Электр зарядының фундаментальды
Лекции.Орг

Поиск:


Электр зарядының фундаментальды

ААААААА

Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер: ;// ;//

Адиабаталық процеске арналған теңдеу: ;// ;//

Адиабаталық процесс кезінде:Қоршаған орта мен жылу алмасу жоқ://Жүйенің температурасы төмендейді;Жылуды ішкі энергиядан алады

Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет: ;;; ;;;

Адиабаталықпроцесс кезінде:Қоршаған ортамен жылуалмасу жоқ;;;Жүйеге жылу берілмейді және жүйеден жылу алынбайды;;;Газдың жүмысы оң болса оның температурасы төмендейді

Адиабаттық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы: ;;;

Адиабаттық процессі: ;;; ;;;

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеулері: ; ;

Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:

Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу: ;;;

Айналмалы процесс үшін энтропияның өзгеруі: ;;; ;;;

Айналу осіне қатысты жүйенің (дененің) инерция моменті: ;;;d ;;;

Айналу қозғалысының импульс моменті:векторлық шама, оң бұранда ережісімен анықталады;// ;;;

Айналу периодын анықтау формуласы: ;;; ;;;

Айнымалы ток желісіне тізбектей қосылған R, L, С тізбегінің жалпы кедергісі актив кедергіге тең, егер: ;;; ;;;

Альфа-ыдырау:Радиоактивті -ыдырау массалық саны А 200 және заряды ауыр ядролардың қасиеті болып табылады;// -бөлшектер гелий ядросының ағыны;// -бөлшектер екі протоннан және екі нейтроннан тұрады

Ампер заңы:магнит өрісі, магнит өрісіне еңгізген тоғы бар өткізгіштің элементіне, әсер ету күшін көрсетеді;;; өрнекпен анықталады;;;екі параллель тоғы бар өткізгіштер арасында пайда болатын токты табу үшін пайдаланады

Анықталмаушылықтар қатынасына сәйкес теңдеу: ;;; ;;;

Арақашықтығы өрістің қарастырылып отырған нүктесінде дейінгі қашықтықтан елерліктей аз болатын, модулі жағынан тең екі әр аттас нүктелік зарядтар жүйесі:электрлікдиполь;//диполь иіні арқылы сипатталады ;// электр моментіне ие

Атом энергиясын анықтайтын өрнек:

Атом энергиясын анықтайтын өрнек: ;;; ;;;

Атом ядросы:Атомның барлық массасы және оның оң заряды шоғырланған атомның орталық бөлігі;//Элементар бөлшектер – протондар (р) мен нейтрондардан (п) тұрады;//Нуклондардан тұрады

Аурлық күші және массаның арасындағы байланыс:аурлық күші p деп Жерге тартылатын күшті айтады;;;ол денеге үдеу беретін күш;;;

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әмбебап Кирхгоф функциясыныңфизикалық мағынасы:Қара дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы;//Дененің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттерінің қатынасы;//Дененің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттерінің қатынасы дене табиғатына байланыссыз және барлық дене үшін универсаль шама

Әртүрлі жағдайларға пайдаланатын Ом заңдары: ;;; ;;;

Әртүрлі конденсатор үшін сыйымдылық: ;;; ;;;

Әсері электромагниттік құбылыстарға негізделген құрал:трансформатор;//генератор;// соленоид

БББББББББББББ

Бiр қалыпты үдемелi қозғалысқа сәйкес математикалық өрнек:X = At2+Bt+C;//X = At2+Bt;//X = At2

Балқу кезінде жүретін физикалық процесс://Балқу температурасында дене қатты күйден сұйық күйге айналады;//Дене сұйық күйге өткенше дене температурасы тұрақты болып қалады;//Кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемиді

Барометрлік формула://Биіктікке байланысты қысымның экспоненциалды заңмен кемитінін анықтайды;//Биіктікке байланысты қысымды анықтауға болады;//Қысымды өлшеп биіктікті анықтауға болады

Барометрлік формула: ;

Белгіленген бөлікте электр өрісінің жұмысы: ;

