Лекции.Орг


Поиск:
Жазба жұмыстарына тапсыпмалар
1Концентрациясы 0,005 молярлы калий карбонаты тұзының гидролизденуінің бірінші сатысы бойынша константасын, дәрежесін және сутектік көрсеткішін анықта.

Жауабы:

2 Мына тұздардың гидролиздену теңдеулерін жазып, ортасын анықтаңдар: алюминий бромиді, темір (ІІ) сульфаты, натрий карбонаты.

3 Мына тұздар ерітінділерін бір-біріне араластырғанда жүретін реакция теңдеулерін (молекулалық, иондық) түрінде жазыңдар:

1) ҒеСІ3 + Na2SO3 ®

2) Cu(NO3)2 + CH3COOH®

3) NH4Cl + Na2CO3 ®

4) Fe2(SO4)3 + Na2

4Концентрациясы 0,1 моль/л аммоний цианиді ерітіндісінің гидролиздену дәрежесін есепте

Жауабы:0,9

5 Концентрациясы 0,1 молярлы К3РО4 ерітіндісінің (рН) сутектік көрсеткішін анықта.(Бірінші сатысы бойынша)

Жауабы: 12,94

6 Концентрациясы 0,1 және 0,001 молярлы калий цианиді ерітінділерінің гидролиздену дәрежесі мен сутектік көрсеткіштерінің салыстырыңдар.

7 Концентрациясы 0,1 молярлы бір негізді органикалық қышқылдың натрий тұзының ерітіндісінің сутектік көрсеткіші 10-ға тең болса, қышқылдың диссоциациялау константасын есепте.

Жауабы: 10-7

8 Концентрациясы 0,005 молярлы аммоний ацетатының гидролиздену дәрежесін анықта.

Жауабы:

9 Концентрациясы 0,1 молярлы натрий фосфаты мен гидрофосфаттарының гидролиздену дәрежелері мен сутектік көрсеткіштерін анықтап салыстырыңдар.

10 0,01 мол/л болатын аммоний хлориді ерітіндісінің сутектік көрсеткіші қандай? Жауабы:5,62

Кешенді қосылыстар

 

1. Қай қосылыста комплекс түзуші заряды +2-ге тең:

1. K[Co(NH3)2 (NO2)4] 2.[Cu(NH3)4]Cl2 3.[Pt(NH3)2 (NO2)2]Br2

2. Қай комплекс тұрақтырақ:

1.[Co(NH3)6]3+ 2.[Co(NH3)4]2+

KT[Co(NH3)6]3+=3,1×10-33 KT[Co(NH3)4]3+=7,8×10-6?

3. Қай комплексті ион заряды – 4-ке тең:

1. [Fe+2(CN)6]x 2. [Fe+3(CN)6]x 3. [Co+2(NH3)4]x?

4. Қосылыстың қайсысында комплекс түзушінің координациялық саны 6-ға тең:

1. [Cu(NH3)4]SO4 2.[Pt(NH3)2 (H2O)4]Cl4 3.[Ag(NH3)2Cl?

5. Мына қосылыстардың қайсысы анионды комплекске жатады:

1.[Ni(NH3)6](NO3)2 2.(NH4)5[Jr(SO3)2Cl4]

3.K2[Be(SO4)2]?

6. Ғе3+ ионын сапалық анықтау үшін мына комплекстердің қайсысын пайдалануға болады:

1.K4[Fe(CN)6] 2.K3[Fe(CN)6]?

7. Мына қосылыстардың қайсысы катионды комплекске жатады:

1.[Cr+3(OH)6]x 2.[Cr+3(H2O)4Cl2]x

3.[Cr+2(H2O)6]x?

8. Мына қосылыстардың қайсысы бейтарап комплекске жатады:

1.[Pd+2(NH3)2 (CN2)] 2.[Co+3(NH3)5Cl]Cl2 3.[Co+3(NH3)3Cl3]

9. Мына қосылыс формуласын құр

Nax[Fe+2(CN)6]y x,y-?

x = 2, y = 3 2.x =3, y =1 3. x =4, y = 1

10. Мына қосылыстарда комплекс түзушінің заряды:

[Co(NH3)6]Cl3, [Co(NH3)5Cl]Cl2, [Co(NH3)3Cl3]

1. бірдей 2. бірдей емес?

 

Жазба жұмыстарына тапсырмалар:

1. Мына кешенді қосылыстарды анаңдар: [Pd(H2O)(NH3)2Cl]Cl,

[Cu(NO2)4] (NO3)2, K2[Pt(OH)5Cl], K2[Cu(CN)4]

2. Мына қосылыстардың формулаларын жазыңдар: а) калийдің дицианоаргентаты, б) никельдің (ІІ) гексаамминхлориді, в) магнидің трифторогидроксобериллаты.

3. Мына бейтарап қосылыстардың аттарын жазыңдар:

(Cr(H2O)3PO4], [Cu(NH3)2 (CNS)2], [Rh(NH3)3 (NO2)3]

4. Кешенді бөлшектердің зарядын анықтап, катионды, анионды, бейтарап комплекстерді анықтап, толық формуласын жазыңдар:

Co+3(NH3)5Cl]x, [Cr+3(NH3)3PO4]x, [Ag+(NH3)2]x, [Cr+3(OH)6]x, [Cu+2(H2O)4]x

5. 1-мысалдағы кешенді қосылыстардың диссоциациялау теңдеуін және тұрақсыздық константаларының математикалық өрнектерін жазыңдар.

6. Кешенді қосылыстардың формулаларын құрып атаңдар:

а) [Zn(NH3)2Cl2]x, [Cr+3(H2O)5Cl)x, [SiF6]x [Co+3(H2O)4Cl2]x

б) [Ni+2(СО)4]x, [Sn+2(H2O)2Cl2]x

в) [Pt+2(NH3)2Cl4], [Cr+3(H2O)4Cl2]x, [Ni+2(CN)4]x

7. Кешенді қосылыстағы орталық атомның тотығу дәрежесін анықта:

а) [Co(CO3)(NO2)4]3-, K3[Jr(C2O4)2Cl2], [Co(CO3)2(NO2)2]3-

б) [Ni(H2O)4(CO3)2]2-/ Cs3[Sc (SO4)3], [Bi(SO3S)3]3-

в) Na3[Co(CO3)3], [Fe(C2O4)2(SO4)]3-, [Co (NH3)5(SO4)]+

8. Кешенді қосылыстардың формулаларын жазыңдар:

а) калийдің гексахлороиридиті (ІV)

б) натрийдің тетрагидроксостаннаны (ІV)

в) берилийдің тетрагидробораты (ІІІ)

г) натрийдің гексафтороалюминаты (ІІІ)

9. Кешенді қосылыстарды жікте:

а) Na3[Co(CO3)(NO2)4]0, [Cr+3(H2O)4Cl2]Cl, K3[Cr(C2O4)2(OH)2]

б) кешенді ион зарядын анықта

в) кешенді түзуші ион зарядын анықта

г) координациялық санын анықта

10. Кешенді қосылыстардың қандай изомерлері болады, мысал келтіріңдер.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 969 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

634 - | 503 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.