної терапевтичної школи

Ø Демонструвати знання основних розділів історії хвороби

Ø Методично правильно проводити розпитування хворих із патологією внутрішніх органів

Ø Трактувати взаємозв’язок скарг хворого та робити попередню оцінку щодо ураженої системи організму

Ø Визначати роль і місце загального огляду хворого в діагностичному процесі.

Ø Методично вірно проводити загальний огляд хворого, дотримуючись схеми дослідження.

Ø Аналізувати загальний стан пацієнта і стан його свідомості та робити висновок про їх відповідність нормі або певному ступеню порушення.

Ø Класифікувати основні порушення свідомості – ступор, сопор, кому; засвоїти основні їх ознаки.

Ø Навчитися визначати біля ліжка хворого основні життєві показники, аналізувати їх зміни.

Базовий рівень підготовки.

Назва попередньої дисципліни Отримані навики
Нормальна анатомія Топографія та будова внутрішніх органів
Нормальна фізіологія Основні процеси життєдіяльності, механізми їх регуляції. Системний кровообіг, закони гемодинаміки, роль судин у кровообігу. Головні показники гемодинаміки. Методи вимірювання артеріального тиску (прямі та непрямі). Регуляція частоти дихання. Терморегуляція.
Патофізіологія Патогенез змін основних показників життєдіяльності
Пропедевтика внутрішньої медицини Вимірювання ЧСС, ЧД, ритму, глибини дихання, оцінка стану свідомості, пульсу. Норми.

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття:

4.1. Теоретичні питання до заняття.

Ø Основні методи обстеження терапевтичних хворих

Ø Порядок проведення загального огляду хворого

Ø Визначення основних життєвих показників

Ø Правила термометрії, характеристики пульсу, дихання, вимірювання АТ

 

Практичні завдання, які виконуються на занятті.

Ø Ознайомлення з основними методами обстеження терапевтичних хворих. Робота біля ліжка хворого.

Ø Визначення основних життєвих показників у конкретного хворого.

Ø Ситуаційні задачі.

 

Перелік основних термінів, параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

 

Термін Термін
Анамнез захворювання Ступор
Анамнез життя Сопор
Загальний огляд Кома
Місцевий огляд Пульс
Пальпація Артеріальний тиск
Перкусія Частота дихання
Аускультація Реакція зіниць на світло
  Температура тіла

 

Зміст теми.

Дата добавления: 2017-01-21; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.