Белгіленген бөліктегі электр өрісінің жұмысы: A ;;; A

Бернулли теңдеуi://Ішкі үйкелісі мүлдем байқалмайтын идеал сұйықтарда ғана орындалады;//Теңдеуде энергияның сақталу заңы орындалады;//Қимасы әртүрлі түтіктерде сұйықтың ағуы кезінде, түтіктің тар жерлерінде сұйықтың жылдамдығы үлкен болады

Бернулли теңдеуі: ;;;Fc=6phru.;;;Динамикалық, гидростатикалық және статикалық қысымдардың қосындысы өзгермейді

Берілген ортадағы зарядтардың өзара әсерлесу күші, вакуумдағы әсерлесу күшінен қанша есе аз екендігін көрсететін шама:ортаның диэлектрлік өтімділігі;// ;//өлшемсіз шама

Берілген шамалардың қайсысы Джоульмен өлшенеді:Серпімділік күшінің потенциалдық энергиясы;//Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы;//Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы

Бета-ыдыраудың түрлері: -ыдырау немесе электрондық ыдырау;// - ыдырау немесе позитрондық ыдырау;//Электрондық қармау

Био–Савар–Лаплас заңы:тоғы бар өткізгіштің элементі бір нүктеде тудыратын өріс индукциясын түрін көрсетеді;//түзу сызықты токтың өрісін табу үшін пайдаланады ;//тоғы бар дөңгелек өткізгіштің центріндегі магнит өрісін табу үшін

Биіктігі 0,5 м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді. (r= 800 кг/м3):4кПа;//4000Па;//4×103Па

Бозондар:Бозе-Эйнштейн статистикасына бағынатын бөлшектер;;;Симметриялық толқындық функциялармен сипатталатын бөлшектер;;;Спиндері ноль және бүтін бөлшектер

Бозондар:Спині нөлге немесе бүтін санға тең бөлшектер ( -мезондар, фотондар);//Симметриялы толқындық функциямен сипатталады;//Бозе-Эйнштейн статистикасына бағынады

Бойль – Мариот заңы: ;

Бойль-Мариот заңының тендеуі: ; ;Т= const

Больцман таралуы бойынша://Газ молекулаларының потенциалдық энергиясы ең аз жерде газ тығыздығы максималды;//Газ температурасы тұрақты;//Газ молекулаларына ауырлық күшінің өрісі әсер етеді

Больцман үлестірілуі: ; ;

Бор бойынша атомның бірінші радиусының өлшемі:0,529 *10-10 м.;;;52,8 пм.;;;0,0529 нм.

Бор порстулаты:Атомдағы өзгермелі күйлерге стационар орбиталар сәйкес келмейді;//Атомда өзгермелі күйлер болады

Бордың бiрiншi постулаты:Атомда стационар күйлер болады;//Атомның стационар күйлерiнеэлектрондардың стационар орбиталары сәйкес келедi;//Электрондар стационар орбитада жүргенде электромагниттiк сәуле шығармайды

Бордың екiншi постулаты:Электрондар бiр стационар орбитадан басқа стационар орбитаға көшкенде бiр квант энергия шығарылады (жұтылады);//жиіліктер ережесі деп аталады;//Атом энергиясы үлкен күйден энергиясы кіші күйге ауысқан кезде (электрон ядродан анағұрлым алыс орбитадан, оған жақынырақ орбитаға көшкен кезде) сәуле шығарылады

Бөлшектің жылдамдық модулінің уақытша байланыстылығы:u= at+bt2(а және b – тұрақты шама) және бөлшектің массасы m берілген.Бөлшекке әсер ететін күш:m (a+2bt).;//ma+2mbt.;//

Броундық бөлшектер:Броундық бөлшектің траекториясы күрделі ирек сызықтар тәріздес;;;Молекулалардың бей-берекет соқтығыстарының әсерінен қозғалатын бөлшектер

Бугер заңының өрнегі: ;;; ;;;

Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудiң өлшем бiрлiгi:[w] = рад/c; [e]= рад/c2;//[w] = рад/мин; [e]= рад/мин2;//[w] = рад/cағ; [e]= рад/cағ2

Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің өлшем бірлігі:[w] = рад/сағ; [e] = рад/сағ2 ;;;[w] = рад/с; [e] = рад/с2 ;;;[w] = рад/мин; [e] = рад/мин2
Бұрыштық жылдамдық:векторлық шама, уақыт бойынша дененің бұрылу бұрышының бірінші туындысы деп табылады;//оң бұранда ережесі бойынша айналу осінің бойымен бағытталған;//

Бұрыштық жылдамдық:векторлық шама, уақыт бойынша дененің бұрылу бұрышының бірінші туындысы деп табылады;//оң бұранда ережесі бойынша айналу осінің бойымен бағытталған;//

Бұрыштық үдеу :векторлық шама, уақыт бойынша бұрыштық жылдамдықтың бірінші туындысы болып табылады;//үдей қозғалу кезінде бұрыштық жылдамдықтың элементар өсімшесінің векторы айналу өсінің бойымен бағытталған;//кемімелі қозғалу кезінде бұрыштық жылдамдықтың элементар өсімшесінің векторына карама–қарсы айналу өсінің бойымен бағытталған

Бұрыштық үдеудің өрнегі:

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы:массаға тура пропорционал;;;ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал;;;еркін түсу удеуіне себеп

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі: ; ;

Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдығы: ;

Бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі, нүкте жолының ұзындығы: ;;; ;;; ;

Бірқалыпты үдемелі қозғалыс кезінде жүретін жолы: ;;; ;;;

Бірқалыпты үдемелі қозғалыстағы орын ауыстыру: ;;; ;;;

Бірлік оң таңбалы зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама: электр қозғаушы күш;// ;//

Бірлік өлшемі Джоуль болып табылатын шамалар:Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы;//Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы;//Серпімділік күшінің потенциалдық энергиясы

Біртекті изотропты ортада ( =2, =1) тарапатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау

керек:21 107 м/с;;;2,1 105 км/с

 

Біртекті изотропты ортада ( =2, таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек:2,1 * 108 м/с;;;2,1 * 105 км/с

Біртекті магнит өрісінде орналасқан ток күші 1,5 А, индукциясы 4 Тл өткізгішке 10 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына бұрышпен орналасқан. Өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы:2,38 м;;;238 см;;;2380 мм

Біртекті магнит өрісінде орналасқан ұзындығы 0,5 м, индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Магнит индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан өткізгішке әсер ететін ток күші:2 А;;;0,002 кА;;;2000 мА

Біртекті сызықты өткізгіштің өткізгіштігімен анықталатын физикалық шама:меншіктіэлектр өткізгіштік;//см/м-мен өлшенеді;//

Біртекті сызықты өткізгіштің электр кедергісі келесідей параметрлермен анықталады:температурасы мен ұзындығы;;;көлденең қимасының ауданы;;;өткізгіштің материалы

ВВВВВВВВВВВВ

Вакуумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы: ;;; ;;;

Вакуумдағы электрстатикалық өрістің кернеулігі: ;;;кернеулік сызықтарына әр нүктеде жанамамен бағытталады;;;

Вин заңы бойынша функциясының максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығының Т температурадан тәуелділігі: ;;;

Вин заңы бойынша функциясының максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығының Т температурадан тәуелділігі: ;;;;

Вульт-Брэгг формуласы: ;;;

ГГГГГГГГГГ

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең: ;;1,51/2;;1,2

Газға 100Дж жылу мөлшері берілген, ал сыртқы күштер оның үстінен 300 Дж жұмыс істейді.Газдың ішкі энергиясының өзгеруі неге тең:400Дж;//0,4кДж;//4×102Дж

Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнек: ,// ;//

Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнек:

Газдың кез-келген мөлшері үшін Менделеев-Клапейрон тендеуі: ; ;

Газдың температурасы 27°C болғанда көлемі 6 л болды, егер 77°C болғанда көлемі қандай болады( қысымы тұрақты деп есептеңіз):7 л;;7×10-3м3;;7×10-6см3

Галилей түрлендіруі: ;;;x ;;;

Гамма-сәулелену:γ-сәулелену қатқыл электромагниттік сәулеленуге жатады;//γ-сәулені аналық ядро емес, туынды ядро шығарады;//γ-квантының тыныштық массасы нольге жуық

