Лекции.Орг


Поиск:
Порядок захисту прав споживачів
Урок №18

Клас: 9

Тема: Захист прав споживачів

Мета: розкрити зміст понять «споживач», «продавець», «по­купець», «виробник», «права споживачів»; ознайомити учнів з порядком захисту прав споживачів; формувати в учнів культуру споживача.

Обладнання й матеріали: Закон України «Про захист прав споживачів», вирізки рекламних оголошень з газет і журналів, копії сертифі­катів якості товарів, етикетки товарів, товарні та касові чеки, копії гарантійних талонів на придбані товари.

Базові поняття й терміни: споживач, виконавець, виробник, продавець, порядок захисту прав споживачів, організації та установи у сфері захисту прав споживачів.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

Споживачі та їх права.

Порядок захисту прав споживачів.

Організації та установи у сфері захисту прав споживачів.

IV. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

V. Самостійна робота учнів

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку

I. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання

Викликані вчителем учні дають обґрунтовану відповідь про мож­ливість отримання спадку в запропонованих для домашнього завдання ситуаціях.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Учитель називає тему наступного уроку і підкреслює важливість ви­вчення цієї теми для кожного з учнів.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Споживачі та їх права

Людину, яка має намір замовити чи купити або замовляє, купує чи використовує товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб, що не пов’язані з отриманням прибутку, називають споживачем. Ми всі — споживачі, незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу та посади, протягом життя споживаємо товари й послуги і сплачуємо за них. Тому кожен із нас повинен знати, на що має право і на що може роз­раховувати у разі порушення цього права.

Іншою стороною у відносинах зі споживачем є продавець — підприєм­ство, установа, організація або громадянин, які реалізують товари. Інколи в купівлі-продажу беруть участь виконавці — підприємство чи людина, які виконують роботи або надають послуги, чи виробники — ті, хто вироб­ляють товари для реалізації на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом із товаром передають­ся споживачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання, або імпортує товар. Між ними досягається угода щодо якості, терміну, ціни та інших умов, за якими здійснюється купівля-продаж, виконуються роботи чи на­даються послуги.

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» громадяни (споживачі) під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право:

· на захист своїх прав державою;

· належну якість продукції та обслуговування;

· безпеку продукції та обслуговування;

· безпеку продукції;

· необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про про­дукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

· відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальси­фікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та немайнової (моральної) шкоди, заподіяною небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;

· звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

· об’єднання в громадські організації споживачів.

Порядок захисту прав споживачів

Існують установлені правила торгівлі, побутового і комунального об­слуговування, відповідно до яких покупець повинен набути товар повною вагою, повною мірою, належної якості, а замовник — одержати розрахунок за послуги. Але занадто часто ми стикаємось із таким явищем, як об­ман покупців (наприклад, обваження на ринку).

До обману покупців відноситься і фальсифікація товарів, тобто до­давання в їжу інгредієнтів, небезпечних для здоров’я людини або більш низької якості, ніж Це передбачено технічними характеристиками.

Обмірювання, обважування, обрахування перевищення встанов­лених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівни­ками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадяна­ми — суб’єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу від двох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Якщо ж заподіяна шкода переви­щує Три неоподатковувані мінімуми доходів громадян (один неоподатко­ваний мінімум — 17 грн).

Законом України «Лро захист прав споживачів» передбачено можли­вість захисту прав споживачів у досудовому або судовому порядку. Досудовий порядок полягає у тому, що споживач вправі звернутися з вимогами до продавця (виробника, виконавця), не звертаючись із позовом до суду. Відразу ж зазначимо, що споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, пов’язаними із порушенням їх прав. Однак перед тим, як звертатися до суду, спробуйте врегулювати це мирним шляхом із про­давцем товару, послуг. Складіть у письмовій формі претензію про заміну неякісного товару.

 

Документ складається у двох примірниках (один — для продавця, другий — для себе). У претензії мають бути зазначені:

· повне найменування торговельного підприємства та іншого суб’єкта господарювання, що порушив права споживача, та його юридична адреса (досить часто назва магазину не співпадає з найменуванням підприємства, однак найменування господарюючого суб’єкта зазна­чено у товарному чеку);

· прізвище, ім’я та по батькові споживача та його домашня адреса (доцільно також указати телефон);

· час, місце укладення та предмет договору купівлі-продажу, договору на виконання робіт чи договору про надання послуг;

· ціну товару (роботи, послуги);

· наявність чи відсутність гарантійного терміну на товар (роботу, по­слугу);

· якими документами споживач може довести факт укладення дого­вору та наявність гарантійного терміну (товарний чек, квитанція, гарантійний паспорт тощо);

· стислий опис виявлених недоліків товару (роботи, послуги);

· якщо неякісний товар (робота, послуга) завдав споживачеві шкоду (матеріальну або моральну), то в чому вона виявилася, розмір за­вданих збитків, вимоги споживача (усунути недоліки, розірвати до­говір, відшкодувати збитки, зменшити ціну тощо).

 

Претензія обов’язково має бути підписаною споживачем, на ній має бути проставлена дата її складення. До претензій необхідно додати копії документів, що підтверджують придбання товару (роботи, послуги).

Зразок претензії

Претензія щодо гарантійного ремонту товару неналежної якості Директору Товариства з обмеженою Відповідальністю "Електрохол"

61002, м. Харків, вул. Артема, 129 Мариненко Світлани Михайлівни, яка мешкає за адресою:

61178, м. Харків, вул. Командарма Уборевича, 12/7.

13 травня 2008 року я придбала у відділі побутової техніки магазину «Електрохол» пральну машинку «Самсунг», модифікації ЇШ-367, серій­ний номер №87684574, вартістю 1839 гривень, що підтверджується копі­єю чека. На пральну машинку встановлений 2-річний гарантійний термін, що підтверджується копією гарантійного талона. Через місяць після при­дбання пральної машинки в неї відмовила панель управління, тобто вона виявилася неналежної якості.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», прошу:

I. Провести безкоштовний ремонт пральної машинки у строк, визна­чений законодавством України.

II. Здійснити доставку пральної машинки неналежної якості до ма­газину та доставку мені відремонтованої пральної машинки за Ваш раху­нок.

III. На час ремонту надати мені (з доставкою) пральну машинку анало­гічної марки.

IV. Розглянути мою претензію у строк, установлений законодавством, та проінформувати мене про результати її розгляду.

Якщо мої законні вимоги не будуть задоволені, я буду змушена зверну­тися до суду з позовною заявою про захист моїх споживацьких прав та про відшкодування моральної шкоди, завданої мені Вашими протизаконними діями.

Додатки:

► Копія товарного чека.

► Копія гарантійного талона.

23 червня 2005 року

14 червня 2008 року (підпис) Мариненко С.М.

Претензія щодо усунення протікання даху

Начальнику КПЖРЕП №2 Київського району м. Харкова

Гурова Петра Геннадійовича, що мешкає за адресою:

м. Харків, вул. Сонячна, 46, кв. 54.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 518 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

580 - | 533 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.