Лекции.Орг

Поиск:


Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є:

- баланс (ф.№1);

- звіт про фінансові результати (ф.№2);

- звіт про рух грошових коштів (ф. №3);

- звіт про власний капітал (ф.№4);

- примітки до звітів з показниками та поясненнями, що забезпечують деталізацію та обгрунтованість статей фінансових звітів;

- статистична звітність та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже, є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й „ноу-хау”. Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв’язані. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна уможливлювати:

- оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством;

- оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

- прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиціної політики.

Фінансовий аналіз – це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності й оперативних даних.

Звіт про фінансові результати віддзеркалює ефективність (або неефективність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відбиває фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про фінансові результати – дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (т-в, р-т, п-г); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чистий прибуток чи збиток.

Фінансова звітність підприємства містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні і слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану у перспективі.

Неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства для розв’язання поточних та перспективних фінансово-господарських проблем. Для прийняття правильних фінансових та управлінських рішень на рівні підприємства треба використовувати дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілими користувачам та прийнятними для них. Зокрема, для того, щоб зіставити фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному періодах, слід використовувати тільки порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.

З цією метою підприємство має розробити свою фінансову облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, менеджери не обмежуються для прийняття ефективних управлінських рішень суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи партнерів за бізнесом. Тому закономірно постає потреба уніфікації вимог до фінансової інформації в рамках галузі, регіону, усієї економічної системи країни.

Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку. Стандартизація бухгалтерського обліку – це процес розроблення та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів для визначення, оцінки й відображення у фінансових звітах окремих об’єктів бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в П(С)БО 1, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 за №87. Це положення визначає: мету фінансових звітів, їх склад, звітний період, якісні характеристики та принципи, якими належить керуватися під час складання фінансових звітів; вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

Фінансову звітність визначено П(С)БО 1 як бухгалтерську звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як головне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Дата добавления: 2016-12-17; просмотров: 199 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
 2. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 3. Азіргі жаратылыстанудың негізгі сипаттық белгілері.
 4. Аналіз і діагностика внутрішнього стану середовища підприємства з визначенням сильних і слабких сторін
 5. Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентоздатності ресторану
 6. Аудит реалізації готової продукції та виконання договірних зобов'язань підприємства.
 7. Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:Гераклит.Цицерон.Песталоцци.
 8. Вивчення проблеми забезпечення енергією сперматозоїдів.
 9. Види застави як способу забезпечення виконання зобов’язань.
 10. Визначення і оцінка стану зовнішнього середовища фірми.
 11. Визначення рівня функціонального стану серцево-судинної системи
 12. ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЯХ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.