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығы:

 

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс А sin( заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығы: ;;; ;;;

Гармониялық осцилляторға мысал бола алады://Математикалық маятниктің тербелісі;//Физикалық маятниктің тербелісі;//Серіппелі маятниктің тербелісі

Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі: ;;; ;;;

Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі:Микробөлшек бір мезгілде анықталынған координатаға (х,у,z) және сәйкес анықталынған импульс проекциясына х, ру, рz) ие болуы мүмкін емес;//Координаталар мен импульс проекцияларының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі h шамасынан кіші болуы мүмкін емес;//Орташа өмір сүру уақыты жүйе, энергиясы анықталған мәнмен сипатталуы мүмкін емес

Геометриялық оптиканың негізі заңдары:Жарық шоғының тәуелсіздік заңы;//Шағылу заңы;//Сыну заңы

Голография://Интерференциялық көріністі тіркеуге негізделген, толқындық өрісті қалпына келтірудің және жазудың ерекше әдісі;//Денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдісі;//Ақпараттарды жазу және сақтау әдісі

ДДДДДДДДДДДДДДД

альтон заңының теңдеуі: ;;;

Де- Бройль толқынының қасиеттері:Де- Бройль толқынының фазалық жылдамдығы вакуумдағы жарық жылдамдығынан үлкен (себебі );//Де- Бройль толқынының топтық жылдамдығы бөлшектің жылдамдығына тең;//Де- Бройль толқыны бөлшекпен бірге қозғалады

Де Бройль тұжырымдамасы:Фотондар ғана емес электрондар және материяның кез-келген басқа бөлшектерi корпускулалықпен бiрге толқындық қасиетке ие болады;//Корпускулалық- толқындық екіжақтылықтың әмбебаптығы;//Кез келген нысанға энергиясы Е және импулсі р-корпускулалық қасиеттер, сонымен қатар жиілігі және толқын ұзындығы толқындық қасиеттер тән

Де- Бройль формуласы: ;;; ;;;

Дене 0,05 м/с² үдеумен кездегі күші 1000Н-ға тең. Дененің массасын анықтаңыз://20 т;//20×103кг;//

Дене массасы дегеніміз:инерция қасиетін сипаттайтын физикалық шама;//түсірілген күштің әсерінен осы дененің қандай үдеу алғанын көрсететін физикалық шама;//үдеуге кері шама

Дене радиусы R болған шеңбер бойынша қозғалады. Қозғалыс басынан жарты периодынан, бір периодынан және екі периодынан кейін оның орын ауыстыру векторының модулі, траекториясы және сызықты жылдамдықтын бағытты:2R, рR, траекторяға жанама бағытталған;//0, 2рR, траекторяға жанама бағытталған;//0, 4рR, траекторяға жанама бағытталған

Дене щеңбер бойымен тұрақты үдеумен қозғалғанда:бұрыштық жылдамдықтың бағытты тұрақты;//тангенциалдық үдеу траекторияға жанама бағытталады;//нормаль үдеу радиус бойымен центрге бағытталған

Дененің бірқалыпты айналу периоды: ;;; ;

Дененің кинетикалықэнергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг-м/с. Дененің массасы неге тең://8кг;//8×103г;//0,08×102кг

Джоуль – Ленц заңының дифференциалдық түрі: ;;; ;;;

Джоуль-Ленц заңы: ;;; ;;;

Джоульмен өлшенетін:энергия;;;жұмыс;;;жылу мөлшері

Джоуль-Томсон эффекті нені сипаттайды://Адиабаттық процесте нақты газдың температурасының өзгерісін;//Қысымның құлауының әсерінен дроссельден (кеуек бөгеттен) газдың баяу өтуі;//Эффектіде температуралар айырымының таңбасы өзгеретін инверсия температурасы болуы

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады://0,36 м/с;//36×10-2 м/с;//36см/с

Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қатаңдығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең://50 мДж;//50×10-3Дж;//0,05Дж

Дифракциялық тордағы бас максимум шарты: ;;; ;;;

Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс кұбылысы байқалады:4 π с-1;;;12,56 с-1;;;753,6мин-1

Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс құбылысы байқалады: ;;;4

Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі: ;; ;

Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі: ;;; ;;;

Диэлектриктерді үш түрге бөледі://полярлы емес молекулалы;//полярлымолекулалы;//Ионды

Диэлектриктердің типтері:Полярсыз молекулалары бар диэлектриктер;// Полярлы молекулалары бар диэлектриктер;//Молекулаларының иондық құрылымы бар диэлектриктер

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер айн/с жиілікпен айналатын біліктің кинетикалық энергиясы Дж болса, онда біліктің импульс моменті: ;;; ;

Егер осінің бойымен орналасқан стержень жүйесіне қатысты тыныштықта болып, К жүйесіне қатысты жылдамдықпен қозғалатын болса, онда оның К жүйесіндегі ұзындығы: ;;; ;;; ;

Егер 0,01 м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз:8∙1012 м-3;;;80∙1011 м-3;;;800∙1010 м-3

Егер 1 контурдағы ток өзгеретін болса, онда 2 контурда индукцияланатын: ;

Егер дене гравитациялық өрісте тартылыс центрінен қандай-да бір r қашықтықта орналасып, қандай-да v жылдамдыкка ие болатын болса, онда оның толық механикалық энергиясы: ;;; ;

Егер дөңгелектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолын анықтау керек://9 м;//90дм;//900см

Егер жүйе 1 күйден 2 күйге тепе- тең түрде өтетін болса, онда энтропияның өзгерісі: ;;;

Егер қандай-да бір радиоактивті изотоп үшін ыдырау тұрақтысының шамасы болатын болса, онда атомдардың бастапқы массасының 75% ыдырайтын уақыт:3,47* ;;;40,11 тәулік

Егер қандай-да бір радиоактивті изотоп үшін ыдырау тұрақтысының шамасы болатын болса, онда атомдардың бастапқы массасының 75 ыдырайтын уақыт:3,47 ;;;40,11 тәулік;;;962,64 сағ.

Егер магнит өрісінің бірқалыпты жоғалуы кезінде 0,1 с уақытта катушкада индукцияланатын ЭҚК 10 В болатын болса, 1000 орамы бар катушканың әрбір орамын қиып өтетін магнит ағыны:1 Вб

Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2= 1см қысу үшін Ғ2= 30кН күш қажет болса, оны l1= 4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет://120кН;//12×104Н;//0,12 МН

Екі біртекті изотропты диэлектриктердің шекарасында еркін зарядтар болмаған жағдайда, шекаралық аймақ үшін келесі қатынас орындалады: ;;; ;

Екі дененің абсолютті орталық серпімді соқтығысы үшін сақталу заны:

Еріксіз электр тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі түрінде берілген. Ток көзінің айнымалы ЭҚК-нің циклдік жиілігі:6pс-1;;;18,84 с-1
Еріксіз электр тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі +0,3 + 4n2q= 2cos6 түрінде берілген. Ток көзінің айнымалы ЭҚК нің циклдік жиілігі:

Еріксіз электр тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі 0.3 +4 түрінде берілген.Ток көзінің айнымалы ЭҚК-нің циклдік жиілігі:6 ;;;18,84

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жазық конденсатор энергиясы: ;

Жазық конденсатордың пластиналарының ара қашықтығы 5 мм, пластиналардың арасындағы потенциалдар айырымы 1 кВ. Жазық конденсатордың электр өрісінің кернеулігі:200 кВ/м;;;0,2 МВ/м;;;200 000 В/м

Жазық конденсатордың сыйымдылығы тәуелді:пластинкаларының ара қашықтығына;//ортаның диэлектрік өтімділігіне;//пластинкаларының ауданына

Жазық конденсатордың сыйымдылығы: ;;; ;;;

Жазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы: ;;;

Жарық бөлшек қасиеттерін көрсететін құбылыс:фотоэффект;//Комптон эффекті;//жарықтын сыну және шағылу заңдары

Жарық дисперсия құбылысы :ортаның сыну көрсеткіші жарықтың жиілігіне тәуелдігін көрсетеді;//ақ жарық– құрделі екенін, ол монохроматтық қарапайым түстерден тұратынын көрсетеді;//призма арқылы ақ жарықтың спектрге жіктеуі құбылысы

Жарық екі диэлектріктердің шекарасынан түскен кезде:сынған сәуле максимал поляризациалған;//шағылған сәуле толық поляризациалған;//шағылған және сынған сәулелердің арасындағы бұрыш 900

Жарық екі диэлектріктердің шекарасынан түскен кезде:шағылған және сынған сәулелер жартылай поляризациялған;//шағылған және сынған сәулелердің арасындағы бұрыш 900; ;//

Жарық интерференциясы арқылы ...құбылыс түсіндіріледі:жұқа сабынды (майлы) қабықшалардың құбылмалы боялуы;//Ньютон сақиналары;//көбелектің қанаттарының түсі құбылып тұрады

Жарық интерференциясын бақылау әдiстерi:Юнг әдiсi;//Френель айналары;//Френель бипризмасы

Жарық толқын қасиеттерін көрсететін құбылыс:дифракция;//интерференция;//полярлану

Жарық толқындар белгілері:электрмагниттық толқындарға жатады;//қөлденен толқындар;//вакуумда жарық жылдамдығымен тарайды

Жарық толқындардың интерференция құбылысының байқалу шарты:интерференцияланатын толқындардың когеренттілігі;//фазалар айырымының тұрақты болуы;//жиіліктері бірдей болуы

Жарық толқындарының көлденең сипатын дәлелдейтін:жарық – электрмагниттіқ толқын екені;//полярлану;//қосарлану сыну

Жарықтың дисперсиясы://Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың толқын ұзындығына тәуелдiлiгi;//Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың жиілігіне тәуелдiлiгi;//Жарық толқынының фазалық жылдамдығының оның жиілігіне тәуелділігі

Жарықтың дифракциясы:Жарық толқындарының кедергi төңiрегiнде таралғанда, геометриялық оптика заңынан ауытқуы;//Толқынның жолында кездескен кедергіні орап өтуі;//Дифракция басқа да толқындық процестерге тән құбылыс

Жарықтың интерференция құбылысы ://екі немесе бірнеше көздерден жарық толқындары қабаттасқан облыста әрбір нүктедегі қарқындылықтарды қосудан тұрады;//қорытқы толқынның қарқындылығы тербеліс ампллитудасына тура пропорционал (I~A2);//екі немесе бірнеше когерентті толқындар қабаттасқан кезде жарық ағынның үлестіріу пайда болады: нәтижесінде бір жерде қарқындылық максимумы, бір жерде қарқындылық минимумы пайда болады

Жарықтың кванттық қасиеттерін мына құбылыстар дәлелдейді:Комптон эффектісі;//фотоэффект;//қара дененің сәулеленуі

Жарықтың қысымының өрнегiн көрсетiңiз: ;;; ;;;

Жарықтың толқындық табиғатын көрсететін құбылыстарға жатады:жарық интерференциясы;//жарық дифракциясы;//жарықтың поляризациясы

Жермен байланысқан санақ жүйесінде, массасы m кез-келген денеге әсер ететін ауырлық күші: ;;;

Жиілігі 5 МГц электромагниттік толқын диэлектрлік өтімділігі магнитті емес ортадан вакуумге өтеді. Оның толқын ұзындығының өзгерісі:17,6 м;

Жиілігі 5 МГц электромагниттік толқын диэлектрлік өтімділігі магнитті емес ортадан вакуумге өтеді. Оның толқын ұзындығының өзгерісі:17,6 м;

Жоғары температурада денеден шығатын сәулелер:Көрiнетiн;//Ультракүлгiн;//Көрiнетiн,ультракүлгiн

Жұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы: ;;; ;;;

Жұмыс пен қуаттың өлшем бірліктері:[A] = Дж; [N] = Вт;;;[A] = H*м;;;[N] = H*м/с

Жылдамдық дегеніміз:қозғалыс тездігі және берілген уақыт мезетіндегі бағыты ретінде анықталады;//материалдық нүкте қозғалысын сипаттау үшін енгізілген векторлық шама;//

Жылдамдық пен үдеудiң өлшем бiр­лiгi:[u] = м/c; [а] = м/c2 ;//[u] = км/c; [а] = км/c2 ; //[u] = м/мин; [а] = м/мин2

Жылу двигательдерінің ПӘК-ін анықтайтын формулалар: ;;; ;;;

Жіңішке сымнан жасалған, радиусы 5 см сақинада 10нКл заряд біркелкі. Сақинаның ортасындағы электростатикалықөріс потенциалы:1800 В;;;1,8кВ;;;0,0018 МВ

Заряд q0 1 нүктеден 2 нүктеге ауысқанда электрстатикалық өрістің жұмысы: ;;; ;;;потенциалдық энергияның айырымына тең

Зарядталған бөлшек магнит өрісінде магнит индукция сызықтарымен қозғалатын болса:бөлшек түзу сызықты бірқалыпты қозғалады;//зарядталған бөлшектең жылдамдығы біртекті магнит өрісінің индукциясының сызықтарымен  = 0є бұрыш жасайды;//Лоренц күші нольге тең

Зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы біртекті магнит өрісінің индукциясының сызықтарымен  = 900 бұрыш жасайтын болса:бөлшек щеңбер бойымен қозғалады;//бөлшеке Лоренц күші әсер етеді;//бөлшек центрге тартқыш күшпен қозғалады

Зарядталған конденсатор энергиясы: ;;; ;;;

Зарядты бір нүктеге орын ауыстырғандағы істелінетін жұмыс: ;;;

ИИИИИИИИИ

Идеал газ анықтамасы бойынша://Молекулалар өлшемі ыдыстың көлемімен салыстырғанда ескерілмейді;//Молекулалардың арасындағы әсерлесу күштері ескерілмейді;//Молекулалардың өзара және ыдыс қабырғасымен соқтығысуы абсолют серпімді болатын

Идеал газ Карно циклынжасайды. Қыздырғыштан алынганжылуQ1= 42 кДж. Қыздырғыш Т1температурасысалқындатқыш Т2 температурасынан 3 есеартық болса, газ қандай жұмыс жасайды:28 кДж;;;28 103 Дж

Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілу заңы: ;

Идеал газ үшін изобаралық процестің формуласы: ; ;

Идеал газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі тендеулері: ; ;

Идеал газдың адиабата теңдеуі: ;;; ;;;

Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалылық энергиясы: = kT;;; =

Идеал жылу машинасының термиялық п.ә.к: ;;; ;;;

Идеал жылулық машина Карно циклі бойынша жұмыс жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу мөлшерінің 80%суытқышқа беріледі. Егер машина қыздырғыштан жылу мөлшерін алатын болса, онда циклдың п.ә.к.:

Изобаралық процесс кезінде абсолют температура 3 есе кемиді. Газдың бастапқы көлемі 9 литр болса, газдың көлемі:3л;//3×10-3м3;//3дм3

Изобаралық, изотермиялық және изохорлық процесстер үшін жұмыс пен ішкі энергия өзгеруі тең: , ;;; , , ;;; ,

Изопроцесстер келесі теңдеумен көрсетіледі: ;;; ;;;

Изотермиялық процес кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруі: ;;; ;;;

Изотермиялық процесc кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз: ;;;

Изотермиялық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет: ;;;

Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы: ;;; ;;;

Изохоралық процесс кезіндегі термодинамиканың бірінші бастамасы:A = 0;;;Q = ΔU ;;;

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы: ;;; ;

Импульс моментінің векторлық өрнегі: ;;; ;;;

Импульс моментінің сақталу заңы: ;// ;//

Импульстің сақталу заңы: ;// ;// Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Соленоидтың магнит өрісінің энергиясы:10 Дж;;;0,01 кДж;;;10 000 мДж

Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж. Соленоидтан өтетін ток күші:0,008 кА;;;8 А;;;8000 мА

Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А– ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын индукция э.қ.к.:120 В;;;0,12кВ;;;120 000 мВ

Индуктивтілігі L соленоидтан I ток күші өтеді. Соленоиддың орам сандарын 3 есе арттырсақ:


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 655 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.05 с.